8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згорання" напряму 6.050503 "Машинобудування" у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2015-12-17) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі "Двигуни внутрішнього згорання"; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре "Двигатели внутреннего сгорания"; Expert Commission on Accreditation for Masters at the Department of "Internal Combustion Engines"
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок, що кафедра «Двигуни внутрішнього згорання» має всі можливості вести підготовку магістрів зі спеціальності 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» напряму 6.050503 «Машинобудування» та рекомендує акредитувати цю спеціальність з ліцензійним обсягом 10 осіб денної форми навчання, 5 осіб заочної форми навчання. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод, что кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" имеет все возможности вести подготовку магистров специальности 8.05050304 "Двигатели внутреннего сгорания" направления 6.050503 "Машиностроение" и рекомендует аккредитовать эту специальность с лицензированным объемом 10 человек дневной формы обучения, 5 человек заочной формы обучения. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee concluded that the Department of "Internal Combustion Engines" has all possibilities to train masters in specialty 8.05050304 "Internal combustion engines" direction 6.050503 "Machine Engineering" and recommends to accredit this specialty with a licensed amount 10 people of full-time education, 5 people of distance learning.