Підручники, навчальні посібники кафедри ПТ та БД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Середовище функціонування бізнесу: навчальний посібник
    (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla M.; Ханенко, Алла Валеріївна; Khanenko, Alla V.; Бугрім, Олександр Юрійович; Bugrim, Oleksandr Yu.
    UK: Навчальний посібник призначений для поглиблення здобувачами вищої освіти засвоєних знань з дисципліни «Середовище функціонування бізнесу», містить завдання тестового контролю знань, приклади розв’язання типових задач та завдання для самостійного розв’язання Надані в навчальному посібнику питання для самоконтролю знань студентів, методичні рекомендації до виконання типових практичних завдань та задачі для самостійного розв’язання нададуть можливість навчитися правильно орієнтуватися у вихідній інформації та розраховувати економічні показники діяльності конкретного суб’єкта господарювання. EN: The study guide is intended for students of higher education to deepen their acquired knowledge in the discipline "Environment of business functioning", contains knowledge test tasks, examples of solving typical problems and tasks for independent solution. The questions for self-monitoring of students' knowledge, methodological recommendations for the performance of typical practical tasks and tasks for independent solution provided in the textbook will provide an opportunity to learn how to correctly navigate the source information and calculate the economic indicators of the activity of a specific business entity.