Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ФБС та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 121
 • Item
  Оцінка фінансового потенціалу територіальної громади
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Юр, Михайло Михайлович; Yur, Mykhailo M.
  UK: Магістерська робота присвячена розробці теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо оцінки фінансового потенціалу територіальної громади. EN: The master's thesis is devoted to the development of theoretical foundations and practical recommendations for assessing the financial potential of the territorial community.
 • Item
  Аналіз фінансового стану підприємства як основа ефективного управління
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шубін, Владислав Віталійович; Shubin, Vladyslav
  UK: Магістерська робота присвячена аналізу фінансового стану підприємства та визначенню методів його регулювання. EN: The master's thesis is devoted to the analysis of the financial state of the enterprise and the determination of methods of its regulation.
 • Item
  Фінансово-економічна безпека суб’єкта господарювання на прикладі ПрАТ «Дніпроспецсталь»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Христова-Поспєлова, Олександра Миколаївна; Hristova-Pospelova, Oleksandra M.
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню рівня фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання та вдосконаленню механізму управління ним. EN: The master's thesis is devoted to researching the level of financial and economic security of the business entity and improving the mechanism of its management.
 • Item
  Оцінка реальної ліквідності активів підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Харченко, Павло Сергійович; Kharchenko, Pavlo S.
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню оцінки рівня реальної ліквідності підприємства та визначення методів управління ним. EN: The master's thesis is devoted to the study of the assessment of the level of real liquidity of the enterprise and the determination of its management methods.
 • Item
  Банківське кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ретинський, Богдан Віталійович; Retynskyi, Bohdan V.
  UK: Магістерська робота присвячена розробці теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо створення механізму підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу EN: The master's thesis is devoted to the development of theoretical and methodological approaches and practical recommendations for the creation of a mechanism for supporting small and medium-sized business entities
 • Item
  Аналіз досвіду країн ЄС в забезпеченні економічної безпеки держави
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Попова, Юлія Василівна; Popova, Yulia V.
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню рівня фінансово-економічної безпеки країн ЄС та аналізу досвіду країн ЄС щодо забезпечення економічної безпеки держави. EN: The master's thesis is devoted to the study of the level of financial and economic security of the EU countries and the analysis of the experience of the EU countries in ensuring the economic security of the state.
 • Item
  Фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Нікітін, Артур Сергійович; Nikitin, Artur S.
  UK: Магістерська робота присвячена важливій темі: фінансовій та економічна безпека суб'єктів господарювання. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання є важливою складовою економічної безпеки держави. Здатність суб'єктів господарювання ефективно функціонувати та розвиватися, як і загальний стан економіки країни, залежить від його рівня. EN: The master's thesis is devoted to an important topic: financial and economic security of business entities. The financial and economic security of business entities is an important component of the economic security of the state. The ability of business entities to effectively function and develop, as well as the general state of the country's economy, depends on its level.
 • Item
  Формування системи аграрного страхування в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Науменко, Олександр Олексійович; Naumenko, Oleksandr
  UK: Магістерська робота присвячена розробці теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо створення організаційно-економічної системи страхування земель сільськогосподарського призначення. EN: The master's thesis is devoted to the development of theoretical and methodological approaches and practical recommendations for the creation of an organizational and economic system of agricultural land insurance.
 • Item
  Методологічні та практичні засади оцінювання бюджетної, фінансової, продовольчої та енергетичної безпеки України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мануковська, Вікторія Вікторівна; Manukovska, Viktoriia V.
  UK: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню методології оцінювання бюджетної, продовольчої та енергетичної безпеки України та розробленню практичних рекомендацій щодо підвищення їх рівня. EN: The master's thesis is devoted to the study of the methodology of assessing budget, food and energy security of Ukraine and the development of practical recommendations for increasing their level.
 • Item
  Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії розвитку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Луцька, Олена Володимирівна; Lutska, Olena V.
  UK: Магістерська робота полягає у розробленні механізму діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії розвитку EN: The master's thesis consists in the development of a mechanism for diagnosing the financial activity of an enterprise for choosing a development strategy
 • Item
  Фінансовий менеджмент малого бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коробєйнікова, Аліна Вадимівна; Korobeynikova, Alina V.
  UK: Магістерська робота полягає в аналізі та пошуку шляхів вдосконалення управління та для вдосконалення організації малого бізнесу. EN: The master's thesis is to analyze and find ways to improve management and to improve the organization of a small business.
 • Item
  Шляхи підвищення рівня життя в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Жуков, Микита Андрійович; Zhukov, Nikita A.
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню рівня життя населення в Україні та визначенню шляхів його підвищення. EN: The master's thesis is devoted to the study of the standard of living of the population in Ukraine and the determination of ways to increase it.
 • Item
  Управління рентабельністю та конкурентоспроможністю підприємства на прикладі ПрАТ «Укрграфіт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Волков, Микита Сергійович; Volkov, Mykyta S.
  UK: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню рентабельності та конкурентоспроможності підприємства та удосконаленню управління цими явищами. EN: The master's thesis is devoted to the study of the profitability and competitiveness of the enterprise and the improvement of the management of these phenomena.
 • Item
  Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Шаров, Данило Юрійович; Sharov, Danilo Yu.; Шаров, Данило Юрьевич
  UK: Дипломна магістерська робота присвячена проблемам оптимізації прибуткового оподаткування, теоретичним та практичним аспектам впливу податків на формування доходів бюджету, напрямам реформування податкової системи в умовах ринкової економіки України EN: Thesis is devoted to the problems of optimization of income taxation, theoretical and practical aspects of the impact of taxes on the formation of budget revenues, areas of reforming the tax system in a market economy of Ukraine RU: Дипломная магистерская работа посвящена проблемам оптимизации подоходного налогообложения, теоретическим и практическим аспектам влияния налогов на формирование доходов бюджета, направлениям реформирования налоговой системы в условиях рыночной экономики Украины
 • Item
  Розвиток короткострокового кредитування аграрних підприємств
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Черній, Олеся Петрівна; Cherniy, Olesi P.; Черний, Олеся Петровна
  UK: Дипломна магістерська робота присвячена дослідженню короткострокового кредитування аграрних підприємств EN: The master's thesis is devoted to the study of short-term lending to agricultural enterprises RU: Дипломная магистерская работа посвящена исследованию краткосрочного кредитования аграрных предприятий
 • Item
  Управління доходами і витратами банку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Червякова, Владислава Вікторівна; Cherviakova, Vladyslava; Червякова, Владислава Викторовна
  UK: Магістерська робота присвячена рoзрoбці тeoрeтикo-мeтoдoлoгічних підхoдів тa прaктичних рeкoмeндaцій щoдo підвищeння дoхoдів, тa змeнщeння витрaт кoмeрційних бaнків. EN: The master's work is devoted to the development of theoretical and methodological approaches and practical recommendations to increase income, and reduce the costs of commercial banks. RU: Магистерская работа посвящена разработке тeoрeтикo-мeтoдoлoгических подходов и прaктических рeкoмeндaций по увеличению дoходов, и уменьшению расходов кoммерческих банков бaнк.
 • Item
  Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Ходаніч, Єлизавета Степанівна; Khodanich, Yelyzaveta S.; Ходанич, Елизавета Степановна
  UK: Дипломна магістерська робота про амортизаційну політику підприємства. Обєктом дослідження є процес формування амортизаційної політики на підприємстві ТОВ «ТАНДЕМ 2000». EN: Master's thesis on the depreciation policy of the enterprise. The object of the study is the process of forming a depreciation policy at the company LLC "TANDEM 2000". RU: Дипломная магистерская работа про амортизационную политику предприятия. Объектом исследования является процесс формирования амортизационной политики на предприятии ООО «ТАНДЕМ 2000».
 • Item
  Управління фінансовими потоками банку в системі забезпечення банківської безпеки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Lohvinenko, Vitalii V.; Логвиненко, Виталий Викторович; Логвиненко, Виталий Викторович
  UK: Дипломна магістерська робота присвячена розробці теоретико-методологічним питанням та практичним рекомендаціям з удосконалення управління фінансовими потоками в системі забезпечення банківської безпеки. Об’єктом дослідження дипломної магістерської роботи є фінансова звітність АТ «Банк Кредит Дніпро» в частині управління фінансовими потоками банку за 2017-2019 роки. EN: The diploma of the master's robot is assigned to theoretical and methodological nutrition and practical recommendations for the perfect management of financial flows in the banking security system.About the financial stability of AT "Bank Credit Dnipro" in the part of managing the financial flows of the bank for 2017-2019. RU: Дипломная магистерская работа посвящена разработке теоретико-методологическим вопросам и практическим рекомендациям по совершенствованию управления финансовыми потоками в системе обеспечения банковской безопасности.Объектом исследования дипломной магистерской работы является финансовая отчетность АО «Банк Кредит Днепр» в части управления финансовыми потоками банка за 2017-2019 годы.
 • Item
  Оцінка фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Лащенкова, Аліна Миколаївна; Lashchenkova, Alina M.; Лащенкова, Алина Николаевна
  UK: В дипломній магістерській роботі проведено діагностику фінансового стану підприємства ПАТ «ТУРБОГАЗМАШ» за 2016-2019 роки з розрахунком по казників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, проведено факторний аналіз діяльності підприємства EN: In the master's thesis the diagnosis of the financial condition of the enterprise PJSC "TURBOGAZMASH" for 2016-2019 with the calculation of the indicators of financial stability, liquidity and solvency, factor analysis of the enterprise RU: В дипломной магистерской работе проведена диагностика финансового состояния предприятия ОАО «ТУРБОГАЗМАШ» по 2016-2019 годы с расчетом по показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, проведен факторный анализ деятельности предприятия
 • Item
  Управління дебіторською заборгованістю підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Чернявський, Андрій Дмитрович; Chernyavsky, Andrey D.; Чернявский, Андрей Дмитриевич
  UK:Дипломна магістерська робота присвячена узагальненню теоретичних онов управління дебіторською заборгованістю з метою оптимізації його кредитної політики, що дозволить , поліпшити якість заборгованості і побудувати на цій основі комплекс практичних рекомендацій з управлінських рішень EN: The master's thesis is devoted to the generalization of theoretical principles of receivables management in order to optimize its credit policy, which will improve the quality of debt and build on this basis a set of practical recommendations for management decisions RU: Дипломная магистерская работа посвящена обобщению теоретических нов управления дебиторской задолженностью с целью оптимизации его кредитной политики, что позволит, улучшить качество задолженности и построить на этой основе комплекс практических рекомендаций по управленческих решений