Монографії кафедри ФБС та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Антикризове управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України: колективна монографія
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, N.G.
  UK: У колективній монографії досліджені шляхи вдосконалення виробничо-технічного потенціалу суб’єктів господарювання для свого стійкого функціонування як на поточний момент, так і на перспективу EN: The collective monograph explores ways to improve the production and technical potential of business entities for their sustainable functioning both at the current moment and in the future
 • Item
  Філософія фінансів модерну. Спроба переосмислення парадигм. Частина 1. Катастрофа: монографія
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коваль, Олександр Анатолійович; Koval, Oleksandr A.
  UK:Науковий доробок розкриває актуальні питання сучасної системної кризи в економіці, фінансах, енергетиці, управлінні державою. Науковйями представлені дослідження в напрямі філософських основ сучасної економіки, проаналізовано фактори та ознаки кризового стану та запропоновані основні напрямки виходу з системної кризи економіки. EN: Scientific work exposes the pressing questions of modern system crisis in an economy, finances, energy, government. Науковйями the presented researches in direction of philosophical bases of modern economy, factors and signs of the crisis state and offеred basic directions of exit are analysed from the system crisis of economy.
 • Item
  Стратегія формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в умовах мінливого середовища
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Андросова, Олена Федорівна; Androsova, Olena F.; Андросова, Елена Федоровна
  UK: Монографія включає питання стратегії формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування на основі існуючого світового досвіду та вітчизняного в умовах мінливого середовища. Роз¬глянуто матеріали, які відображають методичні підходи до вибору стратегії і тактики корпоративної культури, формування та підтримки корпоративної культури. Особливу увагу приділено методологічним підходам до оцінки ефективності діючих стратегій підприємств машинобудування. Розглядається впровадження української стратегії індустрії 4.0 на підприємствах машинобудування та напрямки її розвитку. Наведено модель корпоративної культури в розрізі стратегічних ініціатив підприємств машинобудування. Для студентів економічних спеціальностей – бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів вузів, керівників-практиків, підприємців EN: The monograph includes the strategy of forming an effective corporate culture of machine-building enterprises on the basis of existing world experience and domestic in a changing environment. Materials reflecting methodological approaches to the choice of strategy and tactics of corporate culture, formation and support of corporate culture are considered. Particular attention is paid to methodological approaches to evaluating the effectiveness of existing strategies of machine-building enterprises. The introduction of the Ukrainian strategy of industry 4.0 at machine-building enterprises and directions of its development are considered. The model of corporate culture in the context of strategic initiatives of machine-building enterprises is presented. For students of economics - bachelors, masters, graduate students, university teachers, practitioners, entrepreneurs RU: Монография включает вопросы стратегии формирования эффективной корпоративной культуры предприятий машиностроения на основе существующего мирового опыта и отечественного в условиях меняющейся среды. Роз¬глянуто материалы, отражающие методические подходы к выбору стратегии и тактики корпоративной культуры, формирования и поддержания корпоративной культуры. Особое внимание уделено методологическим подходам к оценке эффективности действующих стратегий предприятий машиностроения. Рассматривается внедрение украинской стратегии индустрии 4.0 на предприятиях машиностроения и направления ее развития. Представлена модель корпоративной культуры в разрезе стратегических инициатив предприятий машиностроения. Для студентов экономических специальностей - бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей вузов, руководителей-практиков, предпринимателей
 • Item
  Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна; Андросова, Олена Федорівна; Androsova, Olena F.; Андросова, Елена Федоровна; Андрющенко, Ірина Євгеніївна; Andryushchenko, Iryna E.; Андрющенко, Ирина Евгеньевна; Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна; Babenko-Levada, Victoria G.; Бабенко-Левада, Виктория Геннадьевна; Гараба, Сергій Семенович; Garaba, Sergey S.; Гараба, Сергей Семенович; Набатова, Юлія Олександрівна; Nabatova, Yulia O.; Набатова, Юлия Александровна; Коваль, Олександр Анатолійович; Koval, Oleksandr A.; Коваль, Александр Анатольевич; Олійник, Тетяна Олександрівна; Oliynyk, Tetyana O.; Олейник, Татьяна Александровна; Пахомова, Ірина Георгієвна; Pakhomova, Iryna G.; Пахомова, Ирина Георгиевна; Чередниченко, Наталія Олександрівна; Cherednychenko, Nataliya O.; Чередниченко, Наталья Александровна
  UK: Стратегічною метою реформування економічного сектору України є створення соціально орієнтованої ринкової економіки, яка на основі розвитку національного конкурентоспроможного виробництва забезпечила би гідний рівень життя населення та добробут нації в цілому EN: The strategic goal of reforming Ukraine's economic sector is to create a socially oriented market economy that, based on the development of national competitive production, would ensure a decent standard of living for the population and the well-being of the nation as a whole RU: Стратегической целью реформирования экономического сектора Украины является создание социально ориентированной рыночной экономики, на основе развития национального конкурентоспособного производства обеспечила бы достойный уровень жизни населения и благосостояние нации в целом
 • Item
  Статистичне забезпечення ідентифікації транспортно-логістичних протокластерів
  (Видавництво «Статус», 2017) Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Nataliya G.; Фатюха, Наталия Георгиевна
  UK: Монографія присвячена актуальній проблемі концепції кластерної організації економіки регіонів. Оскільки в Україні відсутня розроблена методологічна база статистики для ідентифікації, оцінки та аналізу діяльності кластер них утворень, метою даного монографічного дослідження є окреслення теоретичних концепцій процесу формування транспортно-логістичних кластерів та їх місце у діяльності транспортної системи регіону. Також здійснена спроба визначення можливих напрямків дослідження та розробки методологічних підходів статистичного аналізу у цій сфері. EN: The monograph is devoted to the actual problem of the concept of cluster organization of the economy of regions. As Ukraine does not have a developed methodological base of statistics for the identification, evaluation and analysis of cluster entities, the purpose of this monographic study is to outline the theoretical concepts of the process of formation of transport and logistics clusters and their place in the activity of the transport system of the region. An attempt was also made to identify possible areas for research and development of methodological approaches to statistical analysis in this area. RU: Монография посвящена актуальной проблеме концепции кластерной организации экономики регионов. Поскольку в Украине отсутствует разработана методологическая база статистики для идентификации, оценки и анализа деятельности кластерных образований, целью данного монографического исследования является определение теоретических концепций процесса формирования транспортно-логистических кластеров и их место в деятельности транспортной системы региона. Также осуществлена попытка определения возможных направлений исследования и разработки методологических подходов статистического анализа в этой сфере.
 • Item
  Формування життєздатності промислових підприємств
  (Приазовський державний технічний університет, 2017) Андрющенко, Ірина Євгеніївна; Andryushchenko, Iryna E.; Андрющенко, Ирина Евгеньевна
  UK: У монографії досліджено суть поняття життєздатності соціально-економічної системи. Розглянуто складові, які характеризують життєздатність суб’єкта господарювання. Охарактеризовано взаємозв’язок між теорією життєздатності суб’єкта господарювання та іншими економічними теоріями. Здійснено макроекономічний аналіз основних показників промисловості України. Узагальнено та систематизовано зовнішні та внутрішні фактори розвитку галузі в умовах невизначеності та ризику. Запропоновано методологічний підхід до оцінювання рівня життєздатності промислового підприємства на основі концепції життєздатності соціально-економічних систем. Узагальнено та запропоновано систему показників, що характеризують окремі складові життєздатності промислового підприємства. Запропоновано стратегії розвитку рівня життєздатності підприємств промислової галузі. Запропоновано методологію сценарного прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств. Рекомендовано фахівцям та практикам з управління підприємства, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. EN: The monograph explores the essence of the concept of the viability of the socio-economic system. The components that characterize the viability of the subject of management are considered. The relationship between the theory of viability of the subject of economic activity and other economic theories is described. The macroeconomic analysis of the basic indices of industry of Ukraine is carried out. The external and internal factors of the development of the industry in the conditions of uncertainty and risk are summarized and systematized. The methodological approach to assessing the level of viability of an industrial enterprise on the basis of the concept of viability of socio-economic systems is proposed. A system of indicators describing individual components of the viability of an industrial enterprise is generalized and proposed. Strategies for developing the level of viability of industrial enterprises are proposed. The methodology of scenario forecasting of the level of viability of industrial enterprises is proposed. Recommended for specialists and practitioners of enterprise management, as well as for teachers, students and graduate students of economic specialties of higher educational institutions RU: В монографии исследованы суть понятия жизнеспособности социально-экономической системы. Рассмотрены составляющие, которые характеризуют жизнеспособность предприятия. Охарактеризованы взаимосвязь между теорией жизнеспособности предприятия и другими экономическими теориями. Осуществлено макроэкономический анализ основных показателей промышленности Украины. Обобщены и систематизированы внешние и внутренние факторы развития отрасли в условиях неопределенности и риска. Предложено методологический подход к оценке уровня жизнеспособности промышленного предприятия на основе концепции жизнеспособности социально-экономических систем. Обобщены и предложена система показателей, характеризующих отдельные составляющие жизнеспособности промышленного предприятия. Предложено стратегии развития уровня жизнеспособности предприятий промышленной отрасли. Предложена методология сценарного прогнозирования уровня жизнеспособности промышленных предприятий. Рекомендуется специалистам и практикам по управлению предприятия, а также преподавателям, студентам и аспирантам экономических специальностей высших учебных заведений
 • Item
  Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону
  (Видавець Акцент Інвест-Трейд, 2014) Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
  UK: Монографію присвячено питанням теорії та практики розвитку ринку нерухомості регіону. Досліджено та узагальнено науково-теоретичні основи розвитку ринку нерухомості. Визначено фактори регіонального та національного впливу на розвиток ринку нерухомості регіону. Проведено діагностику попиту і пропозиції на ринку комерційної нерухомості на прикладі Запорізької області. Визначено вплив ринку комерційної нерухомості на роз¬виток продуктивних сил регіону на основі кореляційного аналізу, а також вплив зростання ринку нерухомості на динаміку малого бізнесу. Обґрунтовано концептуальні засади розвитку ринку нерухомості в регіоні на основі моделі «регіон–ринок». Розроблено методичні підходи до аналізу та оцінки об’єктів ринку нерухомості регіону. Апробовано методику оцінювання доступності соціального житла та об’єктів комерційної нерухомості в регіоні. Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів. EN: The monograph is devoted to questions of theory and practice of real estate market development in the region. The research and theoretical foundations of the real estate market development are researched and generalized. The factors of regional and national influence on the development of real estate market in the region are determined. Diagnostics of demand and supply on the market of commercial real estate is conducted on the example of Zaporizhzhya region. The influence of the commercial real estate market on the distribution of productive forces of the region on the basis of correlation analysis, as well as the impact of the growth of the real estate market on the dynamics of small business. The conceptual bases of real estate market development in the region based on the "region-market" model are grounded. Methodical approaches to the analysis and evaluation of objects of the real estate market in the region are developed. A methodology for assessing the availability of social housing and commercial real estate in the region has been tested. The monograph is intended for specialists in the field of economics, public administration, local self-government, scientists, teachers, students. RU: Монография посвящена вопросам теории и практики развития рынка недвижимости региона. Исследованы и обобщены научно-теоретические основы развития рынка недвижимости. Определены факторы регионального и национального влияния на развитие рынка недвижимости региона. Проведена диагностика спроса и предложения на рынке коммерческой недвижимости на примере Запорожской области. Определено влияние рынка коммерческой недвижимости на роз ¬ виток производительных сил региона на основе корреляционного анализа, а также влияние роста рынка недвижимости на динамику малого бизнеса. Обоснованы концептуальные основы развития рынка недвижимости в регионе на основе модели «регион-рынок». Разработаны методические подходы к анализу и оценке объектов рынка недвижимости региона. Апробирована методика оценки доступности социального жилья и объектов коммерческой недвижимости в регионе. Монография рассчитана на специалистов в области экономики, государственного управления, местного самоуправления, научных работников, преподавателей, студентов.
 • Item
  Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності
  (Видавництво «Кондор», 2007) Андросова, Олена Федорівна; Андросова, Елена Федоровна; Androsova, Olena F.; Череп, Алла Василівна; Череп, Алла Васильевна; Cherep, Alla V.
  UK: Монографія включає питання трансфера технологій на базі існуючого світового досвіду та вітчизняного в авіаційній промисловості України . Розглянуто матеріали, які відображають державну політику іноземних держав та промислову політику України й українських підприємств в ринкових умовах. Особливу увагу приділено механізму трансферу технологій в зарубіжних державах та становлення й впровадження його на авіаційних підприємствах вітчизняного ринку. Розглядаються особливості організаційних форм інноваційних підприємств, компаній, їхня політика й тактика на різних рівнях життєвого циклу інноваційного продукту, виробу. Наведено підходи до організації менеджменту інноваціями на основі вибору ефективних рішень в умовах конкуренції. EN: The monograph includes the transfer of technology based on the existing world experience and domestic in the aviation industry of Ukraine. The materials, which reflect the state policy of foreign countries and the industrial policy of Ukraine and Ukrainian enterprises in market conditions, are considered. Particular attention is paid to the mechanism of technology transfer in foreign countries and the formation and introduction of it at aviation enterprises of the domestic market. The peculiarities of organizational forms of innovative enterprises, companies, their policies and tactics at different levels of the life cycle of innovative product, product are considered. The approaches to organization of management of innovations on the basis of the choice of effective decisions in the conditions of competition are presented. RU: Монография включает вопросы трансфера технологий на базе существующего мирового опыта и отечественного в авиационной промышленности Украины. Рассмотрены материалы, отражающие государственную политику иностранных государств и промышленную политику Украины и украинских предприятий в рыночных условиях. Особое внимание уделено механизму трансфера технологий в зарубежных государствах и становления и внедрения его на авиационных предприятиях отечественного рынка. Рассматриваются особенности организационных форм инновационных предприятий, компаний, их политика и тактика на разных уровнях жизненного цикла инновационного продукта, изделия. Приведены подходы к организации менеджмента инновациями на основе выбора эффективных решений в условиях конкуренции.