Анотований звіт про виконання у 2018-2021 рр кафедральної НДР 08518 «Мовна комунікація у часопросторі і професійному дискурсі»

Abstract

UK: Подано анотований звіт про виконання у 2018-2021 рр кафедральної НДР 08518: викладено основні наукові результати прикладного дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу при викладанні у ЗВО "Української мови за професійним спрямуванням" студентам усіх спеціальностей та навчанні іноземних студентів академічної комунікації українською мовою; подано бібліографічний перелік 61 публікації з НДР 08518 (наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, БАД, ЮФ; тез доповідей, оприлюднених на 11-ти міжнародних, 9-ти всеукраїнських, 5-ти міжвишівських за міжнародною участю регіональних, 3-х всеуніверситетських наукових конференціях; також 1 тримовного термінологічного словника з кримінального права; 8 навчально-методичних матеріалів); зазначено керівника НДР (доц. Онуфрієнко Г.С.) і 8 виконавців на різних її етапах, (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Воронюк І.О.; Бондарчук К.С.; Брацун О.І., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Сергієнко Г.О.), а також залучених студентів гуманітарних та юридичних спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2018-2021 of the department's research 08518 is presented: the main scientific results of the applied research are outlined; the practical value of the achieved results for the educational process in teaching the Ukrainian language for professional purposes to students of all specialties and teaching academic communication in the Ukrainian language to foreign students is determined; a bibliographic list of 61 publications from the research 08518 is submitted: (scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of a supervisor with students of the GF, BAA, LF; abstracts of reports published at 11 international, 9 all-Ukrainian, 5 inter-university with international participation regional, 3 all-university scientific conferences; also 1 trilingual terminological dictionary of criminal law; 8 educational and methodological materials); the head of the research (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 8 performers (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voroniuk I.O., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Sergienko G.O.) at different stages, as well as involved students of humanitarian and legal specialties.

Description

Анотований звіт про виконання у 2018-2021 рр кафедральної НДР 08518 «Мовна комунікація у часопросторі і професійному дискурсі» / укл.-керівник НДР 08518 Онуфрієнко Г.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 11 с.

Keywords

мовна комунікація, професійний дискурс, екологія мовної комунікації, language communication, professional discourse, ecology of Language Communication

Citation