Магістерська робота на тему «Прагматична організація малоформатних текстів англомовної побутово-технічної реклами »

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об'єкт дослідження: малоформатні тексти слоганкоротких оголошень, використані в англомовній технічній рекламі. Предмет дослідження: прагмасемантична організація малоформатних текстів англомовної технічної рекламиі. Мета роботи: зясування шляхів і способів прагматичного аранжування малоформатних текстів англомовної технічної рекламиі (на матеріалі англомовних журналів Global Traveler таТhе Есоnomist). Встановлено, що комунікативна стратегія оцінки та її типовий носій -вердиктиви – використовуються в технічних рекламних текстах сучасної англійської мови переважно у прихованому, імпліцитному вигляді. Домінантною ж комунікативною стратегією, яку реалізовано в експліцитній формі, є аргументативна. Прагматично гібридизовані речення є найбільш типовим способом реалізації комунікативної інтенції технічного рекламодавця. EN: Object of research: small-format texts of slogans of short announcements, used in English-language technical advertising. Subject of research: pragmatic organization of small-format texts of English-language technical advertising. Purpose: to find out the ways and means of pragmatic arrangement of small-format texts of English-language technical advertising (based on the English-language magazines Global Traveler and The Economist). It is established that the communicative strategy of evaluation and its typical carrier - verdicts - are used in technical advertising texts of modern English mainly in a hidden, implicit form. The dominant communicative strategy, which is implemented in an explicit form, is argumentative. Pragmatically hybrid sentences are the most typical way to realize the communicative intention of a technical advertiser.

Description

Тетюшина К.М. Прагматична організація малоформатних текстів англомовної побутово-технічної реклами: магістерська робота / К.М. Тетюшина – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 82 с.

Keywords

Вердиктив, Директив, Комунткативна стратегія, Слоган, Verdictiv, Direktiv, Communication strategy, Slogan

Citation