Монографії кафедри ТМБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Фінішінг каналу кутових хвилеводів поліруванням полімерно-абразивними щітками
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Гончар, Наталя Вікторівна; Тришин, Павло Романович; Honchar, Natalia V.; Tryshyn, Pavlo R.
  UK: У монографії проведено аналіз існуючих методів фінішного оброблення каналу прямокутних кутових хвилеводів. Виявлені основні недоліки цих методів. Проаналізовано вплив якості оброблення струмопровідних поверхонь на електричні характеристики хвилеводу. На основі комплексного дослідження шорсткості та властивостей поверхневого шару каналу хвилеводів, електричних характеристик хвилеводів за допомогою математичного й фізичного моделювання розроблено та науково обґрунтовано новий метод фіношного оброблення за допомогою полірування полімерно-абразивними щітками обертальної дії, що дозволяє підвищити якість оброблення струмопровідних поверхонь та зменшити затухання електромагнітних хвиль. EN: The monograph analyzes the existing methods of finishing the channel of rectangular corner waveguides. The main shortcomings of these methods are revealed. The influence of the quality of processing of conductive surfaces on the electrical characteristics of the waveguide is analyzed. On the basis of a complex study of the roughness and properties of the surface layer of the waveguide channel, the electrical characteristics of the waveguides with the help of mathematical and physical modeling, a new method of finishing using polishing with polymer-abrasive brushes of rotational action has been developed and scientifically substantiated, which allows to improve the quality of processing of conductive surfaces and reduce the attenuation of electromagnetic waves.
 • Item
  Особливості фінішної обробки складнопрофільних і тонкостінних авіаційних деталей щітковими полімерно-абразивними інструментами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Степанов, Дмитро Миколайович; Гончар, Наталя Вікторівна; Кондратюк, Едуард Васильович; Тришин, Павло Романович; Stepanov, Dmytro; Honchar, Natalia; Kondratiuk, Eduard; Tryshyn, Pavlo; Степанов, Дмитрий Николаевич; Гончар, Наталья Викторовна; Кондратюк, Эдуард Васильевич; Тришин, Павел Романович
  UK: У монографії розглянуто проблеми технологічного забезпечення підвищення якості оброблюваних поверхонь складнопрофільних і тонкостінних деталей, що привалюють в авіадвигунобудівній, медичній, приладобудівній та інших галузях, а також підвищення продуктивності фінішного етапу технологічного процесу їх виготовлення за допомогою щіткових полімерно-абразивних інструментів. Визначено раціональні режими різання, умови обробки та рекомендації щодо використання полімерно-абразивних щіток для: 1) різних матеріалів − сталей, алюмінію і сплавів на його основі, жароміцних нікелевих і титанових сплавів; 2) тонкостінних і складнопрофільних деталей авіаційних двигунів з вищеназваних матеріалів; 3) ремонтного виробництва − зняття нагару, видалення задирок із складнопрофільних поверхонь і крайок, а також зняття окисних плівок, травленого шару тонкостінних деталей складних просторових форм. EN: The monograph studies the technological ensuring high-quality surfaces of complex-profile and thin-walled parts used in aircraft engine-building, medical, instrument-making and other industries, and improving the finishing productivity of same parts production with brush polymer-abrasive tools. There are rational cutting modes in monograph, processing conditions and recommendations for using polymer-abrasive brushes for: 1) various materials - steel, aluminum, nickel and titanium alloys; 2) thin-walled and complex-profile GTE parts (blades, disks, gears, etc.) made of the above-mentioned materials; 3) repair production - removal of soot, burrs and sharp edges from complex-profile surfaces, as well as removal of oxide films, etched layer of thin-walled parts of complex geometric shapes RU: В монографии рассмотрены проблемы технологического обеспечения повышения качества обрабатываемых поверхностей сложнопрофильных и тонкостенных деталей, привалирующих в авиационной, медицинской, приборостроительной и других отраслях, а также повышение производительности финишного этапа технологического процесса их изготовления с помощью полимерно-абразивных щеточных инструментов. Определены рациональные режимы резания, условия обработки и рекомендации по использованию полимерно-абразивных щеток для: 1) различных материалов – сталей, алюминия и сплавов на его основе, жаропрочных никелевых и титановых сплавов; 2) тонкостенных и сложнопрофильных деталей авиационных двигателей из вышеназванных материалов; 3) ремонтного производства – снятие нагара, удаление заусенцев со сложнопрофильных поверхностей и кромок, а также снятие окисных пленок, травленного слоя с тонкостенных деталей сложных пространственных форм.
 • Item
  3D-моделирование взаимодействия полимерно-абразивных щеток и образца с помощью ANSYS/LS DYNA
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Степанов, Дмитрий Николаевич; Stepanov, Dmytro M.; Степанов, Дмитро Миколайович; Гончар, Наталья Викторовна; Honchar, Natalia V.; Гончар, Наталя Вікторівна; Кучугуров, Марк Валериевич; Kuchugurov, Mark V.; Кучугуров, Марк Валерійович
  UK: Монографію присвячено моделюванню взаємодії полімерно-абразивних щіток зі зразком за допомогою кінцево-елементного аналізу модуля ANSYS / LS DYNA. В роботі розглядається кінематика руху окремих волокон і сектора інструменту, а також визначення напружено-деформованого стану інструменту та оброблюваного зразка EN: The monograph is devoted to modeling the interaction of polymer-abrasive brushes with a sample by means of finite element analysis and the ANSYS / LS DYNA module. The movement kinematics of individual fibers and the tool sector has been studied, as well as the stress-strain state of the tool and the sample being processed. RU: Монография посвящена моделированию взаимодействия полимерно-абразивных щеток с образцом посредством конечно-элементного анализа модуля ANSYS/LS DYNA. В работе рассматривается кинематика движения отдельных волокон и сектора инструмента, а также определение напряженно-деформированного состояния инструмента и обрабатываемого образца.
 • Item
  Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Дядя, Сергій Іванович; Внуков, Юрій Миколайович; Козлова, Олена Борисівна; Логомінов, Віктор Олексійович; Черновол, Наталя Миколаївна; Dyadya, Sergiy I.; Vnukov, Yuriy M.; Kozlova, Olena B.; Logominov, Viktor O.; Chernovol, Natalya M.; Дядя, Сергей Иванович; Внуков, Юрий Николаевич; Козлова, Елена Борисовна; Логоминов, Виктор Алексеевич; Черновол, Наталья Николаевна
  UK: У монографії визначено вплив косокутності і різнонахиленності різальних кромок кінцевої циліндричної фрези на рівень інтенсивності збудження регенеративних автокливань при фрезеруванні тонкостінного елемента деталі. Для студентів технічних університетів, аспірантів, інженерно-технічних і наукових працівників, фахівців в області металообробки, технології машинобудування. EN: In the monograph, the influence of obliquity and inconsistency of the cutting edges of the end cylindrical mill on the level of excitation intensity of regenerative self-oscillations during milling of a thin-walled component of a part is determined. For students of technical universities, post-graduate students, engineering and scientific workers, specialists in the field of metalworking, engineering technology. RU: В монографии определено влияние косоугольности и разнонаклонности режущих кромок концевой цилиндрической фрезы на уровень интенсивности возбуждения регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенного элемента детали. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.
 • Item
  Применение технологических сред при фрезеровании тонкостенных деталей
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Внуков, Юрій Миколайович; Внуков, Юрий Николаевич; Vnukov, Yuri M.; Гермашев, Антон Ігорович; Гермашев, Антон Игоревич; Germashev, Anton I.; Мозговий, Володимир Федорович; Мозговой, Владимир Фёдорович; Mozgovoy, Vladimir F.; Балушок, Костянтин Броніславович; Балушок, Константин Брониславович; Balushok, Konstantin B.; Кондратюк, Едуард Васильович; Кондратюк, Эдуард Васильевич; Kondratyuk, Eduard V.
  UK: Розглянуто процес використання технологічних середовищ при кінцевому фрезеруванні лопаток моноколес ГТД, який дозволяє в багатьох випадках підвищити якість обробленої поверхні тонкостінних деталей і продуктивність їх обробки. Для ефективного використання спеціальних технологічних середовищ у виробництві розроблена технологія підготовки та заповнення межлопаткового каналу середовищами, технологічне оснащення для заповнення моноколеса ГТД матеріалом середовища, а також спеціальна конструкція фрези, призначена для обробки деталей, оточених технологічними середовищами. Для студентів технічних університетів, аспірантів, інженерно-технічних і наукових працівників, фахівців в області металообробки, технології машинобудування. EN: The process of using technological materials for end milling of GTE blades is considered, which allows in many cases to improve the quality of the treated surface of thin-walled parts and the productivity of their processing. For the effective use of special technological materials in production, a technology has been developed for preparing and filling space between blades, technological equipment for filling a GTE blisk with technological material, as well as a special design for a milling cutter intended for processing parts surrounded by technological materials. For students of technical universities, post-graduate students, engineering and scientific workers, specialists in the field of metal cutting processes and engineering technology. RU: Рассмотрен процесс использования технологических сред при концевом фрезеровании лопаток моноколес ГТД, который позволяет во многих случаях повысить качество обработанной поверхности тонкостенных деталей и производительность их обработки. Для эффективного использования специальных технологических сред в производстве разработана технология подготовки и заполнения межлопаточного канала средами, технологическая оснастка для заполнения моноколеса ГТД материалом среды, а также специальная конструкция фрезы, предназначенная для обработки деталей, окруженных технологическими средами. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.