Грудень 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-20) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі радіотехніки та телекомунікацій; Expert Commission on Accreditation for Masters at the Radioengineering and telecommunications Department; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре радиотехники и телекоммуникаций
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи експертна комісія Міністерства освіти і науки України робить висновок про можливість акредитації фахівців освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION: Based on the presented materials and the results of accreditation expertise, the expert commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine concluded that it is possible to accredit the educational and professional program “Information networks of communication” in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at Zaporozhye National Technical University. UK: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа поданных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы экспертная комиссия Министерства образования и науки Украины сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Информационные системы связи» по специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.