Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ОМТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Дослідження способів виготовлення деталей складної форми з алюмінію за допомогою операції видавлювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Чиженьков, Євгеній Денисович; Chyzhenkov, Yevhenii; Чиженьков, Евгений Денисович
  UK: У роботі експериментально досліджується технологія виготовлення деталей складної форми з алюмінію способом видавлювання через штамп. EN: The technology of manufacturing parts of complex shape from aluminum by extrusion through a stamp is experimentally investigated in the work. RU: В работе экспериментально исследуется технология изготовления деталей сложной формы из алюминия способом выдавливания через штамп.
 • Item
  Дослідження впливу геометрії інструмента на якість отриманих отворів при товстолистовому пробиванні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Тимохін, Денис Гелайович; Timokhin, Denis; Тимохин, Денис Гелаевичь
  UK: У роботі досліджується вплив геометрії інструменту на якість отриманих отворів, визначення оптимального режиму пробивання отворів, визначення зносостійкості розділового штампу при операціях вирубки-пробивки товстолистового матеріалу. EN: The paper investigates the influence of the tool geometry on the quality of the obtained holes, determination of the optimal mode of punching holes, determination of wear resistance of the dividing stamp during cutting-punching operations of thick-sheet material.. RU: В работе исследуется влияние геометрии инструмента на качество полученных отверстий, определение оптимального режима пробивки отверстий, определения износостойкости разделительного штампа при операциях вырубки-пробивки толстолистового материала.
 • Item
  Дослідження процесу ущільнення брикету при виготовленні деталей з доданою пористістю з титанового порошку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Семенюк, Альона Андріївна; Semeniuk, Alona; Семенюк, Алёна Андреевна
  UK: У роботі розроблена технологія гідростатичного брикетування порошків ти відсівів титанової губки у гумових оболонках через бар’єрний шар та відпрацьована технологія їх гарячого ізостатичного пресування з нагрівом опором на зразках діаметром до 150 мм EN: The technology of hydrostatic briquetting of powders and screenings of titanium sponge in rubber shells through the barrier layer is developed and the technology of their hot isostatic pressing with heating resistance on samples up to 150 mm in diameter is developed RU: В работе разработана технология гидростатического брикетирования порошков ты отсевов титановой губки в резиновых оболочках через барьерный слой и отработана технология их горячего изостатического прессования с нагревом сопротивлением на образцах диаметром до 150 мм
 • Item
  Синтез виконавчих механізмів пресів для витягування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Парубець, Євгеній Сергійович; Parubets, Yevhenii; Парубец, Евгений Сергеевич
  UK: В роботі обґрунтовані переваги використання зубчасто-важільного головного виконавчого механізму, встановлені основні закономірності швидкості повзуна в залежності від декількох параметрів. Використання зубчасто-важільного головного виконавчого механізму забезпечує можливість регулювання швидкості повзуна в період робочого ходу, призводить до зменшення крутного моменту і, як наслідок, зменшення роботи за один цикл друку, а також зменшення витрат електричної енергії EN: The paper substantiates the advantages of using a toothed-lever main actuator, establishes the basic laws of the speed of the slide depending on several parameters. The use of a toothed-lever main actuator provides the ability to regulate the speed of the slide during the working stroke, leads to a decrease in torque and, as a result, a decrease in work per printing cycle, as well as a decrease in the consumption of electrical energy RU: В работе обоснованы преимущества использования зубчато-рычажного главного исполнительного механизма, установлены основные закономерности скорости ползуна в зависимости от нескольких параметров. Использование зубчато-рычажного главного исполнительного механизма обеспечивает возможность регулирования скорости ползуна в период рабочего хода, приводит к уменьшению крутящего момента и, как следствие, уменьшение работы за один цикл печати, а также уменьшение затрат электрической энергии
 • Item
  Дослідження альтернативних способів виготовлення деталей пластичним формуванням в умовах дрібносерійного виробництва
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Панасейко, Микита Олегович; Panaseiko, Mykyta; Панасейко, Никита Олегович
  UK: У роботі встановлено закономірності ущільнення в нагрітому стані попередньо спресованого порошкового титану, розроблено і впроваджено у виробництво технологічний процес гарячого штампування конструкційних деталей з властивостями, які дозволяють використовувати їх замість аналогічних, що виготовляються в даний час з прокату титану EN: The paper established the laws of compaction in the heated state of pre-compressed titanium powder, to develop and implement in production the technological process of hot stamping of structural parts with properties allowing to use them instead of similar ones currently made of rolled titanium RU: В работе установлены закономерности уплотнения в нагретом состоянии предварительно спрессованного порошкового титана, разработан и внедрен в производство технологический процесс горячей штамповки конструкционных деталей со свойствами, которые позволяют использовать их вместо аналогичных, производимых в настоящее время по прокату титана
 • Item
  Підвищення ефективності холодного видавлювання порожнистих деталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Малкіна, Олена Володимирівна; Malkina, Olena; Малкина, Елена Владимировна
  UK: Для досягнення мети в магістерській роботі поставлені й вирішені такі основні задачі: -виконання аналізу шляхів й методів удосконалення оснащення зворотного видавлювання; -виконання аналізу і шляхи удосконалення обладнання для зворотного видавлювання; -теоретичний аналіз напружено-деформованого стану, зміни форми заготовки; -аналіз літературних джерел; -дослідження силового режиму зворотного холодного видавлювання EN: To achieve the goal in the master's thesis the following main tasks are set and solved: - analysis of ways and methods of improving the equipment of reverse extrusion; - analysis and ways to improve the equipment for back extrusion; - theoretical analysis of the stress-strain state, changes in the shape of the workpiece; - analysis of literary sources; - study of the power regime of reverse cold extrusion RU: Для достижения цели в магистерской работе поставлены и решены такие основные задачи: -выполнение анализа путей и методов усовершенствования оснастки обратного выдавливания; -выполнения анализа и пути усовершенствования оборудования для обратного выдавливания; -теоретический анализ напряженно-деформированного состояния, изменение формы заготовки; -анализ литературных источников; -исследование силового режима обратного холодного выдавливания
 • Item
  Вдосконалення технології прокатування спеціальних марок сталей в умовах стану 325 в умовах ПАТ Дніпроспецсталь
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Лізогубов, Данило Валерійович; Lizohubov, Danylo; Лизогубов, Данил Валерьевич
  UK; Отримані результати – проведені розрахунки стану 325. Розроблений новий вдосконалений технологічний процес прокатування та режим обтискування. EN: The obtained results are calculated calculations of the state 325. A new improved technological process of rolling and crimping mode is developed. RU: Полученные результаты - проведены расчеты состояния 325. Разработан новый усовершенствованный технологический процесс прокатки и режим обжатия.
 • Item
  Оцінка впливу факторів гарячої деформації при видавлюванні біметалевих заготовок
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кіріченко, Тетяна Віталіївна; Kirichenko, Tetiana; Кириченко, Татьяна Витальевна
  UK: Об’єкт дослідження – біметалева заготовка. Мета роботи – оцінка вплив факторів гарячої деформації при видавлюванні біметалевої заготовки. У проекті вирішені такі задачі: визначено, що таке біметал і галузь його застосування; визначено основні особливості програми QForm; визначено деякі комбінації металів, які придатні до створення шаруватої біметалевої видавленої заготовки; створено моделі штампу, пуансона і заготівки в програмному забезпечені КОМПАС 3D; спроектовано збірний штамп EN: The object of research is a bimetallic billet. The purpose of this work is to assess the hot deformation factors influence during extrusion of a bimetallic workpiece. The project solved the following tasks: - it was determined what bimetal is and its area of application; - identified the main features of the QForm software; - determined some combinations of metals suitable for creating a layered bimetallic extruded workpiece; - models of the stamp, punch and workpiece were created in the KOMPAS 3D software; - a prefabricated stamp has been designed RU: Объект исследования - биметаллическая заготовка. Цель работы - оценка влияния факторов горячей деформации при выдавливании биметаллической заготовки. В проекте решены такие задачи: - определенно, что такое биметалл и отрасль его применения; - определены основные особенности программы QForm; - определены некоторые комбинации металлов, пригодные к созданию слоистой биметаллической выдавленной заготовки; - созданы модели штампа, пуансона и заготовки в программном обеспечены КОМПАС 3D; - спроектирован сборочный штамп
 • Item
  Дослідження впливу пластичної деформації на експлуатаційні характеристики мітчиків при виготовлені їх заготовки у прес-автоматі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Жученко, Віталій Вікторовіч; Zhuchenko, Vitalii; Жученко, Виталий Викторович
  UK: Проведений аналіз матеріалів для виготовлення мітчиків вказує на доцільність використання швидкорізальних сталей, а саме Р6М5 EN: Analysis of materials for the manufacture of markers shows the feasibility of using R6M5 steels RU: Проведенный анализ материалов для изготовления метчиков показывает на целесообразность использования сталей Р6М5
 • Item
  Вдосконалення системи включення кривошипних пресів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Глеба, Інна Юріївна; Hleba, Inna; Глеба, Инна Юрьевна
  UK: В роботі обґрунтовані переваги використання приводу, встановлені основні закономірності руху ланок в період вмикання та зупинки, визначені навантаження на них та витрати енергії. Використання привода забезпечує зниження загальної ваги преса, усувається проміжна передача в багатоступеневому приводі, знижуються витрати роботи на вмикання порівнюючи з фрикційними муфтами EN: The work substantiates the advantages of using a drive, establishes the basic laws of link movement during the start and stop periods, certain loads on them and energy consumption. The use of the drive reduces the total weight of the press, eliminates the intermediate gear in a multi-stage drive, reduces the cost of the work on the inclusion compared with friction clutches RU: В работе обоснованы преимущества использования привода, установлены основные закономерности движения звеньев в период включения и остановки, определенные нагрузки на них и расхода энергии. Использование привода обеспечивает снижение общего веса пресса, устраняется промежуточная передача в многоступенчатом приводе, снижаются затраты работы на включения сравнению с фрикционными муфтами
 • Item
  Дослідження особливостей технологічного процесу виготовлення криволінійної ділянки трубопроводу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Виновець, Олексій Віталійович; Vynovets Oleksii; Виновец, Алексей Витальевич
  UK: У роботі експериментально досліджується технологія виготовлення крутовигнутого відводу способом проштовхування через отвір складальної матриці з криволінійною віссю без наповнювачів. EN: The paper experimentally investigates the technology of manufacturing steeply curved bends by pushing through the hole of the assembly matrix with a curved axis without fillers. RU: В работе экспериментально исследуется технология изготовления крутоизогнутые отводы способом проталкивания через отверстие сборочной матрицы с криволинейной осью без наполнителей.
 • Item
  Дослідження методів зниження технологічного зусилля при розподільних операціях листового штампування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Штепа, Віталій Олександрович; Shtepa, Vitalii O.; Штепа, Виталий Александрович
  UK: У роботі проаналізовано методи зменшення технологічного зусилля при вирубуванні листових заготовок. Проведено дослідження чинників зростання технологічного зусилля та розрахунок необхідних залежностей при використанні інструменту з скошеними кромками. Виконано вивід аналітичних залежностей для розрахунку поточного та максимального технологічного зусилля. Визначені головні технічні та економічні досягнення при використанні інструменту зі скошеними кромками та технологічна собівартість виготовлення деталі EN: The methods of reduction technological effort in cutting down blanks are analyzed in the work. The drivers of technological effort growth and calculate the required dependencies when using a tool with beveled edges are investigated. Analytical dependencies are deduced to calculate the current and maximum technological effort. The main technical and economic achievements of using the tool with beveled edges and technological cost of manufacturing parts are determined. RU: В работе проанализированы методы уменьшения технологического усилия при рубке листовых заготовок. Проведено исследование факторов роста технологического усилия и расчет необходимых зависимостей при использовании инструмента со скошенными кромками. Выполнен вывод аналитических зависимостей для расчета текущего и максимального технологического усилия. Определены основные технические и экономические достижения при использовании инструмента со скошенными кромками и технологическая себестоимость изготовления детали
 • Item
  Дослідження процесу гнуття труб з радіусом менше стандартного без наповнювача
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Тимонін, Віталій Геннадійович; Tymonin, Vitalii H.; Тимонин, Виталий Геннадьевич
  UK: У проекті представлена розробка технологічного процесу з мінімальними витратами енергоресурсів. Отримання крутозігнутих колін в умовах лабораторії кафедри «Обробки металів тиском» та в заводських умовах. Сконструйоване штампове оснащення, розглянуте обладнання на якому проводилися дослідження, проведений перевірочний розрахунок гідравлічного преса П481А та проведене комп’ютерне моделювання штампу. Також було проведено планування дослідження. Розроблені заходи по безпеці життєдіяльності при реалізації спроектованої технології, а також санітарно – гігієнічні заходи EN: The project presents the development of technological process with minimal energy consumption. Obtaining of bend knees in the conditions of the laboratory of the Metal Forming Department and in factory conditions. Designed stamping equipment, examined equipment under study, performed the calculation of the hydraulic press P481A and conducted computer simulation of the stamp. The planning of the study was also conducted. Measures on safety of life at realization of the designed technology, and also sanitary - hygienic measures are developed RU: В проекте представлена разработка технологического процесса с минимальными затратами энергоресурсов. Получение крутоизогнутых колен в условиях лаборатории кафедры «Обработка металлов давлением» и в заводских условиях. Сконструировано штамповая оснастка, рассмотрено оборудование, на котором проводились исследования, проведен проверочный расчет гидравлического пресса П481А и проведено компьютерное моделирование штампа. Также было проведено планирование исследования. Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности при реализации спроектированной технологии, а также санитарно-гигиенические мероприятия
 • Item
  Розробка технології виробництва середньогабаритних деталей методом гарячого штампування в оболонці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Терентієва, Вероніка Олександрівна; Terentiieva, Veronika O.; Терентиева, Вероника Александровна
  UK: У роботі проведено огляд літератури щодо способів виготовлення деталей на особливо відповідальні вироби. Проаналізовано та обрано найбільш прийнятний варіант виготовлення деталі. Підготовано та проведено теоретичний розрахунок виготовлення деталі в програмі QForm VX. Проаналізовано отримані дані та надано рекомендації до розробки технологічного процесу EN: In the work the literature review on methods of manufacturing parts for particularly responsible articles was conducted. The most appropriate option for manufacturing parts was analyzed and choosed. A theoretical calculation of the workpiece manufacturing in QForm VX was prepared and performed. The data obtained are analyzed and recommendations are given for the technological process development RU: В работе проведен обзор литературы по способам изготовления деталей на особо ответственных изделий. Проанализированы и выбраны наиболее приемлемый вариант изготовления детали. Подготовлен и проведен теоретический расчет изготовления детали в программе QForm VX. Проанализированы полученные данные и даны рекомендации к разработке технологического процесса
 • Item
  Оптимізація кування легованих, нержавіючих сталей і жароміцних сплавів на гідропресах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Стефаненко, Оксана Віталіївна; Stefanenko, Oksana V.; Стефаненко, Оксана Витальевна
  UK: Були досліджені фактори, що формують раціональний ресурсозберігаючий технологічний процес пластичної формозміни і спосіб кування великих поковок з легованих, нержавіючих сталей і сплавів на гідропресах, і напрямки їх оптимізації. Були виявлені оптимальні технологічні рішення, прийоми, що були спрямовані на підвищення рівня зсувних деформацій, забезпечення рівномірності деформаційного поля, пророблення центральної частини заготовки і, відповідно, зниження (виключення) поверхневих дефектів поковок (тріщини, рванини), що виникли через нерівномірність розподілу напруженно-деформованого стану EN: We investigated the factors that form a rational resource-saving technological process of plastic deformation and the method of forging large forgings from alloy steels, stainless steels and alloys on hydraulic presses, and the directions of their optimization. The optimal technological solutions and techniques were identified aimed at increasing the level of shear deformations, ensuring the uniformity of the deformation field, working off the central part of the workpiece and, accordingly, reducing (eliminating) the surface defects of forgings (cracks, defects) arising from the uneven distribution of stress-strain state RU: Были исследованы факторы, формирующие рациональный ресурсосберегающий технологический процесс пластического формоизменения и способ ковки крупных поковок из легированных, нержавеющих сталей и сплавов на гидропрессах, и направления их оптимизации. Были определены оптимальные технологические решения, приемы, которые были направлены на повышение уровня сдвиговых деформаций, обеспечение равномерности деформационного поля, проработка центральной части заготовки и, соответственно, снижение (исключение) поверхностных дефектов поковок (трещины, рванины), возникших из-за неравномерности распределения напряженно-деформированного состояния
 • Item
  Підвищення ефективності прокату крупного сорту шляхом впровадження температурної анізотропії при деформуванні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Селівоненко, Ілля Сергійович; Selivonenko, Illia S.; Селивоненко, Илья Сергеевич
  UK: У роботі отриманi наступні результати – замiна малопродуктивного процесу кування з великими втратами металу в окалину, куски i вiдходи, абразивний пил i стружку на нову технологію плющення. Плющення характеризуеться високою продуктивностю i бiльш дешевою вартiстю передiлу. Розробка технології плющення велася шляхом корегування заводськоiї технології, яку не вдалося впровадити iз наступних причин: нерацiональний режим деформацii, нерiвномiрне заповнення калiбрiв металом, звалювання раскату в процесi прокатування EN: The following results were obtained in the work– during the process inefficient substitution of heavy losses of metal in scale, the pieces and wastes, abrasive dust and shaving a new rolling technology. Characterized by rolling performance and morecheap valued rerolling. Development of technology for rolling conducted by adjusting plant's technology that couldn't be implemented with the following reasons: irrationality deformations mode, don't equal filling of calibrating devices. Metal sizse are stalling in the process of rolling RU: В работе получены следующие результаты - замена малопроизводительного процесса ковки с большими потерями металла в окалину, куски i отходы, абразивная пыль i стружку на новую технологию прокатки. Прокатки характеризуется высокой производительности i более дешевой стоимостью передела. Разработка технологии прокатки велась путем корректировки заводской технологии, которую не удалось внедрить с следующим причинам: нерационально режим деформации, неравномерно заполнения калибров металлом, сваливание раскатать в процессе прокатки
 • Item
  Аналіз методів отримання високих, великогабаритних, порожнистих деталей методами холодного штампування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Савушкіна, Вікторія Анатоліївна; Savushkina, Viktoriia A.; Савушкина, Виктория Анатольевна
  UK: У роботі проведено розрахунки енергосилового режиму при глибокому витягуванні і зворотному видавлюванні деталі стакан. Проаналізовано існуючі дослідження щодо наслідків теплового ефекту при зворотному видавлюванні та методики його дослідження. Проведено дослідження та розрахунки енергетики кривошипних пресів при здійсненні процесу зворотного видавлювання і глибокого витягування деталі стакан. Проведено порівняльний техніко-економічний аналіз процесу витягування і зворотного видавлювання EN: The work carried out calculations of the power mode during deep extension and backward extrusion part glass. Analyzed existing research on the effects of the thermal effect during backward extrusion and methods of its research. Investigations and calculations of the crank presses energy during the process of backward extrusion and deep extension of a glass part were carried out. The comparative technical and economic analysis of the extension process and backward extrusion was carried out RU: В работе проведены расчеты энергосилового режима при глубокой вытяжке и обратном выдавливании детали стакан. Проанализированы существующие исследования последствий теплового эффекта при обратном выдавливании и методики его исследования. Проведены исследования и расчеты энергетики кривошипных прессов при осуществлении процесса обратного выдавливания и глубокой вытяжки детали стакан. Проведен сравнительный технико-экономический анализ процесса вытяжки и обратного выдавливания
 • Item
  Дослідження методів підвищення стійкості розподільних штампів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Парубець, Альона Юріївна; Parubets, Alona Y.; Парубец, Алена Юрьевна
  UK: Проведено аналітичний огляд літератури за даною темою, виявлено основні конструктивно-технологічні фактори, що впливають на стійкість розподільних штампів та методи розрахунку стійкості штампів, ознайомлення з методами оцінки стійкості штампів, проведено аналіз та виявлення одної із головних проблем стійкості штампів, проведено розрахунок стійкості на прикладі конкретної деталі та різних марок сталі робочого інструменту, ознайомились з основними проблемами охорони праці при листовому штампуванні, економічний аспект дослідження приведений у роботі EN: An analytical review of the literature on this topic was conducted, the main structural and technological factors influencing the stability of distributive stamps and methods of calculating the stability of dies, familiarity with methods of assessing the stability of dies were found, analysis and revealing of one of the main problems of the stability of dies, the stability calculation was made on the example specific details and various types of steel working tools, familiarized with the main problems of work safety in sheet stamping, the economic aspect of research yvedenyy at work. RU: Проведен аналитический обзор литературы по данной теме, выявлены основные конструктивно-технологические факторы, влияющие на устойчивость распределительных штампов и методы расчета устойчивости штампов, ознакомление с методами оценки устойчивости штампов, проведен анализ и выявление одной из главных проблем устойчивости штампов, проведен расчет устойчивости на примере конкретной детали и различных марок стали рабочего инструмента, ознакомились с основными проблемами охраны труда при листовой штамповке, экономический аспект исследования приведен в работе
 • Item
  Дослідження процесу ущільнення брикету при виготовлені деталей з заданою пористістю
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Говтвян, Дмитро Олександрович; Hovtvian, Dmytro O.; Говтвян, Дмитрий Александрович
  UK: У роботі проведено дослідження умов отримання методом порошкової металургії пористих залізо-графітових виробів. Вивчено вплив на якість виробів умов змішування, режимів пресування і спікання. Розроблена технологія виробництва деталі із заданою пористістю з порошкових матеріалів, проведено дослідження впливу тиску на ущільнення брикету. Наведено рекомендації щодо налагодження технології виготовлення втулки в умовах серійного виробництва EN: The paper focuses on the conditions study for obtaining porous iron-graphite products by powder metallurgy. The influence on the quality of products of mixing conditions, pressing and sintering modes was studied. A technology was developed for the production of a part with a given porosity from powder materials, a study was made of the effect of pressure on the briquette seal. Recommendations are given on establishing a sleeve manufacturing technology in mass production RU: В работе проведено исследование условий получения методом порошковой металлургии пористых железо-графитовых изделий. Изучено влияние на качество изделий условий смешивания, режимов прессования и спекания. Разработана технология производства детали с заданной пористостью из порошковых материалов, проведено исследование влияния давления на уплотнение брикета. Приведены рекомендации по налаживанию технологии изготовления втулки в условиях серийного производства
 • Item
  Дослідження ефективності технологічних мастил для холодного штампування
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Євтушенко, Ольга Володимирівна; Евтушенко, Ольга Владимировна; Yevtushenko, Olga V.
  UK: Було проведено дослідження деяких видів мастил для холодного об’ємного штампування, які на сьогоднішньому ринку, а саме: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 фірми Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 фірми Lubrizol. EN: A study was conducted of some types of cold-blown stamping lubricants available on today's market, namely: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 from Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 from Lubrizol. RU: Было проведено исследование некоторых видов масел для холодной объемной штамповки, которые на сегодняшнем рынке, а именно: Bonderlube 623, Bonderlube 741, Bonderlube 742 фирмы Henkel; Lubrizol 5345, Lubrizol 40 фирмы Lubrizol.