Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: Висновок:У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 60 осіб. EN: Conclusion: As a result of the expert examination, the expert commission found that the Zaporizhzhya National Technical University was able to carry out training in the educational-professional program "Transport technologies (in motor transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in motor transport)" of the field of knowledge 27 "Transport" of the second ( master's degree) level of higher education with a licensed volume of 60 people. RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» отрасли знаний 27 «Транспорт» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 60 человек.

Description

Голова експертної комісії: Монастирський Юрій Анатолійович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;член експертної комісії: Абрамова Людмила Сергіївна- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри організації безпеки дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Keywords

експертний висновок, акредитація, транспорт, магістр, еxpert opinion, accreditation, transport, master's degree, экспертное заключение, аккредитация, магистр

Citation