Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІФ та П

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 102
 • Item
  Структурно-семантичні та прагматичні чинники адекватної інтерпретації технічного тексту
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шакун, Владислав Сергійович; Shakun, Vladyslav
  UK: У першому розділі кваліфікаційної роботи визначено засади вивчення таких понять як «текст», «технічний текст»; розглянуто жанрово-стилістичну специфіку технічних текстів та особливості їх інтерпретації; ідентифіковано структурні чинники технічних текстів. Другий розділ є практичною частиною дослідження, де розглянуто та проаналізовано структурні, семантичні та прагматичні чинники адекватної інтерпретації технічних текстів; описано стратегії та прийоми інтерпретації технічного тексту та виокремлено труднощі при перекладі. У висновках узагальнено результати дослідження. EN: The first chapter of the qualification work defines the principles of studying such concepts as "text", "technical text"; examines the genre and stylistic specificity of technical texts and the peculiarities of their interpretation; identifies the structural factors of technical texts. The second section is the practical part of the study, where the structural, semantic and pragmatic factors of adequate interpretation of technical texts are considered and analysed; strategies and techniques of technical text interpretation are described and difficulties in translation are highlighted. The conclusions summarise the results of the study.
 • Item
  Локалізація відеоігри “Baldur’s Gate Enhanced Edtion”: перекладацький аспект
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Черняєв, Дмитро Валерійович; Cherniaiev, Dmytro
  UK: У магістерській роботі досліджуються лінгвістичні аспекти локалізації відеоігор та їх культурна адаптація. Робота зосереджена на аналізі стратегій локалізації, їх вплив на культурні та мовні аспекти цільових регіонів. Охоплює комплексний підхід до локалізації, включаючи культурні, мовні, технічні, та соціальні аспекти. Подальші рекомендації включають розвиток стандартів локалізації відеоігор, підготовку фахівців з локалізації, та удосконалення міжкультурної комунікації в ігровій індустрії. EN: The master's thesis investigates linguistic aspects of video game localization and cultural adaptation. It focuses on localization strategies, their impact on cultural and linguistic aspects of target regions, encompassing a comprehensive approach including cultural, linguistic, technical, and social elements. Recommendations include developing standards for video game localization, training localization specialists, and enhancing intercultural communication in the gaming industry.
 • Item
  Комунікативно-семантичні властивості англомовного полемічного дискурсу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Худайбердієв, Євген Альбертович; Khudaiberdiiev, Yevhen A.
  UK: Кваліфікаційна робота: 90 с., 1 додаток, 60 джерел. Об'єкт дослідження – полемічний дискурс як сфера лінгвістичного аналізу. Мета роботи – виявлення семантико-стилістичних засобів та видів аргументацій в англомовному полемічному дискурсі, їх переклад на українську мову. Методи дослідження – лінгвістичний метод, аналіз суцільної вибірки, лінгвостилістичний, контекстуально-інтерпретаційний, дескриптивний аналіз, прийоми спостереження та класифікації, дискурс-аналіз У першому розділі розглянуто проблему визначення дискурсу, типи дискурсу, серед них полемічний, і особливості застосування дискурс-аналізу. Другий розділ присвячено аналізу текстів політичних дебатів під час виборів у Великій Британії у 2015 р. та промов президента США Барака Обами, у тому числі виступ на з’їзді демократичної партії 2008 р., інавгураційна промова 2009 р., промови в Алабамі у 2007 р., Джакарті (Індонезія) у 2010 р. і з приводу іранської ядерної угоди у 2015 р., а також проведено аналіз за видами аргументів. У загальних висновках представлені основні результати роботи й сформульовано її перспективи. ДИСКУРС, ПОЛЕМІЧНИЙ ДИСКУРС, АРГУМЕНТИ, ПОЛІТИЧНІ ДЕБАТИ, ІНАВГУРАЦІЙНА ПРОМОВА, СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ EN: Qualification paper: 90 p., 1 appendix, 60 sources. The object of research is polemical discourse as a field of linguistic analysis. The purpose is to identify semantic and stylistic means and types of arguments in the English polemical discourse, their translation into Ukrainian. The research methods are linguistic method, analysis of a continuous sample, linguistic-stylistic, contextual-interpretive, descriptive analysis, observation and classification techniques, discourse analysis. The first section deals with the problem of defining discourse, types of discourse, including polemical discourse, and the peculiarities of using discourse analysis. The second section analyzes the texts of political debates during the 2015 UK elections and the speeches of US President Barack Obama, including his speech at the 2008 Democratic Party convention, his 2009 inaugural address, his speeches in Alabama in 2007, Jakarta (Indonesia) in 2010, and on the Iranian nuclear deal in 2015, and analyzes them by type of argument. The general conclusions present the main results of the work and formulate its prospects. DISCOURSE, POLEMICAL DISCOURSE, ARGUMENTS, POLITICAL DEBATES, INAUGURAL SPEECH, SEMANTIC AND STYLISTIC ANALYSIS
 • Item
  Англомовні терміни сфери інформаційних технологій: структура, семантика та переклад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тіменко, Артур Валентинович; Timenko, Artur
  UK: Мета роботи – є вивчення та опис сучасних англомовних термінів сфери IT, їхньої структурно-семантичної специфіки та способів перекладу українською мовою. Методи дослідження – описовий – для визначення загальної характеристики поняття «термін» та опису лексичних одиниць сфери IT; метод суцільної вибірки – для відбору й інтерпретації фактологічного матеріалу; словотвірний – для визначення структурних типів, шляхів, способів і механізмів творення англомовних термінів; контекстуальний – для з’ясування семантики термінів; компонентний – для виявлення складників структури термінів; перекладацького аналізу –для дослідження способів перекладу англомовних термінів у контексті та необхідних перекладацьких трансформацій. У першому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано особливості тлумачення термінів у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві, на підставі чого було запропоновано власне розуміння цих термінів; розглянуто історію вивчення соціальних діалектів; виявлено причини виникнення та функції комп'ютерного сленгу. Другий розділ присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей англомовного комп’ютерного сленгу, що зумовлює виявлення способів, засобів і механізмів його творення. У третьому розділі здійснюється детальний аналіз способів перекладу та лексико-семантичні трансформації при перекладі речень вказаними одиницями з урахуванням його структурних, семантичних особливостей, а також розглядаються труднощі перекладу англомовного комп’ютерного сленгу. EN: The purpose of the study is to study and describe modern English-language IT terms, their structural and semantic specificity and ways of translation into Ukrainian. Research methods: descriptive - to define the general characteristics of the concept of "term" and describe lexical units of the IT sphere; continuous sampling method - for the selection and interpretation of factual material; word formation - to determine the structural types, ways, methods and mechanisms of creating English-language terms; contextual - to clarify the semantics of terms; component analysis - to identify the components of the term structure; translation analysis - to study the ways of translating English-language terms in context and the necessary translation The first section of the qualification work analyses the peculiarities of interpreting terms in domestic and foreign linguistics, on the basis of which the author offers his own understanding of these terms; examines the history of the study of social dialects; identifies the causes of emergence and functions of computer slang. The second section is devoted to the study of the structural and semantic features of English computer slang, which leads to the identification of the ways, means and mechanisms of its creation. The third section provides a detailed analysis of translation methods and lexical and semantic transformations in the translation of sentences with these units, taking into account its structural and semantic features, and also considers the difficulties of translating English computer slang.
 • Item
  Лінгвокультурна актуалізація концепт-ідеї work і travail в англо- та франкомовних пареміях
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Старенкова, Ганна Олегівна; Starenkova, Anna
  UK: РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження концепт-ідеї в сучасній лінгвістиці. 1.1. Поняття концепту як семантичної категорії. 1.2. Лінгвокультурологічна складова вивчення концепт-ідеї. 1.3. Паремійна об’єктивація концепт-ідеї WORK і TRAVAIL. 1.4. Методологія дослідження концепт-ідеї WORK і TRAVAIL. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В КОНЦЕПТ-ІДЕЇ WORK і TRAVAIL. 2.1. Лексико-семантичні засоби вербалізації концепт-ідеї WORK і TRAVAIL. 2.2. Роль та місце концепт-ідеї ПРАЦЯ в українській, англійській та французькій культурах. 2.3. Зіставний аналіз паремійних одиниць в трьох лінгвокультурах. 2.4. Культурне забарвлення паремій на позначення концепт-ідеї WORK і TRAVAIL. EN: SECTION 1. Theoretical Foundations of the Study of the Concept Idea in Modern Linguistics. 1.1. The concept of concept as a semantic category. 1.2. Linguoculturological component of the study of the concept idea. 1.3. Paremic objectification of the concept idea of WORK and TRAVAIL. 1.4. Methodology for researching the concept idea of WORK and TRAVAIL. SECTION 2. ANALYSIS OF PAREMIC UNITS THROUGH THE PRISM OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE CONCEPTUAL IDEA OF WORK and TRAVAIL. 2.1. Lexical and semantic means of verbalization of the concept idea WORK and TRAVAIL. 2.2. The role and place of the concept idea of LABOR in Ukrainian, English and French cultures. 2.3. Comparative Analysis of Paremic Units in Three Linguistic Cultures. 2.4. Cultural coloring of paremias to denote the concept idea of WORK and TRAVAIL.
 • Item
  Когнітивно-функційна організація мовленнєвого жанру «державний гімн» (на матеріалі текстів англомовних країн)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Риженьких, Вікторія Олександрівна; Ryzhenkyh, Viktoriia O.
  UK: Кваліфікаційна робота: 112 с., 3 табл., 2 додатки, 65 джерел. Об'єкт дослідження – мовленнєвий жанр «державний гімн» як особливий різновид ліричного твору. Мета роботи – виявити особливості мовних засобів і мовленнєвих форм реалізації жанру «державний гімн» як особливого типу ліричного твору. Методи дослідження – лінгвістичний метод, аналіз суцільної вибірки, контекстуально-описовий метод, метод компонентного аналізу, метод стилістичного аналізу, метод словникових дефініцій, компаративний метод. У першому розділі розглянуто проблему формування теорії мовленнєвих жанрів, жанрово-мовленнєві властивості текстотипу «гімн», а також гімн як державний символ, як музичний твір і як літературно-художній твір. Другий розділ присвячено аналізу текстів державних гімнів англомовних країн, аналізуються їх морфологічні, синтаксичні, стилістичні, лексичні та фонологічні особливості. У висновках представлені основні результати роботи й сформульовано її перспективи. У додатках наведені тексти державних гімнів англомовних країн та тези за результатами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). ЖАНР, МОВЛЕННЯ, МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР, ГІМН, ДЕРЖАВНИЙ ГІМН, МОВНА СТРАТЕГІЯ, ЛІНГВОКУЛЬТУРА EN: Qualification paper: 112 p., 3 tables, 2 appendices, 65 sources. The object of research is the speech genre «national anthem» as a special type of lyrics. The purpose is to identify the peculiarities of the linguistic means and speech forms of realization of the genre «national anthem» as a special type of lyrics. The research methods are linguistic method, analysis of a continuous sample, contextual-descriptive method, method of component analysis, method of stylistic analysis, method of dictionary definitions, comparative method. The first chapter deals with the problem of forming a theory of speech genres, genre and speech properties of the text type "anthem", as well as the anthem as a state symbol, as a piece of music, and as a literary and artistic work. The second section is devoted to analyzing the texts of national anthems of English-speaking countries, identifying their morphological, syntactic, stylistic, lexical and phonological features. The conclusion presents the main results of the work and formulates its prospects. The appendices contain the texts of the national anthems of English-speaking countries and the abstracts of the All-Ukrainian Student Scientific and Practical Conference (Ternopil, October 16, 2023). GENRE, SPEECH, SPEECH GENRE, ANTHEM, NATIONAL ANTHEM, LANGUAGE STRATEGY, LINGUISTIC CULTURE
 • Item
  Переклад наративних елементів англомовних комп’ютерних ігор українською та французькою мовами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Полякова, Анастасія Романівна; Poliakova, Anastasiia
  UK: У магістерській роботі розглянуто теоретичні засади дослідження наративів у відеоіграх з огляду на їх мультимодальність, окреслені основні види відеоігрових наративів та їх складники. Проаналізовано переклад англомовних наративних елементів українською та французькою мовами, виокремлено головні труднощі та особливості перекладів. Доведена перспективність проведення подальших мовознавчих досліджень відеоігор. EN: Master thesis examines the theoretical foundations of narrative elements’ research in video games in regard to their multimodality, main types and components of video game narratives are presented. Translations of English narrative elements into Ukrainian and French are analyzed, their main difficulties and specifics are identified. Perspective is proved of further linguistic video game research.
 • Item
  Міжнародні стандарти з інформаційних технологій: структура, лексичне наповнення, переклад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Польська, Ольга Володимирівна; Polska, Olga
  UK: Об’єкт дослідження – переклад текстів міжнародних стандартів з інформаційних технологій з огляду на їх лінгвальні характеристики. Мета роботи – аналіз текстів міжнародних англомовних стандартів з інформаційних технологій, визначення їх структурних та лінгвальних особливостей та труднощів їх перекладу. У першому розділі подано огляд теоретичних аспектів лінгвістичних досліджень технічних стандартів. У другому розділі аналізуються лінгвальні особливості нормативно-технічних документів зі стандартизації. У третьому розділі з’ясовано специфіку відтворення особливостей технічних стандартів під час перекладу. EN: The object of the study is the translation of the texts of international standards on information technologies considering their linguistic characteristics. The purpose of the work is to analyze the texts of International Standards on Information Technologies, to determine their structural and linguistic features and the difficulties of their translation. The first chapter provides an overview of the theoretical aspects of linguistic studies of technical standards. In the second section, the linguistic features of the regulatory and technical documents on standardization are analyzed. In the third section, the specifics of reproducing the peculiarities of technical standards during translation are clarified.
 • Item
  Структурно-семантичне моделювання англомовних терміноодиниць міжнародного гуманітарного права
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лісна, Ксенія Олександрівна; Lisna, Kseniia
  UK: Кваліфікаційна робота: 96 с., 1 рис., 3 додатки, 89 джерел. Об'єкт дослідження – англомовні терміни міжнародного гуманітарного права. Мета роботи – з'ясування структурно-семантичних особливостей англомовних термінів міжнародного гуманітарного права, визначення труднощів і способів їх перекладу, тих перекладацьких трансформацій, що застосовуються для їх відтворення українською мовою. Методи дослідження – методи аналізу, синтезу, формалізації, опису; метод суцільної вибірки; методи частиномовного, структурного, семантичного, перекладацького аналізу; метод кількісного аналізу. У першому розділі визначаються теоретико-методологічні засади вивчення англомовної термінології міжнародного гуманітарного права, з’ясовується історія її формування. У розділі також надається характеристика методики добору та аналізу матеріалу. У другому розділі здійснюється аналіз структурних і семантичних особливостей досліджуваних термінів, визначаються їх ключові тематичні групи та найпоширеніші моделі творення. Третій розділ присвячено способам перекладу аналізованих термінів українською мовою та перекладацьких трансформацій, що застосовуються при цьому. У результаті проведеного дослідження з’ясовані найпродуктивніші шляхи та моделі творення досліджуваних термінів, проаналізовано способи їх перекладу українською мовою та перекладацькі трансформації, які застосовуються в процесі. В додатках надано глосарій найчастіше вживаних термінів міжнародного гуманітарного права в досліджених типах текстів обох мов. EN: Qualifying paper: 96 pages, 1 figure, 3 appendices, 89 sources. The object of the research paper is English terms of international humanitarian law. The objective of the paper is to define the structural and semantic features of English terms of international humanitarian law, to identify the difficulties and ways of their translation, and the translating transformations used for rendering them in Ukrainian. Research methods: methods of analysis, synthesis, formalization, and description; the method of continuous sampling; methods of part-of-speech, structural, semantic, and translation analysis; the method of quantitative analysis. Chapter 1 sets forth the theoretical and methodological framework of studying English terminology of international humanitarian law, and elucidates the history of its formation. This chapter also describes the methods of material selection and analysis. Chapter 2 analyzes the structural and semantic features of the terms under study, defines their key thematic groups and the most common formation models. Chapter 3 deals with the ways of translating the analyzed terms into Ukrainian and the translating transformations used in this process. As a result of the conducted research, the most productive ways and models of formation of the terms under study were revealed, the ways of their translation into Ukrainian and translating transformations used in the process were analyzed. The appendices provide a glossary of the most frequently used terms of international humanitarian law in the analyzed types of texts in both languages.
 • Item
  Японські запозичення в сучасній англійській мові: сфера стандарта та субстандарта
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Каценельсон, Якiв Олегович; Katsenelson, Yakiv
  UK: ДР: 201 с., 158 джерел, 6 додатків. Об’єкт дослідження – запозичена лексика з японської мови у сфері англомовного стандарта (загальновживана та мова для спеціальних цілей) та субстандарту (мова аніме та манга). Мета роботи – виявити когнітивні підстави й встановити лінгвокультурологічні фактори запозичення з японської мови та дослідити функціонування японізмів у сучасній англійській мові у сфері стандарту та субстандарту. Методи дослідження – лінгвістичний; аналізу суцільної вибірки; контекстуальний та описовий; системно-функціональний; компонентного аналізу; словникових дефініцій; етимологічний; історичний; кількісного аналізу. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз сучасних наукових підходів до поняття «запозичення» та «японізм», розглянуто різні класифікації запозичень, охарактеризовано умови прийому їх у мову-реципієнт, зроблено аналіз методології вивчення зазначених понять. Другий розділ присвячено результатам систематизації лексичних запозичень з японської мови, досліджено етапи та шляхи проникнення японізмів в англійську мову, проаналізовано лінгвокультурологічні чинники та причини їхнього входження в літературну мову. У третьому розділі досліджуються японізми в мовленні представників молодіжної субкультури аніме. У розділі дано характеристику процесу запозичення японської лексики у сфері субстандарту, розглянуто найважливіші риси субкультури аніме як елемента масової культури, виявлено когнітивні та лінгвокультурологічні характеристики сленгізмів японського походження, визначено особливості семантизації цих запозичень у словнику субстандартної лексики. У додатках надано приклади вживання японізмів, глосарії, діаграми та стаття й тези доповідей, що були опубліковані за результатами роботи. ЗАПОЗИЧЕННЯ, ЯПОНІЗМ, СЛЕНГІЗМ, АДАПТАЦІЯ, СФЕРА СТАНДАРТУ, СУБКУЛЬТУРА АНІМЕ, МАНГА, АСИМІЛЯЦІЯ MT: 201 pp., 158 sources, 10 appendixes. EN: The research object is the borrowed vocabulary from Japanese in the sphere of the English standard (commonly used and special-purpose language) and substandard (anime and manga language). The aim of the study is to identify the cognitive grounds and establish the linguistic and cultural factors of borrowing from Japanese and to investigate the functioning of Japonismes in Modern English in the sphere of standard and substandard. Research methods – the linguistic method, the analysis of a continuous sample, contextual analysis and descriptive method, system-functional method, component analysis method, method of dictionary definitions, etymological analysis, historical of borrowing process, the method of quantitative analysis. The first chapter of the qualification work presents an analysis of modern scientific approaches to the concepts of "borrowing" and "japonism", considers various classifications of borrowings, characterizes the conditions of their acceptance into the recipient language and analyses the methodology of studying these concepts. The second section is devoted to the results of the systematization of lexical borrowings from the Japanese language, the stages and ways of Japonism penetration into the English language, the linguistic and cultural factors and reasons for their entry into the literary language are analyzed. The third section examines japonism in the speech of representatives in the anime youth subculture. The chapter describes the process of borrowing Japanese vocabulary in the substandard sphere, considers the most important features of the anime subculture as an element of mass culture, reveals the cognitive and linguistic and cultural characteristics of Japanese origin slangisms and identifies the peculiarities of these borrowing somatization in the dictionary of substandard vocabulary. The appendices contain examples of Japonisms, glossaries, diagrams, and articles and abstracts published on the basis of the research. BORROWING, JAPONISM, SLANG, ADAPTATION, SPHERE OF STANDARD, ANIME SUBCULTURE, MANGA, ASSIMILATION
 • Item
  Переклад текстів гендерної тематики: особливості та стратегії
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Дженжера, Маргарита Валеріївна; Dzhenzhera, Maharyta V.
  UK: Кваліфікаційна робота: 133 с., 2 табл., 69 джерел. Об’єкт дослідження – переклад англомовних текстів гендерної тематики. Мета роботи – дослідити мовні особливості англомовних текстів гендерної тематики та визначити способи їх відтворення при перекладі українською. Метoди дocлiдження – метод суцільної вибірки (при доборі матеріалу для дослідження), метод лінгвістичного аналізу (для виокремлення фразеологічних одиниць), метод зіставного аналізу (для встановлення спільних рис та розбіжностей), метод перекладацького аналізу. У першому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «гендер», означено проблему гендерних досліджень та визначення стереотипів; ідентифіковано гендерні ролі та стереотипи та визначено міждисциплінарний характер гендерології. Другий розділ ідентифікує шляхи перекладу текстів гендерної тематики, а також прагматичний та лексичний аспект відтворення стереотипів українською мовою. Також наведено аспекти використання та переклад текстів гендерної тематики. У висновках узагальнено результати дослідження. ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНО-МАРКОВА ОДИНИЦЯ, ГЕНДЕРНІСТЬ, СТЕРЕОТИП, ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ, ПАРАДИГМА, ПРАГМАТИКА EN: Qualification work: 133 pages, 2 tables, 69 sources. The object of the research is the translation of English-language texts on gender topics. The purpose of the work is to investigate the linguistic features of English-language texts on gender topics and to determine the ways of their reproduction when translated into Ukrainian. Research methods – continuous sampling method (when selecting material for research), linguistic analysis method (to isolate phraseological units), comparative analysis method (to establish common features and differences), translation analysis method. In the first section of the qualification work, the concept of "gender" is defined, the problem of gender research and definition of stereotypes is defined; gender roles and stereotypes are identified and the interdisciplinary nature of gender studies is determined. The second section identifies ways of translating gender-related texts, as well as the pragmatic and lexical aspect of reproducing stereotypes in the Ukrainian language. Aspects of the use and translation of gender-related texts are also given. The results of the research are summarized in the conclusions. GENDER, GENDER-MARKED UNIT, GENDERITY, STEREOTYPE, POLITICAL CORRECTNESS, PARADIGM, PRAGMATICS
 • Item
  Англомовний комп’ютерний сленг: формування, функціонування та переклад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грушко, Світлана Сергіївна; Hrushko, Svitlana
  UK: Теоретико-методологічні засади вивчення англомовного комп’ютерного сленгу, структурно-семантичні особливості англомовного комп’ютерного сленгу, особливості перекладу англомовного комп’ютерного сленгу EN: Theoretical and methodological principles of study english computer slang, structural-semantic features of english computer slang, features of english computer slang translation
 • Item
  Урбаністичний художній простір Дж. Джойса та його збереження в перекладі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Гацула, Євгенія Сергіївна; Hatsula, Yevheniia S.
  UK: У кваліфікаційній роботі окреслено поняття художнього концепту у сучасній лінгвістиці, його структура та методика дослідження, традиція зображення міста у сучасній літературі та його відображення як певного образу у художньому просторі твору, наведені літературна роль та культурна специфіка концепту «CITY», продемонстроване асоціативне поле з ключовим словом-представником «CITY» та досліджено його лексичне вираження. EN: In the master thesis were outlined the definition of a literary concept in modern linguistics, its structure and research methods, the tradition of depicting the city in modern literature and its reflection as a certain image in the literary space of the work, the literary role and cultural specificity of the concept "CITY", demonstrates the associative field with the keyword representative of "CITY" and studies its lexical expression.
 • Item
  Специфіка перекладу англомовних медіа текстів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Білошапка, Віталія Сергіївна; Biloshapka, Vitaliia
  UK: Об’єкт дослідження – англомовний медіатекст. Мета роботи – визначити специфіку перекладу англомовних медіатекстів. EN: The object of study is an English language media text. The purpose of the study is to determine the specifics of translation of English language media texts.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Міжкультурна адаптація вебсайтів туристичних компаній як проблема спеціального перекладу»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Шапран, Еліна Олегівна; Shapran, Elina
  UK: Об’єктом дослідження виступає локалізація вебсайтів. Метою дослідження є виявлення особливостей міжкультурної адаптації контенту вебсайтів туристичних платформ в ракурсі локалізації (українсько-англійський напрям). В першому розділі дипломної роботи окреслено теоретико-методологічні засади дослідження міжкультурної адаптації, виокремлено культуроорієнтовані підходи у перекладознавстві, розглянуто мережу Інтернет як перекладацьке поле. В другому розділі розглянуто особливості міжкультурної адаптації ве-бсайтів туристичних компанії в аспекті трансляції. В результаті проведеного дослідження визначено особливості міжкультурної адаптації контенте вебсайтів туристичних компаній в ракурсі локалізації, розроблено алгоритм міжкультурної адаптації контенту вебсайтів туристичних компаній. EN: The object of the study is the localization of websites. The aim of the study is to identify the features of intercultural adaptation of the content of websites of tourist platforms in the perspective of localization (Ukrainian-English direction. The first section of the thesis outlines the theoretical and methodological foundations of the study of intercultural adaptation, it also highlights the culture-oriented approaches in Translation Studies, as well as considers the Internet as a field of translation. The second section presents the characteristics of travel companies' websites in terms of translation and analyzes the features of reproduction of culturally motivated holiness, value and experience, the localization of oikonyms and internationalisms. As a result of the research and analysis, a special translation algorithm was proposed and some general recommendations for the process of their translation were identified.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Прагматична організація малоформатних текстів англомовної побутово-технічної реклами »
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Тетюшина, Катерина Миколаївна; Tetiushyna, Kateryna M.
  UK: Об'єкт дослідження: малоформатні тексти слоганкоротких оголошень, використані в англомовній технічній рекламі. Предмет дослідження: прагмасемантична організація малоформатних текстів англомовної технічної рекламиі. Мета роботи: зясування шляхів і способів прагматичного аранжування малоформатних текстів англомовної технічної рекламиі (на матеріалі англомовних журналів Global Traveler таТhе Есоnomist). Встановлено, що комунікативна стратегія оцінки та її типовий носій -вердиктиви – використовуються в технічних рекламних текстах сучасної англійської мови переважно у прихованому, імпліцитному вигляді. Домінантною ж комунікативною стратегією, яку реалізовано в експліцитній формі, є аргументативна. Прагматично гібридизовані речення є найбільш типовим способом реалізації комунікативної інтенції технічного рекламодавця. EN: Object of research: small-format texts of slogans of short announcements, used in English-language technical advertising. Subject of research: pragmatic organization of small-format texts of English-language technical advertising. Purpose: to find out the ways and means of pragmatic arrangement of small-format texts of English-language technical advertising (based on the English-language magazines Global Traveler and The Economist). It is established that the communicative strategy of evaluation and its typical carrier - verdicts - are used in technical advertising texts of modern English mainly in a hidden, implicit form. The dominant communicative strategy, which is implemented in an explicit form, is argumentative. Pragmatically hybrid sentences are the most typical way to realize the communicative intention of a technical advertiser.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Англомовна фітоморфна ідіоматика: специфіка функціонування та перекладу»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Рябчук, Оксана Володимирівна; Riabchuk, Oksana
  UK: Розділ 1. Теоретичні основи вивчення поняття фітоморфна ідіома в мовній картині світу. Розділ 2. Структурно-семантичні особливості англомовних фітоморфних метафор. Розділ 3. Функціонування та переклад англомовної фітоморфної ідіоматики у мовній картині світу. EN: Section 1. Theoretical fundamental sofstudying the concept of phytomorphic idiom in the linguistic picture of the world. Section 2. Structural and semantic features of English phytomorphic metaphors. Section 3. Functioning and translation of English phytomorphic idioms in the picture of the world.
 • Item
  Кваліфікаційна робота на тему «Структурно-семантичні особливості епонімів у травматології та ортопедії»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Петруша, Юлія Юріївна; Petrusha, Yuliya
  UK: Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню структурно-семантичних особливостей англійських епонімів терміносистеми травматології та ортопедії. Було виділено також продуктивні періоди утворення епонімів та проаналізовано синонімічні відношення. EN: The master's thesis is devoted to the study of structure and semantic peculiarities of English eponyms in the terminology of traumatology and orthopedics. Productive world-formative models were distinguished and synonymic relations are analysed.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Переклад текстів гастрономічного дискурсу українською мовою»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Небога, Ганна Анатоліївна; Neboha, Hanna
  UK: Об'єкт дослідження – стилістичні, прагматичні, лексико-граматичні та міжкультурні особливості, кулінарних рецептів англійською, французькою, українською мовами. Мета роботи – виявлення особливостей та способів перекладу кулінарних текстів українською мовою. У першому розділі дипломної роботи зазначено теоретичні засади вивчення гастрономічного дискурсу, досліджено лінгвокультурологічні особливості гастрономічних текстів та наведення прикладів, розглянуто усі жанри та структури текстів гастрономічного дискурсу. У другому розділі надані семантичні групи слів гастрономічної тематики та синтаксичні особливості, функції, які несе кулінарний рецепт. Третій розділ містить аналіз перекладу кулінарного рецепту з англійської на українську та французьку з зазначенням використаних трансформацій, крім того вивчаються труднощі, які виникають під час перекладу тексті гастрономічного дискурсу, а також способи їх подолання. EN: Study object is stylistic, pragmatic, lexical-grammatical, and intercultural features of the English, French, Ukrainian recipes. It is aimed to study the features and translating methods of the gastronomic texts into Ukrainian. The first section of the thesis introduces the theoretical basiсs of gastronomic discourse, linguistic and cultural features of the gastronomic texts. It was considered all genres and structures of the gastronomic discourse texts. The second section provides a semantic group of the words, syntactic features, and function of the gastronomic texts. The third section contains an analysis of the English – Ukrainian, French translation with an indication of the transformation. Furthermore, the translation difficulties and solutions were studied on the gastronomic texts.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Переклад юридичної термінології в текстах страхової галузі»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Москаленко, Денис Олександрович; Moskalenko, Denys
  UK: Об’єкт дослідження – переклад української та англійської юридичної термінології у текстах страхової галузі. Мета роботи – дослідження основних принципів перекладу документів страхової галузі та їх юридичної термінології. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто визначення і параметричні характеристики терміна, відстежено та узагальнено історичні передумови становлення і розвитку української та англійської юридичної термінології. У другому розділі кваліфікаційної роботи змальовано спільне та відмінне у специфіці української та англійської юридичної термінології, охарактеризовано принципи класифікації української та англійської юридичної термінології. У третьому розділі наведено класифікацію договорів страхування за видами страхування в Україні, проаналізована структура типового українського та англійського договору страхування, визначено ізоморфні та аломорфні лексико-граматичні особливості українських та англійських договорів страхування, розкрито роль концепції правової еквівалентності української та англійської юридичної термінології дискурсу страхування при перекладі, описано використані прийоми та методи перекладу юридичної термінології договорів страхування з української на англійську мову. EN: The study object is the translation of legal terminology between Ukrainian and English in insurance industry texts. The first section of the master thesis examines the definition concepts and parametric characteristics of the term, traces and summarizes the historical background of the formation and the development of Ukrainian and English legal terminology. The second section of the master thesis establishes the common and different features of Ukrainian and English legal terminology, characterizes the classification principles of Ukrainian and English legal terminology. The third section classifies the insurance contracts according to the variants of insurance in Ukraine, analyses the structure of the typical Ukrainian and English insurance contracts, identifies the isomorphic and allomorphic lexical and grammatical features of both Ukrainian and English insurance contracts, discovers the role of the concept of legal equivalence between Ukrainian and English legal terminology in the discourse of insurance, describes the methods and techniques applied in the translation of the legal terminology used in insurance contracts between Ukrainian and English languages.