Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри Т та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка». (Розділ «Деталі машин») для студентів денної форми навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Шевченко, Володимир Григорович; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Shevchenko, Volodymyr; Kruzhnova, Svetlana
  UK: Представлено методику розрахунків заклепкових з’єднань, зварювальних з’єднань, шпонкових з’єднань та штифтових з’єднань. EN: Presented rivet joints, welding joints, key connections and pin connections.
 • Item
  Методичні вказівки і завдання до практичних робіт з курсу «Прикладна механіка» для студентів заочної форми навчання немеханічних спеціальностей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Шевченко, Володимир Григорович; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Shevchenko, Volodymyr; Kruzhnova, Svetlana
  UK: Представлено короткий зміст лекційного матеріалу за темою «Деталі машин», контрольні питання за темами та завдання для виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Прикладна механіка». EN: A short content of lecture material on the topic “Machine Parts”, test questions on topics and assignments for performing computational and graphic tasks in the discipline “Applied Mechanics” are presented.
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з опору матеріалів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov, Andrii A.; Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petro K.
  UK: Опір матеріалів є однією з найважливіших дисциплін, яка формує інженерне мислення студентів механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів і є теоретичним фундаментом їх технічної освіти. Розроблений конспект є актуальним та містить основні положення, визначення, правила, теореми, розрахункові формули та методи опору матеріалів, викладені у конспективній формі відповідно до розділів курсу. Значна увага приділена розділам, які вважаються необхідними для студенті даної спеціальності, зокрема стійкості стержнів, розрахунок ферм та розрахунок балок на пружній основі. У кінці кожної теми наведені контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. EN: Resistance of materials is one of major disciplines, that forms the engineering thinking of students of mechanical and building specialities of higher technical educational establishments and is theoretical foundation them technical education. The worked out compendium is actual and contains substantive provisions, determinations, rules, theorems, calculation formulas and methods of resistance of materials, the stated in a concise form in accordance with the divisions of course. onsiderable attention is spared to the divisions that are considered necessary for student of this speciality, in particular to firmness of bars, calculation of farms and calculation of beams on resilient basis. At the end of every theme control questions over are brought for self-checks of gain knowledge.
 • Item
  Methodical instructions on performance of calculational tasks on the course “Applied mechanics” for students of specialty “Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics” of all forms of learning
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr G.; Рягін, Сергій Львович; Ryagin, Serhii L.; Шумикін, Сергій Олександрович; Shumykin, Serhii Ol.
  UK: Наведено методичні вказівки на виконання розрахункових завдань з курсу «Прикладна механіка» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання EN: Methodical instructions on performance of calculational tasks on the course “Applied mechanics” for students of specialty “Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics” of all forms of learning are given.
 • Item
  Методичні вказівки і завдання до практичних робіт з курсу «Технічна механіка» для студентів денної форми навчання спеціальностей 141-3 «Електричні машини та апарати»; 141-4 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 141-6 «Електричні та електронні апарати
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Шевченко, Володимир Григорович; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Shevchenko, Volodymyr; Kruzhnova, Svetlana
  UK: Представлено короткий зміст лекційного матеріалу за темою «Кінематика твердого тіла», приклади розв’язання задач за цією темою та завдання для виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Технічна механіка». EN: A summary of the lecture material on the topic “Solid Body Kinematics” is presented. Examples of solving problems on this topic and Graphic tasks in the discipline “Technical Mechanics”
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» та «Динаміка точки і системи»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva, Nataliia V.
  UK: Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів при виконанні розрахунково-графічних завдань (РГЗ), які сприяють закріпленню знань з курсу „Теоретична механіка”. Інженеру будь-якого фаху іноді доводиться виконувати розрахунки на міцність. Самостійна робота студента сприяє закріпленню та узагальненню теоретичних знань, використанню їх для рішення конкретних інженерних задач, а також розвиває творчу ініціативу. EN: Methodical instructions are intended for independent work of students when performing calculation and graphic tasks (RGZ), which contribute to consolidation of knowledge from the course "Theoretical Mechanics". An engineer of any profession sometimes has to perform strength calculations. The student's independent work contributes to consolidation and generalization of theoretical knowledge, its use for solving specific engineering problems, and also develops creative initiative.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів денної форми навчання спеціальності 131 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», 133 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Kruzhnova, Svetlana
  UK: Представлено матеріал зі структурного та кінематичного аналізу механізмів. Викладено короткі теоретичні відомості та приклади рішення задач. Наведені варіанти трьох типів задач для виконання розрахунково-графічних завдань. EN: The material on the design of a typical drive mechanism for driving various machines is presented. The main stages of calculation for choosing an engine with optimal parameters are outlined.
 • Item
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів немеханічних спеціальностей заочної форми навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Kruzhnova, Svetlana
  UK: Представлено короткий зміст лекційного матеріалу та контрольні питання для самоперевірки по всіх трьох частинах курсу «Прикладної механіки»: теорія механізмів і машин, опір матеріалів, деталі машин EN: A short summary of the lecture material and control questions for self-examination in all three parts of the «Applied Mechanics» course are presented: theory of mechanisms and machines, strength of materials, machine parts.
 • Item
  Конспект лекцій з теорії механізмів та машин
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov, Andrii A.; Омельченко, Ольга Станіславівна; Кружнова, Світлана Юріївна; Шалева, Наталія Валеріївна; Omelchenko, Olga S.; Kruzhnova, Svitlana Yu.; Shaleva, Nataliia V.
  UK: Теорія механізмів та машин (ТММ) викладає наукові основи створення нових машин та механізмів, методи їх побудови та методи теоретичного та експериментального дослідження. Основну увагу даного конспекта зосереджено необхідних поняттях механіки машин (інша назва дисципліни) і методах теоретичного дослідження механізмів і машин. Основною метою конспекту лекцій з ТММ - дати мінімально необхідний обсяг знань з механіки машин для того, щоб студент-машинобудівник розумів та успішно засвоював матеріал спеціальних предметів, які йому доведеться вивчати на наступних курсах університету. EN: The theory of mechanisms and machines (ТММ) lays out scientific bases of creation of new machines and mechanisms, methods of their construction and methods of theoretical and experimental research. Basic attention of this compendium concentrated necessary concepts of mechanics of machines (other name of discipline) and methods of theoretical research of mechanisms and machines. By the primary purpose of compendium of lectures on ТММ - to give minimum the necessary volume of knowledge from mechanics of machines in order that a machine student-builder understood and successfully mastered material of the special objects that it will be him to study on next courses
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Штанько, Петро Костянтинович; Шалева, Наталія Валеріївна; Stanko, Petro K.; Shaleva, Nataliia V.
  UK: Теоретична механіка, яка вивчає одну з форм руху матерії, належить до природничих наук. Серед природничих наук вона займає чільне місце, бо є науковим фундаментом для багатьох технічних дисциплін, теорія яких ґрунтується на положеннях та законах теоретичної механіки. Основним завданням теоретичної механіки є пізнання кількісних і якісних закономірностей механічного руху та відображення їх на математичний мові у вигляді рівнянь – законів механічного руху.У кінці кожної теми наведені контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. EN: Theoretical mechanics that studies one of forms of motion of matter belongs to natural sciences. Among natural sciences it occupies a main place, because is scientific foundation for many technical disciplines a theory of that is base on positions and laws of theoretical mechanics. The basic task of theoretical mechanics is cognition of quantitative and quality conformities to law of mechanical motion and reflection of them on mathematical to the language as equalizations - laws of mechanical motion. At the end of every theme control questions over are brought for самоперевірки of gain knowledge.
 • Item
  Конспект лекцій з основ складного опору матеріалів і конструкцій.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Скребцов, Андрій Андрійович; Штанько, Петро Костянтинович; Skrebtsov, Andrii A.; Stanko, Petro K.
  UK: Опір матеріалів є однією з найважливіших дисциплін, яка формує інженерне мислення студентів механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів і є теоретичним фундаментом їх технічної освіти. Розроблений конспект є актуальним та містить основні положення, визначення, правила, теореми, розрахункові формули та методи опору матеріалів, викладені у конспективній формі відповідно до розділів курсу. Значна увага приділена розділам, які вважаються складнішими, зокрема енергетичним методам визначення переміщень, міцності стержнів при періодично-змінних та динамічних навантаженнях, стійкості стержнів. У кінці кожної теми наведені контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. EN: Resistance of materials is one of major disciplines, that forms the engineering thinking of students of mechanical and building specialities of higher technical educational establishments and is theoretical foundation them technical education. The worked out compendium is actual and contains substantive provisions, determinations, rules, theorems, calculation formulas and methods of resistance of materials, the stated in a concise form in accordance with the divisions of course. Considerable attention is spared to the divisions that are considered more difficult, in particular to the power methods of determination of moving, durability of bars at the periodically-variable and dynamic loading, firmness of bars. At the end of every theme control questions over are brought for самоперевірки of gain knowledge.
 • Item
  Конспект лекцій з основ опору матеріалів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov, Andrii A.; Штанько, Петро Костянтинович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Stanko, Petro K.; Omelchenko, Olga S.
  UK: Опір матеріалів є однією з найважливіших дисциплін, яка формує інженерне мислення студентів механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів і є теоретичним фундаментом їх технічної освіти. Розроблений конспект є актуальним та містить основні положення, визначення, правила, теореми, розрахункові формули та методи опору матеріалів, викладені у конспективній формі відповідно до розділів курсу. Методика виведення розрахункових формул наведена без деталізації проміжних результатів. У кінці кожної теми наведені контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. EN: Resistance of materials is one of major disciplines, that forms the engineering thinking of students of mechanical and building specialities of higher technical educational establishments and is theoretical foundation them technical education. The worked out compendium is actual and contains substantive provisions, determinations, rules, theorems, calculation formulas and methods of resistance of materials, the stated in a concise form in accordance with the divisions of course. Methodology over of leadingout of calculation formulas is brought without working out in detail of intermediate results. At the end of every theme control questions over are brought for самоперевірки of gain knowledge.
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Динаміка точки та системи».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Штанько, Петро Костянтинович; Шалева, Наталія Валеріївна; Stanko, Petro K.; Shaleva, Nataliia V.
  UK: Основним завданням теоретичної механіки є пізнання кількісних і якісних закономірностей механічного руху та відображення їх на математичний мові у вигляді рівнянь – законів механічного руху .Конспект містить один розділ «Динаміка точки та системи», який поділений на глави. Форма викладення матеріалу достатньо стисла, однак спрямована на формування вмінь та навиків розв’язування задач. У кінці кожної теми наведені контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. EN: The basic task of theoretical mechanics is cognition of quantitative and quality conformities to law of mechanical motion and reflection of them on mathematical to the language as equalizations - laws of mechanical motion. A compendium contains one division of loud " Dynamics of point and system ", that is divided into heads. The form of exposition of material squeezed enough, however sent to forming of abilities and skills of untiing of tasks.At the end of every theme control questions over are brought for самоперевірки of gain knowledge.
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна механіка" для студентів спеціальності 141 – „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізації „Електротехнічні системи електроспоживання”, „Енергетичний менеджмент”
  (Національний університет „Запорізька політехніка”, 2020) Попович, Олексій Генадійович; Попович, Алексей Геннадиевич; Popovych, Oleksiy H.; Шевченко, Володимир Григорович; Шевченко, Владимир Григорьевич; Shevchenko, Volodymyr H.
  UK: У програмі сформульовано мету та завдання дисципліни „Технічна механіка”. Наведено загальні та фахові компетентності, знання, вміння та програмні результати навчання, які формує ця дисципліна. Програма містить структуру дисципліни, теми та короткий зміст лекцій, теми практичних занять і самостійної роботи, засоби та критерії оцінювання, рекомендовану літературу. EN: The purpose and tasks of the technical-mechanics discipline are formulated in the program. General and professional competences, knowledge, abilities and learning results, which this discipline forms, are given. The program contains the structure of the discipline, topics and abstracts of the lectures, topics of the practical studies and unassisted work, grading means and criteria, recommended literature. RU: В программе сформулированы цель и задачи дисциплины «Техническая механика». Приведены общие и профессиональные компетентности, знания, умения и программные результаты обучения, которые формирует эта дисциплина. Программа содержит структуру дисциплины, темы и краткое содержание лекций, темы практических занятий и самостоятельной работы, средства и критерии оценивания, рекомендованную литературу.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Теоретична та прикладна механіка» (Розрахунок курсового проєкту з ТММ) для студентів денної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
  (НУ «Запорізька політехніка», 2022) Кружнова, Світлана Юріївна; Фурсіна, Анна Дмитрівна; Kruzhnova, Svetlana Yu.; Fursina, Anna D.; Кружнова, Светлана Юрьевна; Фурсина, Анна Дмитриевна
  UK: Представлено матеріал з проєктування типового приводу механізму для приведення в дію різних машин. Викладено основні етапи розрахунку для вибору двигуна з оптимальними параметрами. EN: The material on the design of a typical drive mechanism for driving various machines is presented. The main stages of calculation for choosing an engine with optimal parameters are outlined. RU: Представлено материал по проектированию типового привода механизма для приведения в движение различных машин. Изложены основные этапы расчета для выбора двигателя с оптимальными параметрами.
 • Item
  Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Технічна механіка» для студентів денної форми навчання галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» (Спеціальність 173 «Авіоніка»).Спеціалізація «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna D.; Kruzhnova, Svetlana Yu.; Фурсина, Анна Дмитриевна; Кружнова, Светлана Юрьевна
  UK: Розроблено індивідуальні завдання для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Технічна механіка» для студентів денної форми навчання галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації». Методичні матеріали містить розділ «Теорія механізмів і машин», а саме «Структурний аналіз механізмів». Наведено короткі теоретичні відомості до роз’язку задач та приклад виконання роботи. Методичні вказівки містять 25 варіантів завдань. EN: Individual tasks have been developed for performing computational and graphic works in the discipline “Technical Mechanics” for full-time students of the branch of knowledge 17 «Electronics and Telecommunications» methodological instructions include the section “Theory of mechanisms and machines”, including structural analysis of mechanisms. Short theoretical information on problems solution and work performing example are given. Methodical instructions contain 25 variants of tasks theoretical mechanics theory of mechanisms and machines structural analysis of mechanisms. RU: Разработаны индивидуальные задания для выполнения расчетно-графических работ по дисциплине «Техническая механика» и для студентов дневной формы обучения отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации». Методические материалы содержат раздел «Теория механизмов и машин», а именно «Структурный анализ механизмов». Приведены краткие теоретические сведения к решению задач и пример выполнения работы. Методические указания содержат 25 вариантов заданий.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” денної форми навчання, ІІІ семестр
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2018) Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr H.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Рягін, Сергій Львович; Попович, Олексій Генадійович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Скребцов, Андрій Андрійович; Петрик, Ігор Андрійович; Панкеєва, Аеліта Анверівна; Ryagin, Serhiy L.; Popovych, Oleksiy H.; Omelchenko, Olga S.; Skrebtsov, Andrey A.; Petryk, Igor A.; Pankeeva, Aelita A.; Рягин, Сергей Львович; Попович, Алексей Геннадиевич; Омельченко, Ольга Станиславовна; Петрик, Игорь Андреевич; Панкеева, Аэлита Анверовна
  UK: Наведені методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічних робіт для студентів денної форми навчання з дисципліни "Опір матеріалів", ІІІ семестр. EN: Methodical reference for seminar planning with self-checking and tests section on " Strength of Materials full-time, ІІІ semester. RU: Приведены методические рекомендации для выполнения расчетно-графических работ для студентов дневного отделения по дисциплине "Сопротивление материалов", ІІІ семестр.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” денної форми навчання, частина ІІ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr H.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Рягін, Сергій Львович; Попович, Олексій Генадійович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Фурсіна, Анна Дмитрівна; Скребцов, Андрій Андрійович; Ryagin, Serhiy L.; Popovych, Oleksiy H.; Omelchenko, Olga S.; Fursina, Anna D.; Skrebtsov, Andrey A.; Рягин, Сергей Львович; Попович, Алексей Геннадиевич; Омельченко, Ольга Станиславовна; Фурсина, Анна Дмитриевна
  UK: Наведені методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з дисципліни "Опір матеріалів", частина 2. EN: Methodical reference for seminar planning with self-checking and tests section on " Strength of Materials full-time, Part 2. RU: Приведены методические рекомендации для выполнения лабораторных работ для студентов дневного отделения по дисциплине "Сопротивление материалов", часть 2.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” денної форми навчання, ІІІ семестр
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2018) Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr H.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Рягін, Сергій Львович; Попович, Олексій Генадійович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Скребцов, Андрій Андрійович; Петрик, Ігор Андрійович; Панкеєва, Аеліта Анверівна; Ryagin, Serhiy L.; Popovych, Oleksiy H.; Omelchenko, Olga S.; Skrebtsov, Andrey A.; Petryk, Igor A.; Pankeeva, Aelita A.; Рягин, Сергей Львович; Попович, Алексей Геннадиевич; Омельченко, Ольга Станиславовна; Петрик, Игорь Андреевич; Панкеева, Аэлита Анверовна
 • Item
  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” заочної форми навчання, частина ІІ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr H.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Рягін, Сергій Львович; Попович, Олексій Генадійович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Фурсіна, Анна Дмитрівна; Скребцов, Андрій Андрійович; Ryagin, Serhiy L.; Popovych, Oleksiy H.; Omelchenko, Olga S.; Fursina, Anna D.; Skrebtsov, Andrey A.; Рягин, Сергей Львович; Попович, Алексей Геннадиевич; Омельченко, Ольга Станиславовна; Фурсина, Анна Дмитриевна; Скребцов, Андрей Андреевич
  UK: Наведені методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Опір матеріалів", частина 2. EN: Methodical reference for seminar planning with self-checking and tests section on " Strength of Materials " for correspondence department students, Part 2. RU: Приведены методические рекомендации для выполнения контрольных работ для студентов заочного отделения по дисциплине "Сопротивление материалов", часть 2.