Документи кафедри У та ЗМП

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Анотований звіт про виконання у 2018-2021 рр кафедральної НДР 08518 «Мовна комунікація у часопросторі і професійному дискурсі»
  (Кафедра українознавства та ЗМП, 2021) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Біленко, Тетяна Григорівна; Катиш, Тетяна Валентинівна; Воронюк, Ірина Олександрівна; Бондарчук, Катерина Сергіївна; Брацун, Оксана Іванівна; Ільчук, Клавдія Іванівна; Миронюк, Ліна Віталіївна; Сергієнко, Галина Олександрівна; Onufrienko, Halyna S.; Bilenko, Tetyana H.; Katysh, Tetyana V.; Voronyuk, Iryna O.; Bondarchuk, Kateryna S.; Bratsun, Oksana I.; Ilchuk, Klavdiya I.; Myroniuk, Lina V.; Sergiyenko, Halyna O.
  UK: Подано анотований звіт про виконання у 2018-2021 рр кафедральної НДР 08518: викладено основні наукові результати прикладного дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу при викладанні у ЗВО "Української мови за професійним спрямуванням" студентам усіх спеціальностей та навчанні іноземних студентів академічної комунікації українською мовою; подано бібліографічний перелік 61 публікації з НДР 08518 (наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, БАД, ЮФ; тез доповідей, оприлюднених на 11-ти міжнародних, 9-ти всеукраїнських, 5-ти міжвишівських за міжнародною участю регіональних, 3-х всеуніверситетських наукових конференціях; також 1 тримовного термінологічного словника з кримінального права; 8 навчально-методичних матеріалів); зазначено керівника НДР (доц. Онуфрієнко Г.С.) і 8 виконавців на різних її етапах, (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Воронюк І.О.; Бондарчук К.С.; Брацун О.І., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Сергієнко Г.О.), а також залучених студентів гуманітарних та юридичних спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2018-2021 of the department's research 08518 is presented: the main scientific results of the applied research are outlined; the practical value of the achieved results for the educational process in teaching the Ukrainian language for professional purposes to students of all specialties and teaching academic communication in the Ukrainian language to foreign students is determined; a bibliographic list of 61 publications from the research 08518 is submitted: (scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of a supervisor with students of the GF, BAA, LF; abstracts of reports published at 11 international, 9 all-Ukrainian, 5 inter-university with international participation regional, 3 all-university scientific conferences; also 1 trilingual terminological dictionary of criminal law; 8 educational and methodological materials); the head of the research (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 8 performers (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voroniuk I.O., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Sergienko G.O.) at different stages, as well as involved students of humanitarian and legal specialties.
 • Документ
  Анотований звіт про виконання у 2015-2018 рр кафедральної НДР 08515 «Динаміка галузевих термінологій у сферах їх фіксації та функціонування».
  (Кафедра українознавства та ЗМП, 2018) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Біленко, Тетяна Григорівна; Катиш, Тетяна Валентинівна; Воронюк, Ірина Олександрівна; Бондарчук, Катерина Сергіївна; Брацун, Оксана Іванівна; Єршова, Валентина Костянтинівна; Ільчук, Клавдія Іванівна; Миронюк, Ліна Віталіївна; Полежаєва, Ніна Антонівна; Сергієнко, Галина Олександрівна; Onufrienko, Halyna S.; Bilenko, Tetyana H.; Katysh, Tetyana V.; Voronyuk, Iryna O.; Bondarchuk, Kateryna S.; Bratsun, Oksana I.; Yershova, Valentina K.; Ilchuk, Klavdiya I.; Myroniuk, Lina V.; Polezhyaeva, Nina A.; Sergiyenko, Halyna O.
  UK: Подано анотований звіт про виконання у 2015-2018 рр кафедральної НДР 08515: викладено основні наукові результати прикладного дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Української мови за професійним спрямуванням" студентам усіх спеціальностей; подано бібліографічний перелік публікацій з НДР: 2-х навчальних посібників, виданих у Києві, з Грифом МОН; 27 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ; 55 тез доповідей, оприлюднених на 7 міжнародних, 12 всеукраїнських, 2-х регіональних, 3-х загальноуніверситетських наукових конференціях; також 1 глосарія та 7 термінологічних перекладних словників; зазначено керівника НДР (доц. Онуфрієнко Г.С.) і 10 виконавців на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В., Воронюк І.О., Бондарчук К.С., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.), а також залучених студентів гуманітарних і дизайнерських спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2015-2018 of the department's research 08515 is presented: the main scientific results of applied research are outlined; the practical value of the achieved results for the educational process in the HEI in teaching "Ukrainian language for professional purposes" to students of all specialties is determined; a bibliographic list of publications on research is presented: 2 textbooks published in Kyiv with the stamp of the Ministry of Education and Science; 27 scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF; 55 abstracts of reports published at 7 international, 12 all-Ukrainian, 2 regional, 3 all-university scientific conferences; also 1 glossary and 7 terminological translation dictionaries; the head of the research (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 10 performers (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voronyuk I.O., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.) at its various stages, as well as involved students of humanities and design specialties.
 • Документ
  Інформаційний звіт про виконання у 2009-2012 рр кафедральної НДР 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах»
  (Кафедра українознавства та ЗМП, 2012) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Біленко, Тетяна Григорівна; Катиш, Тетяна Валентинівна; Адаменко, Ольга Володимирівна; Бондарчук, Катерина Сергіївна; Брацун, Оксана Іванівна; Дорошенко, Світлана Валеріївна; Жавжарова, Євгенія Олексіївна; Єршова, Валентина Костянтинівна; Ільчук, Клавдія Іванівна; Миронюк, Ліна Віталіївна; Полежаєва, Ніна Антонівна; Сергієнко, Галина Олександрівна; Бондарчук, Ольга Анатоліївна; Onufrienko, Halyna S.; Bilenko, Tetyana H.; Katysh, Tetyana V.; Adamenko, Olga V.; Bondarchuk, Kateryna S.; Bratsun, Oksana I.; Doroshenko, Svitlana V.; Zhavzharova, Evgeniya O.; Yershova, Valentina K.; Ilchuk, Klavdiya I.; Myroniuk, Lina V.; Polezhyaeva, Nina A.; Sergiyenko, Halyna O.; Bondarchuk, Olga A.
  UK: Подано інформаційний звіт про виконання у 2009-2012 рр кафедральної НДР 08419 : викладено основні наукові результати дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Наукового стилю української мови" аспірантам усіх спеціальностей, "Риторики" для аспірантів усіх спеціальностей та студентів ФЕУ, "Української мови за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей, а також англійської, української мови й історії України для слухачів підготовчих курсів; подано бібліографічний перелік підготовлених публікацій: 2-х новаторських навчальників посібників з "Риторики" та з алгоритмічними приписами «Науковий стиль української мови» для ЗВО, яким надано Гриф МОН; 16 наукових статей, із них 11 у фахових виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, а також 35 тез доповідей, оприлюднених на 7 міжнародних, 10 всеукраїнських та 3 загальноуніверситетських наукових конференціях; 11 навчальних термінологічних словників: 2-х тлумачних з теорії мовної комунікації, 2-х перекладних (українсько-англійського та англо-українського) для студентів ГФ і ФЕУ; 5-ти коротких перекладних словничків для студентів ЕФ, МФ,ТФ, ФЕУ, ФІОТ; 2-ох - для слухачів ПК з української літератури та англійської мови; 8 збірників навчальних текстів фахової тематики (для студентів МФ, РПФ, ТФ, ФІОТ) з комплексними завданнями та рольовими іграми, а також для іноземних студентів. Зазначено керівника НДР 08419 (доц.Онуфрієнко Г.С.) і 13 виконавців НДР на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Адаменко О.В., Бондарчук К.С., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.; Бондарчук О.А., Дорошенко С. В., Жавжарова Є.О.), а також залучених студентів гуманітарних спеціальностей. EN: An information report on the implementation in 2009-2012 of R&D 08419 is presented: the main scientific results of the study are presented; the practical value of the results achieved for the educational process in the HEI when teaching "Scientific Style of the Ukrainian Language" to graduate students of all specialties, "Rhetoric" for graduate students of all specialties and students of FEU, "Ukrainian language for professional purposes" for students of all specialties is determined); A bibliographic list is provided 2 innovative textbooks for students "Thetoric", "Scientific Style of the Ukrainian Language" was published; 16 scientific articles, 11 of them in professional journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF, as well as 35 abstracts of reports published at 7 international, 10 all-Ukrainian, 3 university scientific conferences; 11 terminological dictionaries: 2 educational translation (Ukrainian-English and English-Ukrainian) terminological dictionaries for students GF majoring in "International Economic Relations"; 2 terminological explanatory dictionaries for students of GF and FEU on the theory of language communication; 5 short translated terminological dictionaries for students of EF, MF,TF, FEU, FICT; 2 - for PC in Ukrainian literature and English; 8 collections of educational texts on professional topics with complex tasks and role-playing games (for students of EF, MF, RPF, TF, FIOT and for foreign students ); The head of the research work (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 13 executors of the research work at its different stages (Bilenko T.G., Katysh T.V.; Adamenko O.V., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.; Bondarchuk O.A., Doroshenko S.V., Zhavzharova E.O.), as well as involved students of humanitarian specialties.
 • Документ
  Анотований звіт про виконання у 2012-2015 рр кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності»
  (Кафедра українознавства та ЗМП, 2015) Адаменко, Ольга Володимирівна; Брацун, Оксана Іванівна; Єршова, Валентина Костянтинівна; Ільчук, Клавдія Іванівна; Миронюк, Ліна Віталіївна; Полежаєва, Ніна Антонівна; Сергієнко, Галина Олександрівна; Аверіна, Інна Іванівна; Bilenko, Tetyana H.; Katysh, Tetyana V.; Voroniuk, Iryna O.; Bondarchuk, Kateryna S.; Bratsun, Oksana I.; Yershova, Valentina K.; Ilchuk, Klavdiya I.; Myroniuk, Lina V.; Polezhyaeva, Nina A.; Sergiyenko, Halyna O.; Averina, Inna I.; Adamenko, Olga V.; Onufrienko, Halyna S.; Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Біленко, Тетяна Григорівна; Катиш, Тетяна Валентинівна; Воронюк, Ірина Олександрівна; Бондарчук, Катерина Сергіївна
  UK: Подано анотований звіт про виконання у 2012-2015 рр НДР 08512 : викладено основні наукові результати дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Наукового стилю української мови" аспірантам усіх спеціальностей, "Риторики" для аспірантів усіх спеціальностей та студентів ФЕУ, "Української мови за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей; подано бібліографічний перелік опублікованих 16 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, а також 35 тез доповідей, оприлюднених на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, 16 навчально-методичних матеріалів, у т.ч. термінологічних перекладних словників; зазначено керівника НДР їх (доц.Онуфрієнко Г.С.) і 12 виконавців НДР на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Воронюк І.О.; Бондарчук К.С.; Адаменко О.В., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.; Аверіна І.І.), а також залучених студентів гуманітарних та юридичних спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2012-2015 of R&D 08512 is presented: the main scientific results of the study are outlined; the practical value of the results achieved for the educational process in the HEI in teaching "Scientific style of the Ukrainian language" to graduate students of all specialties, "Rhetoric" for graduate students of all specialties and students of FEU, "Ukrainian language for professional purposes" for students of all specialties is determined; A bibliographic list of published 16 scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF, as well as 35 abstracts of reports published at international and all-Ukrainian scientific conferences, 16 teaching materials, including terminological translation dictionaries; the head (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 12 executors of the research (at different stages (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voronyuk I.O.; Bondarchuk K.S.; Adamenko O.V., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.; Averina I.I.), as well as involved students of humanitarian and legal specialties.