Про деякі аспекти білінгвального навчання в технічному виші в контексті євроінтеграції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавничий дім «Гельветика», м. Київ

Abstract

UK: В статті розглядаються особливості білінгвального (двомовного) навчання в технічному університеті як однієї із складових євроінтеграційних процесів у сучасній освіті. Відзначено, що глобалізація у сферах міжнародної ділової та наукової співпраці, інтегрування українських університетів в міжнародний науково-освітній простір призводять до необхідності підготовки фахівців, які володіють офіційною мовою спілкування в діловому та науковому світі, зокрема, англійською. З цією метою в багатьох університетах базові курси читаються англійською мовою. Підкреслено необхідність створення предметно-орієнтованих дидактичних моделей, в яких іноземна мова виступає як засіб вивчення різних предметних областей. Обгрунтовується вибір математики в якості такої області. Висвітлюються питання, пов'язані з викладанням вищої математики англійською мовою для україномовних студентів інженерно-технічних спеціальностей. Сформульовані найпоширеніші конкретні проблеми, що постають перед викладачами курсу вищої математики при викладанні англійською мовою, а також можливі шляхи їх подолання. Особлива увага звернена на відмінності у підходах до викладання вищої математики в Україні та за кордоном. Підкреслюється необхідність створення відповідних методичних посібників, де би поєднувались принципи нашої і європейської математичної освіти. Також в роботі розглядаються аспекти білінгвального навчання, пов’язані з інформатизацією освіти та специфікою англійської математичної мови (оскільки виникає необхідність написання статей, анотацій, рефератів, а також спілкування з англомовними колегами). Звертається увага на переваги навчання англійською мовою та перспективи, які в зв'язку з цим відкриваються перед студентами в контексті євроінтеграційних процесів. EN: The article considers the peculiarities of bilingual education at a technical university as one of the components of European integration processes in modern education. It is certain that globalization in the field of international business and scientific cooperation, Ukrainian universities’ integration into the international scientific and educational space result in training specialists to know the official languages of business and scientific communication, including English. Therefore, basic courses are taught in English at many universities. The need to create subject-oriented didactic models in which a foreign language acts as a means of studying various subject areas is emphasized. The choice of mathematics as such a field is justified. The author covers issues related to teaching higher mathematics in English for Ukrainian-speaking students of engineering and technical specialities. It also outlines the most common specific problems teachers of higher mathematics face when teaching English, as well as possible ways to overcome these problems. Special attention is paid to differences in approaches to teaching higher mathematics in Ukraine and abroad. The need to create appropriate methodical manuals, which would combine the principles of our and European mathematics education, is emphasized. The work also considers aspects of bilingual education related to the informatization of education and the specifics of the English mathematical language (since there is a need to write articles, annotations, abstracts, as well as communication with English-speaking colleagues). The article also draws attention to the benefits of learning English and the prospects that open up to students in this regard in the context of European integration processes.

Description

Сніжко, Н.В. Про деякі аспекти білінгвального навчання в технічному виші в контексті євроінтеграції. [Текст] / Н.В.Сніжко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Спецвипуск. – Т.2 – 2022. – С. 125 – 129.

Keywords

вища математика, іноземна мова, іншомовна освіта, математичні терміни, higher mathematics, foreign language, foreign language, mathematical terms

Citation