Наукові статті кафедри УФК та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Функції і компетенції тьютора в процесі дистанційного навчання в вищих фізкультурних навчальних закладах
  (Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського", 2017) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: У статті проаналізовано функції та компетенції тьютора, визначено, що система електронного навчання студентів фізкультурного профілю потребує більшої компетенції, ніж система традиційної освіти. RU: В статье проанализированы функции и компетенции тьютора, определено, что система электронного обучения студентов физкультурного профиля требует большей компетенции, чем система традиционного образования.
 • Item
  Зарубежный опыт использования технологий биологической обратной связи в тренировочном процессе спортсменов
  (Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры», 2019) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Впровадження у фізичне виховання інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) покликане модернізувати традиційну педагогіку, більш ефективно здійснювати збір, обробку та передачу інформації, якісно змінити методи та організаційні форми підготовки висококваліфікованих педагогів. Метою дослідження було на основі аналізу публікацій з проблеми застосування інформаційно- комп'ютерних технологій, а саме активних відеоігор у сфері фізичної культури, визначити аспекти та переваги використання активних відеоігор у процесі фізичного виховання школярів. EN: Analyzing of works on the use of biofeedback with the control of heart rate variability for improving the vegetative regulation of the cardiac activity. This method is safe and easy, promising for the psychophysical diagnosis of the current status of athletes, allows you to optimize physiological functions and improve the well-being of athletes. It is revealed that, it increases the efficiency of the training and competitive process and sports results. RU: Проанализированы научные публикации по проблеме применения биологической обратной связи с контролем вариабельности сердечного ритма для улучшения вегетативной регуляции сердечной деятельности спортсменов разных дисциплин. Данный метод является безопасным, простым в освоении и применении средством, перспективен для психофизической диагностики актуального состояния спортсменов, позволяет оптимизировать физиологические функции и улучшить самочувствие спортсменов. Выявлено, что в качестве вспомогательного фактора повышает эффективность учебно-тренировочного и соревновательного процесса, способствует прогрессу спортивных результатов.
 • Item
  Зарубіжний досвід впровадження активних відеоігор у заняття фізичною культурою школярів
  (Видавничий дім «Гельветика», 2017) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Процес модернізації системи освіти вимагає випереджаючої розробки прогресивних і методично виправданих педагогічних технологій і оволодіння ними вчителями фізичної культури. Метою дослідження було на основі аналізу публікацій з проблеми застосування активних відеоігор в сфері фізичної культури, вивчити зарубіжний досвід використання технології ексергейм в процесі фізичного виховання школярів. Визначено, що Exergaming є потенційно ефективним, додатковим та альтернативним засобом фізичного виховання. The process of modernization of the education system requires advanced development of progressive and methodologically justified pedagogical technologies and their mastery by physical education teachers. The aim of the study was to study the foreign experience of using exergame technology in the process of physical education of schoolchildren based on the analysis of publications on the problem of using active video games in the field of physical culture. It was determined that Exergaming is a potentially effective, additional and alternative means of physical education. RU: Процесс модернизации системы образования требует опережающей разработки прогрессивных и методически оправданных педагогических технологий и овладения ими учителями физической культуры. Целью исследования было на основе анализа публикаций по проблеме применения активных видеоигр в сфере физической культуры, изучить зарубежный опыт использования технологии эксергейма в процессе физического воспитания школьников. Определено, что Exergaming является потенциально эффективным, дополнительным и альтернативным средством физического воспитания.
 • Item
  Развитие координационных способностей гандболистов на начальном этапе подготовки
  (Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры», 2019) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: У статті висвітлюються результати дослідження, присвяченого виявленню ефективності експериментальної методики розвитку координаційних здібностей гандболістів 10-11 років. Виявлено, що застосування вправ з м'ячами в підготовчій та заключній частинах тренувального заняття, комплексів вправ, які ефективно впливають на екстероцептивні аналізатори, сприяють суттєвим поліпшенням здатності до узгодження та комбінування рухів, до диференціювання просторових та силових параметрів руху, здатності до ігри. EN: The article highlights the results of a study that determines the effectiveness of an experimental methodology for developing the coordination of handball players of 10–11 years. The positive effect of the use of exercises with balls in the preparatory and final parts of training, exercises complexes affecting exteroceptive analyzers and improving the ability to coordinate and combine movements, to differentiate the spatial and strength parameters of movement, quick response to changing game conditions. RU: В статье освещаются результаты исследования, посвященного выявлению эффективности экспериментальной методики развития координационных способностей гандболистов 10–11 лет. Выявлено, что применение упражнений с мячами в подготовительной и заключительной частях тренировочного занятия, комплексов упражнений, которые эффективно влияют на экстероцептивные анализаторы, способствуют существенным улучшениям способности к согласованию и комбинированию движений, к дифференцированию пространственных и силовых параметров движения, способности к быстрому реагированию на изменяющиеся условия игры.
 • Item
  Базовые упражнения кроссфита как средство развития физических качеств юных черлидеров
  (Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2019) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Стаття присвячена питанню розвитку фізичних якостей дітей 9-12 років, що займаються черлідингом. Змагальна діяльність у черлідингу характеризується високими фізичними навантаженнями, складно-координованими рухами, умінням орієнтуватися у просторі та зберігати стійке положення тіла після виконання найскладніших акробатичних елементів. Розглянуто можливість застосування вправ кроссфіту для розвитку координації, сили м'язів та швидкості рухів, обґрунтовано ефективність їх застосування у системі підготовки черлідерів. Запропонована методика впроваджена та експериментально перевірена протягом річного макроциклу. Динаміка результатів тестування підтверджує раціональність інноваційної методики розвитку фізичних якостей молодих черлідерів. EN: The article is devoted to the development of the physical qualities of children 9-12 years old involved in cheerleading. Competitive activity in cheerleading is characterized by high physical loads, complexly coordinated movements, the ability to navigate in space and maintain a stable body position after performing the most complex acrobatic elements. The possibility of using crossfit exercises for the development of coordination, muscle strength and speed of movements is considered, the effectiveness of their use in the system of training cheerleaders is substantiated. The proposed method has been implemented and experimentally tested during the annual macrocycle. The dynamics of testing results confirms the rationality of the innovative methodology for developing the physical qualities of young cheerleaders. RU: Статья посвящена вопросу развития физических качеств детей 9-12 лет занимающихся черлидингом. Соревновательная деятельность в черлидинге характеризуется высокими физическими нагрузками, сложно-координированными движениями, умением ориентироваться в пространстве и сохранять устойчивое положение тела после исполнения сложнейших акробатических элементов. Рассмотрена возможность применения упражнений кроссфита для развития координации, силы мышц и быстроты движений, обоснована эффективность их применения в системе подготовки черлидеров. Предлагаемая методика внедрена и экспериментально проверена в течении годичного макроцикла. Динамика результатов тестирования подтверждает рациональность инновационной методики развития физических качеств юных черлидеров.
 • Item
  Активные видеоигры в учебном процессе физического воспитания школьников
  (Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2017) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Впровадження у фізичне виховання інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) покликане модернізувати традиційну педагогіку, більш ефективно здійснювати збір, обробку та передачу інформації, якісно змінити методи та організаційні форми підготовки висококваліфікованих педагогів. Метою дослідження було на основі аналізу публікацій з проблеми застосування інформаційно- комп'ютерних технологій, а саме активних відеоігор у сфері фізичної культури, визначити аспекти та переваги використання активних відеоігор у процесі фізичного виховання школярів. EN: The introduction of information and computer technologies (ICT) into physical education is designed to modernize traditional pedagogy, collect, process and transmit information more efficiently, qualitatively change the methods and organizational forms of training highly qualified teachers. computer technologies, namely active video games in the field of physical culture, to determine the aspects and advantages of using active video games in the process of physical education of schoolchildren. RU: Внедрение в физическое воспитание информационно-компьютерных технологий (ИКТ) призвано модернизировать традиционную педагогику, более эффективно осуществлять сбор, обработку и передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы подготовки высококвалифицированных педагогов. Целью исследования было на основе анализа публикаций по проблеме применения информационно-компьютерных технологий, а именно активных видеоигр в сфере физической культуры, определить аспекты и преимущества использования активных видеоигр в процессе физического воспитания школьников.
 • Item
  Мобільно орієнтовані фітнес-технології як засіб впливу на фізичну активність студентів
  (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2020) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна; Шуба, Людмила Вікторівна; Shuba, Liudmyla V.; Шуба, Людмила Викторовна; Шуба, Вікторія Вікторівна; Shuba, Victoria V.; Шуба, Виктория Викторовна
  UK: Здорова поведінка і фізична активність студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю є важливими характеристиками якості їх професійної підготовки, показниками конкурентоспроможності випускників на ринку робочої сили. Фізична активність, зокрема щоденна ходьба, покращує фізичне і психологічне здоров’я, але все частіше повідомляється про малоактивну фізичну поведінку студентів. Фізична активність (ФА) може успішно модифікуватися під впливом певних чинників і супутніх факторів. Сучасні технологічні розробки стимулювали використання смартфонів у дослідженнях фізичної активності, однак недостатньо даних про їх ефективність для вимірювання та впливу на прийняття і ведення здорового способу життя студентів. Студенти використовують фітнес-додатки для досягнення різноманітних цілей, таких як збільшення фізичної активності, навчання новим фізичним вправам, дотримування принципів раціонального харчування, досягнення і підтримування оптимальної ваги. Це дослідження спрямоване на визначення і аналіз ефективності фітнес-додатків в якості здоров’язберігаючої складової освіти та інструменту для поліпшення фізичної активності і зміни поведінки студентів з використанням теорії запланованої поведінки (ТЗП). Обговорюється взаємозв’язок між використанням фітнес-додатків для смартфонів і ефектами, що вони надають, на аспекти здоров’язберігаючої освіти студентів. Проведено аналіз взаємозв’язків переконань як складових конструктів ТЗП до визначених показників фізичної активності. Серед учасників дослідження (51 студент:24 юнаки (47,1%) і 27 дівчат (52,9%), середній вік - 17,82 ± 0,74 років) проведено анкетування стосовно конструктів TЗП і вивчені особливості спортивної діяльності і щоденної активності (ходьби), зафіксовані фітнес-додатками, встановленими на власних смартфонах. Нами співставлялись і аналізувались дані про ФА протягом дослідження, визначався вплив і залежність застосування фітнес-додатків і конструктів TЗП на зміни поведінки студентів, гендерні особливості здорової поведінки. Визначено, що поведінкові наміри і відчутний контроль над поведінкою є провідними чинниками, які і підвищують фізичну активність студентів. Виявлено, що застосування фітнес-додатків смартфонів може сприяти здоров’язберігаючій компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання, сприяло підвищенню фізичної активності студентів та позитивно впливає на формування діяльного ставлення до фізичної активності як інтернальної цінності. EN: Healthy behaviour and physical activity of students from physical education institutions are important characteristics of the quality of their professional training, indicators of the graduates’ competitiveness in the labour market. Despite the fact that physical activity, in particular daily walking, improves physical and psychological health, more and more often students are reported to have inactive physical behavior. Physical activity (PA) can be successfully modified under the influence of certain conditions and contextual factors. Modern technological developments have stimulated the use of smartphones in physical activity studies, but there are not enough data on their effectiveness to measure their influence on students' acceptance and maintenance of a healthy lifestyle. Students use fitness applications to achieve various goals, such as increasing physical activity, learning new exercises, adhering to the principles of good nutrition, achieving and maintaining optimal weight. This study aims to identify and analyse the effectiveness of fitness applications as a health education component, as well as a tool for improving physical activity and changing students' behaviour using the theory of planned behaviour (TPB). The relationship between the use of fitness apps for smartphones and the effects that they have on aspects of students’ health is discussed. The authors analyse the relationship between the beliefs, as TPB constructs, and certain indicators of physical activity. The research shows the results of the survey on TPB constructs conducted among 51 students (24 males (47.1%) and 27 females (52.9%), average age - 17.82 ± 0.74 years). On their basis the authors have studied the features of sports activities and daily walking, registered by fitness applications installed on the students’ smartphones.The authors have compared and analysed the data on PA in the course of the study, determined the influence and dependence of the use of fitness applications and TPB constructs on students' behaviour change, gender characteristics of healthy behaviour. The article states that behavioral intentions and tangible control over behaviour are the leading factors which increase students’ physical activity. The article also proves that the use of fitness applications can contribute to the development of health competence of the prospective physical education specialists, increase their physical activity and have a positive effect on the formation of their active attitude to physical activity as internal value. RU: Здоровое поведение и физическая активность студентов высших учебных заведений физкультурного профиля являются важными характеристиками качества их профессиональной подготовки, показателями конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы. Физическая активность, в частности ежедневная ходьба, улучшает физическое и психологическое здоровье, но все чаще сообщается о малоактивном физическом поведении студентов. Физическая активность (ФА) может успешно модифицироваться под влиянием определенных условий и сопутствующих факторов. Современные технологические разработки стимулировали использование смартфонов в исследованиях физической активности, однако данных об их эффективности для измерения и влияния на принятие и ведение здорового образа жизни студентов недостаточно. Студенты используют фитнес-приложения для достижения различных целей, таких как увеличение физической активности, обучение новым физическим упражнениям, соблюдение принципов рационального питания, достижение и поддержание оптимального веса. Это исследование направлено на определение и анализ эффективности фитнес-приложений в качестве здоровьесберегающей составляющей образования как инструмента для улучшения физической активности и изменения поведения студентов с использованием теории запланированной поведения (ТЗП). Обсуждается взаимосвязь между использованием фитнес-приложений для смартфонов и эффектами, которые они оказывают на аспекты здоровьесберегающего образования студентов. Проведен анализ взаимосвязей убеждений как составляющих конструктов ТЗП и определенных показателей физической активности. Среди участников исследования (51 студент: 24 юноши (47,1%) и 27 девушек (52,9%), средний возраст - 17,82 ± 0,74 лет) проведено анкетирование относительно конструктов TЗП и изучены особенности их спортивной деятельности и ежедневной активности (ходьбы), зафиксированные фитнес-приложениями, установленными на собственных смартфонах. Нами сопоставлялись и анализировались данные о ФА в ходе исследования, определялось влияние и зависимость применения фитнес-приложений и конструктов TЗП на изменение поведения студентов, гендерные особенности здорового поведения. Определено, что поведенческие намерения и ощутимый контроль над поведением являются ведущими факторами и повышают физическую активность студентов. Выявлено, что применение фитнес-приложений смартфонов может способствовать здоровьесберегающей компетентности будущих специалистов физического воспитания, повышению физической активности студентов и положительно повлияло на формирование деятельного отношения к физической активности как интернальной ценности.
 • Item
  Интеграция активных видеоигр в физическое воспитание школьников
  (Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2017) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: У статті проаналізовано результати досліджень застосування активних відеоігор в педагогічному процесі фізичного виховання для підвищення рівня рухової активності, збереження здоров'я і навчання. Виявлено можливості та аспекти впровадження інтерактивних відеоігор Microsoft Xbox, Dance Dance Revolution і інших в фізичне виховання школярів. Виявлено, що застосування активних відеоігор сприяє розвитку фізичних кондицій, підвищення пізнавальної діяльності, поліпшення соціалізації учнів, мотивації для занять фізичними вправами. Використання «ексергеймз» допомагає ознайомити учнів з різноманітними видами спортивної діяльності, підвищує задоволеність від виконання фізичних вправ. Такі ігри включаються в групові, індивідуальні заняття в школі і поза неми, рекомендуються для додаткових домашніх завдань. «Ексергеймінг» є додатковим засобом фізичного виховання. EN: Introduction of ICT into Physical Education aims to modernize traditional pedagogy, change methods and organizational forms of training highly qualified teachers and coaches, to intensify sports and recreational activities among all society members. Active videogames can be used for improving motor activity of young people. Active videogames that require strength, coordination and flexibility are integrated into the curriculum of physical education schools and colleges of developed countries, combining physical education with gaming by means of using the player’s body movements as a controller. The relevance of the study is explained by the fact that the technology of “exergames” (exercises+games) is not used in the educational process of physical culture in Ukraine. Besides, this issue is understudied in the Ukrainian scientific and methodological literature. The research aims to review publications about the application of videogames or “exergames” in the field of physical culture and sports. The research papers published in international databases SPORT Discus, ERIC, Dialnet, Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, as well as websites of games and applications producers were reviewed. According to the research criteria, 20 studies were chosen and analyzed. The following videogame consoles were analyzed and discussed in the paper: Microsoft Xbox, Sony Playstation, Dance Dance Revolution, Cybex Trazer, Cateye Game Bike, Sportwall, Dance Mat, etc. The peculiarities of the following videogames, applications and special programs for the development of students’ physical skills were reviewed: Nintendo Wii, Wii Fit, Your Shape Fitness Evolved 2012, Kinect Adventures, Kinect Sports, EyeToy, Zumba Fitness Rush, Dance Central 3, Nike+ Kinect Training, UFC Personal Trainer, EA Sports Active 2, Nike+ Kinect Training, EA Sports Active 2 и UFC Personal Trainer, Kanomi Dance Dance Revolution (DDR), Cateye Virtual Bike от Sony Play Station, Nintendo Wii Sports Baseball, Nintendo Wii Sports Tennis, Nintendo Wii Boxing, Dance Dance Revolution. It can be concluded that the rational use of “exergames” in physical culture promotes physical, psychological, intellectual development of students, encourages them to physical activity through the development of their motivational sphere. RU: В статье проанализированы результаты исследований применения активных видеоигр в педагогическом процессе физического воспитания для повышения уровня двигательной активности, сбережения здоровья и обучения. Выявлены возможности и аспекты внедрения интерактивных видеоигр Microsoft Xbox, Dance Dance Revolution и других в физическое воспитание школьников. Выявлено, что применение активных видеоигр способствует развитию физических кондиций, повышению познавательной деятельности, улучшению социализации учащихся, мотивации для занятий физическими упражнениями. Использование «эксергеймз» помогает ознакомить учащихся с разнообразными видами спортивной деятельности, повышает удовлетворенность от выполнения физических упражнений. Такие игры включаются в групповые, индивидуальные занятия в школе и вне ее, рекомендуются для дополнительных домашних заданий. «Эксергейминг» является дополнительным средством физического воспитания.
 • Item
  Development of movement coordination among handballists at the initial preparation stage
  (Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Високий рівень координації у гандболістів необхідний для оптимальної, успішної змагальної діяльності. У статті висвітлюються результати дослідження, присвяченого виявленню ефективності експериментальної методики розвитку координаційних якостей гандболістів 10-11 років. Учасниками експерименту були 40 юнаків, що тренуються в групах початкової підготовки, з числа яких було сформовано експериментальну (ЕГ, n=20) та контрольну групи (КГ, n=20). Рівень розвитку координаційних якостей оцінювали, використовуючи тести: човниковий біг 4х9 м, біг «змійкою» з веденням м'яча 2х9 м, метання гандбольного м'яча по мішені, передача м'яча у парах. Виявлено, що застосування вправ з м'ячами, в підготовчій і заключній частинах тренувального заняття та комплексів вправ, спрямованих на поліпшення роботи екстероцептивних аналізаторів, на розвиток здатності до узгодження і комбінування рухів, до диференціювання просторових і силових параметрів рухів, здатності до швидкого реагування на мінливі умови гри, сприяло статистично достовірному приросту показників розвитку координації. Позитивна динаміка показників рівня розвитку координації свідчить про ефективність запропонованої методики. EN: The article highlights the results of a study on the effectiveness of the experimental methodology for the development of the coordination qualities of handball players 10-11 years old. The participants in the experiment were 40 young men training in primary training groups, from which the experimental group (EG, n=20) and the control group (CG, n=20) were formed. The level of development of coordination qualities was assessed using tests: shuttle run 4x9m, snake run with 2x9m dribbling, throwing a handball on the target, passing the ball in pairs. It was revealed that the use of exercises with balls in the preparatory and final parts of a training session, complexes of exercises aimed at improving the work of exteroceptive analyzers, developing the ability to coordinate and combine movements, to differentiate spatial and power parameters of movements, and the ability to quickly respond to changing game conditions contributed to a statistically significant increase in coordination development indicators. According to the results of the «4x9m shuttle run» test, an improvement was found in the EG by 13.44% and in the CG by 7.64% (p<0.0001), in the test «snake run with 2x9m dribbling» - by 9.28% in the EG and by 6.45% (p<0.0001) in the CG. According to the results of the test “throwing a handball on the target” in the EG by 40.81% (p<0.0001), and in the CG only 11.09% (p>0.05). According to the results of the test «passing the ball in pairs», the performance of athletes in the EG improved by 13.13% (p <0.0001) and in the KG only 10.87% (p>0.05). The positive dynamics of the level of coordination indicators demonstrates the effectiveness of the proposed method. RU: Высокий уровень координации у гандболистов необходим для оптимальной, успешной соревновательной деятельности. В статье освещаются результаты исследования, посвященного выявлению эффективности экспериментальной методики развития координационных качеств гандболистов 10-11 лет. Участниками эксперимента были 40 юношей, тренирующихся в группах начальной подготовки, из числа которых было сформировано экспериментальную (ЭГ, n=20) и контрольную группы (КГ, n=20). Уровень развития координационных качеств оценивали, используя тесты: челночный бег 4х9м, бег «змейкой» с ведением мяча 2х9 м, метание гандбольного мяча по мишени, передача мяча в парах. Выявлено, что применение упражнений с мячами, в подготовительной и заключительной частях тренировочного занятия, комплексов упражнений, направленных на улучшение работы экстероцептивных анализаторов, развитие способности к согласованию и комбинированию движений, к дифференцированию пространственных и силовых параметров движений, способности к быстрому реагированию на изменяющиеся условия игры способствовало статистически достоверному приросту показателей развития координации. Положительная динамика показателей уровня развития координации свидетельствует об эффективности предложенной методики.
 • Item
  Effectiveness of an indoor cycling program in improving the physical condition of young women
  (Pol. J. Sport Tourism, 2019) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Програми тренувань на велосипеді в приміщенні в фітнес-клубах дають можливість оптимізувати структуру і кількість фізичної активності, яка знижує ризик порушення адаптивних здібностей жіночого організму. Основна мета цього дослідження полягала в тому, щоб визначити вплив програми їзди на велосипеді в приміщенні на склад тіла і фізичну форму молодих жінок. Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 29 жінок (вік = 29,31 ± 3,40 років, маса тіла = 70,71 ± 6,15 кг і зріст = 169,83 ± 3,17 см), які відвідували три заняття на тиждень протягом 16 тижнів. Кожне заняття складалося з трьох частин: підготовчої, основної та заключної. Склад тіла (окружність талії і індекс маси тіла), кардіореспіраторна підготовка (VО2max), рухова підготовка (рівновага) і м'язово-скелетна підготовка (сила м'язів верхньої та нижньої частини тіла, м'язова витривалість) порівнювалися до початку дослідження і після 10 і 16 тижнів тренувань. Зміни, зареєстровані в кожній змінній з плином часу, були проаналізовані статистично з використанням методів повторних вимірів. Отримані результати. Значне поліпшення фізичної підготовленості було виявлено за значеннями індексу маси тіла (7,81%; ES: 0,95, p = 0,0001) і VО2max (12,51%; ES: 1,02, p = 0,0001). Помірні поліпшення були виявлені в силі м'язів нижньої частини тіла (11,13%; ES: 0,66, p = 0,0001) і окружності талії (6,05%, ES: 0,65, p = 0,0001). Спостерігалося збільшення сили м'язів верхньої частини тіла (5,27%; ES: 0,41, p = 0,0001), м'язової витривалості (8,20%; ES: 0,32, p = 0,0001) і балансу (10 , 68%; ES: 0,29, р = 0,003). Висновок. Їзда на велосипеді в приміщенні в фітнес-клубі - ефективний вид вправ для молодих жінок; надає цілеспрямоване тренувальний вплив на функціональні системи організму, адаптивні здібності і фізичну форму. EN: Introduction. Indoor cycling training programs at fitness clubs offer the possibility of optimizing the structure and amount of physical activity, which reduces the risk of disrupting the adaptive abilities of women’s bodies. The main purpose of this study was to identify the effect of an indoor cycling program on the body composition and physical fitness of young women. Material and methods. Twenty-nine women (age = 29.31 ± 3.40 years, body weight = 70.71 ± 6.15 kg, and height = 169.83 ± 3.17 cm) took part in the study, participating in three classes per week for 16 weeks. Each class included three periods: the preparatory, main, and supporting periods. Body composition (waist circumference and body mass index), cardiorespiratory fitness (VО2max), motor fitness (balance), and musculoskeletal fitness (upper and lower body muscle strength and muscular endurance) were compared before the beginning of the study and after 10 and 16 weeks of training. Changes recorded in each variable over time were analyzed statistically using repeated measures methods. Results. Significant improvements in physical fitness were identified in the values of the body mass index (7.81%; ES: 0.95, p = 0.0001) and VО2max (12.51%; ES: 1.02, p = 0.0001). Moderate improvements were found in lower body muscle strength (11.13%; ES: 0.66, p = 0.0001) and waist circumference (6.05%, ES:0.65, p = 0.0001). There was an increase in the strength of the muscles of the upper body (5.27%; ES: 0.41, p = 0.0001), muscular endurance (8.20%; ES: 0.32, p = 0.0001), and balance (10.68%; ES: 0.29, p = 0.003). Conclusion. Indoor cycling in a fitness club is an effective form of exercise for young women; it has targeted training effects on the body’s functional systems, adaptive abilities, and physical fitness RU: Программы тренировок на велосипеде в помещении в фитнес-клубах дают возможность оптимизировать структуру и количество физической активности, которая снижает риск нарушения адаптивных способностей женского организма. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить влияние программы езды на велосипеде в помещении на состав тела и физическую форму молодых женщин. Материал и методы. В исследовании приняли участие 29 женщин (возраст = 29,31 ± 3,40 года, масса тела = 70,71 ± 6,15 кг и рост = 169,83 ± 3,17 см), которые посещали три занятия в неделю в течение 16 недель. Каждое занятие состояло из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Состав тела (окружность талии и индекс массы тела), кардиореспираторная подготовка (VО2max), двигательная подготовка (равновесие) и мышечно-скелетная подготовка (сила мышц верхней и нижней части тела, мышечная выносливость) сравнивались до начала исследования и после 10 и 16 недель тренировок. Изменения, зарегистрированные в каждой переменной с течением времени, были проанализированы статистически с использованием методов повторных измерений. Полученные результаты. Значительное улучшение физической подготовленности было выявлено по значениям индекса массы тела (7,81%; ES: 0,95, p = 0,0001) и VО2max (12,51%; ES: 1,02, p = 0,0001). Умеренные улучшения были обнаружены в силе мышц нижней части тела (11,13%; ES: 0,66, p = 0,0001) и окружности талии (6,05%, ES: 0,65, p = 0,0001). Наблюдалось увеличение силы мышц верхней части тела (5,27%; ES: 0,41, p = 0,0001), мышечной выносливости (8,20%; ES: 0,32, p = 0,0001) и баланса (10,68%; ES: 0,29, р = 0,003). Вывод. Езда на велосипеде в помещении в фитнес-клубе - эффективный вид упражнений для молодых женщин; оказывает целенаправленное тренировочное воздействие на функциональные системы организма, адаптивные способности и физическую форму.
 • Item
  Теоретичні аспекти значення міждисциплінарного підходу у формуванні здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
  (Класичний приватний університет, 2019) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena M.; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii V.; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: В статті розглянуто значення міждисциплінарного підходу з метою формування здоров’язбережувальної компетентності в процесі викладання фундаментальних і загально-професійних дисциплін у закладах вищої освіти. У дослідженні була визначена значимість професійно-спрямованих дисциплін в контексті процесу формування здоров’язбережувальної компетентності, а також була зроблена спроба звернути увагу на відсутність єдиного формулювання понять «компетентність» і «компетенція». EN: The article discusses the importance of an interdisciplinary approach with the aim of creating health-saving competence in the process of teaching fundamental and general professional disciplines in institutions of higher education. The study determined the importance of professionally-oriented disciplines in the context of the process of creating health-saving competence, and an attempt was made to draw attention to the lack of a uniform formulation of the concepts of "expertise" and "competence". RU: В статье рассмотрено значение междисциплинарного подхода с целью формирования здоровьесберегающей компетентности в процессе преподавания фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин в учреждениях высшего образования. В исследовании была определена значимость профессионально-направленных дисциплин в контексте процесса формирования здоровьесберегающей компетентности, а также была предпринята попытка обратить внимание на отсутствие единого формулировки понятий «компетентность» и «компетенция».