Мобільно орієнтовані фітнес-технології як засіб впливу на фізичну активність студентів

Abstract

UK: Здорова поведінка і фізична активність студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю є важливими характеристиками якості їх професійної підготовки, показниками конкурентоспроможності випускників на ринку робочої сили. Фізична активність, зокрема щоденна ходьба, покращує фізичне і психологічне здоров’я, але все частіше повідомляється про малоактивну фізичну поведінку студентів. Фізична активність (ФА) може успішно модифікуватися під впливом певних чинників і супутніх факторів. Сучасні технологічні розробки стимулювали використання смартфонів у дослідженнях фізичної активності, однак недостатньо даних про їх ефективність для вимірювання та впливу на прийняття і ведення здорового способу життя студентів. Студенти використовують фітнес-додатки для досягнення різноманітних цілей, таких як збільшення фізичної активності, навчання новим фізичним вправам, дотримування принципів раціонального харчування, досягнення і підтримування оптимальної ваги. Це дослідження спрямоване на визначення і аналіз ефективності фітнес-додатків в якості здоров’язберігаючої складової освіти та інструменту для поліпшення фізичної активності і зміни поведінки студентів з використанням теорії запланованої поведінки (ТЗП). Обговорюється взаємозв’язок між використанням фітнес-додатків для смартфонів і ефектами, що вони надають, на аспекти здоров’язберігаючої освіти студентів. Проведено аналіз взаємозв’язків переконань як складових конструктів ТЗП до визначених показників фізичної активності. Серед учасників дослідження (51 студент:24 юнаки (47,1%) і 27 дівчат (52,9%), середній вік - 17,82 ± 0,74 років) проведено анкетування стосовно конструктів TЗП і вивчені особливості спортивної діяльності і щоденної активності (ходьби), зафіксовані фітнес-додатками, встановленими на власних смартфонах. Нами співставлялись і аналізувались дані про ФА протягом дослідження, визначався вплив і залежність застосування фітнес-додатків і конструктів TЗП на зміни поведінки студентів, гендерні особливості здорової поведінки. Визначено, що поведінкові наміри і відчутний контроль над поведінкою є провідними чинниками, які і підвищують фізичну активність студентів. Виявлено, що застосування фітнес-додатків смартфонів може сприяти здоров’язберігаючій компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання, сприяло підвищенню фізичної активності студентів та позитивно впливає на формування діяльного ставлення до фізичної активності як інтернальної цінності. EN: Healthy behaviour and physical activity of students from physical education institutions are important characteristics of the quality of their professional training, indicators of the graduates’ competitiveness in the labour market. Despite the fact that physical activity, in particular daily walking, improves physical and psychological health, more and more often students are reported to have inactive physical behavior. Physical activity (PA) can be successfully modified under the influence of certain conditions and contextual factors. Modern technological developments have stimulated the use of smartphones in physical activity studies, but there are not enough data on their effectiveness to measure their influence on students' acceptance and maintenance of a healthy lifestyle. Students use fitness applications to achieve various goals, such as increasing physical activity, learning new exercises, adhering to the principles of good nutrition, achieving and maintaining optimal weight. This study aims to identify and analyse the effectiveness of fitness applications as a health education component, as well as a tool for improving physical activity and changing students' behaviour using the theory of planned behaviour (TPB). The relationship between the use of fitness apps for smartphones and the effects that they have on aspects of students’ health is discussed. The authors analyse the relationship between the beliefs, as TPB constructs, and certain indicators of physical activity. The research shows the results of the survey on TPB constructs conducted among 51 students (24 males (47.1%) and 27 females (52.9%), average age - 17.82 ± 0.74 years). On their basis the authors have studied the features of sports activities and daily walking, registered by fitness applications installed on the students’ smartphones.The authors have compared and analysed the data on PA in the course of the study, determined the influence and dependence of the use of fitness applications and TPB constructs on students' behaviour change, gender characteristics of healthy behaviour. The article states that behavioral intentions and tangible control over behaviour are the leading factors which increase students’ physical activity. The article also proves that the use of fitness applications can contribute to the development of health competence of the prospective physical education specialists, increase their physical activity and have a positive effect on the formation of their active attitude to physical activity as internal value. RU: Здоровое поведение и физическая активность студентов высших учебных заведений физкультурного профиля являются важными характеристиками качества их профессиональной подготовки, показателями конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы. Физическая активность, в частности ежедневная ходьба, улучшает физическое и психологическое здоровье, но все чаще сообщается о малоактивном физическом поведении студентов. Физическая активность (ФА) может успешно модифицироваться под влиянием определенных условий и сопутствующих факторов. Современные технологические разработки стимулировали использование смартфонов в исследованиях физической активности, однако данных об их эффективности для измерения и влияния на принятие и ведение здорового образа жизни студентов недостаточно. Студенты используют фитнес-приложения для достижения различных целей, таких как увеличение физической активности, обучение новым физическим упражнениям, соблюдение принципов рационального питания, достижение и поддержание оптимального веса. Это исследование направлено на определение и анализ эффективности фитнес-приложений в качестве здоровьесберегающей составляющей образования как инструмента для улучшения физической активности и изменения поведения студентов с использованием теории запланированной поведения (ТЗП). Обсуждается взаимосвязь между использованием фитнес-приложений для смартфонов и эффектами, которые они оказывают на аспекты здоровьесберегающего образования студентов. Проведен анализ взаимосвязей убеждений как составляющих конструктов ТЗП и определенных показателей физической активности. Среди участников исследования (51 студент: 24 юноши (47,1%) и 27 девушек (52,9%), средний возраст - 17,82 ± 0,74 лет) проведено анкетирование относительно конструктов TЗП и изучены особенности их спортивной деятельности и ежедневной активности (ходьбы), зафиксированные фитнес-приложениями, установленными на собственных смартфонах. Нами сопоставлялись и анализировались данные о ФА в ходе исследования, определялось влияние и зависимость применения фитнес-приложений и конструктов TЗП на изменение поведения студентов, гендерные особенности здорового поведения. Определено, что поведенческие намерения и ощутимый контроль над поведением являются ведущими факторами и повышают физическую активность студентов. Выявлено, что применение фитнес-приложений смартфонов может способствовать здоровьесберегающей компетентности будущих специалистов физического воспитания, повышению физической активности студентов и положительно повлияло на формирование деятельного отношения к физической активности как интернальной ценности.

Description

Чухланцева Н.В., Шуба Л.В., Шуба В.В. Мобільно орієнтовані фітнес-технології як засіб впливу на фізичну активність студентів / Н.В. Чухланцева, Л.В. Шуба, В.В. Шуба Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 75, №1. – С. 253-268.

Keywords

health education, smartphones, fitness applications, students, physical activity, здоров’язберігаюча освіта, смартфони, фітнес-додатки, студенти, фізична активність, здоровьесберегающее образование, смартфоны, фитнес-приложения, студенты, физическая активность

Citation