Анотований звіт про виконання у 2015-2018 рр кафедральної НДР 08515 «Динаміка галузевих термінологій у сферах їх фіксації та функціонування».

Abstract

UK: Подано анотований звіт про виконання у 2015-2018 рр кафедральної НДР 08515: викладено основні наукові результати прикладного дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Української мови за професійним спрямуванням" студентам усіх спеціальностей; подано бібліографічний перелік публікацій з НДР: 2-х навчальних посібників, виданих у Києві, з Грифом МОН; 27 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ; 55 тез доповідей, оприлюднених на 7 міжнародних, 12 всеукраїнських, 2-х регіональних, 3-х загальноуніверситетських наукових конференціях; також 1 глосарія та 7 термінологічних перекладних словників; зазначено керівника НДР (доц. Онуфрієнко Г.С.) і 10 виконавців на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В., Воронюк І.О., Бондарчук К.С., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.), а також залучених студентів гуманітарних і дизайнерських спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2015-2018 of the department's research 08515 is presented: the main scientific results of applied research are outlined; the practical value of the achieved results for the educational process in the HEI in teaching "Ukrainian language for professional purposes" to students of all specialties is determined; a bibliographic list of publications on research is presented: 2 textbooks published in Kyiv with the stamp of the Ministry of Education and Science; 27 scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF; 55 abstracts of reports published at 7 international, 12 all-Ukrainian, 2 regional, 3 all-university scientific conferences; also 1 glossary and 7 terminological translation dictionaries; the head of the research (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 10 performers (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voronyuk I.O., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.) at its various stages, as well as involved students of humanities and design specialties.

Description

Анотований звіт про виконання у 2015-2018 рр кафедральної НДР 8515 «Динаміка галузевих термінологій у сферах їх фіксації та функціонування» / укл.-керівник НДР 08515 Онуфрієнко Г.С. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 11 с.

Keywords

термінологія, сфера фіксації галузевої термінології, сфера функціонування галузевої термінології, тerminology, the scope of fixation of industry terminology, the scope of functioning of industry terminology

Citation