Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу

Abstract

UK: Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу містить передавальний оптоелектронний модуль для передачі інформації, оптично пов'язаний з прийомним оптоелектронним модулем, що приймає інформацію через послідовно встановлені перший оптичний розгалужувач, оптичне волокно та другий оптичний розгалужувач. Передавальний оптоелектронний модуль поділений на два ланцюги, до першого ланцюга надходить інформаційний сигнал, що подається на перший вхід логічного перемикаючого пристрою, перший вихід котрого з'єднаний з першим лазерним перетворювачем електричних сигналів в оптичні, що послідовно з'єднаний з першим транспондером та першою оптичною лінією затримки, що містить в собі перший та другий оптичні розгалужувачі та входить до першого входу мультиплексора, другий ланцюг передавального оптичного модуля містить синхронізований з інформаційним сигналом генератор маскуючих сигналів, що передає вихідні маскуючі сигнали на другий вхід логічного перемикаючого пристрою, другий вихід якого послідовно з'єднаний з другим лазерним перетворювачем електричних сигналів в оптичні, другим транспондером, другою оптичною лінією затримки, що містить в собі третій та четвертий оптичні розгалужувачі та входить до другого входу мультиплексора, вихід мультиплексора в свою чергу з'єднаний через оптичне волокно з прийомним оптоелектронним модулем, що складається з демультиплексора, перший вихід якого послідовно з'єднаний з оптичним фільтром, третьою оптичною лінією затримки, що містить в собі п'ятий та шостий оптичні розгалужувачі, а другий вихід звільняється від маскуючих сигналів. EN: A device for protecting information in fiber-optic communication lines from unauthorized access includes a transmitting optoelectronic module for transmitting information, optically connected to a receiving optoelectronic module that receives information through the first optical splitter, optical fiber, and second optical splitter installed in series. The transmitting optoelectronic module is divided into two circuits, the first circuit receives an information signal that is fed to the first input of a logical switching device, the first output of which is connected to the first laser converter of electrical signals into optical signals, which is connected in series to the first transponder and the first optical by a delay line containing the first and second optical splitters and entering the first input of the multiplexer, the second circuit of the transmission optical module contains a generator of masking signals synchronized with the information signal, which transmits the output masking signals to the second input of the logic switching device, the second output of which is in series with connected to the second laser converter of electrical signals into optical signals, the second transponder, the second optical delay line, which contains the third and fourth optical splitters and enters the second input of the multiplexer, the output of the multiplexer, in turn, is connected through an optical fiber to the receiving optoelectronic module , consisting of a demultiplexer, the first output of which is connected in series with an optical filter, a third optical delay line containing the fifth and sixth optical splitters, andthe second output is freed from masking signals.

Description

Пат. 132701 Україна МПК H04K 1/10 (2006.01), H04B 10/25 (2013.01). Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу / О.В. Щекотихін, Л.М. Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В. Литовка (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький Національний технічний університет. - № u201809015 ; заявл. 30.08.2018 ; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5

Keywords

information protection, fiber-optic, masking signal generator, optical splitter, захист інформації, оптичне волокно, генератор маскуючих сигналів, оптичний розгалужувач

Citation