Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ТТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 371
 • Item
  Дослідження ефективності координо-ваного світлофорного регулювання по вул. В. Зайцева у м. Запоріжжі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Яремчук, Олег; Yaremchuk, Oleh
  UK: Досліджено організацію дорожнього руху структури і параметри циклів світлофорного регулювання по вулиці Вячеслава Зайцева. Запропоновано застосування координованого регулювання з урахуванням існуючих світлофорних режимів по перпендикулярних вулицях. Також запропоновано зміни до схеми організації дорожнього руху, що дозволять підвищити рівень безпеки дорожнього руху та знизити кількість і тяжкість дорожньо-транспортних пригод EN: The structure and parameters of traffic organization were studied cycles of traffic light regulation along Vyacheslav Zaitseva Street. It is proposed to use coordinated regulation taking into account the existing traffic light regimes on perpendicular streets. Changes to the traffic organization scheme are also proposed, which will increase the level of traffic safety and reduce the number and severity of traffic traffic accidents
 • Item
  Дослідження ефективності узгодження параметрів транспортно-виробничої системи перевезення рідкого шлаку на прикладі ПАТ «Запоріжсталь»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Яланський, Сергій; Yalanskyi, Serhii
  UK: В магістерській роботі досліджено процес доставки рідкого доменного шлаку на прикладі ПАТ «Запоріжсталь». Для аналізу розроблено та використано імітаційну модель, яка враховує параметри розміру передавальних составів та часу накопичення шлаковозів. Визначено найбільш економічний варіант організації доставки на основі проведених експериментів та виконаних розрахунків EN: In the master's thesis, the process of delivery of liquid blast furnace slag was investigated using the example of PJSC "Zaporizhstal". For the analysis, a simulation model was developed and used, which takes into account the parameters of the size of the transmission trains and the accumulation time of the slag trucks. The most economical variant of the organization of delivery was determined on the basis of conducted experiments and performed calculations
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Ювілейний – вул. Героїв 93-ї бригади м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Юдаков, Артем; Yudakov, Artem
  UK: В роботі досліджено дорожні умови та основні характеристики транспортних і пішохідних потоків; проаналізовано аварійність на перехресті вулиці Героїв 93-ї бригади з проспектом Ювілейним; розрахована складність цього перехрестя; проаналізовані відповідності пропускних спроможностей існуючим об’ємам руху на перехресті. Запропоновані три режими регулювання руху на перехресті в залежності від змін інтенсивності транспортних потоків на протязі доби. Розглянуто запобіжні заходи порушення правил дорожнього руху пішоходами. Перероблено загальну схему організації руху автомобільного транспорту на перехресті EN: The work examines road conditions and the main characteristics of traffic and pedestrian flows; the accident situation at the intersection of Heroiv Street of the 93rd Brigade with Yuvileyny Avenue was analyzed; the complexity of this intersection is calculated; the compliance of the throughput capacities with the existing volumes of traffic at the intersection was analyzed. Three modes of traffic regulation at the intersection are proposed, depending on changes in the intensity of traffic flows during the day. Precautionary measures for violation of traffic rules by pedestrians are considered. The general scheme of the organization of road traffic at the intersection has been reworked
 • Item
  Удосконалення процесів вантажопереробки та організації автомобільних перевезень лакофарбових виробів в умовах ТОВ ПП «ЗІП»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ювко, Вячеслав; Yuvko, Viacheslav
  UK: Вивчено технологію та організацію транспортно-складських робіт та організації автомобільних перевезень тарних лакофарбових виробів. Методами математичної статистики визначено вантажопотоки за видами готової продукції та напрямками доставки вантажів. На підставі проведеного аналізу виконання транспортних та складських робіт виявлено недоліки, які полягають у наявності значних простоїв транспортних засобів під вантажними операціями на складі готової продукції та у споживачів EN: The technology and organization of transport and warehousing work and the organization of car transportation of packaged paint and varnish products were studied. The methods of mathematical statistics have determined cargo flows by types of finished products and directions of cargo delivery. On the basis of the conducted analysis of the performance of transport and warehouse work, shortcomings were identified, which consist in the presence of significant downtime of vehicles during cargo operations in the warehouse of finished products and at consumers
 • Item
  Моделювання роботи контейнерного терміналу в умовах машинобудівного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шевчук, Сергій; Shevchuk, Serhii
  UK: В даній роботі було проведено дослідження процесу функціонування контейнерного терміналу в умовах ПАТ «ЗАЗ». На основі спостережень були отримані варіанти фактичних маршрутів руху крану при переміщенні контейнерів в межах контейнерного майданчика. Отримані вихідні дані були покладені в основу проведеного регресійного аналізу. На основі методів математичного моделювання та з урахуванням технологічних обмежень були розроблені методики оптимізації маршрутів переміщення крану. Методики доведені до числових розрахунків EN: In this work, a study of the process of functioning of the container terminal in the conditions of PJSC "ZAZ" was carried out. On the basis of observations, variants of the actual movement routes of the crane during the movement of containers within the container site were obtained. The obtained raw data were are the basis of the conducted regression analysis. On the basis of mathematical modeling methods and taking into account technological limitations, methods of optimizing crane movement routes were developed. The methods are brought to numerical calculations
 • Item
  Підвищення ефективності перевезень продукції ПАТ «Запоріжсталь» до ТОВ «Метал холдинг»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шевкатов, Вадим; Shevkatov, Vadym
  UK: В магістерській роботі досліджено процес перевезення металопродукції ПАТ «Запоріжсталь» до ТОВ «Метал холдинг». Визначено найбільш економічний варіант організації доставки із використанням орендованих вагонів на основі експериментів на імітаційній моделі. Встановлено кількість вагонів, за якої досягається найбільший економічний ефект EN: In the master's work, the process of transporting metal products of PJSC "Zaporizhstal" to LLC "Metal Holding" was investigated. The most economical variant of the organization of delivery using rented wagons was determined based on experiments on a simulation model. The number of wagons at which the greatest economic effect is achieved is established
 • Item
  Змішані перевезення вантажів за участю авіаційного транспорту в аспекті післявоєнного відновлення України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарипенко, Юрій; Sharypenko, Yurii
  UK: У роботі запропоновано нові сучасні підходи для проведення аналізу щодо потенціальних можливостей транспортної системи. Розроблені підходи щодо оцінки можливості впровадження малої авіації в транспортні структури України. Визначено перспективні напрямки розвитку мультимодальних технологій на теренах України. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що розроблені рекомендації щодо розвитку транспортної системи України, які дадуть змогу розвинути мультимодальні технології на теренах України EN: The paper proposes new modern approaches for analyzing the potential capabilities of the transport system. Approaches have been developed to assess the possibility of introducing small aviation into the transport structures of Ukraine. Prospective directions for the development of multimodal technologies on the territory of Ukraine have been identified. The practical value of the work results is that the recommendations for the development of the transport system have been developed of Ukraine, which will make it possible to develop multimodal technologies on the territory of Ukraine
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту трасою Т-0803 км 34+500 – км 36+000
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Хохоляк, Олег; Khokholiak, Oleh
  UK: У роботі визначені недоліки існуючої схеми організації дорожнього руху та запропоновані заходи для підвищення рівня безпеки дорожнього руху для кожного перехрестя, примикання, де спостерігалися дорожньо-транспортні пригоди за останні три роки. Також зроблено оцінку рівня забезпечення безпеки руху та пропускної спроможності дороги до та після впровадження цих заходів. Необхідність впровадження цих заходів підтверджена економічними розрахунками EN: The paper identifies the shortcomings of the existing traffic management scheme and proposes measures to improve the level of traffic safety for each intersection, junction, where traffic accidents have been observed in the last three years. An assessment of the level of traffic safety and road capacity was also made before and after the implementation of these measures. The need to implement these measures is confirmed by economic calculations
 • Item
  Удосконалення організації перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті № 58 м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Харитонов, Максим; Kharytonov, Maksym
  UK: У роботі проведено комплексне обстеження пасажиропотоку, розраховано матрицю міжзупинкових пасажирських кореспонденцій на міському автобусному маршруті загального користування №58 міста Запоріжжя, на якому працює рухомий склад малої місткості в режимі маршрутного таксі. Запропоновано заходи щодо заміни наявного рухомого складу на сучасні автобуси середньої місткості EN: In the work, a comprehensive survey of the passenger flow was carried out, the matrix of inter-stop passenger correspondence was calculated on the city public bus route No. 58 of the city of Zaporizhia, on which a small-capacity rolling stock operates in the mode of a shuttle taxi. Measures are proposed to replace the existing rolling stock with modern buses of medium capacity
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на перехресті вул. В. Сергієнка – вул. Героїв 93-ї бригади м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Федяй, Інга; Fediai, Inha
  UK: Запропоновані три режими регулювання руху на перехресті в залежності від змін інтенсивності транспортних потоків на протязі доби. Розглянуто запобіжні заходи порушення правил дорожнього руху пішоходами. Перероблено загальну схему організації руху автомобільного транспорту на перехресті EN: Three modes of traffic regulation at the intersection are proposed, depending on changes in the intensity of traffic flows during the day. Precautionary measures for violation of traffic rules by pedestrians are considered. The general scheme of the organization of road traffic at the intersection has been reworked
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на перехресті вул. Сорочинська – вул. В. Сергієнка м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Федоров, Владислав; Fedorov, Vladyslav
  UK: В роботі обґрунтовано зміну двофазної схеми регулювання на перехресті на трьохфазну. Запропоновані три режими регулювання руху на перехресті в залежності від змін інтенсивності транспортних потоків на протязі доби. Запропонована диференціація смуг руху та каналізування руху на одному напрямку. Перероблено загальну схему організації руху автомобільного транспорту на перехресті EN: The paper substantiates the change of the two-phase regulation scheme at the intersection to a three-phase one. Three modes of traffic regulation at the intersection are proposed, depending on changes in the intensity of traffic flows during the day. Proposed differentiation of traffic lanes and channelization of traffic in one direction. The general scheme of the organization of road traffic at the intersection has been reworked
 • Item
  Оптимізація технологічного процесу роботи вантажної станції Передатна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тур, Євгеній; Tur, Yevhenii
  UK: В магістерській роботі запропоновано впровадження у технологічний процес роботи станції Передатна гірки малої потужності з механізованою інтервальною гальмівною позицією. Розроблено технологічний графік роботи гірки та добовий план-графік роботи станції, розраховано необхідну кількість маневрових локомотивів. За рахунок впровадження проєктних рішень зменшено робочий парк маневрових локомотивів EN: In the master's work, it is proposed to introduce a low-power roller coaster with a mechanized interval braking position into the technological process of the Peredatna station. The technological schedule of the slide and the daily schedule of the station were developed, the required number of shunting locomotives was calculated. Due to the implementation of project solutions, the working fleet of shunting locomotives has been reduced
 • Item
  Удосконалення організації перевезення тарно-штучних вантажів на прикладі роботи транспортного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тригуб, Кирило; Tryhub, Kyrylo
  UK: В роботі на прикладі рухомого складу транспортного підприємства досліджено процес доставки тарно-штучних вантажів. Проаналізовано існуючі маршрути перевезень будівельних матеріалів споживачам та виявлено їх недоліки. Оптимізовано схему маршрутів шляхом розв’язання транспортної задачі методом потенціалів EN: The work is based on the example of transport rolling stock the process of delivery of containerized goods was investigated. The existing routes of transportation of construction materials to consumers were analyzed and their shortcomings were identified. The route scheme was optimized by solving the transport problem using the potential method
 • Item
  Розробка раціональної організації міських перевезень брухту металевого у м. Павлоград на прикладі підприємства ТОВ «Кунда»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Таран, Ігор; Taran, Ihor
  UK: В роботі розглянуто можливості підвищення ефективності автомобільних перевезень брухту металевого, що здійснює ТОВ "Кунда", з метою збільшення доходів підприємства та підвищення його конкурентноздатності на ринку EN: The paper considers the possibilities of increasing the efficiency of automobile transportation of scrap metal, carried out by Kunda LLC, with the aim of increasing the company's income and increasing its competitiveness on the market
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на перехрестях вул. Чарівної з вул. Полякова та Бочарова м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сущенко, В’ячеслав; Sushchenko, Viacheslav
  UK: В роботі досліджено дорожні умови та основні характеристики транспортних і пішохідних потоків; проаналізовано аварійність на перехрестях вулиці Чарівної з вулицями Бочарова та Полякова; розрахована складність цих перехресть; проаналізовані відповідності пропускних спроможностей існуючим об’ємам руху на перехрестях EN: The work examines road conditions and the main characteristics of traffic and pedestrian flows; analyzed accidents at the intersections of Charivna Street with Bocharova and Polyakova Streets; the complexity of these intersections is calculated; the compliance of the throughput capacities with the existing volumes of traffic at the intersections was analyzed
 • Item
  Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на перехресті траси Харків – Симферопіль та вул. Чарівної м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Студенніков, Павло; Studennikov, Pavlo
  UK: В магістерській роботі досліджено дорожні умови та основні характеристики транспортних і пішохідних потоків; проаналізовано аварійність на перехресті вулиці Чарівної з автомобільною дорогою Харків – Сімферополь; розрахована складність цього перехрестя; проаналізовані відповідності пропускних спроможностей існуючим об’ємам руху на перехресті EN: In the master's work, road conditions and the main characteristics of traffic and pedestrian flows were investigated; the accident situation at the intersection of Charivnaya Street with the Kharkiv-Simferopol highway was analyzed; the complexity of this intersection is calculated; the compliance of the throughput capacities with the existing volumes of traffic at the intersection was analyzed
 • Item
  Підвищення ефективності транспортно-технологічного процесу доставки вантажів в умовах післявоєнного відновлення автомобілебудівного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Стрілець, Андрій; Strilets, Andrii
  UK: Виконано аналіз сучасного стану виробництва Запорізького автомобілебу- дівного заводу та визначено перспективи післявоєнного відновлення виробниц- тва автомобільної техніки. На основі детального аналізу розроблені пропозиції щодо удосконалення транспортно-технологічного процесу доставки з метою скорочення порожніх пробігів транспортних засобів при завезенні імпортного поліпропілену, а також заходи з удосконалення організації переробки заданого вантажу на підприємстві EN: An analysis of the current state of production of the Zaporizhzhia Automobile Plant was carried out factory and determined the prospects of the post-war recovery of factories of automotive equipment. On the basis of a detailed analysis, proposals have been developed regarding the improvement of the transport and technological process of delivery with the aim reduction of empty mileage of vehicles when importing imported ones polypropylene, as well as measures to improve the organization of processing of the specified cargo at the enterprise
 • Item
  Дослідження умов координації та синхронізації розкладів руху на міських автобусних маршрутах м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Стріжко, Владислав; Strizhko, Vladyslav
  UK: У роботі проведено дослідження ефективності та доцільності координації розкладів руху на двох міських автобусних маршрутах, що мають спільну ділянку значної довжини. Більш рівномірне прибуття автобусів на зупинку зменшує варіативність мережевого інтервалу руху, тим самим зменшуючи додатковий час очікування пасажира у звʼязку з цією варіативністю EN: In the work, a study of the effectiveness and expediency of coordination of traffic schedules on two city bus routes, which have a common section of considerable length, is carried out. A more uniform arrival of buses at a stop reduces the variability of the network traffic interval, thereby reducing the additional passenger waiting time due to this variability
 • Item
  Удосконалення технічного оснащення та транспортного обслуговування складів готової продукції ПрАТ «Дніпроспецсталь»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Спірін, Владислав; Spirin, Vladyslav
  UK: В роботі розроблено заходів щодо удосконалення організації транспортно-складських робіт та організації транспортного обслуговування залізничним транспортом блоку складів готової продукції металургійного підприємства ПрАТ «Дніпроспецсталь». Економіко-математичними та імовірнісно-статистичними методами з використанням методів теорії масового обслуговування дослідження операцій оптимізовано кількість стаціонарних засобів механізації на складі готової продукції внутрішнього ринку EN: Measures to improve the organization were developed in the work transport and storage works and the organization of transport service by railway transport of the block of warehouses of finished products of the metallurgical enterprise PJSC "Dniprospetsstal". Using economic-mathematical and probabilistic-statistical methods using the methods of the theory of mass service and the study of operations, the number of stationary means of mechanization in the warehouse of finished products of the domestic market was optimized
 • Item
  Оптимізація способів організації і регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Жаботинського та Гончаренка у м. Запоріжжі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сорокін, Василь; Sorokin, Vasyl
  UK: Досліджено існуючу дорожньо-транспортну ситуацію на перехресті вулиць Жаботинського та Гончаренка у м. Запоріжжі та запропоновано ввести на даному перехресті світлофорне регулювання. Проведено розрахунок режиму світлофорного регулювання та перевірку економічної доцільності його введення EN: The existing traffic situation at the intersection of Zhabotynskoho and Honcharenko streets in the city of Zaporizhzhia was studied and it was proposed to introduce traffic light regulation at this intersection. The traffic light regulation regime was calculated and the economic feasibility of its introduction was checked