Інформаційний звіт про виконання у 2009-2012 рр кафедральної НДР 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах»

Abstract

UK: Подано інформаційний звіт про виконання у 2009-2012 рр кафедральної НДР 08419 : викладено основні наукові результати дослідження; визначено практичну цінність досягнутих результатів для навчального процесу у ЗВО при викладанні "Наукового стилю української мови" аспірантам усіх спеціальностей, "Риторики" для аспірантів усіх спеціальностей та студентів ФЕУ, "Української мови за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей, а також англійської, української мови й історії України для слухачів підготовчих курсів; подано бібліографічний перелік підготовлених публікацій: 2-х новаторських навчальників посібників з "Риторики" та з алгоритмічними приписами «Науковий стиль української мови» для ЗВО, яким надано Гриф МОН; 16 наукових статей, із них 11 у фахових виданнях, у тому числі у співавторстві наукового керівника зі студентами ГФ, а також 35 тез доповідей, оприлюднених на 7 міжнародних, 10 всеукраїнських та 3 загальноуніверситетських наукових конференціях; 11 навчальних термінологічних словників: 2-х тлумачних з теорії мовної комунікації, 2-х перекладних (українсько-англійського та англо-українського) для студентів ГФ і ФЕУ; 5-ти коротких перекладних словничків для студентів ЕФ, МФ,ТФ, ФЕУ, ФІОТ; 2-ох - для слухачів ПК з української літератури та англійської мови; 8 збірників навчальних текстів фахової тематики (для студентів МФ, РПФ, ТФ, ФІОТ) з комплексними завданнями та рольовими іграми, а також для іноземних студентів. Зазначено керівника НДР 08419 (доц.Онуфрієнко Г.С.) і 13 виконавців НДР на різних її етапах (Біленко Т.Г., Катиш Т.В.; Адаменко О.В., Бондарчук К.С., Брацун О.І., Єршова В.К., Ільчук К.І., Миронюк Л.В., Полежаєва Н.А., Сергієнко Г.О.; Бондарчук О.А., Дорошенко С. В., Жавжарова Є.О.), а також залучених студентів гуманітарних спеціальностей. EN: An information report on the implementation in 2009-2012 of R&D 08419 is presented: the main scientific results of the study are presented; the practical value of the results achieved for the educational process in the HEI when teaching "Scientific Style of the Ukrainian Language" to graduate students of all specialties, "Rhetoric" for graduate students of all specialties and students of FEU, "Ukrainian language for professional purposes" for students of all specialties is determined); A bibliographic list is provided 2 innovative textbooks for students "Thetoric", "Scientific Style of the Ukrainian Language" was published; 16 scientific articles, 11 of them in professional journals, including co-authorship of the supervisor with students of the GF, as well as 35 abstracts of reports published at 7 international, 10 all-Ukrainian, 3 university scientific conferences; 11 terminological dictionaries: 2 educational translation (Ukrainian-English and English-Ukrainian) terminological dictionaries for students GF majoring in "International Economic Relations"; 2 terminological explanatory dictionaries for students of GF and FEU on the theory of language communication; 5 short translated terminological dictionaries for students of EF, MF,TF, FEU, FICT; 2 - for PC in Ukrainian literature and English; 8 collections of educational texts on professional topics with complex tasks and role-playing games (for students of EF, MF, RPF, TF, FIOT and for foreign students ); The head of the research work (Assoc. Prof. Onufrienko G.S.) and 13 executors of the research work at its different stages (Bilenko T.G., Katysh T.V.; Adamenko O.V., Bondarchuk K.S., Bratsun O.I., Yershova V.K., Ilchuk K.I., Myronyuk L.V., Polezhaeva N.A., Sergienko G.O.; Bondarchuk O.A., Doroshenko S.V., Zhavzharova E.O.), as well as involved students of humanitarian specialties.

Description

Інформаційний звіт про виконання у 2009-2012рр кафедральної НДР 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах» / укл.-керівник НДР 08419 Онуфрієнко Г.С. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 14 с.

Keywords

Мова науки, лінгводидактика, лінгвокультурологія, The Language of Science, linguodidactics, linguoculturology

Citation