Наукові статті кафедри О і О

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 153
 • Документ
  Особливості організації обліку розрахунків за заробітною платою в процесі управління підприємством
  (ТОВ ДКС Центр, 2017) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Кривошей, Ю.В.; Krivoschey, Y.В.; Кривошей, Ю.В.
  UK: Досліджено основні підходи та проведено порівняльний аналіз до встановлення сутності поняття «заробітна плата», відповідно до діючого законодавства. Наголошено, що як економічна категорія заробітна плата грає двояку роль з одного боку, вона є головним джерелом надходжень і підвищення життєвого рівня працівників, а з іншого боку - засобу матеріального стимулювання росту ефективності виробництва а також однією із головних складових зобов’язань підприємства. Визначено, що оскільки заробітна плата є основним джерелом надходжень працівників, необхідно постійно вдосконалювати систему оплати праці таким чином, щоб вона в повній мірі забезпечувала відтворення робочої сили, врахувала умови та результати праці, стимулювала підвищення кваліфікації, продуктивності, якості продукції, раціональне використання та економію всіх видів ресурсів. EN: The main approaches are investigated and a comparative analysis is conducted to establish the essence of the concept of "salary", in accordance with current legislation. It is emphasized that as an economic category, wages play a dual role on the one hand, it is the main source of income and living standards, and on the other hand - a means of material incentives to increase production efficiency and one of the main obligations of the company. It is determined that since wages are the main source of income for employees, it is necessary to constantly improve the system of remuneration so that it fully ensures the reproduction of labor, takes into account working conditions and results, stimulates training, productivity, product quality, rational use and savings all kinds of resources. RU: Исследованы основные подходы и проведен сравнительный анализ к установлению сущности понятия «заработная плата», в соответствии с действующим законодательством. Отмечено, что как экономическая категория заработная плата играет двоякую роль с одной стороны, она является главным источником поступлений и повышение жизненного уровня работников, а с другой - средства материального стимулирования роста эффективности производства, а также одной из главных составляющих обязательств предприятия. Определено, что поскольку заработная плата является основным источником поступлений работников, необходимо постоянно совершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы она в полной мере обеспечивала воспроизводство рабочей силы, учла условия и результаты труда, стимулировала повышение квалификации, производительности, качества продукции, рациональное использование и экономию всех видов ресурсов.
 • Документ
  Облікове відображення витрат періоду - як передумова ефективного управління підприємством
  (ТОВ ДКС Центр, 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Юношева, Анастасія Олександрівна; Yunoscheva, Аnastasya О.; Юношева, Анастасия А.
  UK: Досліджено основні підходи до визначення поняття витрати періоду як управлінської категорії витрат. Згідно із П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Наголошено, що витрати періоду — це управлінська категорія витрат, які не пов'язані з реалізацією конкретної продукції (товарів, робіт, послуг). Вони, на відміну від собівартості, включаються до витрат у періоді їх виникнення, а не в періоді реалізації відповідної продукції. Доведено, що у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, відображають лише ті витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду. EN: The main approaches to defining the concept of period costs as a management category of costs are studied. In accordance with UAS 16, expenses are recognized as expenses of a certain period at the same time as the income for which they are incurred. It is emphasized that the costs of the period is a management category of costs that are not related to the sale of specific products (goods, works, services). They, in contrast to the cost, are included in costs in the period of their occurrence, and not in the period of sale of the product. It is proved that the costs of the reporting period in which they were made, reflect only those costs that can not be directly related to income in a particular period. RU: Исследованы основные подходы к определению понятия расходы периода как управленческой категории расходов. Согласно П (С) БУ 16 расходы признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены. Отмечено, что расходы периода - это управленческая категория расходов, не связанных с реализацией конкретной продукции (товаров, работ, услуг). Они, в отличие от себестоимости, включаются в расходы в периоде их возникновения, а не в периоде реализации соответствующей продукции. Доказано, что в составе расходов того отчетного периода, в котором они были осуществлены, отражают только те расходы, которые невозможно прямо связать с доходом определенного периода.
 • Документ
  Зовнішньоекономічна діяльність бізнес-структур: особливості обліку придбання основних засобів за іноземну валюту
  (ТОВ ДКС Центр, 2020) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Шутак, Едуард Віталійович; Maksymenko, E.V.; Шутак, Эдуард Витальевич
  UK: В статті доведено, що ефективність функціонування бізнес-структури в значній мірі визначається станом її основних засобів, які характеризують виробничі можливості галузей економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку. Визначено, що у сучасних умовах діяльності бізнес-структур стає актуальним дослідження проблем обліку основних засобів та їх надходження, ефективності їх використання в умовах реалізації інвестиційних проектів, а також визначення напрямів активізації інвестиційної діяльності. EN: The article proves that the efficiency of the business structure is largely determined by the state of its fixed assets, which characterize the production capacity of the economy, determine the pace and scale of its development. It is determined that in modern conditions of business structures it becomes relevant to study the problems of accounting for fixed assets and their receipts, the effectiveness of their use in the implementation of investment projects, as well as determining areas for investment activity. RU: В статье доказано, что эффективность функционирования бизнес-структуры в значительной степени определяется состоянием ее основных средств, характеризующих производственные возможности отраслей экономики, определяют темпы и масштабы ее развития. Определено, что в современных условиях деятельности бизнес-структур становится актуальным исследование проблем учета основных средств и их поступления, эффективности их использования в условиях реализации инвестиционных проектов, а также определение направлений активизации инвестиционной деятельности.
 • Документ
  Ринок злиття та поглинання: основні етапи угоди та перспективи розвитку в Україні
  (Редакція електронного науково-практичного журналу "Інфраструктура ринку", 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Худзик, Сергій Сергійович; Hudzik, Serhyi S.; Худзик, Сергей С.
  UK: У статті з’ясовано, що основними організа- ційними формами інтеграційних процесів є злиття і поглинання, які включають у себе великий спектр унікальних можливостей для оптимізації бізнесу. Обґрунтовано, що саме злиття і поглинання є механізмами пере- розподілу власності від менш ефективних власників до більш ефективних. Обґрунто- вано практичне використання механізму поетапного планування системи оцінки та прийняття рішення про початок реалізації угоди злиття або поглинання, а також про- аналізовано ринок M&A в Україні. Ключові слова: злиття, механізм, компанія, оптимізація, поглинання, процес, управлінське рішення. EN: The article clarifies that the main organizational forms of integration processes are mergers and acquisitions, which include a large range of unique opportunities for business optimization. It is substantiated that mergers and acquisitions are mechanisms of redistribution of ownership from less effective owners – to more efficient ones. The practical application of the mechanism of phased planning of the system of evaluation and decision making about the beginning of the merger or acquisition transaction realization is grounded, as well as the M & A market in Ukraine has been analysed. RU: организационными формами интеграционных процессов являются слияние и поглощение, которые включают в себя большой спектр уникальных возможностей для оптимизации бизнеса. Обосновано, что именно слияния и поглощения являются механизмами перераспределения собствен- ности от менее эффективных собствен- ников к более эффективным. Обосновано практическое использование механизма поэтапного планирования системы оценки и принятия решения о начале реализации сделки слияния или поглощения, а также проанализирован рынок M & A в Украине. Ключевые слова: слияние, механизм, ком- пания, оптимизация, поглощения, процесс, управленческое решение.
 • Документ
  Особливості оподаткування та структура соціального пакету як інструмента матеріальної мотивації виплат працівникам
  (Молодий вчений, 2020) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Фісун, Юлія олександрівна; Fysun, Ylya A.; Фисун, Юлия А.
  UK: Досліджено особливості соціального пакету, як способу мотивації працівників і важелю адміністративного впливу . Визначено, що соціальний пакет – це, по суті, все те, що роботодавець готовий надати праців- никам понад гарантоване законодавством. Доведено, що вартість соціального пакету може доходити до половини заробітку працівника. Визначено, що трудові соціальні гарантії встановлені на законодавчому рівні і не можуть вважатися додатковим бонусом для працівника у вигляді соціального пакета. Наве- дено порівняльну характеристика виплат працівникам, які є складовими соціального пакету, та які є обов’язковими виплатами роботодавця. Обґрунтовано, що ефективність соціального пакета залежить від того, як сам роботодавець сприймає пов'язані з фінансуванням соціального пакета витрати – як витрати організації або як інвестиції. EN: The peculiarities of the social package as a way of motivating employees and administrative leverage are studied impact. It is determined that the social package is, in fact, all that the employer is willing to provide employment. nowhere more than guaranteed by law. It is proved that the cost of the social package can reach half of the employee's earnings. It is determined that labor social guarantees are established by law levels and cannot be considered as an additional bonus for the employee in the form of a social package. Nave- a comparative description of payments to employees who are part of the social package and who are mandatory employer payments. It is substantiated that the effectiveness of the social package depends on how the employer himself perceives the costs associated with the financing of the social package - as costs organizations or as investments. RU: Исследованы особенности социального пакета, как способа мотивации работников и рычага административного воздействия. Определено, что социальный пакет - это, по сути, все то, что работодатель готов предоставить работникам более гарантированное законодательством. Доказано, что стоимость социального пакета может доходить до половины заработка работника. Определено, что трудовые социальные гарантии установлены на законодательном уровне и не могут считаться дополнительным бонусом для работника в виде социального пакета. придено сравнительную характеристика выплат работникам, которые являются составляющими социального пакета, и которые обязательными выплатами работодателя. Обосновано, что эффективность социального пакета зависит от того, как сам работодатель воспринимает связанные с финансированием социального пакета расходы - как расходы организации или в качестве инвестиций.
 • Документ
  Особливості відображення в обліку з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством
  (ТОВ ДКС Центр, 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Філатова, Олександра Іванівна; Filatova, Оleksandra І.; Филатова, Александра И.
  UK: У статті розглянуто сучасні наукові уявлення до трактування економічного змісту поняття "основні засоби" в економічній літературі та нормативно-правових актах України, які регулюють їх бухгалтерський та податковий облік. Встановлено відмінності у трактуванні поняття ліквідація основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку. EN: The article considers modern scientific ideas to the interpretation of the economic meaning of the concept of "fixed assets" in the economic literature and regulations of Ukraine, which regulate their accounting and tax accounting. There are differences in the interpretation of the concept of liquidation of fixed assets in accounting and tax accounting. RU: В статье рассмотрены современные научные представления к трактовке экономического содержания понятия "основные средства" в экономической литературе и нормативно
 • Документ
  Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку обєктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства
  (ТОВ ДКС Центр, 2019) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Тронькіна, Аліна Андріївна; Tronkina, Аlyna А.; Тронькина, Алина А.
  UK: У статті узагальнено особливості обліку основних засобів. Встановлено, що основні засоби, як правило, займають значну питому вагу в загальній сумі активів підприємства та використовуються на підприємстві протягом тривалого часу. Визначено, що ефективність функціонування економіки в значній мірі визначається станом її основних засобів, які характеризують виробничі можливості галузей економіки, визначають темпи та масштаби її розвитку. EN: The article summarizes the features of accounting for fixed assets. It is established that fixed assets, as a rule, occupy a significant share in the total assets of the enterprise and are used at the enterprise for a long time. It is determined that the efficiency of the economy is largely determined by the state of its fixed assets, which characterize the production capacity of the economy, determine the pace and scale of its development. RU: В статье обобщены особенности учета основных средств. Установлено, что основные средства, как правило, занимают значительный удельный вес в общей сумме активов предприятия и используются на предприятии в течение длительного времени. Определено, что эффективность функционирования экономики в значительной степени определяется состоянием ее основных средств, характеризующих производственные возможности отраслей экономики, определяют темпы и масштабы ее развития.
 • Документ
  Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікація
  (Агросвіт, 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Соболь, Владислава Андріївна; Sobol, Vladyslav A.; Соболь, Владислав А.
  UK: Досліджено основні підходи до визначення поняття нематеріальні активи як об'єкти бухгалтерського обліку. Згідно із п. 4 П(С)БО 8 немонетарний актив це актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Аналогічне тлумачення міститься й у п. 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Наведено критерії відповідності визначення та визнання нематеріальних активів. EN: The main approaches to the definition of intangible assets as objects of accounting are studied. In accordance with paragraph 4 of UAS 8, a non-monetary asset is an asset that has no tangible form and can be identified. A similar interpretation is contained in paragraph 8 of IAS 38 Intangible Assets. The criteria for compliance with the definition and recognition of intangible assets are presented. RU: Исследованы основные подходы к определению понятия нематериальные активы как объекты бухгалтерского учета. Согласно п. 4 П (С) БУ 8 немонетарный актив это актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован. Аналогичное толкование содержится и в п. 8 МСФО 38 «Нематериальные активы». Приведены критерии соответствия определения и признания нематериальных активов.
 • Документ
  Особливості проведення державного фінансового контролю в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ аспекти
  (ТОВ ДКС Центр, 2017) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Радченко, Юлія Леонідівна; Radchenko, Yuliya L.; Радченко, Юлия Л.
  UK: Доведено, що кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потре бує безперервного контролю за ефективністю управління бюджетними коштами. Визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом, яким керується в ході своєї діяльності кожна бюджетна установа. Визначено відповідальність, передбачену за порушення в частині складання і виконання кошто рисів бюджетних установ. EN: It is proved that the number of violations in the budget sphere remains so significant that it requires continuous monitoring of the efficiency of management of budget funds. It is determined that the estimate of incomes and expenditures is the main financial document, which is governed in the course of its activity by each budgetary institution. The responsibility, stipulated for violation in the part of drawing up and execution of estimates of budget institutions is determined. UK: Доказано, что количество нарушений в бюджетной сфере остается настолько значительным, что требует постоянный мониторинг эффективности управления бюджетными средствами. Определено, что смета доходов и расходов является основным финансовым документом, который регулируется в ходе своей деятельности каждым бюджетным учреждением. Ответственность, установленная за нарушение в части составления и исполнения сметы бюджета
 • Документ
  Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
  (ТОВ ДКС Центр, 2020) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Питиляк, Ганна Петрівна; Pytyliak, Ganna P.; Питиляк, Анна петровна
  UK: У статті узагальнено особливості обліку придбання продажу та іноземної валюти. Встановлено, що сфера ЗЕД визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними партнерами в іноB земній валюті, які знаходять своє відображення в системі бухгалтерського обліку з врахуванням вимог як чинного законодавства, так і інформаційних запитів зацікавлених осіб — власників, менеджерів, інвесторів тощо. EN: The article summarizes the features of accounting for the purchase of sales and foreign currency. It is established that the sphere of foreign economic activity determines the need for settlements with foreign partners abroad land currency, which are reflected in the accounting system, taking into account the requirements as current legislation and information requests from stakeholders - owners, managers, investors, etc. RU: В статье обобщены особенности учета приобретения продаж и иностранной валюты. Установлено, что сфера ВЭД определяет необходимость проведения расчетов с зарубежными партнерами в иноB земной валюте, которые находят свое отражение в системе бухгалтерского учета с учетом требований как действующего законодательства, так и информационных запросов заинтересованных лиц - владельцев, менеджеров, инвесторов.
 • Документ
  Fiscal audit development in the system of budget process management
  (“Baltija Publishing”, 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Меліхова, Тетяна Олегівна; Melikhova, Тetyana O.; Мелихова, Татьяна О.; Зоря, Александра Павловна; Зоря, Олександра Павлівна; Фатюха, Наталія Георгіївна; Fatiukha, Nataliya G.; Фатюха, Наталия Георгиевна; Чумак, Олена Василівна; Чумак, Елена Васильевна; Chumak, Olena V.; Zorya, Oleksandra P.
  UK: Зростання конструктивної ролі державного фінансового контролю в управлінні є логічним наслідком модернізації сформованої системи державного фінансового контролю та вимагає оновлення ідеології та парадигматичних принципів державного фінансового контролю. Ретроспективний огляд теоретичних та практичних аспектів методології та організації державного фінансового контролю України свідчить про те, що в науковому середовищі ці питання широко вивчаються. Однак, незважаючи на наукову та практичну цінність цих робіт, питання про можливу модернізацію сучасної системи державного фінансового контролю в умовах інтеграції України до системи світової економіки поки що залишається невирішеним і досі залишається предметом жвавої дискусії. EN: The growth of the constructive role of public financial control in management is a logical consequence of the modernization of the established system of state financial control and necessitates an update of the ideology and paradigmatic principles of state financial control. A retrospective review of the theoretical and practical aspects of the methodology and organization in the state financial control of Ukraine suggests that in the scientific environment these issues are studied extensively. However, despite the scientific and practical value of these works, the question of the possible modernization of the modern system of state financial control in the conditions of Ukraine's integration into the world economy system remains unresolved for the time being and is still the subject of lively discussions. RU: Рост конструктивной роли государственного финансового контроля в управлении является логическим следствием модернизации сложившейся системы государственного финансового контроля и требует обновления идеологии и парадигматических принципов государственного финансового контроля. Ретроспективный обзор теоретических и практических аспектов методологии и организации государственного финансового контроля в Украине позволяет предположить, что в научной среде эти вопросы изучаются широко. Однако, несмотря на научную и практическую ценность этих работ, вопрос о возможной модернизации современной системы государственного финансового контроля в условиях интеграции Украины в мировую экономическую систему пока остается нерешенным и до сих пор остается предметом оживленных дискуссий.
 • Документ
  Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні
  (Редакція електронного науково-практичного журналу "Інфраструктура ринку", 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна
  UK: У статті встановлено сутність операцій злиття і поглинань як форми інтеграційних процесів. Обґрунтовано, що саме злиття й поглинання є механізмами перерозподілу власнос- ті від менш ефективних власників до більш ефективних. Угоди зі злиття й поглинання оха- рактеризовано як складний соціально-економічний і політичний процес, що стосується інте- ресів суб’єктів всіх рівнів національної економіки. Виявлено переваги позитивного впливу зазначених процесів на економічне зростання, проаналізовано їх масштабність і сфери охоп- лення в економіці EN: The article establishes the essence of mergers and acquisitions as a form of integration processes. It is substantiated that mergers and acquisitions are mechanisms of redistribution of property. those from less efficient owners to more efficient ones. Mergers and acquisitions characterized as a complex socio-economic and political process involving subjects of all levels of the national economy. The advantages of positive influence are revealed these processes for economic growth, analyzed their scale and scope in the economy RU: В статье установлено сущность сделок слияний и поглощений как формы интеграционных процессов. Обосновано, что именно слияния и поглощения являются механизмами перераспределения власности от менее эффективных собственников к более эффективным. Сделки по слиянию и поглощению охарактеризовано как сложный социально-экономический и политический процесс, касающийся интессов субъектов всех уровней национальной экономики. Выявлены преимущества положительного влияния указанных процессов на экономический рост, проанализированы их масштабность и сферы охвата в экономике.
 • Документ
  Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine
  (Baltija Publishing, 2017) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Меліхова Тетяна Олегівна; Melikhova Т.; Мелихова Т.О.
  UK: Зростання конструктивної ролі державного фінансового контролю в управлінні є логічним наслідком модернізації сформованої системи державного фінансового контролю та вимагає оновлення ідеології та парадигматичних принципів державного фінансового контролю. Ретроспективний огляд теоретичних та практичних аспектів методології та організації державного фінансового контролю України свідчить про те, що в науковому середовищі ці питання широко вивчаються. Однак, незважаючи на наукову та практичну цінність цих робіт, питання про можливу модернізацію сучасної системи державного фінансового контролю в умовах інтеграції України до системи світової економіки поки що залишається невирішеним і досі залишається предметом жвавої дискусії. EN: The growth of the constructive role of public financial control in management is a logical consequence of the modernization of the established system of state financial control and necessitates an update of the ideology and paradigmatic principles of state financial control. A retrospective review of the theoretical and practical aspects of the methodology and organization in the state financial control of Ukraine suggests that in the scientific environment these issues are studied extensively. However, despite the scientific and practical value of these works, the question of the possible modernization of the modern system of state financial control in the conditions of Ukraine's integration into the world economy system remains unresolved for the time being and is still the subject of lively discussions. RU: Рост конструктивной роли государственного финансового контроля в управлении является логическим следствием модернизации сложившейся системы государственного финансового контроля и требует обновления идеологии и парадигматических принципов государственного финансового контроля. Ретроспективный обзор теоретических и практических аспектов методологии и организации государственного финансового контроля в Украине позволяет предположить, что в научной среде эти вопросы изучаются широко. Однако, несмотря на научную и практическую ценность этих работ, вопрос о возможной модернизации современной системы государственного финансового контроля в условиях интеграции Украины в мировую экономическую систему пока остается нерешенным и до сих пор остается предметом оживленных дискуссий.
 • Документ
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: облікове відображення придбання запасів за іноземну валюту
  (ТОВ ДКС Центр, 2020) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Максименко, Юлія Олександрівна; Maksymenko, Y.O.; Максименко, Юлия Александровна
  UK: У статті доведено, що зовнішньоекономічна діяльність є однією із головних передумов створення налагодженої діяльності господарюючого суб'єкта. Визначено, що бухгалтерський облік є основним джерелом даних про зовнішньоекономічну діяльність суб'єкта господарювання. Доведено, що під час ведення бухгалтерського обліку розрахунків із іноземними контрагентами головною проблемою стає необхідність відображення результатів впливу коливання валютних курсів на субрахунках бухгалтерського обліку EN: The article proves that foreign economic activity is one of the main prerequisites for the establishment of a well-established activity of an economic entity. It is determined that accounting is the main source of data on foreign economic activity of the business entity. It is proved that during the accounting of settlements with foreign counterparties the main problem is the need to reflect the results of the impact of exchange rate fluctuations on the sub-accounts of accounting RU: В статье доказано, что внешнеэкономическая деятельность является одной из главных предпосылок создания отлаженной деятельности хозяйствующего субъекта. Определено, что бухгалтерский учет является основным источником данных о внешнеэкономической деятельности предприятия. Доказано, что при ведении бухгалтерского учета расчетов с иностранными контрагентами главной проблемой становится необходимость отражения результатов воздействия колебания валютных курсов на субсчетах бухгалтерского учета
 • Документ
  Особливості обліку виробничих запасів в управлінні діяльністю підприємства
  (ТОВ ДКС Центр, 2019) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Іванченко, Анна Генадіівна; Ivanchenko, Anna G.; Иванченко, Анна Г.
  UK: В статті узагальнено особливості обліку виробничих запасів. Встановлено, що категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт управління. Визначено, що ідентифікація виробничих запасів складі активів при надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу. Доведено, що одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація бухгалтерського обліку виробничих запасів. Визначено, що виробничі запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. EN; The article summarizes the features of inventory accounting. It is established that the category "inventories" is not only an object of accounting, but also an object of management. It is determined that the identification of inventories in the composition of assets upon receipt at the enterprise is the initial link of their accounting process. It is proved that one of the most effective tools for identifying reserves to improve the efficiency of inventory use and management is a clear organization of inventory accounting. It is determined that inventories are a very important element of any enterprise. RU: В статье обобщены особенности учета производственных запасов. Установлено, что категория «запасы» - это не только объект учета, но и объект управления. Определено, что идентификация производственных запасов на складе активов при поступлении на предприятие является начальным звеном их учетного процесса. Доказано, что одним из самых действенных инструментов выявления резервов повышения эффективности использования запасов и управления ими является четкая организация бухгалтерского учета производственных запасов. Определено, что производственные запасы являются очень важным элементом деятельности любого предприятия.
 • Документ
  Особливості формування стратегічних альянсів на міжнародному та українському ринках
  (ТОВ ДКС Центр, 2020) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Єфімова, Маргарита Олегівна; Yefimova, Marharyta O.; Єфимова, Маргарита Олеговна
  UK: В статті узагальнено особливості визначення стратегічних альянсів. Встановлено, що стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво між компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, але не доводять справу до злиття фірм. Доведено, що альянс має на увазі проведення сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж виробництво кінцевої продукції. Визначено, що стратегічні альянси є для компаній однієї й тієї ж галузі, але розташовані в різних країнах, засобом конкурентної боротьби на світовому ринку при умові зберігання їх незалежності. EN: The article summarizes the features of defining strategic alliances. It has been established that strategic alliances are agreements on cooperation between companies that are not limited to ordinary trade operations, but do not lead to a merger. It has been proven that the alliance implies conducting joint research, technology exchange, joint use of production capacity, promotion of each other's products on the market or joint efforts in the production of components or the production of final products. It is determined that strategic alliances are for companies in the same industry, but located in different countries, a means of competition in the world market, while maintaining their independence. RU: В статье обобщены особенности определения стратегических альянсов. Установлено, что стратегическими альянсами называют соглашения о сотрудничестве между компаниями, не ограничиваются обычными торговыми операциями, но не доводят дело до слияния фирм. Доказано, что альянс подразумевает проведение совместных исследований, обмен технологиями, совместное использование производственных мощностей, продвижение на рынок продукции друг друга или объединение усилий по производству компонентов или производство конечной продукции. Определено, что стратегические альянсы являются для компаний одной и той же отрасли, но расположенные в разных странах, средством конкурентной борьбы на мировом рынке при условии хранения их независимости..
 • Документ
  Особливості обліку орендних операцій: бухгалтерський та податковий аспекти
  (ТОВ ДКС Центр, 2019) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Ганноцька, Кристина Сергіівна; Hannotska, Krystyna S.; Ганноцкая, Кристина С.
  UK:В статті узагальнено особливості визначення стратегічних альянсів. Встановлено, що стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво між компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, але не доводять справу до злиття фірм. Доведено, що альянс має на увазі проведення сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж виробництво кінцевої продукції. Визначено, що стратегічні альянси є для компаній однієї й тієї ж галузі, але розташовані в різних країнах, засобом конкурентної боротьби на світовому ринку при умові зберігання їх незалежності. EN: The article stipulates that an operating lease (lease) is a business transaction of a natural or legal person that involves the transfer to the lessee of fixed assets purchased or manufactured by the lessor on terms other than those provided by the financial lease (lease). It is proved that the lease is an agreement under which the lessee acquires the right to use the non-current asset for a fee within the period agreed with the lessor. At the same time, operating lease is a lease other than financial lease. RU: В статье определено, что оперативный лизинг (аренда) - это хозяйственная операция физического или юридического лица, предусматривающая передачу арендатору основного фонда, приобретенного или изготовленного арендодателем на условиях иных, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом (арендой). Доказано, что аренда - это соглашение, по которому арендатор приобретает право пользования необратимым активом за плату в течение согласованного с арендодателем срока. В то же время оперативной (операционной) арендой является аренда иная, чем финансовая.
 • Документ
  Особливості обліку бонусів: бухгалтеський та податковий аспекти
  (ТОВ ДКС Центр, 2019) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Волкова, Тетяна Романівна; Volkova, Tatiana R.; Волкова, Татьяна Р.
  UK: У статті узагальнено особливості обліку бонусних знижок у торгівлі. Встановлено, бонусна програма — це найпоширеніша модель, за якої постійні покупці накопичують бонуси для подальшого обміну їх на матеріальні вигоди (дисконт, безоплатний товар тощо). Визначено, що бонус — це зобов'язання продавця надати покупцеві знижку за умови, що він скористається своїм правом її отримання. Доведено, що підприємство під час продажу певного товару надає покупцеві знижку, на яку він може зменшити вартість своєї наступної купівлі. EN: The article summarizes the features of accounting for bonus discounts in trade. It is established that the bonus program is the most common model, according to which regular customers accumulate bonuses for further exchange for material benefits (discount, free goods, etc.). It is determined that the bonus is the seller's obligation to provide the buyer with a discount, provided that he exercises his right to receive it. It is proved that when selling a certain product, the company gives the buyer a discount by which he can reduce the cost of his next purchase. RU: В статье обобщены особенности учета бонусных скидок в торговле. Установлено, бонусная программа - это самая распространенная модель, при которой постоянные покупатели накапливают бонусы для дальнейшего обмена их на материальные выгоды (дисконт, бесплатный товар и т.д.). Определено, что бонус - это обязательство продавца предоставить покупателю скидку при условии, что он воспользуется своим правом ее получения. Доказано, что предприятие при продаже определенного товара предоставляет покупателю скидку, на которую он может уменьшить стоимость своей следующей покупки.
 • Документ
  Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2018) Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Васильченко, Е.В; Vasylchenko, E.V; Васильченко, Э.В.
  UK: Досліджено особливості створення та функціонування інтернет-магазинів а також особливості бухгалтер- ського обліку та оподаткування в інтернет-торгівлі. Визначено, що під інтернет-магазином прийнято розуміти сайт, що торгує товарами чи послугами в Інтернеті, за допомогою якого можна обрати та замовити необхідний товар/послугу. Доведено, що чинне законодавство не має ніяких нормативних документів, котрі б регулювали діяльність інтернет-магазинів та давали чітке визначення цьому поняттю. Наведено аналіз термінів, які засто- совуються при здійсненні інтернет-діяльності та нормативні документи, які регулюють різноманітні аспекти діяльності інтернет-торгівлі. Визначені особливості бухгалтерського обліку та оподаткування інтернет-торгівлі. EN: The peculiarities of the creation and functioning of online stores as well as the peculiarities of accounting accounting and taxation in e-commerce. It is determined that the online store is understood a site that sells goods or services on the Internet, through which you can select and order the necessary goods / services. It is proved that the current legislation does not have any normative documents that would regulate activities of online stores and gave a clear definition of this concept. An analysis of the terms used are regulated in the implementation of Internet activities and regulations governing various aspects e-commerce activities. The peculiarities of accounting and taxation of Internet trade are determined. RU: Исследованы особенности создания и функционирования интернет-магазинов а также особенности бухгалтер- ского учета и налогообложения в интернет-торговле. Определено, что интернет-магазином принято понимать сайт, торгующий товарами или услугами в Интернете, с помощью которого можно выбрать и заказать необходимый товар / услугу. Доказано, что действующее законодательство не имеет никаких нормативных документов, регулирующих деятельность интернет-магазинов и давали четкое определение этому понятию. Приведен анализ терминов, при- няются при осуществлении интернет-деятельности и нормативные документы, регулирующие различные аспекты деятельности интернет-торговли. Определены особенности бухгалтерского учета и налогообложения интернет-торговли.
 • Документ
  Модернізація архітектоніки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком металургійних підприємств.
  (Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН, 2019) Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна
  UK: Мета. Пошук шляхів модернізації архітектоніки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком металургійних підприємств в умовах посилення конкурентної боротьби на світовому ринку металопродукції. Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально-наукові та спеціальні методи дослідження, зокрема методи: діалектики та наукової абстракції – при визначенні сутності архітектоніки прийняття рішень з управління інноваційним розвитком металургійних підприємств. Графічний - при оцінюванні позицій України серед ТОП-10 країн – виробників сталі у світі. Метод монографічний використано при викладенні результатів дослідження. Результати дослідження. Обґрунтовано доцільність запровадження у практиці металургійних підприємств методики QFD прийняття рішень щодо їх інноваційного розвитку, застосування якої надасть можливість побудувати «Будинок якості», а отже вивчити вимоги споживачів до якості металопродукції шляхом конкретизації (розгортання) поетапно, починаючи з визначення необхідності виведення металопродукції на ринок і закінчуючи способами контролю її якості. Наукова новизна результатів дослідження полягає у модернізації архітектоніки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком металургійних підприємств в умовах посилення конкурентної боротьби на світовому ринку металопродукції шляхом запровадження методики QFD, застосування якої на практиці дозволить закріпити конкурентні позиції України серед ТОП-10 країн – виробників металопродукції у світі. Практична значущість результатів дослідження. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних можуть бути використані підприємствами металургійної галузі при прийнятті рішення щодо їх інноваційного розвитку в умовах посилення конкурентної боротьби на світовому ринку металопродукції. Purpose. The aim of the article is to find ways to modernize the architectonics of decision making in relation to the management of the innovative development of metallurgical enterprises in conditions of increasing competition on the world market of metal products. Methodology of research. General and scientific, special methods of research are used in the process of research, in particular methods: dialectics and scientific abstraction – in determining the essence of architectonics of decision-making on management of innovative development of metallurgical enterprises. Graphic – in assessing the position of Ukraine among the TOP-10 countries – steel producers in the world. The monographic method is used to describe the results of the study. Findings. The results of the study consist in justifying the feasibility of introducing in QFD's practice of metallurgical enterprises decision-making methods for their innovative development, the application of which will enable the construction of a “House of Quality”, and therefore examine the requirements of consumers for the quality of metal products by specifying (deploying) in stages, starting with the determination of the necessity of withdrawal metal products on the market and ending with ways to control its quality. Originality. The scientific novelty of the research results is to modernize the architectonics of decision-making on managing the innovative development of metallurgical enterprises in conditions of increasing competition on the world metal market through the introduction of the QFD methodology, the application of which in practice will strengthen the competitive position of Ukraine among the TOP-10 countries producing metal products in the world. Practical value. The practical significance of the results of the study is that the main provisions of this study in the form of proposals and methodological can be used by enterprises of the metallurgical industry in deciding on their innovation development in conditions of increasing competition in the world market of metal products. RU: Цель. Поиск путей модернизации архитектоники принятия решений по управлению инновационным развитием металлургических предприятий в условиях углубления конкурентной борьбы на мировом рынке металлопродукции. Методика исследования. В процессе исследования использованы научные и специальные методы исследования, в частности методы: диалектики и научной абстракции - при определении сущности архитектоники принятия решений по управлению инновационным развитием металлургических предприятий. Графический - при оценке позиций Украины среди ТОП-10 стран - производителей стали в мире. Метод монографический использовано при изложении результатов исследования. Результаты исследования. Обосновано целесообразность внедрения в практике металлургических предприятий методики QFD принятия решений по их инновационному развитию, применение которой позволит построить «Дом качества», а следовательно изучить требования потребителей к качеству металлопродукции путем их конкретизации (развертывание) поэтапно, начиная с определения необходимости вывода металлопродукции на рынок и заканчивая способами контроля ее качества. Научная новизна результатов исследования состоит в модернизации архитектоники принятия решений по управлению инновационным развитием металлургических предприятий в условиях углубления конкурентной борьбы на мировом рынке металлопродукции путем внедрения методики QFD, применение которой на практике позволит закрепить конкурентные позиции Украины в ТОП-10 стран - производителей металлопродукции в мире. Практическая значимость результатов исследования. Основные положения данного исследования в форме предложений и методических рекомендаций могут быть использованы предприятиями металлургической отрасли при принятии решения об их инновационном развития в условиях углубления конкурентной борьбы на мировом рынке металлопродукции.