Монографії кафедри ФМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Локальна корозія теплообмінного обладнання та її прогнозування і попередження
  (ФОП Мокшанов В.В., Запоріжжя, 2024) Нарівський, Олексій Едуардович; Narivskyi, Oleksii; Хома, Мирослав Степанович; Khoma, Myroslav; Рацька, Надія Богданівна; Rats’ka, Nadiya
  UK: У монографії висвітлено сучасні уявлення про пітингову корозію корозійнотривких сталей і сплавів у хлоридо-вмісних середовищах, які присутні у роботі теплообмінників у різних галузях промисловості. Розглянуто та проаналізо-вано теоретичні уявлення про механізми пітингової корозії та їх взаємозв’язок з хімічним складом і структурною гетеро-генністю корозійнотривких сталей і сплавів. Приведено експериментальні та теоретичні дані про закономірності та механізми пітингування сталі AISI 304 в модельних хлоридовмісних оборотних водах, які найчастіше зустрічаються при експлуатації теплообмінників. Запропоновано методики оцінювання та прогнозування пітинготривкості сталі AISI 304 залежно від її хімічного складу та структурної гетерогенності в модельних оборотних водах. Представлена методика практичного застосування експериментального та теоретичного матеріалу для розрахунків швидкості підростання ста-більних пітингів на поверхні сталі AISI 304. Запропоновано критерій ідентифікації метастабільних та стабільних пітингів на поверхні корозійнотривких сталей і сплавів у хлоридовмісних середовищах, який ґрунтується на встановлених особ-ливостях селективного розчинення основних металів із пітингів. В монографії також проаналізовано проблеми при експлуатації газоохолоджувачів турбогенераторів і мас-лоохолоджувачів високовольтних трансформаторів на АЕС. Запропоновано заходи щодо забезпечення надійності ущільнювання теплообмінних трубок у трубних решітках газоохолоджувачів і трансформаторів. Викладений мате-ріал широко ілюструється 72 рисунками, 37 таблицями та 368 бібліографічними посиланнями. Рекомендовано для науковців, спеціалістів і фахівців, які виробляють та експлуатують теплообмінне об-ладнання, а також докторантів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. EN: The monograph highlights modern ideas about pitting corrosion of stainless steels and alloys in chloride-containing mediа, which are present in the operation of heat exchangers in various industries. The theoretical concepts of pitting corrosion mechanisms and their relationship with the chemical composition and structural heterogeneity of stain-less steels and alloys are considered and analyzed. Experimental and theoretical data on patterns and mechanisms of pitting of AISI 304 steel in model chloride-containing circulating waters, which are most often used during the operation of heat exchangers, are given. Methods for estimating and predicting the pitting resistance of AISI 304 steel depending on its chemical composition and structural heterogeneity in model circulating waters are proposed. The method of practical application of experimental and theoretical material for calculating the rate of growth of stable pitting on the surface of AISI 304 steel in case of pitting is presented. A criterion for identification of metastable and stable pitting on the surface of stainless steels and alloys in chloride-containing mediа is proposed, which is based on the established features of selective dissolution of base metals from pitting. In addition, the monograph analyzes problems in the operation of gas coolers of turbogenerators and oil coolers of high-voltage transformers at nuclear power plants. Actions are proposed to ensure the reliability of sealing of heat exchange tubes in tube grids of gas coolers and transformers. The work offers a lot of illustrated material and tabular data. In particular, 72 figeres, 37 tables, 368 bibliographic references. It is recommended for scientists, specialists and specialists who manufacture and operate heat exchange equipment, as well as doctoral students, post-graduate students and students of relevant specialties.
 • Item
  Пітінгова корозія теплообмінників в оборотних водах та її прогнозування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Бєліков, Сергій Борисович; Byelikov, Sergey B.; Беликов, Сергей Борисович; Нарівський, Олексій Едуардович; Narivskyi, Alexei E.; Наривский, Алексей Эдуардович; Хома, Мирослав Степанович; Homa, Miroslav S.; Хома, Мирослав Степанович
  UK: У монографії висвітлено сучасні уявлення про пітінгову корозію корозійнотривких сталей і сплавів у хлоридовмісних середовищах, які присутні при роботі теплообмінного обладнання різних галузей промисловості. Представлено теоретичні та експериментальні дані українських та зарубіжних учених щодо оцінки та прогнозування корозійної поведінки конструкційних матеріалів у таких середовищах. Розглянуто та проаналізовано широке різноманіття теоретичних уявлень про механізми впливу легувальних елементів, шкідливих домішок та елементів структури сталей і сплавів на їх пітінготривкість. Наведено експериментальні та теоретичні дані про закономірності та механізми пітінгування сталі АІSІ 321 в модельних хлоридовмісних оборотних водах, які найчастіше зустрічаються при експлуатації теплообмінників. Запропоновано методики оцінки та прогнозування пітінготривкості сталі АІSІ 321 та швидкості підростання пітінгів на її поверхні залежно від її хімічного складу в межах стандарту і структурної гетерогенності в модельних оборотних водах. Запропоновано критерій ідентифікації метастабільних і стабільних пітінгів, який грунтується на особливостях селективного розчинення металів із них. EN: The monograph covers modern ideas about corrosion-resistant pitting corrosion steels and alloys in chloride-containing media present in the operation of heat-exchange equipment in various industries. Theoretical and experimental data are presented Ukrainian and foreign scientists on the assessment and prediction of corrosion behavior of structural materials in such environments. A wide variety of theoretical ideas about mechanisms of influence of alloying elements, harmful impurities is considered and analyzed and the elements of the structure of steels and alloys for their durability. Experimental and theoretical data on the regularities and mechanisms of AISI 321 steel pitting in model ones chloride-containing circulating waters, which are most commonly encountered when operating heat exchangers. Methods of estimation and prediction of AISI 321 steel durability are proposed and the rate of growth of pits on its surface, depending on its chemical composition within the standard and structural heterogeneity in model circulating waters. A criterion is proposed identification of metastable and stable pitting based on the peculiarities of selective dissolution of metals from them. RU: В монографии освещены современные представления о питтинговой коррозии корозийностойких сталей и сплавов в хлоридосодержащих средах, которые присутствуют при работе теплообменного оборудования различных отраслей промышленности. Представлены теоретические и экспериментальные данные украинских и зарубежных ученых по оценке и прогнозирования коррозионного поведения конструкционных материалов в таких средах. Рассмотрены и проанализированы широкое разнообразие теоретических представлений о механизмах влияния легирующих элементов, вредных примесей и элементов структуры сталей и сплавов на их питингостойкость. Приведены экспериментальные и теоретические данные о закономерности и механизмы питингования стали АИSИ 321 в модельных хлоридосодержащих оборотных водах, которые чаще всего встречаются при эксплуатации теплообменников. Предложены методики оценки и прогнозирования питингостойкости стали АИSИ 321 и скорости подрастания питингов на ее поверхности в зависимости от ее химического состава в пределах стандарта и структурной гетерогенности в модельных оборотных водах. Предложен критерий идентификации метастабильных и стабильных питингов, основанный на особенностях селективного растворения металлов из них.