Зарубіжний досвід впровадження активних відеоігор у заняття фізичною культурою школярів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавничий дім «Гельветика»

Abstract

UK: Процес модернізації системи освіти вимагає випереджаючої розробки прогресивних і методично виправданих педагогічних технологій і оволодіння ними вчителями фізичної культури. Метою дослідження було на основі аналізу публікацій з проблеми застосування активних відеоігор в сфері фізичної культури, вивчити зарубіжний досвід використання технології ексергейм в процесі фізичного виховання школярів. Визначено, що Exergaming є потенційно ефективним, додатковим та альтернативним засобом фізичного виховання. The process of modernization of the education system requires advanced development of progressive and methodologically justified pedagogical technologies and their mastery by physical education teachers. The aim of the study was to study the foreign experience of using exergame technology in the process of physical education of schoolchildren based on the analysis of publications on the problem of using active video games in the field of physical culture. It was determined that Exergaming is a potentially effective, additional and alternative means of physical education. RU: Процесс модернизации системы образования требует опережающей разработки прогрессивных и методически оправданных педагогических технологий и овладения ими учителями физической культуры. Целью исследования было на основе анализа публикаций по проблеме применения активных видеоигр в сфере физической культуры, изучить зарубежный опыт использования технологии эксергейма в процессе физического воспитания школьников. Определено, что Exergaming является потенциально эффективным, дополнительным и альтернативным средством физического воспитания.

Description

Чухланцева Н.В. Зарубіжний досвід впровадження активних відеоігор у заняття фізичною культурою школярів // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 210-214

Keywords

modernization of education, physical fitness, educational and training process, модернізація освіти, фізична підготовленість, навчально-тренувальний процес, модернизация образования, физическая подготовленность, учебно-тренировочный процесс

Citation