Наукові статті кафедри ПТ та БД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 98
 • Item
  Development of ecological (green) and rural tourism in Ukraine: problems and promising solutions
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevast`yanov, Rodion V.; Донченко, Ольга Миколаївна; Donchenko, Olga M.
  UK: Перехід до сталого розвитку є одними з пріоритетів економічної політики України. Світовий досвід доводить, що одним з ефективних напрямів розвитку малого бізнесу є удосконалення ринку туристичних послуг зеленого туризму. Найбільш популярним низькобюджетним видом туризму є зелений туризм. Для початку підприємницької діяльності такого бізнесу не потрібні значні інвестиції. Міжнародний досвід є важливим для дослідження та використання кращих практик в цій сфері. Зелений туризм приваблює значну частину населення розвинутих країн та виконує такі важливі функції як виховну, культурну та соціальну. Успішні показники економічного добробуту населення та екологічної якості соціального життя мають такі невеликі за площею країни як Нідерланди, Фінляндія, Данія, Норвегія та інші. В цих країнах розвинутий зелений туризм. Тому доцільно вивчати досвід передових країн у цій сфері. Нідерланди є високо розвиненою постіндустріальною країною з інтенсивним високопродуктивним сільським господарством. Нідерландський аграрний феномен заснований на синергії виробників, держави, науки і технологічних інноваціях. Ці інновації базуються на інтенсивному, автоматизованому та роботизованому сільськогосподарському виробництві. Українські фермери традиційно мають партнерські зв`язки з компаніями з Нідерландів. Актуальним є питання подолання кризи та пошук шляхів повоєнного відновлення економіки України у сфері зеленого туризму в контексті стійкого сталого розвитку. Це є важливим для планування майбутнього розвитку територій. Розвиток малого бізнесу потребує правової та іншої підтримки, актуалізації законодавчих актів в цій сфері. Вирішенню цих проблем присвячена дана публікація. EN: The transition to sustainable development is one of Ukraine’s economic policy priorities. Global experience proves that one of the most effective ways to develop small businesses is to improve the tourism market. This applies to green tourism, the most popular type of low-budget tourism. The initial period of entrepreneurial activity of such a business does not require significant investments. International experience is important for researching and using best practices in this area. Green tourism attracts a significant part of the population of developed countries and performs such important functions as educational, cultural and social. Small countries such as the Netherlands, Finland, Denmark, Norway, and others have successful indicators of economic well-being and environmental quality of social life. These countries have developed green tourism. It is advisable to study the experience of advanced countries in this area. The Netherlands is a highly developed postindustrial country with intensive, highly productive agriculture. The Dutch agricultural phenomenon is based on the synergy of producers, the state, science and technological innovations. These innovations are based on intensive, automated and robotic agricultural production. Ukrainian farmers traditionally have partnerships with companies from the Netherlands. The issue of overcoming the crisis and finding ways of post-war recovery of the Ukrainian economy in the field of green tourism in the context of sustainable development is relevant. This is important for planning the future development of territories. The development of small businesses requires legal and other support, as well as updating legislation in this area. This publication is dedicated to solving these problems.
 • Item
  Modification of estimate standards for pricing in construction
  (Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «УДХТУ», 2022) Левченко, Наталія Михайлівна; Levchenko, N.; Левченко, Наталья Михайловна
  UK: The article states that over the years of independence, the construction industry has gone through a thorny path of trial and error, since at the initial stages of its formation, construction organizations did not have sufficient knowledge and practical skills, they worked according to old, still Soviet standards. At present, the experience of Ukrainian builders is much greater, enriched by the new Estimated Norms of Ukraine in the form of two Guidelines – “Guidelines for determining the cost of construction” and “Guidelines for determining the cost of design, scientific design, survey work and examination of design documentation for construction”. However, despite this, the issues of the procedure for accounting for the cost of construction products or construction work of transaction costs still remain unresolved in construction practice, which significantly complicates the pricing procedure in construction. For a clear understanding of the essence of the concept of “transaction costs”, its interpretation in the reference literature and among scientists is considered. It is stated that a theoretical consensus on the issue, which in fact is transaction costs, has not yet been reached. The author’s definition of traction costs is proposed as costs associated with the organization of interaction and coordination of relationships between business entities, which are aimed at creating conditions for the effective conduct of economic activities and provide for a decrease in economic benefits due to the disposal of assets or hidden losses, as a result of the opacity of the economic environment and the asymmetry of market information, or an increase in the obligations associated with the maintenance of the business partnership process. The necessity of making additions and adjustments to the Estimated Standards of Ukraine “Guidelines for determining the cost of construction” in terms of establishing standards for transaction costs for construction projects is proved. Clearly formulated proposals for the modification of estimated standards for pricing in construction, the implementation of which in practice will allow: to determine a more realistic cost of construction and construction work; ensure strict control over the targeted use of funds allocated to finance construction projects, as well as introduce a set of effective measures to maintain an adequate state construction policy, supported by effective institutions for regulating the activities of contractors in the construction sector. EN: У статті зазначено, що за роки незалежності будівельна галузь пройшла тернистий шлях спроб і помилок, оскільки на початкових етапах свого становлення будівельні організації не мали достатніх знань і практичних навичок, працювали за старими, ще радянськими стандартами. В даний час досвід українських будівельників значно більший, збагачений новими Кошторисними нормами України у вигляді двох Посібників - "Посібника з визначення вартості будівництва" та "Посібника з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво". Однак, незважаючи на це, питання порядку обліку собівартості будівельної продукції або будівельних робіт досі залишаються неврегульо-ваними, що суттєво ускладнює процедуру ціноутворення у будівництві. Для чіткого розуміння сутності поняття "трансакційні витрати" розглянуто його трактування в довідковій літературі та серед науковців. Констатовано, що теоретичного консенсусу з питання, які витрати слід відносити до групи трансакційних витрат, досі не досягнуто. Запро-поновано авторське визначення трансакційних витрат як витрати, пов'язаних з організацією взаємодії та координацією взаємовідносин між суб'єктами господарювання, які спрямовані на створення умов для ефективного ведення господарської діяльності та передбачають зменшення економічних вигод у зв'язку з вибуттям активів або прихованих втрат, внаслідок непрозорості економічного середо-вища та асиметрії ринкової інформації, або збільшення зобов'язань, пов'язаних з обслуговуванням процесу ділового партнерства. Обгрунтована необхідність внесення доповнень та коригувань до Кошторисних норм України "Настанова щодо визначення вартості будівництва" в частині встановлення нормативів трансакційних витрат для будівельних проектів. Чітко сформульовані пропозиції щодо моди-фікації кошторисних нормативів з ціноутво-рення у будівництві, реалізація яких на практиці дозволить: визначати більш реальну вартість будівництва та будівельно-монтажних робіт; забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів, що виділяються на фінансування об'єктів будівництва, а також запровадити комплекс ефективних заходів для проведення адекватної державної будівельної політики, підкріпленої ефективними інсти-туціями регулювання діяльності підрядників у будівельному секторі. RU: В статье отмечено, что за годы независимости строительная отрасль прошла тернистый путь проб и ошибок, поскольку на начальных этапах своего становления строительные организации не имели достаточных знаний и практических навыков, работали по старым, еще советским стандартам. В настоящее время опыт украинских строителей значительно больше, обогащенный новыми Сметными нормами Украины в виде двух Пособий - "Пособия по определению стоимости строительства" и "Пособия по определению стоимости проектных, научно-проектных, изыскательских работ и экспертизы проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации на строительство". Однако, несмотря на это, вопросы порядка учета себестоимости строительной продукции или строительных работ до сих пор остаются неурегулированными, что существенно усложняет процедуру ценообразования в строительстве. Для четкого понимания сущности понятия "трансакционные расходы" рассмотрены его трактовки в справочной литературе и среди ученых. Констатировано, что теоретический консенсус по вопросу, какие расходы следует относить к группе трансакционных расходов, до сих пор не достигнут. Предложено авторское определение трансакционных издержек как расходов, связанных с организацией взаимодействия и координацией взаимоотношений между субъектами хозяйствования, которые направлены на создание условий для эффективного ведения хозяйственной деятель-ности и предусматривают уменьшение экономи-ческих выгод в связи с выбытием активов или скрытых потерь, вследствие непрозрачности экономической среды и асимметрии рыночной информации, или увеличение обязательств, связанных с обслуживанием процесса делового партнерства. Обоснована необходимость внесения дополнений и корректировок в Сметные нормы Украины "Руководство по определению стоимости строительства" в части установления нормативов трансакционных издержек для строительных проектов. Четко сформулированы предложения по модификации сметных нормативов по ценообразованию в строительстве, реализация которых на практике позволит: определять более реальную стоимость строительства и строительно-монтажных работ; обеспечить жесткий контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование объектов строительства, а также ввести комплекс эффективных мер для проведения адекватной государственной строительной политики, подкрепленной эффективными институциями регулирования деятельности подрядчиков в строительном секторе.
 • Item
  Design of carbon taxation reform and its impact on the competitiveness of metallurgical enterprises
  (Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «УДХТУ», 2022) Левченко, Наталія Михайлівна; Levchenko, N.; Левченко, Наталья Михайловна
  EN: The article states that the deepening of the problem of climate change and global warming, the aggravation of environmental risks of the functioning of the national economies of the countries of the world determine the urgency of prioritizing measures to reduce greenhouse gas emissions. It is emphasized that the most effective tools for limiting greenhouse gas emissions in world practice are price instruments, which primarily include carbon taxation. The most common models of carbon taxation are considered and briefly characterized. The factors influencing the choice of carbon taxation model are determined. The characteristic of the main elements of the tax on carbon dioxide emissions under different models of carbon taxation is summarized. The inefficiency of the current model of carbon taxation in Ukraine is substantiated and the reasons for its inaction are substantiated. The need for immediate reform of the mechanism of carbon taxation in Ukraine was noted. Alternative options for reforming the taxation of CO2 emissions are considered and characterized. Identified on the basis of global experience, national conditions and historical realities, the architecture of reforming carbon taxation. The need to choose the design of reforming carbon taxation is indicated. It has been proven that the design of reforming carbon taxation should be multi-level, that is, it should involve the implementation of the reform at the national, sectoral and macro levels. An author’s design for reforming carbon taxation is proposed, taking into account its impact on the competitiveness of industrial enterprises, in particular, metallurgy enterprises. It has been proven that the introduction of the proposed measures to reform carbon taxation will stimulate economic agents to change consumer and production behavior, which will reduce the energy intensity and carbon intensity of GDP and counteract climate change UK: У статті констатовано, що поглиблення проблеми зміни клімату та глобального потепління, загострення екологічних ризиків функціонування національних економік країн світу зумовлюють нагальність пріоритизації заходів зі скорочення викидів парникових газів. Акцентовано, що найбільш дієвими інструментами обмеження викидів парникових газів у світовій практиці вважаються цінові інструменти, до числа яких, насамперед, належить вуглецеве оподаткування. Розглянуто найбільш поширені моделі вуглецевого оподаткування та коротко їх охарактеризовано. Визначено чинники впливу на вибір моделі оподаткування викидів вуглецю. Узагальнено характеристику основних елементів податку на викиди двоокису вуглецю за різних моделей вуглецевого оподаткування. Обгрунтовано неефективність діючої в Україні моделі вуглецевого оподаткування та аргументовано причини її бездієвості. Наголошено на потребі негайного реформування в Україні механізму вуглецевого оподаткування. Розглянуто та охарактеризовано альтернативні варіанти реформування оподаткування викидів СО2. Визначено з урахуванням світового досвіду, національних умов та історичних реалій архітектуру реформування оподаткування викидів вуглецю. Окреслено потребу у виборі дизайну реформування вуглецевого оподаткування. Доведено, що дизайн реформування вуглецевого оподаткування має бути багаторівневим, тобто передбачати здійснення реформи на національному, галузевому та макрорівні. Запропоновано авторський дизайн реформування вуглецевого оподаткування з урахуванням його впливу на конкурентоздатність промислових підприємств, зокрема, підприємств металургії. Доведено, що запровадження запропонованих заходів з реформування вуглецевого оподаткування стимулюватиме економічних агентів до зміни споживчої та виробничої поведінки, що зрештою забезпечить зменшення енергоємності та вуглецевоємності ВВП та протидіятиме зміні клімату. RU: В статье констатировано, что углубление проблемы изменения климата и глобального потепления, обострение экологических рисков функционирования национальных экономик стран мира обусловливают актуальность приоритизации мер по сокращению выбросов парниковых газов. Акцентировано, что наиболее действенными инструментами ограничения выбросов парниковых газов в мировой практике считаются ценовые инструменты, к числу которых, прежде всего, относится углеродное налогообложение. Рассмотрены наиболее распространенные модели углеродного налого-обложения и кратко изложена их характеристика. Определены факторы влияния на выбор модели налогообложения выбросов углерода. Обобщена характеристика основных элементов налога на выбросы двуокиси углерода при различных моделях углеродного налогообложения. Обоснована неэффективность действующей в Украине модели углеродного налогообложения и аргументированы причины ее бездействия. Отмечена необходимость немедленного реформирования в Украине механизма углеродного налогообложения. Рассмотрены и охарактеризованы альтернатив-ные варианты реформирования налогообложе-ния выбросов СО2. Определена с учетом мирового опыта, национальных условий и исторических реалий архитектура реформиро-вания налогообложения выбросов углерода. Обоснована потребность в выборе дизайна реформирования углеродного налогообложения. Доказано, что дизайн реформирования углеродного налогообложения должен быть многоуровневым, то есть предусматривать осуществление реформы на национальном, отраслевом и макроуровне. Предложен авторский дизайн реформирования углеродного налогообложения с учетом его влияния на конкурентоспособность промышленных пред-приятий, в частности, предприятий металлургии. Доказано, что внедрение предложенных мер по реформированию углеродного налогообложения будет стимулировать экономических агентов к изменению потребительского и производствен-ного поведения, что в конечном итоге обеспечит уменьшение энергоемкости и углеродоемкости ВВП и будет противодействовать изменению климата.
 • Item
  Peculiarities of Ukraine`s foreign trade for the period 2018-2020 in contexts of global and regional value chains.
  (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2022) Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevast`yanov, Rodion V.; Севастьянов, Родион Викторович
  UK: В публікації досліджується міжнародна торговельна діяльність України за період 2018-2020 років. Українські компанії забезпечують інтеграцію в глобальні ланцюги створення вартості. Дослідження підтверджує позитивну динаміку зовнішньої торгівлі України за період 2018-2020 років. Українські підприємства експортують переважно товари з низькою доданою вартістю та імпортують товари з високою доданою вартістю. Розвиток економіки України потребує успішної інтеграції у світові виробничо-збутові мережі та можливий за умови скорочення переробки сировини з незначною доданою вартістю. У дослідженні використано наступні методи: аналіз та вивчення літератури, науковий опис, Інтернет-дослідження, статистичне та структурне опитування, представлення даних. Дослідження показало, що економічні відносини між Україною та торговельними партнерами демонструють значне зростання зовнішньої торгівлі в рамках глобальних ланцюгів вартості. Українські компанії забезпечують інтеграцію в глобальні ланцюги створення вартості. Сільськогосподарська та промислова продукція, експортована з України, склала 42,1% від загального обсягу міжнародного продажу у 2020 році. Рекомендації щодо інтеграції України в глобальні та регіональні бізнес-сервіси включають розвиток сервісів у контексті глобальних ланцюгів вартості, розвиток міжнародної співпраці між підприємствами на глобальних бізнес-платформах. Основою успішної інтеграції в глобальні ланцюги вартості має стати розвиток інноваційних екосистем промислових високих технологій. Важливо розвивати інноваційні промислові високотехнологічні екосистеми для успішної інтеграції в глобальні ланцюги вартості. В українському експорті переважає металургійна та сільськогосподарська продукція. Його особливістю є висока частка проміжних товарів, що використовуються як вихідний матеріал для виробництва інших кінцевих споживчих товарів. Автор пропонує сучасні напрями розвитку для подальшої інтеграції української економіки у глобальні та регіональні ланцюги створення вартості. Рекомендації щодо інтеграції України в глобальні та регіональні вартісні ланки включають розвиток сервісів, розвиток міжнародної співпраці між підприємствами на глобальних бізнес-платформах. Основою зростання міжнародних торговельних відносин має стати розвиток інноваційних екосистем промислових високих технологій. EN: The article investigates international trade activity of Ukraine for the period 2018–2020. Ukrainian companies tend to be providing integration into global value chains. The research confirms positive dynamics in foreign trade of Ukraine for the period 2018–2020. The Ukrainian enterprises mainly exports low value-added goods and imports high valueadded goods. Development of Ukraine’s economy requires successful integration into global production and distribution networks with a reduction in the processing of raw materials with insignificant added value. The research confirms positive dynamics in foreign trade of Ukraine for the period 2018–2020. The Ukrainian enterprises mainly exports low value-added goods and imports high value-added goods. Development of Ukraine’s economy requires successful integration into global production and distribution networks with a reduction in the processing of raw materials with insignificant added value. The research methods used in the study are as follows: analysis and study of literature, scientific description, Internet research, statistical and structural survey, data sheet presentation. The research proved that the economic relations between Ukraine and trade partners demonstrate significant increase of the foreign trade within the global value chains (GVC). Ukrainian companies tend to be providing integration into global value chains. Agricultural and industrial products exported from Ukraine accounted for 42.1% of the total international sales in 2020. Recommendations for Ukraine’s integration into global and regional business services can include developing services in context of GVC, developing international cooperation between enterprises on global business platforms. The basis for successful integration into GVC must be the development of innovative ecosystems of industrial high technologies. It is important to develop innovative industrial high-tech ecosystems for successful integration into GVC. Ukrainian exports are dominated by metallurgical and agricultural products. Its feature is the high proportion of intermediate goods used as a source material for the production of other final consumer goods. The author tries to formulate modern directions of development for further integration of the Ukrainian economy into global and regional value chains. Recommendations for Ukraine’s integration into global and regional business services can include developing services, developing international cooperation between enterprises on global business platforms. The basis for the growth of international trade relations should be the development of innovative ecosystems of industrial high technology. RU: В статье исследуется внешнеторговая деятельность Украины за период 2018–2020 гг. Украинские компании обеспечивают интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. Исследование подтверждает положительную динамику внешней торговли Украины за период 2018–2020 гг. Украинские предприятия в основном экспортируют товары с низкой добавленной стоимостью и импортируют товары с высокой добавленной стоимостью. Развитие экономики Украины требует успешной интеграции в глобальные производственные и сбытовые сети с сокращением переработки сырья с незначительной добавленной стоимостью. Методы исследования, использованные в исследовании, следующие: анализ и изучение литературы, научное описание, интернет-исследование, статистическое и структурное обследование, презентация технических данных. Исследование показало, что экономические отношения между Украиной и торговыми партнерами демонстрируют значительный рост внешней торговли в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости. Украинские компании обеспечивают интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины составил 42,1% от общего объема международных продаж в 2020 году. Рекомендации для интеграции Украины в глобальный и региональный бизнес услуги могут включать разработку услуг в контексте глобальных цепочек добавленной стоимости, развитие международного сотрудничества между предприятиями на глобальных бизнес-платформах. Основой успешной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости должно стать развитие инновационных экосистем в сфере промышленных высоких технологий. Для успешной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости важно развивать инновационные промышленные высокотехнологичные экосистемы. В украинском экспорте преобладают металлургическая и сельскохозяйственная продукция. Его особенностью является высокая доля промежуточных товаров, используемых в качестве исходного материала для производства других конечных потребительских товаров. Автор формулирует современные направления развития дальнейшей интеграции экономики Украины в глобальные и региональные цепочки создания стоимости. Рекомендации по интеграции Украины в глобальные и региональные бизнес-услуги могут включать разработку услуг, развитие международного сотрудничества между предприятиями на глобальных бизнес-платформах. Основой роста международных торговых отношений должно стать развитие инновационных экосистем промышленных высоких технологий.
 • Item
  Перспективи виробництва водню в контексті співпраці України з ЄС
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022) Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevastyanov, Rodion V.; Севастьянов, Родион Викторович
  UK: Паливна криза 2021 р. підтверджує необхідність оновлення енергетичного сектору України. Одним з напрямків реалізації такого оновлення доцільно розглядати перехід від технічно зношених та екологічно брудних ТЕС до видобутку водню. В сучасних умовах є доцільним поступовий перехід до водневої економіки та кооперація щодо виробництва та транспортування водню до країн ЄС. Застосування водню в якості палива здатне запустити ефективний механізм створення інфраструктури виробництва і використання водню, зниження викидів парникових газів, розробки і впровадження технологій виробництва водню. Також перспективним слід вважати формування окремих водневих енергосистем у вигляді водневих кластерів. EN: The fuel crisis of 2021 confirms the need to upgrade Ukraine's energy sector. One of the areas of such an update is the transition from technically worn-out and environmentally dirty TPPs to hydrogen production. In modern conditions, it is advisable to gradually transition to a hydrogen economy and cooperation in the production and transportation of hydrogen to EU countries. The use of hydrogen as a fuel can trigger an effective mechanism for creating infrastructure for the production and use of hydrogen, reducing greenhouse gas emissions, development and implementation of hydrogen production technologies. The formation of separate hydrogen power systems in the form of hydrogen clusters is promising. RU: Топливный кризис 2021 г. подтверждает необходимость обновления энергетического сектора Украины. Одним из направлений реализации такого обновления целесообразно рассматривать переход от технически изношенных и экологически грязных ТЭС к добыче водорода. В современных условиях целесообразным постепенный переход к водородной экономике и кооперация по производству и транспортировке водорода в страны ЕС. Применение водорода в качестве топлива способно запустить эффективный механизм создания инфраструктуры производства и использования водорода, снижение выбросов парниковых газов, разработку и внедрение технологий производства водорода. Перспективным является формирование отдельных водородных энергосистем в виде водородных кластеров.
 • Item
  Роль збутової логістики в управлінні комерційним, канальним і фізичним розподілами готової продукції
  (Вісник Хмельницького національного університету, 2021) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна; Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevastyanov, Rodion V.; Севастьянов, Родион Викторович
  UK: Стаття присвячена питанням управління процесами збуту продукції за допомогою логістичних методів. Від ефективності логістики в країні істотно залежить економічне зростання певного суб’єкта господарювання його привабливість для іноземних інвесторів. Уряди провідних країн світу вже давно витрачають мільярди доларів на покращення власної логістичної інфраструктури і досягають на цій основі стійких конкурентних переваг. Функціонування підприємств в умовах ринкової економіки потребує принципово нового підходу до рішення проблем, використання сучасних методів комерційної роботи. У зв'язку з цим виникає необхідність здійснення ефективного розподілу, що може забезпечити логістика. EN: The article is devoted to the management of sales processes using logistics methods. The efficiency of logistics in the country affects the economic growth of economic entities and their attractiveness to foreign investors. The world's leading countries spend a lot of resources on improving their own logistics infrastructure and achieve sustainable competitive advantages on this basis. The functioning of enterprises in a market economy requires a fundamentally new approach to solving problems and using modern methods of commercial work. Therefore, there is a need for effective logistics distribution. Distribution or sales logistics is the management of transportation, warehousing and other tangible and intangible operations. RU: Статья посвящена вопросам управления процессами сбыта с помощью логистических методов. От эффективности логистики в стране зависит экономический рост определенного предприятия его привлекательность для иностранных инвесторов. Правительства ведущих стран мира тратят миллиарды долларов на улучшение собственной логистической инфраструктуры и достигают на этой основе устойчивых конкурентных преимуществ. Функционирование предприятий в условиях рыночной экономики нуждается в принципиально новом подходе к решению проблем использования современных методов коммерческой работы. В этой связи возникает необходимость осуществления эффективного распределения, которое может обеспечить логистика.
 • Item
  Macroeconomic Disparities of Resource Potential in the Regions of Ukraine and Their Addressing.
  (Одеський національний політехнічний університет,, 2018) Бондаренко, Олена Миколаївна; Bondarenko, Olena M.; Бондаренко, Елена Николаевна; Круглікова, Валентина Володимирівна; Kruglikova, Valentina V.; Кругликова, Валентина Владимировна
  UK: .Стаття розглядає диспропорції ресурсного потенціалу регіонів. Основну увагу приділено макроекономічним факторам, які впливають на рівень регіонального розвитку. Недостатні фінансові можливості уряду впливають на нерівномірність розвитку регіонів, погіршуючи їх становище. Ступень соціальної диференціації в різних регіонах виявляється через динаміку і структуру зайнятості, рівень безробіття, рівень доходу і споживання. В статті пропонуються способи створення сприятливих умов територіального розвитку, сучасної інфраструктури. EN: The paper covers resource potential disparity in different regions of Ukraine. The main attention is paid to macroeconomic factors affecting the level of territorial development. The government’s limited financial capacity has resulted in uneven development of regions diminishing their benefits. The degree of social differentiation in different regions is reflected in the dynamics and structure of employment, the level of unemployment, the levels of income and consumption. The ways of creating favorable conditions for territorial development, gaining modern infrastructure, high living standards, and high-quality services are discussed in the paper. RU: В статье рассматриваются диспропорции ресурсного потенциала регионов. Основное внимание уделено макроэкономическим факторам, которые влияют на урівень развития регионов. Недостаточные финансовые возможности правительства способствуют неравномерности развития регионов. Социальная дифференциация проявляется в структуре занятости, уровне безработицы, уровнях доходов и потребления.
 • Item
  Державне регулювання процесу трансформації енергетики від застарілої моделі її функціонування до новітньої «низьковуглецевої» моделі
  (Вид–во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020) Левченко, Наталія Михайлівна; Levchenko, Natalia M.; Левченко, Наталья Михайловна
  UK: У статті акцентовано увагу на зобов’язаннях України з імплементації Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів забруднюючих речовин великими спалювальними установками у атмосферне повітря. Наголошено на пріоритизації векторів ескалації енергетичного сектору економіки відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. Підкреслено необхідність трансформації вітчизняної енергетики від застарілої моделі її функціонування до новітньої «низьковугле-цевої» моделі. Здійснено компаративний аналіз еволюційного розвитку інструментарію механізму державного регулювання енергетичного сектору економіки в Україні та країнах ЄС. Акцентовано на спробах уряду України прискорити перехід до «низьковуглецевої» моделі енергетики завдяки створенню Державного фонду декарбонізації та розробці механізму державної підтримки учасників процесу декарбонізації. Обгрунтовано доцільність внесення змын та доповнень до Енергетичної стратегії України шляхом припинення перехресного субсидіювання, а також створення привабливого інвестиційного клімату в енергетичному секторі економіки країни та мобілізації коштів до Державного фонду декарбонізації, створення якого сприятиме виконанню, взятих Україною зобов’язань щодо зменшення викидів парникових газів та забруднення довкілля. EN: The article focuses on Ukraine's obligations to implement Directive 2001/80 / EC on limiting emissions of pollutants from large combustion plants into the atmosphere. The vectors of escalation of the energy sector of the economy were prioritized in accordance with the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035. The need to transform the domestic energy sector from an outdated model of its functioning to a new “low-carbon” model was emphasized. A comparative analysis of the evolutionary development of the toolkit for the mechanism of state regulation of the energy sector of the economy in Ukraine and the EU countries is carried out. Attention is focused on the attempts of the Ukrainian government to accelerate the transition to a "low-carbon" energy model by creating a State Decarbonization Fund and developing a mechanism for state support for participants in the decarbonization process. The expediency of making changes and additions to the Energy Strategy of Ukraine by stopping cross-subsidizing, as well as creating an attractive investment climate in the energy sector of the economy and mobilizing funds for the State Decarbonization Fund, the creation of which will ensure the fulfillment of Ukraine's obligations to reduce greenhouse gas emissions and environmental pollution. RU: В статье акцентировано внимание на обязательствах Украины по имплементации Директивы 2001/80/ЕС об ограничении выбросов большими сжигающими установками загрязняющих веществ в атмосферу. Осуществлена приоритизация векторов эскалации энергетического сектора экономики в соответствии с Энергетической стратегией Украины на период до 2035 г. Подчеркнуто необходимость трансформации отечественной энергетики от устаревшей модели ее функционирования к новой «низкоуглеродной» модели. Осуществлен компаративный анализ эволюционного развития инструментария механизма государственного регулирования энергетического сектора экономики в Украине и странах ЕС. Акцентировано внимание на попытках правительства Украины ускорить переход к «низкоуглеродной» модели энергетики путем создания Государственного фонда декарбонизации и разработке механизма государственной поддержки участников процесса декарбонизации. Обоснована целесообразность внесения изменений и дополнений в Энергетическую стратегию Украины путем прекращении перекрестного субсидирования, а также создания привлекательного инвестиционного климата в энергетическом секторе экономики и мобилизации средств в Государственный фонд декарбонизации, создание которого обеспечит выполнение, взятых Украиной обязательств по уменьшению выбросов парниковых газов и загрязнению окружающей среды.
 • Item
  Роль бюджетування для сучасного підприємства
  (Східноукраїнський національний університет Фімені Володимира Даля, 2011) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна; Вахніна, М.Ю.; Vahnina, M.Y.; Вахнина, М.Ю
  UK: В даній статті досліджені різні визначення понять „бюджет” та „бюджетування”. Виявлені можливості та переваги, які надає підприємству, при використанні у процесі своїй діяльності, система бюджетування. EN: In this article different determinations of concepts are investigational “budget” and “making budget”. Possibilities and advantages which gives to the enterprise are exposed, at the use in the process of the activity, making budget system. RU: Роль бюджетирования для современного предприятия. В данной статье исследованы разные определения понятий бюджет и бюджетирование. Выявлены возможности и преимущества, которые дает предприятию, при использовании в процессе своей деятельности, система бюджетирования.
 • Item
  Формування та використання власного капіталу підприємства
  (2007) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна
  UK: Розглянуто структуру та систему формування власного капіталу підприємства, запропоновано шляхи удосконалення використання власного капіталу підприємствами України, що грунтуються на системному підході. EN: The structure and system o f own capital o f the enterprise is considered. The ways to improve the usage o f the Ukrainian enterprises own capital based on system approach are suggested. RU: Рассмотрена структура и система формирования собственного капитала предприятия, предложены пути совершенствования использования собственного капитала предприятиями Украины, основанные на системном подходе.
 • Item
  Обґрунтування доцільності перебудови металургійної галузі на основі впровадження інновацій
  (Хмельницький національний університет, 2011) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна; Дмитренко, О.П.; Dmytrenko, O.; Дмитренко, А.П.
  UK: В умовах глобалізації конкурентоспроможність металургійного підприємства визначається його здатністю генерувати та швидко впроваджувати інновації. Інноваційна діяльність у відновному зростанні економіки підприємства набуває великого значення. У наш час інновації стають головним засобом ресурсозбереження та конкурентоспроможності підприємств, необхідною умовою підвищення якості та кількості продукції, появи нових товарів і послуг, є невід’ємною частиною виробничої та підприємницької діяльності. Здатність до створення та практичного використання інновацій стає необхідною умовою досягнення якісного економічного зростання EN: In the context of globalization, the competitiveness of a metallurgical enterprise is determined by its ability to generate and quickly implement innovations. Innovative activity in the recovery of the economy of the enterprise is of great importance. Nowadays, innovations are becoming the main means of resource conservation and competitiveness of enterprises, a necessary condition for improving the quality and quantity of products, the emergence of new goods and services, are an integral part of production and business activities. The ability to create and put into practice innovations becomes a necessary condition for achieving quality economic growth RU: В условиях глобализации конкурентоспособность металлургического предприятия определяется его способностью генерировать и быстро внедрять инновации. Инновационная деятельность в восстановительном росте экономики предприятия приобретает большое значение. В наше время инновации становятся основным средством ресурсосбережения и конкурентоспособности предприятий, необходимым условием повышения качества и количества продукции, появления новых товаров и услуг, является неотъемлемой частью производственной и предпринимательской деятельности. Степень развития и практичность использования нового метода необхо- димого умова якісного економічного зростання.
 • Item
  Оцінка та управління виробничим потенціалом підприємства
  (Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна
  UK: У цій статті обґрунтовано сутність і структуру виробничого потенціалу, принципи його формування та системні характеристики. Розглянуто підходи до оцінки виробничого потенціалу промислових підприємств. EN: The present article grounds the essence and structure of the manufacturing potential, principles of its formation and its system characteristics. The approaches to the estimation of the manufacturing potential of the industrial enterprises are considered. RU: В этой статье обоснована сущность и структуру производственного потенциала, принципы его формирования и системные характеристики. Рассмотрены подходы к оценке производственного потенциала промышленных предприятий.
 • Item
  Продуктивність праці та чинники, що впливають на неї
  (Хмельницький національний ун-т, 2012) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ткаченко, Алла Михайловна; Дмитренко, О.П.; Dmytrenko, O.; Дмитренко, А.П.
  UK: Розглянуті різні підходи до визначення терміна "продуктивність праці”, визначено чинники та резерви підвищення продуктивності праці, наведено класифікацію факторів і резервів підвищення продуктивності праці. EN: In article various approaches to definition o f the term "labor productivity” are considered, factors and reserves of increase o f labor productivity are defined, classification o f factors and reserves o f increase o f labor productivity is resulted. RU: Рассмотрены различные подходы к определению термина "производительность труда", определены факторы и резервы повышения производительности труда, приведена классификация факторов и резервов повышения производительности труда.
 • Item
  Інноваційні стратегії та економічний розвиток
  (Запорізька державна інженерна академія, 2011) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна
  UK: В статті розкрито сутність поняття “інноваційна діяльність”, розглянуто стратегії інноваційної діяльності, важливість інновацій та їх вплив на економічний розвиток підприємства та країни в цілому. EN: In clause the essence of concept is opened «innovative activity», strategy of innovative activity, importance of innovations and their influence on economic development of the enterprise and the country as a whole are considered. RU: В статье раскрыта сущность понятия “инновационная деятельность”, рассмотрены стратегии инновационной деятельности, важность инноваций и их влияние на экономическое развитие предприятия и страны в целом.
 • Item
  Диференціація принципів економічної безпеки підприємства та дослідження її складових
  (Хмельницький національний ун-т, 2012) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна
  UK: Розглянуто комплексну методику оцінювання ЕБП з урахуванням її функціональних складових. Запропоновано підходи щодо підвищення рівня ЕБП. EN: The article describes a comprehensive methodology for assessing of the enterprise economic security, taking into account its functional components. The recommendations to improve the level of enterprise economic security are proposed. RU: Рассмотрены комплексную методику оценки безопасности предприятия с учетом его функциональных составляющих. Предложены подходы по повышению уровня безопасности предприятия.
 • Item
  Виробничий ризик як складова сучасного підприємництва
  (Національний технічний університет «ХПІ», 2011) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна
  UK: В статті розглянуто основні причини, види та джерела виникнення виробничого ризику, підходи до встановлення та оцінки виробничого ризику. EN: This article contains information about the main causes, types and sources of occupational hazards, approaches to defining and assessing occupational hazards. RU: В статье рассмотрены основные причины, виды и источники возникновения производственного риска, подходы к установлению и оценке производственного риска.
 • Item
  Enterprise strategic security as a basis for business reliability
  (Хмельницький національний університет, 2014) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна
  UK: Розкрито роль формування стратегічної безпеки як надійного підґрунтя функціонування. Обґрунтовано, що зважена стратегічна програма сприяє стабільній роботі та гарантує високий рівень економічної безпеки. Запропоновані конкретні кроки на шляху зміцнення стратегії економічної безпеки вітчизняного підприємництва. Розкриті основні принципи формування стратегії забезпечення їх економічної безпеки. Ключові слова: стратегічна безпека, стратегічна програма, стратегія економічної безпеки підприємства, принципи стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства EN: Abstract – The creation of conditions for enterprise effective activity, as well as promotion of the business objectives in a competitive and risk environment through the on time detection and mitigation of impact of various dangers and threats, is the main goal of the enterprise strategic security. The role of strategic security forming as a reliable basis for the functioning is revealed. It is proved that the weighted strategic program facilitates for stable operation and guarantees a high level of economic security. Specific steps to strengthen the economic security strategy of domestic business are offered. The basic principles of formation of enterprise economic security strategy are discovered. At the same time, the author emphasized that the consideration of strategic security level means that the particular system of indicators, which would provide enterprise security on the time of an expected negative (positive) event happens, should be developed
 • Item
  Фінансова діагностика як основа для прийняття управлінських рішень
  (Запорізька державна інженерна академія, 2011) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна
  UK: Стаття містить аналіз головних та найбільш поширених понять та методів проведення фінансової діагностики підприємства, які дозволяють всебічно вивчити та оцінити його діяльність. Представлені нормативні акти, в яких містяться можливі методики проведення оцінки фінансового стану підприємства, розглянуті основні положення, яким має відповідати проведення фінансової діагностики, а також основні її етапи при класичному підході. EN: The present paper contains the meaning and description of the main and most popular enterprise financial diagnostics methods, which allow the all-around study and evaluation of different sides of enterprise activities. The legal base of the possible methods of enterprise financial state evaluation are given. The main principles which financial diagnostics must uphold and its main stages using classical approach are stated. RU: Статья содержит понятие и описание главных и наиболее распространенных методов проведения финансовой диагностики предприятия, которые позволяют всесторонне изучить и оценить разные стороны его деятельности. Перечисленные нормативные акты, в которых раскрыты возможные методики проведения оценки финансового состояния предприятия, рассмотрены основные положения, которым должно соответствовать проведения финансовой диагностики, а также основные ее этапы при классическом подходе.
 • Item
  Інноваційна діяльність – основа ефективного підприємництва
  (Вісник економічної науки України, 2011) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна; Лебедєва, О.М.; Lebedeva, O. M.
  UK: У статті розглянуто сутність інноваційної діяльності, досліджено чинники успішності, перешкод впровадження інновацій, а також обґрунтовано роль інноваційної діяльності для ефективного підприємництва. EN: Essence of innovative activity is considered in the article. The factors of success and barriers of introduction of innovations are investigated. The value of innovative activity is grounded for an effective enterprise. RU: В статье рассмотрена сущность инновационной деятельности, исследованы факторы успешности и преград внедрения инноваций, обосновано значение инновационной деятельности для эффективного предпринимательства.
 • Item
  Економічна безпека як процес запобігання та прогнозування збитків
  (Запорізька державна інженерна академія, 2011) Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhueva, Tatiana O.; Пожуева, Татьяна Александровна; Кошикова, А.І.; Koshukova, A.I.; Кошикова, А.И.
  UK: У статті досліджено напрями забезпечення економічної безпеки, систематизовано наукові підходи до питань механізму формування економічної безпеки підприємства. Запропоновано дію механізму формування економічної безпеки підприємства розглядати та будувати як довготривалий проект, розрахований на перспективу, і як проект, що відповідає вимогам часу. EN: In this article examined of research areas of economic security is conducted, systematized approaches to research on mechanism of economic security. An action mechanism of economic security and consider how to build long – term project designed for the future and, as a project that meets the current time were proposed in article. RU: В статье исследуются направления обеспечения экономической безопасности, систематизируются научные подходы к вопросам механизма формирования экономической безопасности предприятия. Предлагается действие механизма формирования экономической безопасности предприятия рассматривать и строить как долгосрочный проект, рассчитанный на перспективу, и как проект, который соответствует временным требованиям.