152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» напряму «Якість, стандартизація та сертифікація» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-28) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі "Мікро-та наноелектроніка"; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре "Микро-и наноэлектроника"; Expert Commission on Accreditation for Masters at the Department of "Micro-and nanoelectronics"
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті (ліцензійний обсяг 30 осіб). EN: THE GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of the materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit the educational-professional program "Quality, standardization and certification" from the specialty 152 "Metrology and information-measuring technique" on the second (master's) level in the Zaporizhzhya National Technical University (licensed volume of 30 people). RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Качество, стандартизация и сертификация» по специальности 152 «Метрология и информационно-измерительная техника» по второму (магистерским) уровнем в Запорожском национальном техническом университете (лицензионный объем 30 человек).