Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ОМТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Дослідження альтернативних способів виготовлення деталей пластичним формуванням в умовах дрібносерійного виробництва
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Панасейко, Микита Олегович; Panaseiko, Mykyta; Панасейко, Никита Олегович
  UK: У роботі встановлено закономірності ущільнення в нагрітому стані попередньо спресованого порошкового титану, розроблено і впроваджено у виробництво технологічний процес гарячого штампування конструкційних деталей з властивостями, які дозволяють використовувати їх замість аналогічних, що виготовляються в даний час з прокату титану EN: The paper established the laws of compaction in the heated state of pre-compressed titanium powder, to develop and implement in production the technological process of hot stamping of structural parts with properties allowing to use them instead of similar ones currently made of rolled titanium RU: В работе установлены закономерности уплотнения в нагретом состоянии предварительно спрессованного порошкового титана, разработан и внедрен в производство технологический процесс горячей штамповки конструкционных деталей со свойствами, которые позволяют использовать их вместо аналогичных, производимых в настоящее время по прокату титана
 • Item
  Підвищення ефективності холодного видавлювання порожнистих деталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Малкіна, Олена Володимирівна; Malkina, Olena; Малкина, Елена Владимировна
  UK: Для досягнення мети в магістерській роботі поставлені й вирішені такі основні задачі: -виконання аналізу шляхів й методів удосконалення оснащення зворотного видавлювання; -виконання аналізу і шляхи удосконалення обладнання для зворотного видавлювання; -теоретичний аналіз напружено-деформованого стану, зміни форми заготовки; -аналіз літературних джерел; -дослідження силового режиму зворотного холодного видавлювання EN: To achieve the goal in the master's thesis the following main tasks are set and solved: - analysis of ways and methods of improving the equipment of reverse extrusion; - analysis and ways to improve the equipment for back extrusion; - theoretical analysis of the stress-strain state, changes in the shape of the workpiece; - analysis of literary sources; - study of the power regime of reverse cold extrusion RU: Для достижения цели в магистерской работе поставлены и решены такие основные задачи: -выполнение анализа путей и методов усовершенствования оснастки обратного выдавливания; -выполнения анализа и пути усовершенствования оборудования для обратного выдавливания; -теоретический анализ напряженно-деформированного состояния, изменение формы заготовки; -анализ литературных источников; -исследование силового режима обратного холодного выдавливания
 • Item
  Вдосконалення технології прокатування спеціальних марок сталей в умовах стану 325 в умовах ПАТ Дніпроспецсталь
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Лізогубов, Данило Валерійович; Lizohubov, Danylo; Лизогубов, Данил Валерьевич
  UK; Отримані результати – проведені розрахунки стану 325. Розроблений новий вдосконалений технологічний процес прокатування та режим обтискування. EN: The obtained results are calculated calculations of the state 325. A new improved technological process of rolling and crimping mode is developed. RU: Полученные результаты - проведены расчеты состояния 325. Разработан новый усовершенствованный технологический процесс прокатки и режим обжатия.
 • Item
  Дослідження методів зниження технологічного зусилля при розподільних операціях листового штампування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Штепа, Віталій Олександрович; Shtepa, Vitalii O.; Штепа, Виталий Александрович
  UK: У роботі проаналізовано методи зменшення технологічного зусилля при вирубуванні листових заготовок. Проведено дослідження чинників зростання технологічного зусилля та розрахунок необхідних залежностей при використанні інструменту з скошеними кромками. Виконано вивід аналітичних залежностей для розрахунку поточного та максимального технологічного зусилля. Визначені головні технічні та економічні досягнення при використанні інструменту зі скошеними кромками та технологічна собівартість виготовлення деталі EN: The methods of reduction technological effort in cutting down blanks are analyzed in the work. The drivers of technological effort growth and calculate the required dependencies when using a tool with beveled edges are investigated. Analytical dependencies are deduced to calculate the current and maximum technological effort. The main technical and economic achievements of using the tool with beveled edges and technological cost of manufacturing parts are determined. RU: В работе проанализированы методы уменьшения технологического усилия при рубке листовых заготовок. Проведено исследование факторов роста технологического усилия и расчет необходимых зависимостей при использовании инструмента со скошенными кромками. Выполнен вывод аналитических зависимостей для расчета текущего и максимального технологического усилия. Определены основные технические и экономические достижения при использовании инструмента со скошенными кромками и технологическая себестоимость изготовления детали
 • Item
  Дослідження процесу гнуття труб з радіусом менше стандартного без наповнювача
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Тимонін, Віталій Геннадійович; Tymonin, Vitalii H.; Тимонин, Виталий Геннадьевич
  UK: У проекті представлена розробка технологічного процесу з мінімальними витратами енергоресурсів. Отримання крутозігнутих колін в умовах лабораторії кафедри «Обробки металів тиском» та в заводських умовах. Сконструйоване штампове оснащення, розглянуте обладнання на якому проводилися дослідження, проведений перевірочний розрахунок гідравлічного преса П481А та проведене комп’ютерне моделювання штампу. Також було проведено планування дослідження. Розроблені заходи по безпеці життєдіяльності при реалізації спроектованої технології, а також санітарно – гігієнічні заходи EN: The project presents the development of technological process with minimal energy consumption. Obtaining of bend knees in the conditions of the laboratory of the Metal Forming Department and in factory conditions. Designed stamping equipment, examined equipment under study, performed the calculation of the hydraulic press P481A and conducted computer simulation of the stamp. The planning of the study was also conducted. Measures on safety of life at realization of the designed technology, and also sanitary - hygienic measures are developed RU: В проекте представлена разработка технологического процесса с минимальными затратами энергоресурсов. Получение крутоизогнутых колен в условиях лаборатории кафедры «Обработка металлов давлением» и в заводских условиях. Сконструировано штамповая оснастка, рассмотрено оборудование, на котором проводились исследования, проведен проверочный расчет гидравлического пресса П481А и проведено компьютерное моделирование штампа. Также было проведено планирование исследования. Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности при реализации спроектированной технологии, а также санитарно-гигиенические мероприятия
 • Item
  Підвищення ефективності прокату крупного сорту шляхом впровадження температурної анізотропії при деформуванні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Селівоненко, Ілля Сергійович; Selivonenko, Illia S.; Селивоненко, Илья Сергеевич
  UK: У роботі отриманi наступні результати – замiна малопродуктивного процесу кування з великими втратами металу в окалину, куски i вiдходи, абразивний пил i стружку на нову технологію плющення. Плющення характеризуеться високою продуктивностю i бiльш дешевою вартiстю передiлу. Розробка технології плющення велася шляхом корегування заводськоiї технології, яку не вдалося впровадити iз наступних причин: нерацiональний режим деформацii, нерiвномiрне заповнення калiбрiв металом, звалювання раскату в процесi прокатування EN: The following results were obtained in the work– during the process inefficient substitution of heavy losses of metal in scale, the pieces and wastes, abrasive dust and shaving a new rolling technology. Characterized by rolling performance and morecheap valued rerolling. Development of technology for rolling conducted by adjusting plant's technology that couldn't be implemented with the following reasons: irrationality deformations mode, don't equal filling of calibrating devices. Metal sizse are stalling in the process of rolling RU: В работе получены следующие результаты - замена малопроизводительного процесса ковки с большими потерями металла в окалину, куски i отходы, абразивная пыль i стружку на новую технологию прокатки. Прокатки характеризуется высокой производительности i более дешевой стоимостью передела. Разработка технологии прокатки велась путем корректировки заводской технологии, которую не удалось внедрить с следующим причинам: нерационально режим деформации, неравномерно заполнения калибров металлом, сваливание раскатать в процессе прокатки
 • Item
  Дослідження процесу ущільнення брикету при виготовлені деталей з заданою пористістю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Говтвян, Дмитро Олександрович; Hovtvian, Dmytro O.; Говтвян, Дмитрий Александрович
  UK: У роботі проведено дослідження умов отримання методом порошкової металургії пористих залізо-графітових виробів. Вивчено вплив на якість виробів умов змішування, режимів пресування і спікання. Розроблена технологія виробництва деталі із заданою пористістю з порошкових матеріалів, проведено дослідження впливу тиску на ущільнення брикету. Наведено рекомендації щодо налагодження технології виготовлення втулки в умовах серійного виробництва EN: The paper focuses on the conditions study for obtaining porous iron-graphite products by powder metallurgy. The influence on the quality of products of mixing conditions, pressing and sintering modes was studied. A technology was developed for the production of a part with a given porosity from powder materials, a study was made of the effect of pressure on the briquette seal. Recommendations are given on establishing a sleeve manufacturing technology in mass production RU: В работе проведено исследование условий получения методом порошковой металлургии пористых железо-графитовых изделий. Изучено влияние на качество изделий условий смешивания, режимов прессования и спекания. Разработана технология производства детали с заданной пористостью из порошковых материалов, проведено исследование влияния давления на уплотнение брикета. Приведены рекомендации по налаживанию технологии изготовления втулки в условиях серийного производства
 • Item
  Дослідження ефективності технологічних мастил для холодного штампування
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Євтушенко, Ольга Володимирівна; Евтушенко, Ольга Владимировна; Yevtushenko, Olga V.
  UK: Було проведено дослідження деяких видів мастил для холодного об’ємного штампування, які на сьогоднішньому ринку, а саме: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 фірми Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 фірми Lubrizol. EN: A study was conducted of some types of cold-blown stamping lubricants available on today's market, namely: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 from Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 from Lubrizol. RU: Было проведено исследование некоторых видов масел для холодной объемной штамповки, которые на сегодняшнем рынке, а именно: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 фирмы Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 фирмы Lubrizol.
 • Item
  Дослідження ефективності технологічних мастил для гарячого штампування
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Молтянова, Вікторія Олександрівна; Молтянова, Виктория Александровна; Moltianova, Viktoriіa O.
  UK: Було проведено оцінку якості мастила за кількома експлуатаційними показниками по глибині заповнення порожнини, за силою виштовхування, екологічними властивостями і корозійним впливом на метал. EN: An assessment was made of the quality of the lubricant for several performance indicators along the depth of filling of the cavity, with the force of pushing, environmental properties and corrosion on the metal. RU: Была проведена оценка качества масла по нескольким эксплуатационными показателями по глубине заполнения полости, по силе выталкивания, экологическими свойствами и коррозионной влиянием на металл.
 • Item
  Розробка преса зі збільшеним ходом повзуна з зовнішнім зачепленням
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Ковалевский, Максим Олександрович; Ковалевский, Максим Александрович; Kovalevskyi, Maksym O.
  UK: У роботі проведено аналіз існуючого ковальсько-пресового устаткування, який показує, що одним із способів підвищення ефективності механічних пресів може бути використання сателітних кривих в кінематиці головного виконавчого механізму. EN: The paper analyzes the existing forging press equipment, which shows that one of the ways to increase the efficiency of mechanical presses is to use satellite curves in the kinematics of the main actuator. RU: В работе проведен анализ существующего кузнечно-прессового оборудования, который показывает, что одним из способов повышения эффективности механических прессов может быть использование сателлитных кривых в кинематике главного исполнительного механизма.
 • Item
  Вдосконалення технології виготовлення виробів газотурбінних двигунів типу лопаток
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Коноваленко, Тетяна Сергіївна; Коноваленко, Татьяна Сергеевна; Konovalenko, Tatyana S.
  UK: У роботі проведено аналіз існуючих методів виробництва лопаток компресора, проаналізована технологія виробництва лопатки компресора методом гарячого видавлювання, спроектована лопатка компресора та штампове оснащення, спроектовано процес видавлювання заготовки компресорної лопатки із вихідних заготовок із плоским та сферичним торцями, фаскою на торцевій поверхні. EN: The paper analyzes the existing methods of producing the compressor blades, analyzes the production technology of the compressor blade by the method of hot extrusion, designed a compressor blade and stamping equipment, designed a process of extruding a compressor blade blank from the original blanks with flat and spherical faces, a face on surface. RU: В работе проведен анализ существующих методов производства лопаток компрессора, проанализирована технология производства лопатки компрессора методом горячего выдавливания, спроектированная лопатка компрессора и штамповая оснастка, спроектировано процесс выдавливания заготовки компрессорной лопатки из исходных заготовок с плоским и сферическим торцами, фаской на торцевой поверхности.
 • Item
  Дослідження впливу технологічних параметрів на розподіл неоднорідності напружено-деформованого стану металу при осаджуванні
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Гавриленко, Євген Сергійович; Гавриленко, Евген Сергеевич; Havrylenko, Yevhen S.
  UK: У роботі підготований і проведений лабораторний експеримент по осаджуванню кільцевих заготовок для виявлення закономірностей впливу технологічних параметрів на розподіл неоднорідності пластичного деформування. Проведено порівняння отриманих експериментальних даних з математичною моделлю процесу осаджування кільця на базі методу скінчених елементів в програмному продукті Ansys. EN: In the work, a laboratory experiment was conducted on depositing annular billets to reveal the patterns of the influence of technological parameters on the distribution of heterogeneity of plastic deformation. A comparison of the experimental data obtained with the mathematical model of the ring deposition process based on the finite element method in the Ansys software product. RU: В работе подготовлен и проведен лабораторный эксперимент по осаждению кольцевых заготовок для выявления закономерностей влияния технологических параметров на распределение неоднородности пластического деформирования. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных с математической моделью процесса осадки кольца на базе метода конечных элементов в программном продукте Ansys.
 • Item
  Проектування автоматизованого штампувального комплексу з виробництва заготовок мітчиків
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Доля, Сергій Павлович; Доля, Сергей Павлович; Dolia, Serhii P.
  UK: У роботі проведений огляд наукової літератури по технологіям виготовлення мітчиків, обрано устаткування для автоматизованого виготовлення мітчиків, складено технологічний маршрут виготовлення мітчиків. EN: In the paper the review of the scientific literature on the technologies of the taps manufacture, the equipment for the automated fabrication of taps was selected, a technological route for the manufacture of taps was made. RU: В работе проведен обзор научной литературы по технологиям изготовления метчиков, избран оборудования для автоматизированного изготовления метчиков, составлен технологический маршрут изготовления метчиков.
 • Item
  Дослідження операції товстолистової пробивки
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Бесєдін, Данило Михайлович; Беседин, Даниил Михайлович; Besiedin, Danylo M.
  UK: У процесі роботи проведено дослідження впливу різних параметрів процесу на якість отвору, який пробивається; визначення отриманих параметрів пробивання отвору; дослідження стійкості розділового штампа при вирубуванні-пробиванні товстолистового матеріалу. EN: In the course of the work, the influence of different process parameters on the quality of the hole that breaks is investigated; determination of the received parameters of punching through the hole; investigation of the stability of the puncturing stamp during cutting-punching of thick-sheet material. RU: В процессе работы проведено исследование влияния различных параметров процесса на качество отверстия, который пробивается; определение полученных параметров пробивки отверстия; исследования устойчивости разделительного штампа при вырубке-пробивке толстолистового материала.
 • Item
  Дослідження процесу формування конструкцій деталей за допомогою еластичного середовища
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Астаф’єв, Юрій Володимирович; Астафьев, Юрий Владимирович; Astafev, Yurii V.
  UK: В роботі розглянуті питання з виробництва деталей конструкційного призначення за допомогою еластичного середовища, зокрема штамповки поліуретаном, а також за допомогою новітніх технологій формування у рідкістному середовищі. EN: The paper considers the issues of the production of structural parts by means of an elastic medium, in particular stamping by polyurethane, and also with the help of the newest technologies of formation in a rare environment. RU: В работе рассмотрены вопросы по производству деталей конструкционного назначения с помощью эластичного среды, в частности штамповки полиуретаном, а также с помощью новейших технологий формирования в жидкостной среде.