Монографії кафедри О і О

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2023)
  UK: У монографії досліджено актуальні проблеми обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроїнтеграції економіки, розкрито їх сучасний стан, надана оцінка перспектив їх подальшого розвитку. Монографія призначена науковцям, аспірантам, здобувачам вищої освіти, фахівцям-практикам у галузі обліку, аудиту, оподаткування, широкому загалу читачів, які цікавляться означеною проблематикою. EN: The monograph explores current issues in accounting, audit, and taxation in the context of European integration of the economy, revealing their current state and providing an assessment of the prospects for their further development. The monograph is intended for researchers, postgraduates, higher education seekers, professionals in the field of accounting, audit, taxation, and a wide range of readers interested in this topic. PL: W monografii przeanalizowano aktualne problemy rachunkowości, audytu i opodatkowania w kontekście europejskiej integracji gospodarki, ujawniając ich obecny stan oraz dokonując oceny perspektyw ich dalszego rozwoju. Monografia jest przeznaczona dla naukowców, doktorantów, osób poszukujących wyższego wykształcenia, specjalistów z dziedziny rachunkowości, audytu, opodatkowania oraz szerokiego grona czytelników interesujących się tym zagadnieniem.
 • Item
  Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Візіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Гудзь, Марина Вікторівна; Gudz, Maryna V.; Гудзь, Марина Викторовна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич; Зоря, Олександра Павлівна; Zorya, Oleksandra P.; Зоря, Александра Павловна; Корольков, Владислав Васильович; Korolkov, Vladyslav V.; Корольков, Владислав Васильевич; Лищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Ловчикова, Т. О.; Lovchikova, T.; Ловчикова, Т. А.; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Мишакова, В. О.; Mishakova, V.; Мишакова, В. А.; Очеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Панченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Помулєва, Валентина Миколаївна; Pomulieva, Valentina M.; Помулева, Валентина Николаевна; Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Удовиченко, Г. І.; Udovichenko, G.; Удовиченко, Г. И.; Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana V.; Шарова, Светлана Васильевна
  UK: У монографії досліджено актуальні проблеми обліку, аудиту та оподаткування в умовах евроїнтеграції економіки, розкриті їх сучасний стан, надана оцінка перспектив їх подальшого розвитку. Монографія призначена науковцям, аспірантам, здобувачам вищої освіти, фахівцям-практикам у галузі обліку, аудиту, оподаткування, широкому загалу читачів, які цікавляться означеною проблематикою. EN: The monograph examines the current problems of accounting, auditing and taxation in the context of European integration of the economy, reveals their current state, provides an assessment of the prospects for their further development. The monograph is intended for scientists, graduate students, graduates, practitioners in the field of accounting, auditing, taxation, a wide range of readers who are interested in these issues. RU: В монографии исследованы актуальные проблемы учета, аудита и налогообложения в условиях евроинтеграции экономики, раскрыто их современное состояние, дана оценка перспектив их дальнейшего развития. Монография предназначена научным работникам, аспирантам, соискателям высшего образования, специалистам-практикам в области учета, аудита, налогообложения, широкому кругу читателей, интересующихся обозначенной проблематикой.
 • Item
  Монографія «Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Левченко, Наталія Михайлівна; Levchenko, Nataliya M.; Левченко, Наталья Михайловна; Візіренко, Світлана Вікторівна; Vizirenko, Svitlana V.; Визиренко, Светлана Викторовна; Жадан, Михайло Іванович; Zhadan, Mykhaylo I; Жадан, Михаил Иванович; Зоря, Олександра Павлівна; Zorya, Oleksandra P.; Лівошко, Тетяна Володимирівна; Livoshko, Tetyana V.; Ливошко, Татьяна Владимировна; Лищенко, Олена Германівна; Lyshchenko, Olena G.; Лыщенко, Елена Германовна; Максименко, Ірина Яківна; Maksymenko, Iryna Y.; Максименко, Ирина Яковлевна; Очеретько, Лариса Михайлівна; Ocheretko, Larysa M.; Очеретько, Лариса Михайловна; Панченко, Ольга Михайлівна; Panchenko, Olga M.; Панченко, Ольга Михайловна; Помулєва, Валентина Миколаївна; Pomulieva, Valentina M.; Помулева, Валентина Николаевна; Силенко, Ольга Михайлівна; Sylenko, Olga M.; Силенко, Ольга Михайловна; Зоря, Александра Павловна
  UK: У монографіїрозкритіпроблемиобліку, аналізу, аудиту, звітностітаоподаткуваннявумовахглобалізаціїекономіки,такожданаоцінкаїх станута перспектив подальшогорозвитку.Монографіяпризначенанауковцям,студентам вищихнавчальнихзакладів,практичнимпрацівникамсфериекономіки,широкомузагалучитачів,якіцікавлятьсяозначеноюпроблематикою. EN: The monograph reveals the problems of accounting, analysis, audit, reporting and taxation in the context of globalization of the economy, as well as an assessment of their state and prospects for further development. The monograph is intended for scientists, students of higher educational institutions, practical workers in the field of economics, and a wide range of readers interested in the identified issues. RU: В монографии раскрыты проблемы учета, анализа, аудита, отчетности и налогообложения в условиях глобализации экономики, также дана оценка их состояния и перспектив дальнейшего развития. Монография предназначена научным работникам, студентам высших учебных заведений, практическим работникам сферы экономики, широкому кругу читателей, интересующихся обозначенной проблематике.
 • Item
  Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції
  (Видавництво «Кругозір», 2015)
  UK: Досліджено теоретичне підґрунття розбудови методології обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; запропоновано новітні підходи щодо формування обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції; висвітлено практичні рекомендації щодо удосконалення податкового обліку та контролю в умовах реформування податкової системи України у відповідності до європейських стандартів. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. EN: The theoretical basis for the development of accounting methodology, analysis and audit in the context of the dynamic of European integration processes; It suggested new approaches to the formation of accounting and information support of managerial decision-making in terms of European integration; It highlights practical recommendations on improvement of tax accounting and control in the conditions of reforming of tax system of Ukraine in accordance with European standards. It is recommended for researchers, graduate students, practitioners and students of higher educational institutions of economic direction. RU: Исследовано теоретические основы развития методологии учета, анализа и аудита в контексте динамических евроинтеграционных процессов; предложено новейшие подходы к формированию учетно-информационного обеспечения принятия управленческих решений в условиях евроинтеграции; освещены практические рекомендации по совершенствованию налогового учета и контроля в условиях реформирования налоговой системы Украины в соответствии с европейскими стандартами. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, специалистов-практиков и студентов высших учебных заведений экономического направления.