Монографії кафедри СО

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Корекція та розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор
    (Запорізький національний технічний університет, 2014) Івахненко, Анна Аркадіївна; Ivakhnenko, Anna Arkadevna; Ивахненко, Анна Аркадьевна
    UK: Теоретичні і практичні матеріали представлені в монографії можуть бути використані в корекційній роботі з фізичного виховання глухих дітей у навчально-реабілітаційних центрах, загальноосвітніх спеціальних школах-інтернатах, центрах інвалідного спорту, а також у процесі підготовки фахівців на факультетах фізичного виховання, психології та дефектології. Монографія присвячена дослідженню проблеми розвитку психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Наведено порівняльну характеристику розвитку різних компонентів психомоторики глухих дітей 7-10 років та їхніх однолітків зі збереженим слухом. Представлено ефективну методику корекції та розвитку психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку, в основу якої покладено рухливі ігри та естафети, які враховують вікові та психофізичні особливості розвитку цієї нозологічної групи дітей. EN: The theoretical and practical materials presented in the monograph can be used in the correction work on the physical education of deaf children in the educational and rehabilitation centers, general secondary schools, boarding schools, centers for the disabled, as well as in the training of specialists at the faculties of physical education, psychology and defectology. The monograph is devoted to research of the problem of development of psychomotor function of deaf children of junior school age by means of active games. The comparative characteristic of development of various components of psychomotorics of deaf children 7-10 years old and their peers with the saved hearing is given. The effective method of correction and development of psychomotor function of deaf children of elementary school age is presented, which is based on actives games and relays, which take into account the age and psychophysical features of the development of this nosological group of children. RU: Теоретические и практические материалы представленые в монографии могут быть использованы в коррекционной работе по физическому воспитанию глухих детей в учебно-реабилитационных центрах, общеобразовательных специальных школах-интернатах, центрах инвалидного спорта, а также в процессе подготовки специалистов на факультетах физического воспитания, психологии и дефектологии. Монография посвящена исследованию проблемы развития психомоторной функции глухих детей младшего школьного возраста средствами подвижных игр. Приведена сравнительная характеристика развития различных компонентов психомоторики глухих детей 7-10 лет и их сверстников с сохраненным слухом. Представлена эффективная методика коррекции и развития психомоторной функции глухих детей младшего школьного возраста, в основу которой положены подвижные игры и эстафеты, которые учитывают возрастные и психофизические особенности развития этой нозологической группы детей.