Development of movement coordination among handballists at the initial preparation stage

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова

Abstract

UK: Високий рівень координації у гандболістів необхідний для оптимальної, успішної змагальної діяльності. У статті висвітлюються результати дослідження, присвяченого виявленню ефективності експериментальної методики розвитку координаційних якостей гандболістів 10-11 років. Учасниками експерименту були 40 юнаків, що тренуються в групах початкової підготовки, з числа яких було сформовано експериментальну (ЕГ, n=20) та контрольну групи (КГ, n=20). Рівень розвитку координаційних якостей оцінювали, використовуючи тести: човниковий біг 4х9 м, біг «змійкою» з веденням м'яча 2х9 м, метання гандбольного м'яча по мішені, передача м'яча у парах. Виявлено, що застосування вправ з м'ячами, в підготовчій і заключній частинах тренувального заняття та комплексів вправ, спрямованих на поліпшення роботи екстероцептивних аналізаторів, на розвиток здатності до узгодження і комбінування рухів, до диференціювання просторових і силових параметрів рухів, здатності до швидкого реагування на мінливі умови гри, сприяло статистично достовірному приросту показників розвитку координації. Позитивна динаміка показників рівня розвитку координації свідчить про ефективність запропонованої методики. EN: The article highlights the results of a study on the effectiveness of the experimental methodology for the development of the coordination qualities of handball players 10-11 years old. The participants in the experiment were 40 young men training in primary training groups, from which the experimental group (EG, n=20) and the control group (CG, n=20) were formed. The level of development of coordination qualities was assessed using tests: shuttle run 4x9m, snake run with 2x9m dribbling, throwing a handball on the target, passing the ball in pairs. It was revealed that the use of exercises with balls in the preparatory and final parts of a training session, complexes of exercises aimed at improving the work of exteroceptive analyzers, developing the ability to coordinate and combine movements, to differentiate spatial and power parameters of movements, and the ability to quickly respond to changing game conditions contributed to a statistically significant increase in coordination development indicators. According to the results of the «4x9m shuttle run» test, an improvement was found in the EG by 13.44% and in the CG by 7.64% (p<0.0001), in the test «snake run with 2x9m dribbling» - by 9.28% in the EG and by 6.45% (p<0.0001) in the CG. According to the results of the test “throwing a handball on the target” in the EG by 40.81% (p<0.0001), and in the CG only 11.09% (p>0.05). According to the results of the test «passing the ball in pairs», the performance of athletes in the EG improved by 13.13% (p <0.0001) and in the KG only 10.87% (p>0.05). The positive dynamics of the level of coordination indicators demonstrates the effectiveness of the proposed method. RU: Высокий уровень координации у гандболистов необходим для оптимальной, успешной соревновательной деятельности. В статье освещаются результаты исследования, посвященного выявлению эффективности экспериментальной методики развития координационных качеств гандболистов 10-11 лет. Участниками эксперимента были 40 юношей, тренирующихся в группах начальной подготовки, из числа которых было сформировано экспериментальную (ЭГ, n=20) и контрольную группы (КГ, n=20). Уровень развития координационных качеств оценивали, используя тесты: челночный бег 4х9м, бег «змейкой» с ведением мяча 2х9 м, метание гандбольного мяча по мишени, передача мяча в парах. Выявлено, что применение упражнений с мячами, в подготовительной и заключительной частях тренировочного занятия, комплексов упражнений, направленных на улучшение работы экстероцептивных анализаторов, развитие способности к согласованию и комбинированию движений, к дифференцированию пространственных и силовых параметров движений, способности к быстрому реагированию на изменяющиеся условия игры способствовало статистически достоверному приросту показателей развития координации. Положительная динамика показателей уровня развития координации свидетельствует об эффективности предложенной методики.

Description

Keywords

handball players of 10-11 years, sports training, exercises for coordination focus, dribbling, гандболісти 10-11 років, спортивне тренування, вправи координаційної спрямованості, ведення м'яча, гандболисты 10-11 лет, спортивная тренировка, упражнения координационной направленности, ведение мяча

Citation