Наукові статті кафедри ОМТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Разработка математической модели выдавливания плоской заготовки с использованием замкнутого решения задач теории пластичности на коническом участке матрицы
  (АТ «Мотор Січ», 2008) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна; Власенко, Віталій Олександрович; Vlasenko, Vitaliy O.; Власенко, Виталий Александрович
  UK: Показано аналітичне рішення узагальненого рівняння рівноваги в полярних координатах. Отримано тригонометричний закон розподілення компонентів тензора напружень зі змінним по осередку деформації опором пластичному деформуванню на зсув. An analytical solution of the generalized equation of equilibrium in polar coordinates is shown. The study deduces a trigonometric formula of the distribution of voltage tensor components with variable resistance to plastic shear deformation strain in the deformation center. RU: Показано аналитическое решение обобщенного уравнения равновесия в полярных координатах. Получен тригонометрический закон распределения компонентов тензора напряжений с переменным по очагу деформации сопротивлением пластической деформации на сдвиг.
 • Item
  Generalized solution of the plane problem of the plasticity theory in stresses
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Мета. Аналітичне рішення плоскої задачі теорії пластичності з використанням вбудованих складних дволанкових гармонійних функцій. Проводиться аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється. Методологія. На основі закритого рішення плоскої задачі розроблені загальні підходи до вирішення аналітичних задач з використанням гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Можливість реалізації рішень з використанням доданих гармонійних координатних функцій показує, що існує область допустимих значень в межах, в яких отримано реальний результат розподілу напружень. Отримані результати. Отримано рішення плоскої задачі теорії пластичності при розтягуванні у загальному вигляді, за рахунок використання вкладених гармонійних функцій. Примітно, що поля розтягування описуються одним аналітичним виразом без поділу на окремі ділянки всіх центрів деформації. Отримано вирази для визначення компонентів тензора розтягування з використанням вкладених гармонійних функцій. Оригінальність. Розроблено метод розв'язання задач теорії пластичності з використанням математичної моделі зміни пластичних металевих форм з вкладеними гармонійними функціями. EN: Purpose. The analytical solution of the plasticity theory flat task with using the built-in difficult double-link harmonic functions. The analysis of the task solution for the simple being strengthened environment is carrying out. Methodology. At the basis of the flat task closed solution the general approaches of the analytical tasks solution with using harmonic functions are developed. Decisions with using the plastic current theory are shown. Possibility of implementation of the decisions with using the enclosed harmonious coordinate functions shows that there is an area of admissible values in limits in which the real result of distribution of tension is received. Results. The solution of a flat task of the plasticity theory at tension at the general view, at the expense of using the enclosed harmonious functions is received. It is remarkable that fields of tension are described by one analytical expression without splitting into separate sites of all deformation centers. Expressions for definition of tensor tension components with using the enclosed harmonic functions are received. Originality. The method of the plastic theory tasks solution with using a plastic metal forms change mathematical model with the enclosed harmonious functions is developed. RU: Цель. Аналитическое решение плоской задачи теории пластичности с использованием вложенных сложных двухзвенных гармонических функций. Проводится анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды. Методология. На основе закрытого решения плоской задачи разработаны общие подходы к решению аналитических задач с использованием гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Возможность реализации решений с использованием вложенных гармонических координатных функций показывает, что существует область допустимых значений в пределах, в которых получен реальный результат распределения напряжения. Полученные результаты. Получено решение плоской задачи теории пластичности при растяжении на общем виде, за счет использования вложенных гармонических функций. Примечательно, что поля растяжения описываются одним аналитическим выражением без разделения на отдельные участки всех центров деформации. Получены выражения для определения компонентов тензора растяжения с использованием вложенных гармонических функций. Оригинальность. Разработан метод решения задач теории пластичности с использованием математической модели изменения пластических металлических форм с вложенными гармоническими функциями.
 • Item
  Разработка математической модели деформационной задачи теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді для замкненої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнту тертя. EN: There is presented the solution of plane problem in analytical form for closed system of equation of the theory of plasticity with using enclosed harmonious functions. There are shown decisions with using of the theory of a plastic current. There is passed the analysis of the decision of a problem for the simple strengthened environment which shows is passed that distribution of contact pressure is defined by the factor of the form of the center of deformation and size of factor of a friction. RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  Проведено детальний аналіз пульсуючого плину металу при видавлюванні заготовок компресорних лопаток авіадвигунів. Пояснюється складна кінематика плину металу. Показано, що в області пера лопатки деформований стан відрізняється значною нерівномірністю, як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку. EN: A detailed analysis of the pulsating metal flow during the extrusion of the blanks of compressor blades of aircraft engines was carried out. The complex kinematics of the flow of metal is explained. It is shown that in the region of the feather of the scapula, the deformed state is characterized by significant non-uniformity, both in the longitudinal and transverse directions. RU: Произведен детальный анализ пульсирующего течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток авиадвигателей. Объясняется сложная кинематика течения металла. Показано, что в области пера лопатки деформированное состояние отличается значительной неравномерностью, как в продольном, так и в поперечном направлении.
 • Item
  Способы изготовления биметаллических заготовок компрессорных лопаток авиационных двигателей
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2017) Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Виконано теоретичне та експериментальне обґрунтування процесу виготовлення біметалевих заготовок компресорних лопаток методом видавлювання. Біметалева заготовка компресорної лопатки виготовляється методом видавлювання складної заготовки, яка складається із двох частин: внутрішньої циліндричної вставки та зовнішнього шару. Експериментально показано, що даний процес є можливим при використанні відповідних комбінацій металів. EN: The theoretical and experimental ground of bimetallic compressor blades blanks making process by the method of extrusion is in-process executed. Bimetal compressor blade blank manufactured by complex billet extrusion, which consists of two parts: a cylindrical inner insert and the outer layer. It is experimentally shown that this process is possible at the use of corresponding metals combinations. RU: Выполнено теоретическое и экспериментальное обоснование процесса изготовления биметаллических заготовок компрессорных лопаток методом выдавливания. Биметаллическая заготовка компрессорной лопатки изготавливается методом выдавливания сложной заготовки, которая состоит из двух частей: внутренней цилиндрической вставки и наружного слоя. Экспериментально показано, что данный процесс является возможным при использовании соответствующих комбинаций металлов.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток з використанням програмного пакету QForm 2D/3D
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2018) Тітов, Вячеслав Андрійович; Titov, Vyacheslav A.; Титов, Вячеслав Андреевич; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Метою роботи є чисельне моделювання процесу видавлювання заготовок лопаток компресорів авіаційних двигунів при вирішенні задач пластичного деформування, порівняння результатів моделювання із реальними результатами. Проведено якісне порівняння отриманих поковок із результатами комп’ютерного моделювання процесу видавлювання. EN: The purpose of research is numerical modeling of the process of aviation engines compressor blades blanks extruding with solving plastic deformation tasks, comparing simulation results with actual results. A good comparison of the forgings obtained with the results of the computer modeling of the extrusion process. RU: Целью работы является численное моделирование процесса выдавливания заготовок лопаток компрессоров авиационных двигателей при решении задач пластической деформации, сравнение результатов моделирования с реальными результатами.Проведено качественное сравнение полученных поковок с результатами компьютерного моделирования процесса выдавливания.
 • Item
  Аналіз можливості отримання титанових заготовок робочих лопаток компресора видавлюванням на гідравлічному пресі
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2019) Тітов, Вячеслав Андрійович; Titov, Vyacheslav A.; Титов, Вячеслав Андреевич; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Робочі лопатки компресора є одними із найбільш важливих і масових деталей в авіаційному машинобудуванні. Способи їхнього виготовлення досить різноманітні: фрезерування, волочіння, видавлювання, точне штампування, гаряче штампування, періодичне прокатування та ін. Перспективним і надійним методом отримання точних заготовок є метод видавлювання, так як він дозволяє отримувати заготовки з якісною структурою, оскільки в процесі деформації метал знаходиться в умовах всебічного стиснення. Таким чином, заготовка робочої лопатки компресора набуває рівноспрямованих волокон, що повторюють її геометрію. При цьому значно підвищується якість деталей завдяки сприятливому поєднанню структури і механічних властивостей, а також знижується трудомісткість виготовлення. EN: Compressor blades are one of the most important and massive parts in aircraft engineering. The methods of their manufacture are diverse: milling, drawing, extrusion, precision stamping, hot stamping, periodic rolling, etc. A promising and reliable method for producing precise blanks is the extrusion method, since it allows you to obtain blanks with a high-quality structure, since the metal is in the process of deformation full compression conditions. Thus, the blank of the compressor working blade acquires equally directed fibers, repeating its geometry. This significantly improves the quality of parts due to the favorable combination of structure and mechanical properties, and also reduces the complexity of manufacturing. RU: Рабочие лопатки компрессора являются одними из самых важных и массовых деталей в авиационном машиностроении. Способы их изготовления разнообразны: фрезерование, волочение, выдавливание, точная штамповка, горячая штамповка, периодическая прокатка и др. Перспективным и надежным методом получения точных заготовок является метод выдавливания, так как он позволяет получать заготовки с качественной структурой, поскольку в процессе деформации металл находится в условиях всестороннего сжатия. Таким образом, заготовка рабочей лопатки компрессора приобретает равнонаправленне волокна, которые повторяют ее геометрию. При этом значительно повышается качество деталей благодаря благоприятному сочетанию структуры и механических свойств, а также снижается трудоемкость изготовления.
 • Item
  Моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Тітов, Вячеслав Андрійович; Titov, Vyacheslav A.; Титов, Вячеслав Андреевич; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Метою роботи є чисельне моделювання процесу видавлювання заготовок лопаток компресорів авіаційних двигунів при вирішенні задач пластичного деформування, порівняння результатів моделювання із реальними результатами. Показано спосіб використання сучасних систем моделювання, що дозволяють значно скоротити витрати та час розробки нового оснащення за рахунок віртуального моделювання процесу штампування, без виготовлення оснащення та завантаження ковальсько-пресового обладнання. В якості системи моделювання процесів використано програму QForm 2D/3D, за допомогою якої можна варіювати різними параметрами процесу деформування. Проведено моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток газотурбінних двигунів. Процес видавлювання моделювався за фактичними розмірами лопатки та штампового оснащення. За формою профілю заготовки компресорної лопатки з урахуванням температурного розширення створено моделі штампового оснащення Розглянуто особливості створення тривимірної моделі, завдання параметрів моделі в розрахунковий модуль та нанесення сітки кінцевих елементів. Представлено результати комп’ютерного моделювання, показано характер плину металу при деформації, силові та енергетичні параметри процесу. Показано результати експериментальних досліджень, проведених на серії заготовок, що були отримані із поступовим збільшенням довжини пера до технологічних параметрів. Представлено відповідність форми видавленої заготовки, отриманої розрахунковим шляхом, зовнішньому вигляду реальної заготовки, характер заповнення порожнини матриці, а також місця утворення можливих дефектів. Показано застосування прикладних технологій для моделювання процесу деформації та виготовлення штампового оснащення. EN: The purpose of research is numerical modeling of the process of aviation engines compressor blades blanks extruding with solving plastic deformation tasks, comparing simulation results with actual results. The method of using modern modeling systems is shown, which makes it possible to significantly reduce the costs and development time of new tooling through virtual modeling of the stamping process, without making tooling and loading forging equipment. The QForm 2D/3D program was used as a process modeling system, with which you can vary the various parameters of the deformation process. It was carried out technological process modeling of compressor blades blanks extrusion of gas-turbine engines. The extrusion process was modeled on the actual blade size and die tooling. According to the shape of the profile of the compressor blade blank, taking into account thermal expansion, models of die tooling have been created. It was considered the creating peculiarities of a 3D model, setting the model parameters in the calculation module and applying the finite element grid. It was presented the results of computer simulation, the nature of the metal flow under deformation, the power and energy parameters of the process. It was shown that the obtained results are consistent with experimental studies carried out on a series of blanks that were obtained with a gradual increase in the length of the blade to technological parameters. It was presented a good correspondence of the extruded blade, obtained by calculation, the external form of the real workpiece, the filling of empty matrices, as well as the place of defects. The use of applied technologies for modeling the deformation process and the manufacture of stamp equipment is shown. RU: Целью работы является численное моделирование процесса выдавливания заготовок лопаток компрессоров авиационных двигателей при решении задач пластической деформации, сравнение результатов моделирования с реальными результатами. Показан способ использования современных систем моделирования, позволяющий значительно сократить расходы и время разработки новой оснастки за счет виртуального моделирования процесса штамповки, без изготовления оснастки и загрузки кузнечно-прессового оборудования. В качестве системы моделирования процессов использовано программу QForm 2D/3D, с помощью которой можно варьировать различными параметрами процесса деформирования. Проведено моделирование технологического процесса выдавливания заготовок компрессорных лопаток газотурбинных двигателей. Процесс выдавливания моделировался по фактическим размерам лопатки и штамповой оснастки. По форме профиля заготовки компрессорной лопатки с учетом температурного расширения созданы модели штамповой оснастки. Рассмотрены особенности создания трехмерной модели, задания параметров модели в расчетный модуль и нанесения сетки конечных элементов. Приведены результаты компьютерного моделирования, показан характер течения металла при деформации, силовые и энергетические параметры процесса. Приведены результаты экспериментальных исследований, выполненные на серии заготовок, которые были получены с постепенным увеличением длины пера до технологических параметров. Представлено соответствие формы выдавленной заготовки, полученной расчётным путем, внешнему виду реальной заготовки, характер заполнения полости матрицы, а также места образования возможных дефектов. Показано применение прикладных технологий для моделирования процесса деформации и изготовления штамповочного оборудования.
 • Item
  Компьютерное моделирование технологического процесса выдавливания заготовок компрессорных лопаток
  (Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2018) Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK:В роботі показано комп'ютерне моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток з використанням пакета програм QForm2D/3D. Розроблено 3D-моделі штампувального обладнання та видавлених заготовок лопаток, які відповідають прототипу. Проведено якісне порівняння результатів моделювання з фактичними результатами процесу видавлювання. Показано відповідність процесів в зонах затрудненого плину металу. EN: It was shown in this work the computer modeling of the technological process of compressor blade blanks extrusion with using the QForm2D/3D software package. 3D models of stamp equipment and extruded blade blanks, which correspond to the prototype were developed. The qualitative comparison of modeling results with actual extrusion process results was carried out. It was shown the correspondence of processes in the region of metal flow hindered zones. RU: В данной работе показано компьютерное моделирование технологического процесса выдавливания заготовок компрессорных лопаток с использованием пакета программ QForm2D/3D. Разработаны 3D-модели штамповочного оборудования и выдавленных заготовок лопаток, которые соответствуют прототипу. Проведено качественное сравнение результатов моделирования с фактическими результатами процесса выдавливания. Показано соответствие процессов в зонах затрудненного течения металла.
 • Item
  Исследование процесса изготовления биметаллических заготовок компрессорных лопаток авиадвигателей методом выдавливания
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2013) Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Виконано теоретичне та експериментальне обґрунтування процесу виготовлення біметалевих заготовок компресорних лопаток методом видавлювання. Представлено складну кінематику плину біметалу при отримуванні виробів. Біметалева заготовка компресорної лопатки виготовляється методом видавлювання складної заготовки, яка складається із двох частин: внутрішньої циліндричної вставки та зовнішнього шару. Експериментально показано, що даний процес є можливим при використанні відповідних комбінацій металів. Металографічні дослідження довели, що при видавлюванні біметалевої заготовки виникає взаємодія шарів та утворення в зоні взаємодії їхнього з’єднання. Завдяки біметалевій конструкції компресорної лопатки підвищується корозійна стійкість, зносостійкість, стійкість від дії вібраційних навантажень. Також з’являється можливість отримання шару захисного покриття із заданою товщиною в залежності від режимів роботи лопатки. Отримані результати дають основу для удосконалення процесу в подальших дослідженнях цієї галузі. EN: The theoretical and experimental ground of bimetallic compressor blades blanks making process by the method of extrusion is in-process executed. The difficult flow kinematics of bimetal at the wares receipt is presented. Bimetal compressor blade blank manufactured by complex billet extrusion, which consists of two parts: a cylindrical inner insert and the outer layer. It is experimentally shown that this process is possible at the use of corresponding metals combinations. Metallographic researches showed that at passing bimetallic blanks through the area full uneven compression in the shoulder of the matrix layers is achieved by the layers cooperation with forming of their connection. The corrosion resistance, wear resistance, resistance against vibration loads are rising owing to the compressor blade blank bimetallic construction. The possibility of protective covering layer receipt with the set thickness depending on the operations blade modes also appears. The results give the basis for the improvement of process in subsequent research in this industry. RU: Выполнено теоретическое и экспериментальное обоснование процесса изготовления биметаллических заготовок компрессорных лопаток методом выдавливания. Представлена сложная кинематика течения биметалла при получении изделий. Биметаллическая заготовка компрессорной лопатки изготавливается методом выдавливания сложной заготовки, которая состоит из двух частей: внутренней цилиндрической вставки и наружного слоя. Экспериментально показано, что данный процесс является возможным при использовании соответствующих комбинаций металлов. Металлографические исследования показали, что при прохождении биметаллической заготовки через область всестороннего неравномерного сжатия в пояске матрицы достигается взаимодействие слоев c образованием их соединения. Благодаря биметаллической конструкции компрессорной лопатки повышается коррозионная стойкость, износостойкость, устойчивость от воздействия вибрационных нагрузок. Также появляется возможность получения слоя защитного покрытия с заданной толщиной в зависимости от режимов работы лопатки. Полученные результаты дают основу для усовершенствования процесса в последующих исследованиях этой отрасли.
 • Item
  Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2013) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Кресанов, Юрій Степанович; Kresanov, Yuri S.; Кресанов, Юрий Степанович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Показано складну кінематику плину металу при видавлюванні заготовок компресорних лопаток авіаційних двигунів. Пояснено деформаційну неоднорідність пластичного плину металу в процесі пресування. Дослідження деформованого стану металу лопаток проведено за допомогою гвинтів-«свідків», які вкручено у початкову заготовку. Зміщення «свідків» відносно осі заготовки дозволило визначити деформований стан в об’ємі тіла після видавлювання з різним повздовжнім обтисненням. Повздовжній плин металу крізь отвір в матриці в зону пера лопатки має пульсуюций та невстановлений характер. Деформований стан пера лопатки характеризується нерівномірністю пластичного плину металу в площині в значно більшій мірі, ніж в замковій частині. Значні переміщення в тонкостінній зоні в повздовжньому та поперековому напрямах формують деформаційну неоднорідність в різних точках готового виробу. EN: The complex kinematics of metal current at billet compressor blades of aircraft engines extrusion is shown in the article. Deformation heterogeneity of metal plastic current during pressing is explained. The deformed condition research of the blades metal is carried with screws - "witnesses" twisted into the original preparation. Removing of "witnesses" concerning a billet axis lets determine the deformed condition in the body volume after extrusion with various longitudinal compressions. The longitudinal metal current through the hole in matrix in the fountain area has pulsing unsteady character. The deformed condition of the blade shovel is characterized by plastic current unevenness of metal in the plane in higher degree, than the key part. Considerable movements in a thin-walled zone at the longitudinal and cross directions form deformation heterogeneity in different points of a finished product. RU: Показана сложная кинематика течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток авиадвигателей. Объясняется деформационная неоднородность пластического течения металла в процессе прессования. Исследование деформированного состояния металла лопаток проведено с помощью винтов-«свидетелей», вкрученных в исходную заготовку. Смещение «свидетелей» относительно оси заготовки позволило определить деформированное состояние в объеме тела после выдавливания с различными продольными обжатиями. Продольное течение металла через отверстие в матрице в перьевую зону носит пульсирующий неустановившийся характер. Деформированное состояние пера лопатки характеризуется неравномерностью пластического течения металла в плоскости в значительно большей степени, чем замочной части. Значительные перемещения в тонкостенной зоне в продольном и поперечном направлениях формируют деформационную неоднородность в разных точках готового изделия.
 • Item
  Определение граничных условий напряженного состояния в процессе осадки
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді для замкненої системи рівнянь теорії пластичності з використанням гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Визначено граничні умови на поверхні для знаходження полів напружень. З урахуванням поправочного коефіцієнту проведено аналіз рішення задачі, який показує, що розподіл напружень на контакті визначається фактором форми l/h осередку деформації та величиною коефіцієнту тертя f. Визначено область допустимих значень для розрахунку напружень на контакті, яка забезпечує надійність розрахунку як по якісним параметрам, так і по кількісним. EN: Solution of plane problem in analytical type for closed-loop control of plasticity theory using of harmonic functions is presented. Solutions using plastic flow theory are shown. Boundary conditions on the surface for finding tension fields are defined. Analysis of task solution taking into account correcting coefficient is done. The analysis shows that tension distribution on the contact is defined with l/h factor of deformation site and friction coefficient f. Tolerance range for tension determination on the contact, that ensures accuracy both qualitative and qualitative parameters is defined. RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Определены граничные условия на поверхности для нахождения полей напряжений. С учетом поправочного коэффициента проведен анализ решения задачи, который показывает, что распределение напряжений на контакте определяется фактором формы l/h очага деформации и величиной коэффициента трения f. Определена область допустимых значений для расчета напряжений на контакте, которая обеспечивает надежность расчета как по качественным параметрам, так и по количественным.
 • Item
  Решение плоской задачи теории пластичности в напряжениях
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Представлено частинне рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді з використанням вкладених гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Запропонований результат є більш загальним рішенням плоскої задачі теорії пластичності за рахунок складної дволанкової гармонійної функції. Проведено аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнта тертя. EN: Purpose. The analytical solution of the plasticity theory flat task with using the built-in difficult double-link harmonic function. The analysis of a task solution for the simple being strengthened environment is carrying out. Methodology. At the basis of the flat task closed solution the general approaches of the analytical tasks solution with using harmonic functions are developed. Decisions with using the plastic current theory are shown. Possibility of implementation of the decision with using the enclosed harmonious coordinate functions shows that there is an area of admissible values in limits in which the real result of distribution of tension is received. Results. The solution of a flat task of the plasticity theory at tension at the general view, at the expense of using the enclosed harmonious functions is received. It is remarkable that fields of tension are described by one analytical expression without splitting into separate sites of all deformation centers. Expressions for definition of tensor tension components with using the enclosed harmonic functions are received. Originality. The method of the plasticity theory tasks solution with using a plastic metal forms change mathematical model with the enclosed harmonious functions is developed. RU: Представлено частное решение плоской задачи в аналитическом виде с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Предложенный результат является более общим решением плоской задачи теории пластичности за счет сложной двухзвенной гармонической функции. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Исследование напряженого состояния с использовнаием вложенных гармонических функций в условиях плоской деформации
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2012) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді для замкненої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнту тертя. EN: There is presented the solution of plane problem in analytical form for closed system of equation of the theory of plasticity with using enclosed harmonious functions. There are shown decisions with using of the theory of a plastic current. There is passed the analysis of the decision of a problem for the simple strengthened environment which shows is passed that distribution of contact pressure is defined by the factor of the form of the center of deformation and size of factor of a friction. RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Исследование напряжений в условиях плоскодеформированного состояния с использованием вложенных гармоническиз функций
  (Московский институт стали и сплавов, 2011) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному виді для замкнутої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показані рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішень для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнта тертя. EN: There is presented the solution of a plane problem in analytical form for closed system of equations of plasticity theory with using enclosed harmonic functions. There are shown solutions using the theory of plastic current. There is passed the analysis of the solution of a problem for the simple strengthened environment, which shows is passed that the distribution of contact pressure is defined by the shape factor of the deformation center and the magnitude of the friction coefficient. RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Использование вложенных гармонических функций для определения компонентов тензора напряжений плоской задачи теории пластичности
  (ТОВ «Укрметалургінформ «Науково-технічна агенція», 2011) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному виді для замкнутої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показані рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішень для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнта тертя. EN: There is presented the solution of a plane problem in analytical form for closed system of equations of plasticity theory with using enclosed harmonic functions. There are shown solutions using the theory of plastic current. There is passed the analysis of the solution of a problem for the simple strengthened environment, which shows is passed that the distribution of contact pressure is defined by the shape factor of the deformation center and the magnitude of the friction coefficient. RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Разработка математической модели пластического формоизменения металла с использованием вложенных гармонических функций
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2011) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Представлено рішення плоскої задачі в аналітичному вигляді для замкненої системи рівнянь теорії пластичності з використанням вкладених гармонійних функцій. Показано рішення з використанням теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється, який показує, що розподіл контактних напружень визначається фактором форми осередку деформації та величиною коефіцієнта тертя. EN: There is presented the solution of plane problem in analytical form for closed system of equation of the theory of plasticity with using enclosed harmonious functions. There are shown decisions with using of the theory of a plastic current. There is passed the analysis of the decision of a problem for the simple strengthened environment which shows is passed that distribution of contact pressure is defined by the factor of the form of the center of deformation and size of factor of a friction RU: Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показано решение с использованием теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной коэффициента трения.
 • Item
  Реальне пластичне середовище в умовах осесиметричного плоского напруженого стану
  (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 2011) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна; Діброва, Катерина Олександрівна; Dibrova, Katerina O.; Диброва, Екатерина Александровна
  UK: Отримано замкнене рішення плоскої задачі узагальненої теорії пластичності. Теоретично визначено модель складного пластичного середовища. Показано рішення з використанням деформаційної теорії і теорії пластичного плину. Проведено аналіз рішення задачі для простого середовища, що зміцнюється. EN: It is received closed decision of the flat problem generalized theory of plasticity. Theoretically model of the complex plastic ambience is determined. Decisions are shown with use strain theories and theories of the plastic current. The organized analysis of the decision of the problem for simple hardening ambiences. RU: Получено замкнутое решение плоской задачи обобщенной теории пластичности. Теоретически определено модель сложной пластической среды. Показано решение с использованием деформационной теории и теории пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды.
 • Item
  A Generalized Theory of Plasticity
  (Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2010) Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Качан, Олексій Якович; Kachan, Olexyy Ya.; Качан, Алексей Яковлевич; Мамузич, Ілля; Mamuzić, Ilija; Мамузич, Илья; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: Теоретично розроблено замкнене рішення узагальненої теорії пластичності та модель складного пластичного середовища. Розроблено рішення із використанням теорії деформації та теорії пластичної деформації. Знайдено рішення простого середовища, що зміцнюється. EN: A closed solution of the generalized theory of plasticity and a model of the complex plastic environment were theoretically developed. Solutions with the use of the deformation theory and the theory plastic yielding were developed. The solution of a simple strengthening environment was deduced. RU: Теоретически разработано замкнутое решение обобщенной теории пластичности и модель сложной пластической среды. Разработаны решения с использованием теории деформации и теории пластической деформации. Было найдено решение простой упрочняющей среды.
 • Item
  Влияние параметров горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора на качество их изготовления
  (Запорізький національний технічний університет, 2009) Кресанов, Юрій Степанович; Kresanov, Yuri S.; Кресанов, Юрий Степанович; Качан, Олексій Якович; Kachan, Olexyy Ya.; Качан, Алексей Яковлевич; Чигиринський, Валерій Вікторович; Chygyryns’kyy, Valeryy V.; Чигиринский, Валерий Викторович; Бень, Анна Миколаївна; Ben, Anna N.; Бень, Анна Николаевна
  UK: В роботі представлено основні результати експериментальних досліджень впливу параметрів гарячого видавлювання заготовок лопаток на якість їх виготовлення. EN: The paper presents the experimental studies main results of the parameters influence of blade blanks hot extrusion on the their manufacture quality. RU: В работе представлены основные результаты экспериментальных исследований влияния параметров горячего выдавливания заготовок лопаток на качество их изготовления.