Анотований звіт про виконання у 2012-2015 рр кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності»

Abstract

UK: Подано анотований звіт про виконання у 2012-2015 рр НДР 08512 : викладено основні наукові результати дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Наукового стилю української мови" аспірантам усіх спеціальностей, "Риторики" для аспірантів усіх спеціальностей та студентів ФЕУ, "Української мови за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей; подано бібліографічний перелік опублікованих 16 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, а також 35 тез доповідей, оприлюднених на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, 16 навчально-методичних матеріалів, у т.ч. термінологічних перекладних словників; зазначено керівника НДР їх (доц.Онуфрієнко Г.С.) і 12 виконавців НДР на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Воронюк І.О.; Бондарчук К.С.; Адаменко О.В., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.; Аверіна І.І.), а також залучених студентів гуманітарних та юридичних спеціальностей. EN: An annotated report on the implementation in 2012-2015 of R&D 08512 is presented: the main scientific results of the study are outlined; the practical value of the results achieved for the educational process in the HEI in teaching "Scientific style of the Ukrainian language" to graduate students of all specialties, "Rhetoric" for graduate students of all specialties and students of FEU, "Ukrainian language for professional purposes" for students of all specialties is determined; A bibliographic list of published 16 scientific articles in professional and foreign journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF, as well as 35 abstracts of reports published at international and all-Ukrainian scientific conferences, 16 teaching materials, including terminological translation dictionaries; the head (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 12 executors of the research (at different stages (Bilenko T.G., Katysh T.V., Voronyuk I.O.; Bondarchuk K.S.; Adamenko O.V., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.; Averina I.I.), as well as involved students of humanitarian and legal specialties.

Description

Анотований звіт про виконання у 2012-2015 рр кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності»/ укл.- керівник НДР 08512 Онуфрієнко Г.С. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 7 с.

Keywords

системно-структурна організація мови фаху, лексична система мови спеціальності, категорії парадигматики та дериватології, systemic-structural organization of the language of the profession, lexical system of the language of the specialty, categories of paradigmatics and derivatology

Citation