Наукові статті кафедри математики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 95
 • Item
  Деформирование кольца неравномерно распределённым моментом
  (Орловський державний університет, 2017) Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilogov, Dmytro I.; Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.
  UK: Побудовано аналітичний розв’язок задачі теорії пружності для двохзв’язної області, яка моделює привідну шестерню авіаційного двигуна. Враховано нерівномірність зовнішнього навантаження. Встановлено, що деформація є близькою до зсуву поблизу ненавантаженої частини границі і до радіального стискання поблизу навантаженої частини. EN: The analytical solution of the elasticity problem for doubly connected domain, modeling the aircraft engine drive gear, is built. The unevenness of the external load is taken into account. It is established that the deformation is similar to a shift near the unloaded part of the boundary and to radial compression near the loaded part. RU: Построено аналитическое решение задачи теории упругости для двухсвязной области, моделирующей приводную шестерню авиационного двигателя. Учтена неравномерность внешней нагрузки. Установлено, что деформация близка к сдвигу вблизи ненагруженной части границы и к радиальному сжатию вблизи нагруженной части.
 • Item
  The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces
  (Pleiades Publishing, Ltd., 2017) Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilogov, Dmytro I.; Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.
  UK: В роботі методом комплексних потенціалів Мусхелішвілі розв’язано плоску задачу теорії пружності для кільця. Кільце рівномірно обертається під дією дотичних зусиль, і відцентрові сили інерції враховано. Отримано взаємний кут повороту точок границі шляхом аналізу поля переміщень. EN: In the paper the boundary plane elasticity problem for the ring is solved using Muskhelishvili complex potentials method. The ring rotates uniformly under the influence of tangential forces, and the centrifugal forces of inertia are taken into account. The mutual rotation angle of the boundary points is obtained by analyzing the displacement field. RU: В работе методом комплексных потенциалов Мусхелишвили решена плоская задача теории упругости для кольца. Кольцо равномерно вращается под действием касательных усилий, и центробежные силы инерции учтены. Получен взаимный угол поворота точек границы путём анализа поля перемещений.
 • Item
  On One Border Problem of the Ring Domain Deformation
  (Чернівецький національний університет, 2018) Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilogov, Dmytro I.; Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.
  Anpilogov, D.I., On one border problem of ring domain deformation [Текст] / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т. 6. – № 1-2.– С. 6–12
 • Item
  Білінгвальне навчання в закладах вищої освіти: цінності, мета, специфіка
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia
  UK: У статті висвітлюються питання, пов’язані з впровадженням навчання на білінгвальній основі в українських закладах вищої освіти. Вивчення даної проблеми сприяє інтеграції України до європейського та світового культурно-освітнього простору, що є одним з пріоритетних напрямків розвитку освіти згідно з Національною доктриною розвитку освіти. Окреслені специфічні риси, яких набуло білінгвальне навчання наприкінці ХХ століття. Білінгвальне навчання є одночасно і засобом здобуття білінгвальної освіти, і процесом формування особистості, відкритої до взаємодії з навколишнім світом. Зазначено, що при білінгвальному (двомовному) навчанні іноземна (зокрема, англійська) мова є не тільки метою, але і засобом осягнення світу спеціальних знань. Детально розглядаються особливості впровадження білінгвального навчання у закладах вищої освіти. Сформульовані питання, теоретичне осмислення яких необхідне для успішної реалізації білінгвального навчання у виші. Особлива увага приділена сукупності дидактично та методично релевантних факторів, обумовлених особливостями дисципліни, що викладається, та майбутньої спеціальності студента. Виявлені відповідні критерії (як лінгвістичного, так і нелінгвістичного характеру), які впливають на зміст, організацію і вибір прийомів білінгвального навчання за даною спеціальністю. Встановлено, що тільки при виявленні та врахуванні всіх факторів у їх взаємозв'язках можливе створення науково обґрунтованої концепції білінгвального навчання на тому чи іншому немовному факультеті у вищій школі. EN: The article highlights issues related to the implementation of bilingual education in Ukrainian higher education institutions. The study of this problem promotes to the integration of Ukraine into the European and world cultural and educational space, which is one of the priority areas of education development according to the National Doctrine of Education Development. Specific features acquired by bilingual education at the end of the 20th century are outlined. Bilingual education is both a means of obtaining bilingual education and a process of forming a personality open to interaction with the surrounding world. It is noted that during bilingual education, a foreign (in particular, English) language is not only the goal, but also a means of understanding the world of special knowledge. The peculiarities of the implementation of bilingual education in higher education institutions are considered in detail. There have been formulated the questions which need to be theoretically comprehended for the successful implementation of bilingual education in higher educational institutions. Special attention is paid to the set of didactically and methodologically relevant factors, due to the peculiarities of the taught discipline and the future specialty of the student. Appropriate criteria (both linguistic and non-linguistic) have been identified, which affect the content, organization and choice of methods of bilingual education in a certain specialty. The need to identify and take into account all relevant factors in their interrelationships is established, because only in this case is it possible to create a scientifically based concept of bilingual education at one or another non-language faculty in a higher education institution.
 • Item
  Використання маркерів дискурсу на англомовних лекціях з фахових дисциплін при підготовці інженерів на білінгвальній основі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia
  UK: В роботі розглядаються питання, пов’язані зі специфікою застосування маркерів англомовного усного науково-навчального дискурсу при білінгвальному навчанні майбутніх інженерів. Внаслідок інтернаціоналізації вищої освіти поширюється використання англійської мови як засобу навчання в неангломовних країнах. В Україні активно впроваджується білінгвальне (двомовне) навчання з викладанням ряду фахових дисциплін іноземною (англійською) мовою. У статті зазначено, що при білінгвальному навчанні іноземна мова є не тільки метою, але і засобом осягнення світу спеціальних знань. В зв’язку з цим актуальним є питання вивчення мовних особливостей, які мають позитивний вплив на розуміння фахової лекції неангломовними студентами. З цієї точки зору розглядаються дискурсні маркери, які активно використовуються при читанні лекцій англійською мовою з фахових інженерних дисциплін. Відзначено, що дискурсні маркери мають прагматичне значення і виконують, крім основної функції забезпечення зв’язності і цілісності тексту, також і фреймову функцію. Проведена класифікація маркерів дискурсу в залежності від функцій, які вони виконують у тексті фахової лекції. Виявлено особливості вживання маркерів дискурсу з метою привертання уваги слухача, забезпечення структурування тексту лекції та логіки викладу матеріалу (що особливо важливо при вивченні математичних і технічних дисциплін), сигналізації про наміри лектора, демонстрації ставлення викладача до сказаного або ступеня упевненості лектора щодо твердження, сприяння більш активному залученню студентів в процес обговорення і т. д. Також вказані мовні засоби, які, з досвіду автора, ускладнюють розуміння фахової лекції неангломовними студентами (наприклад, використання фразових дієслів, наявність так званих «заповнювачів мовчання» і т. ін.). Зазначено, що деякі просодичні елементи також можуть бути віднесені до дискурсних маркерів (зокрема, темп та інтонація читання лекції). Встановлено, що використання відповідних дискурсних маркерів сприяє підвищенню ступеня взаємодії між викладачем та аудиторією, позитивно впливає на сприйняття та розуміння іншомовного матеріалу слухачами, і зрештою, на вивчення змісту фахової предметної області. EN: The paper examines issues related to the specifics of the use of markers of Englishlanguage oral scientific and educational discourse in the bilingual training of future engineers. As a result of the internationalization of higher education, the use of English as a medium of instruction in non-English-speaking countries is spreading. Bilingual education is being actively implemented in Ukraine, when a number of professional disciplines are taught in a foreign (English) language. The article states that in bilingual education, a foreign language is not only a goal, but also a means of understanding the world of special knowledge. In this regard, the question of studying language features that have a positive effect on the understanding of a professional lecture by non-Englishspeaking students is relevant. From these points of view, the discourse markers that are actively used during lectures in English on professional engineering disciplines are considered. Discourse markers are classified depending on the functions they perform in the text of a professional lecture. It is noted that discourse markers have a pragmatic meaning and perform, in addition to the main function of ensuring the coherence and integrity of the text, also a frame function. The peculiarities of the use of discourse markers in order to attract the listener’s attention, to ensure the structuring of the lecture text and the logic of the presentation of the material (which is especially important when studying mathematical and technical disciplines), to signal the lecturer’s intentions, to demonstrate the teacher’s attitude to what has been said or the lecturer’s degree of confidence in the statement, and to promote more active learning and involving students in the discussion process, have been revealed. Language tools are also indicated, which, in the author’s experience, make it difficult for non-English-speaking students to understand a professional lecture (for example, the use of phrasal verbs, the presence of so-called ‘silence fillers’, etc.). It is noted that some prosodic elements can also be attributed to discourse markers (in particular, the pace and intonation of reading a lecture). It was established that the use of appropriate discourse markers increases the degree of interaction between the teacher and the audience, has a positive effect on the perception and understanding of foreign language material by listeners, and ultimately, on the study of the content of the specialized subject area
 • Item
  Деякі аспекти білінгвального навчання у технічному вищому навчальному закладі в контексті євроінтеграції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia
  UK: Розглянуто специфіку викладання вищої математики іноземною (не рідною для студентів) мовою. Висвітлюються питання, пов’язані з викладанням вищої математики англійською мовою для україномовних студентів інженерно-технічних спеціальностей. EN: The work considers the features of teaching higher mathematics in a foreign language (non-native to students). The author cover issues related to teaching higher mathematics in English for Ukrainian-speaking students of engineering and technical specialities
 • Item
  Принципи досягнення розуміння при викладанні вищої математики
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia
  UK: Розглядаються питання, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій при викладанні вищої математики в технічному виші іноземною (англійською) мовою. Детально розглянуті принципи досягнення розуміння матеріалу, що вивчається EN: The work deals with issues related to the use of information technologies in teaching higher mathematics in a technical university in a foreign (English) language. Principles of achieving comprehension of the studied material are considered in detail.
 • Item
  Наближення функцій двох змінних на кістяках Ляпунова
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.
  UK: Тиждень науки. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 – 28 квітня 2023р. EN: Week of Science. Book of abstracts of the scientific and practical conference, Zaporizhzhіa, April 24 – 28, 2023.
 • Item
  Чисельно-аналітичний розв’язок задачі про деформування циліндричної заготовки в умовах вісесиметричної деформації
  (Національна металургійна академія України, 2019) Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Штефан, Тетяна Олександрівна; Shtefan, Tatyana O.
  UK: В роботі розглянуто круговий циліндр, який знаходиться в умовах вісісиметричної деформації. Його можна розглядати як один з шарів циліндричної конструкції. Функція напружень відшукується у вигляді тригонометричного ряду, що дає можливість задовольнити умови на бічній поверхні циліндру. В якості критерію міцності застосовується гіпотеза Мізеса. EN: The paper considers a circular cylinder that is under conditions of axisymmetric deformation. It can be considered as one of the layers of the cylindrical structure. The stress function is found in the form of a trigonometric series, which makes it possible to satisfy the conditions on the side surface of the cylinder. The Mises hypothesis is used as a strength criterion.
 • Item
  Умови електричного пробою фрактального каналу польового нанотранзистора
  (Кременчук: ПП Щербатих О.В, 2022) Фасоляк, Антон Володимирович; Fasolyak, Anton V.; Слюсарова, Тетяна Іванівна; Slyusarova, Tetiana I.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Килимник, Ірина Михайлівна; Kylymnyk, Iryna M.; Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufrienko, Vologymyr M.
  UK: Робота теоретично підтверджує сильний вплив фрактального масштабування каналу на хід стокових характеристик нанотранзистора. Це пояснюється фрактальністю каналу і механізмами, що викликають швидке зростання струму при високих напругах між стоком і витоком, лавиноподібним розмноженням носіїв в каналі за рахунок ударної іонізації і пробою стік-підкладки. Спостерігався значний вплив на зсув порогових значень напруги пробою в умовах «м’якого» та «різкого» пробою, що мотивується фрактальною конфігурацією переходів стік-підкладка. EN: The work theoretically confirms the strong channel fractal scaling influence on the drain characteristics course of nanotransistor. This is explained by the fractality of the channel and the mechanisms that cause the rapid increase of the current at high voltages between the drain and the source, by the avalanche multiplication of carriers in the channel due to shock ionization, and the breakdown of the drain-substrate. A significant effect on the shift of the breakdown voltage threshold values in the conditions of "soft" and "sharp" breakdown was observed, which is motivated by the fractal configuration of the drain-substrate transitions.
 • Item
  Стоко-джерельна модель буферності зв’язаних фрактальних автогенераторних елементів
  (Zdar nad Sazavou, 2022) Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufrienko, Volodymyr; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Слюсарова, Тетяна Іванівна; Slyusarova, Tetiana I.; Зіненко, Ігор Іванович; Zinenko, Ihor I.
  UK: Використання кондивергентного оператора в рівняннях неперервності потоків поля сукупності електричних і магнітних стоко-джерельних елементів дозволяє сформулювати фрактальну модель динаміки коливальних фрактальних об‘єктів для системи Вітта. Ця крайова задача є математичною моделлю автогенератора, у вигляді систем диферінтегральних рівнянь з дробовими частинними похідними деякого порядку, що описують геометричну і часову структуру реального процесу. Кожний окремий процес описується розв‘язком такої системи рівнянь з виділенням окремого розв‘язку за заданими межевими та початковими умовами. EN: The use of the condivergent operator in the equations of the continuity of the field flows of the set of electric and magnetic drain-source elements allows us to formulate a fractal model of the dynamics of oscillating fractal objects for the Witt system. This boundary value problem is a mathematical model of the autogenerator, in the form of systems of differential integral equations with fractional partial derivatives of a certain order, describing the geometric and time structure of the real process. Each separate process is described by the solution of such a system of equations with the selection of a separate solution according to the given boundary and initial conditions.
 • Item
  Просторова задача теплопровідності для двошарової плити з неідеальним тепловим контактом між шарами
  (Zdar nad Sazavou, 2022) Антоненко, Ніна Миколаївна; Antonenko, Nina M,; Ткаченко, Ірина Григорівна; Tkachenko, Iryna G.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Ткаченко, Андрій Григорович; Tkachenko, Andriy H.
  UK: Розглянуто двошарову плиту, що складається з двох пружних однорідних невагомих шарів. На нижній та верхній поверхнях плити задано закони розподілу температурного поля. На спільній межі шарів виконуються умови неідеального теплового контакту. Задача розв’язується за допомогою двовимірного інтегрального перетворення Фур’є за змінними x та y. Знаючи характеристики шарів плити та закон розподілу температурних полів на поверхні плити, знайдено допоміжні функції шарів. EN: A two-layer plate consisting of two elastic homogeneous weightless layers is considered. Laws of distribution of the temperature field are set on the lower and upper surfaces of the plate. The conditions of non-ideal thermal contact are met at the common boundary of the layers. The problem is solved using a two-dimensional integral Fourier transform on the variables x and y. Knowing the characteristics of the slab layers and the distribution law of temperature fields on the surface of the slab, auxiliary functions of the layers are found.
 • Item
  Ефект вкорочення довжини фрактального каналу польового транзистора
  (Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2021) Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufrienko, Volodymyr M.; Фасоляк, Антон Володимирович; Fasolyak, Anton V.
  UK: Розглядається ефект скорочення у провідній фрактально конфігурованій напівпровідниковий канал і можливість контролю струму в пристроях радіоелектроніки працюючи на основі зміни провідності каналу між джерелом і стоком. Теоретичні результати дослідження запропоновані для впровадження до розглянутої транзисторної структури с конфігурацією фрактального каналу у складі напівпровідникових інтегрованих мікро- та наносхем пристроїв дробового інтегродиференціювання в адаптивних системах, програмованих аналогах інтегральних схем, фільтрах, розв'язувачах диференціальних порядків. EN: The paper considers the shortening effect in the conductive fractally configured semiconductor channel and the possibility of current control in radio electronics devices operating on the changing basis channel conductivity between source and drain. Theoretical results of the research are offered for introduction of the considered transistor structure with fractal channel configuration as a part of semiconductor integrated micro- and nanoschemes of devices of fractional integrodifferentiation in adaptive systems, programmable analog integrated circuits, filters, differential orders solvers.
 • Item
  Ередитарні властивості фрактально конфігурованих метаматеріальних шарів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufrienko, Volodymyr M.
  UK: Міру фрактальних точкових зарядів у вигляді диферінтегральної альфа-форми множин фізичних зарядів (елементів струму) в метаматеріальному середовищі застосовано для побудови диферінтегральної моделі компактів із просторовою та часовою фрактальністю. Одержана за розробленою моделлю функція пам’яті виступає як прояв дофрактальності з можливістю контролю та регулювання ступеню втрачання пам’яті за допомогою величини скейлінгу у природніх та штучно створюваних метаматеріальних компактах. EN: The measure of fractal point charges in the form of a differential integral alpha form of sets of physical charges (current elements) in a metamaterial medium is used to build a differential integral model of compacts with spatial and temporal fractality. The memory function obtained according to the developed model acts as a manifestation of pre-fractality with the possibility of controlling and regulating the degree of memory loss using the scaling value in natural and artificially created metamaterial compacts.
 • Item
  Диферінтегральна модель дрейфу носіїв зарядів у полі фрактального метаматеріального середовища
  (Берд. держ. пед. ун-т, 2021) Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufrienko, Volodymyr M.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Слюсарова, Тетяна Іванівна; Slyusarova, Tetiana I.; Онуфрієнко, Леонід Михайлович; Onufrienko, Leonid M.
  UK: Для виявлення ефектів просторового перебігу, що можуть виникати у приладах з від‘ємними ємностями та індуктивностями, розвиваємо далі фрактальну модель дрейфу заряджених частинок у фрактально конфігурованому шарі. Такий фізико-математичний підхід надає нам можливість змоделювати фрактальний рух носіїв заряду, спрямований в одному напрямку (фрактальний дрейф), що накладається на ізотропний хаотичний тепловий рух, внаслідок чого виникає неізотропність руху заряду (струму). EN: In order to identify the spatial flow effects that can occur in devices with negative capacitances and inductances, we further develop a fractal model of the drift of charged particles in a fractally configured layer. Such a physical-mathematical approach gives us the opportunity to model the fractal movement of charge carriers directed in one direction (fractal drift), which is superimposed on isotropic chaotic thermal movement, as a result of which non-isotropy of charge (current) movement occurs.
 • Item
  Диферінтегральна модель геометрично фрактальних фізичних компактів з ередитарними властивостями
  (Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2021) Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Volodymyr, Onufrienko M.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.; Антоненко, Ніна Миколаївна; Antonenko, Nina M.
  UK: Міру фрактальних точкових зарядів у вигляді диферінтегральної альфа-форми множин фізичних зарядів (елементів струму) в метаматеріальному середовищі застосовано для побудови диферінтегральної моделі компактів із просторовою та часовою фрактальністю. Одержана за розробленою моделлю функція пам’яті виступає як прояв дофрактальності з можливістю контролю та регулювання ступеню втрачання пам’яті за допомогою величини скейлінгу у природніх та штучно створюваних метаматеріальних компактах. Окреслено перспективи подальшого застосування розробленої математичної концепції для аналізу штучних метаматеріальних фрактальних елементів з необхідними механічними й електродинамічними характеристиками. Ключові слова: диферінтегральна модель, ередитарність, фрактальний компакт, метаматеріал. EN: The measure of fractal point charges in the form of a differential integral alpha form of sets of physical charges (current elements) in a metamaterial medium is used to build a differential integral model of compacts with spatial and temporal fractality. The memory function obtained according to the developed model acts as a manifestation of pre-fractality with the possibility of controlling and regulating the degree of memory loss using the scaling value in natural and artificially created metamaterial compacts. The prospects of further application of the developed mathematical concept for the analysis of artificial metamaterial fractal elements with the necessary mechanical and electrodynamic characteristics are outlined. Key words: differential integral model, heredity, fractal compact, metamaterial.
 • Item
  Динаміка пружного напівсередовища з циліндричною порожниною, яка підкріплена тонкою оболонкою, при вісесиметричних навантаженнях, що розширюються
  (Сумський державний університет, 2023) Фасоляк, Антон Володимирович; Fasolyak, Anton V.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.
  UK: У роботі розглянуто однорідне пружне напівсередовище, яке обмежено площиною, вздовж якої розташована пружна плита. Середовище містить циліндричну порожнину, яка підкріплена тонкою пружною оболонкою. Для розв’язку використано метод скінчених елементів. EN: The paper considers a homogeneous elastic semi-medium, which is limited by the plane along which the elastic plate is located. The medium contains a cylindrical cavity supported by a thin elastic shell. The finite element method was used for the solution.
 • Item
  The solution of the problem about the deformation of a circular cylinder with the use of the bessel’s functions zero and first order
  (Національна металургійна академія України, 2018) Штефан, Тетяна Олександрівна; Shtefan, Tatyana O.; Засовенко, Андрій Володимирович; Zasovenko, Andriy V.
  UK: В роботі розглянуто круговий циліндр, який знаходиться в умовах вісісиметричної деформації. Функція напружень представлена в тригонометричному вигляді з використанням функцій Бесселя нульового та першого порядків, що дає змогу задовольнити умови на бічній поверхні циліндра. EN: The paper considers a circular cylinder that is under conditions of axisymmetric deformation. The stress function is presented in a trigonometric form using Bessel functions of the zero and first orders, which makes it possible to satisfy the conditions on the side surface of the cylinder.
 • Item
  Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, нескінченно довгої циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі
  (Запорізький національний університет, 2017) Фасоляк, Антон Володимирович; Fasoliak, Anton V.
  UK: Розглянуто нестаціонарну динамічну задачу для підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у лінійно-пружному, однорідному, ізотропному та інерційному тривимірному середовищі. Ціллю є дослідження впливу кільцевих ребер жорсткості та їх взаємного розташування на динамічний напружено-деформований стан даної механічної системи. Науковою новизною є розв’язок нестаціонарної динамічної задачі для дискретно-підкріпленної, кільцевими ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у пружному тривимірному середовищі. Розв’язок даної задачі отримано розкладання невідомих функцій у тригонометричний ряд Фур’є та методом інтегральних перетворень Фур’є та Лапласа. EN: In present work the non-stationary dynamic problem for cylindrical shell, which is reinforced by rings of rigidity, in linearly-elastic, homogeneous and inertial three-dimensional media is considered. Purpose of present work is analyzing influence of rings of rigidity and their mutual location on dynamic stress-strain state of this mechanic system. In present paper the non-stationary dynamic problem for cylindrical shell, which is discretely reinforced by rings of rigidity, in an elastic three-dimensional medium has been solved and it is scientific novelty of this work. The solution of this problem was obtained by the method of expansion all unknown functions into the trigonometric Fourier series and by the method of integral Fourier and Laplace transforms.
 • Item
  Напружено – деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях
  (Навчально-науковий інститут промислових і бізнес технологій, Український державний університет науки і технологій, 2019) Фасоляк, Антон Володимирович; Fasoliak, Anton V.; Штефан, Тетяна Олександрівна; Shtefan, Tatyana O.
  UK: Розглянуто тришаровий круговий циліндр під дією вісесиметричних нормальних навантажень. Шари відрізняються механічними характеристиками матеріалу (модуль зсуву матеріалу та коефіцієнт Пуасона). За допомогою вісесиметричного методу скінчених елементів проаналізовано напружено-деформований стан розглянутого циліндра. Графічно проілюстровано розподіл навантажень всередині циліндра. EN: A three-layer circular cylinder under the action of axisymmetric normal loads was considered. The layers differ in the mechanical characteristics of the material (material shift modulus and Poisson's ratio). The stress-strain state of the considered cylinder was analyzed by using the axisymmetric finite elements method. The distribution of stresses inside the cylinder was illustrated graphically.