Патенти на корисну модель

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу
  (Укрпатент, 2019) Щекотихін, Олег В'ячеславович; Shchekotykhin, Oleh; Карпуков, Леонід Матвійович; Karpukov, Leonid; Савченко, Дарина Костянтинівна; Savchenko, Daryna; Литовка, Тетяна Василівна; Lytovka, Tetiana
  UK: Пристрій захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу містить передавальний оптоелектронний модуль для передачі інформації, оптично пов'язаний з прийомним оптоелектронним модулем, що приймає інформацію через послідовно встановлені перший оптичний розгалужувач, оптичне волокно та другий оптичний розгалужувач. Передавальний оптоелектронний модуль поділений на два ланцюги, до першого ланцюга надходить інформаційний сигнал, що подається на перший вхід логічного перемикаючого пристрою, перший вихід котрого з'єднаний з першим лазерним перетворювачем електричних сигналів в оптичні, що послідовно з'єднаний з першим транспондером та першою оптичною лінією затримки, що містить в собі перший та другий оптичні розгалужувачі та входить до першого входу мультиплексора, другий ланцюг передавального оптичного модуля містить синхронізований з інформаційним сигналом генератор маскуючих сигналів, що передає вихідні маскуючі сигнали на другий вхід логічного перемикаючого пристрою, другий вихід якого послідовно з'єднаний з другим лазерним перетворювачем електричних сигналів в оптичні, другим транспондером, другою оптичною лінією затримки, що містить в собі третій та четвертий оптичні розгалужувачі та входить до другого входу мультиплексора, вихід мультиплексора в свою чергу з'єднаний через оптичне волокно з прийомним оптоелектронним модулем, що складається з демультиплексора, перший вихід якого послідовно з'єднаний з оптичним фільтром, третьою оптичною лінією затримки, що містить в собі п'ятий та шостий оптичні розгалужувачі, а другий вихід звільняється від маскуючих сигналів. EN: A device for protecting information in fiber-optic communication lines from unauthorized access includes a transmitting optoelectronic module for transmitting information, optically connected to a receiving optoelectronic module that receives information through the first optical splitter, optical fiber, and second optical splitter installed in series. The transmitting optoelectronic module is divided into two circuits, the first circuit receives an information signal that is fed to the first input of a logical switching device, the first output of which is connected to the first laser converter of electrical signals into optical signals, which is connected in series to the first transponder and the first optical by a delay line containing the first and second optical splitters and entering the first input of the multiplexer, the second circuit of the transmission optical module contains a generator of masking signals synchronized with the information signal, which transmits the output masking signals to the second input of the logic switching device, the second output of which is in series with connected to the second laser converter of electrical signals into optical signals, the second transponder, the second optical delay line, which contains the third and fourth optical splitters and enters the second input of the multiplexer, the output of the multiplexer, in turn, is connected through an optical fiber to the receiving optoelectronic module , consisting of a demultiplexer, the first output of which is connected in series with an optical filter, a third optical delay line containing the fifth and sixth optical splitters, andthe second output is freed from masking signals.
 • Item
  Спосіб комбінованого модифікування магнієвих сплавів алмазним порошком
  (Укрпатент, 2024) Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym; Лук'яненко, Олександр Сергійович; Lukianenko, Oleksandr; Грешта, Віктор Леонідович; Greshta, Viktor; Блумбергс, Ільмарс Янович; Blumbergs, Ilmars; Хаука, Марис Янович; Hauka, Maris
  UK: Спосіб комбінованого модифікування магнієвого сплаву включає приготування розплаву, рафінування його і поверхневе модифікування. Після приготування розплаву у роздавальних печах проводять процес об'ємного модифікування перед заливкою у форми. Як об'ємний і поверхневий модифікатор використовують алмазний порошок. EN: The method of combined modification of magnesium alloy includes melt preparation, refining and surface modification. After the melt is prepared in the dispensing furnaces, the process of bulk modification is carried out before pouring into molds. Diamond powder is used as a bulk and surface modifier.
 • Item
  Спосіб визначення механічних властивостей жароміцних нікелевих сплавів
  (у, 2022) Глотка, Олександр Анатолійович; Glotka, Oleksandr; Ольшанецький, Вадим Юхимович; Ol’shanetskii, Vadym; Кононов, Віталій Владиславович; Kononov, Vitaliy
  UK: Спосіб визначення механічних властивостей жароміцних нікелевих сплавів включає визначення хімічного складу сплавів, вимірювання температури і отримання розрахункових характеристик властивостей, за заздалегідь складеними рівняннями регресії по яким визначають розрахункові характеристики механічних властивостей сплавів. В процесі визначення хімічного складу сплавів окремо визначають хімічний склад γ'-зміцнювальних та γ-зміцнювальних елементів при температурі 273…323 K. Рівняння регресії має вигляд: σВ=α(Кγ)+β, де Кγ=5(Al+Ti+Nb+Ta+Hf)/(Cr+W+Mo+Re+Co+Ru); α та β - емпіричні коефіцієнти в рівнянні регресії (для сплавів з рівновісною кристалізацією 146,34 та 713,73; зі спрямованою кристалізацією 181,73 та 690,2; з монокристалічною кристалізацією 57,414 та 1030,1 відповідно); Аl, Ті, Nb, Та, Hf - вміст відповідних γ'-зміцнювальних елементів у сплаві, % мас; Cr, W, Mo, Re, Co, Ru - вміст відповідних γ-зміцнювальних елементів у сплаві, % мас. EN: A method for determining the mechanical properties of heat-resistant nickel alloys includes determining the chemical composition of the alloys, measuring the temperature and obtaining the calculated characteristics of the properties, according to the regression equations prepared in advance, which determine the calculated characteristics of the mechanical properties of the alloys. In the process of determining the chemical composition of alloys, the chemical composition of γ'- strengthening and γ-strengthening elements is determined separately at a temperature of 273...323 K. The regression equation is as follows: σВ=α(Кγ)+β, where Кγ=5(Al+Ti+Nb+Ta+Hf)/(Cr+W+Mo+Re+Co+Ru); α and β- empirical coefficients in the regression equation (for alloys with equilibrium crystallization 146.34 and 713.73; with directional crystallization 181.73 and 690.2; with single crystal crystallization 57.414 and 1030.1, respectively); Al, Ti, Nb, Ta, Hf - the content of the corresponding γ'-strengthening elements in the alloy, % wt; Cr, W, Mo, Re, Co, Ru - the content of the corresponding γ-strengthening elements in the alloy, % wt.
 • Item
  Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі
  (Укрпатент, 2021) Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andriі; Банніков, Валерій Олександрович; Bannikov, Valerіі; Вербицький, Володимир Григорович; Verbytskyi, Volodymyr; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andriі; Дударенко, Ольга Васильовна; Dudarenko, Оlha; Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Оleksandr; Галайда, Юрій Євгенович; Halaida, Yurii; Рудасьов, Віктор Борисович; Rudasov, Viktor
  UK: Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі містить керовані колеса з підшипниками, осі з поворотними кулаками, металеву пластину, яка розміщена на штатному місці кріплення рульових тяг рейкового рульового механізму, кроковий електродвигун, який з'єднано із гвинтом кулько-гвинтової передачі. Гайку кулько-гвинтової передачі з'єднано із системою важелів, які, в свою чергу, через рульову тягу та поворотний важіль з'єднано із віссю повороту колеса. При цьому осі повороту керованих коліс автомобіля з'єднано із лівим та правим датчиками положення, які приєднані до електронного блока керування, до якого також приєднано кроковий електродвигун. EN: The device for continuous automatic correction of the toe-in of the steered wheels of a car in motion contains steered wheels with bearings, axles with swivel cams, a metal plate placed at the standard place of attachment of the steering rods of the rack and pinion steering mechanism, a stepper motor connected to a ball screw transmission nut. The ball screw nut is connected to a system of levers, which, in turn, are connected to the wheel pivot axis through the steering linkage and the swing arm. The axes of rotation of the steered wheels of the vehicle are connected to the left and right position sensors, which are connected to the electronic control unit, to which the stepper motor is also connected.
 • Item
  Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі
  (Укрпатент, 2021) Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andriі; Банніков, Валерій Олександрович; Bannikov, Valerіі; Вербицький, Володимир Григорович; Verbytskyi, Volodymyr; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andriі; Дударенко, Ольга Васильовна; Dudarenko, Оlha; Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Оleksandr; Галайда, Юрій Євгенович; Halaida, Yurii; Рудасьов, Віктор Борисович; Rudasov, Viktor
  UK: Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі містить керовані колеса з підшипниками, осі з поворотними кулаками, металеву пластину, яка розміщена на штатному місці кріплення рульових тяг рейкового рульового механізму, кроковий електродвигун, який з'єднано із гвинтом куле-гвинтової передачі, а гайку куле-гвинтової передачі з'єднано із системою важелів, які в свою чергу через рульову тягу та поворотний важіль з'єднано із віссю повороту колеса. Кероване колесо з лівого боку з'єднано із лівим датчиком положення та лівим кроковим електродвигуном, а кероване колесо з правого боку з'єднано із правим датчиком положення та правим кроковим електродвигуном, лівий та правий датчики положення, а також лівий та правий крокові електродвигуни приєднано до електронного блока керування. EN: The device for continuous automatic correction of the toe-in of the steered wheels of a vehicle in motion contains steered wheels with bearings, axles with swivel cams, a metal plate that is placed at the standard place of attachment of the steering rods of the rack and pinion steering mechanism, a stepper motor connected to a ball screw, and a ball screw nut connected to a system of levers, which in turn are connected to the steering axle through a steering rod and a swing arm. The steerable wheel on the left side is connected to the left position sensor and the left stepper motor, and the steerable wheel on the right side is connected to the right position sensor and the right stepper motor, and the left and right position sensors and the left and right stepper motors are connected to the electronic control unit.
 • Item
  Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів
  (Укрпатент, 2020) Трушевський, Вячеслав Едуардович; Trushevsky, Vjacheslav; Грицай, Сергій Васильович; Gritcay, Sergey; Турпак, Сергій Миколайович; Turpak, Serhii; Веремеєнко, Лілія Анатоліївна; Veremeyenko, Liliya
  UK: Проблисковий маячок для подавання різнокольорових світлових сигналів містить плафон із розташованим всередині джерелом світла. Плафон є безбарвним, а як джерело світла виступають три групи люмінофорних світлодіодів, кожна з яких випромінює світло одного кольору, світлодіоди однієї групи розміщені на панелі на рівних відстанях один від одного. UK: A flashing beacon for providing multi-colored light signals contains a lampshade and a light source inside. The ceiling is colorless, and one light source is represented by three groups of fluorescent LEDs, each of which emits light of the same color, the LEDs of one group are placed on the panel at equal distances from each other.
 • Item
  Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються
  (Укрпатент, 2020) Грешта, Віктор Леонідович; Greshta, Viktor; Павленко, Дмитро Вікторович; Pavlenko, Dmytro; Ткач, Дар'я Володимирівна; Tkach, Daria
  UK: Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються, включає збудження коливань та визначення частоти власних коливань системи підкладка- покриття та визначення модуля пружності покриття, що досліджують. Спочатку розраховують частоту власних коливань системи підкладка-покриття для різних значень модуля пружності покриття, встановлюють емпіричну залежність модуля пружності покриття від частоти власних коливань системи підкладка-покриття. Після цього експериментально визначають власну частоту коливань системи підкладка-покриття та за встановленою емпіричною залежністю визначають значення динамічного модуля пружності покриття. EN: A method for determining the dynamic modulus of elasticity of coatings to be treated includes excitation of vibrations and determination of the natural vibration frequency of the substrate-coating system and determination of the modulus of elasticity of the coating under study. First, the natural vibration frequency of the substrate-coating system is calculated for different values of the coating elastic modulus, and the empirical dependence of the coating elastic modulus on the natural vibration frequency of the substrate-coating system is established. After that, the natural vibration frequency of the substrate-coating system is experimentally determined and the value of the dynamic modulus of elasticity of the coating is determined using the established empirical dependence.
 • Item
  Ніж спортивний "Запорізька Січ"
  (Укрпатент, 2020) Гавриленко, В'ячеслав Віталійович; Havrylenko, Vyacheslav; Капустян, Олексій Євгенович; Kapustіan, Oleksiі; Бровко, Олексій Борисович; Brovko, Oleksiy
  UK: Ніж спортивний містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі. Торець рукоятки виконаний округлим, загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими. Довжина рукоятки менше довжини клинка. Ширина рукоятки менше ніж у клинка у 1,4 разу. По всій довжині клинка виконано плоску площадку шириною по 8 мм від подовжньої осі ножа. Товщина від торця рукоятки до центра клинка є постійною і рівномірно зменшена від його середньої частини до загостреного кінця та від плоскої площадки клинка до його бічних поверхонь й плавно переходить в округлу форму леза та вістря з радіусом, близьким до половини товщини клинка, товщина вістря менше, ніж рукоятки в 2,5 рази. Довжина рукоятки менше довжини клинка у 1,3 рази. EN: The sports knife contains a blade and a handle that are symmetrical about the longitudinal axis and are made entirely of sheet steel. The end of the handle is rounded, the pointed end of the blade has a contour bounded on both sides by convex curves. The length of the handle is less than the length of the blade. The width of the handle is 1.4 times less than that of the blade. A flat area 8 mm wide from the longitudinal axis of the knife is made along the entire length of the blade. The thickness from the end of the handle to the center of the blade is constant and uniformly reduced from its middle part to the pointed end and from the flat surface of the blade to its side surfaces and smoothly transitions into a rounded shape of the blade and a point with a radius close to half the thickness of the blade, the point thickness is less, than handles in 2.5 times. The length of the handle is 1.3 times less than the length of the blade.
 • Item
  Спосіб комбінованого модифікування магнієвих сплавів одностінними вуглецевими нанотрубками.
  (Укрпатент, 2024) Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym; Лук'яненко, Олександр Сергійович; Lukianenko, Oleksandr; Грешта, Віктор Леонідович; Greshta, Viktor; Блумбергс, Ільмарс Янович; Blumbergs, Ilmars; Хаука, Марис Янович; Hauka, Maris
  UK: Спосіб комбінованого модифікування магнієвого сплаву включає приготування розплаву,рафінування його і поверхневе модифікування. Після приготування розплаву у роздавальних печах проводиться процес об'ємного модифікування перед заливкою у форми. Як об'ємний і поверхневий модифікатор використовують одностінні вуглецеві нанотрубки. EN: The method of combined modification of magnesium alloy includes melt preparation, refining and surface modification. After the melt is prepared in the dispensing furnaces, the process of bulk modification is carried out before pouring into molds. Single-walled carbon nanotubes are used as bulk and surface modifiers.
 • Item
  Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі
  (Укрпатент, 2020) Щербина, Андрій Васильович; Shcherbyna, Andriі; Банніков, Валерій Олександрович; Bannikov, Valerіі; Вербицький, Володимир Григорович; Verbytskyi, Volodymyr; Сосик, Андрій Юрійович; Sosyk, Andriі; Дударенко, Ольга Васильовна; Dudarenko, Оlha; Артюх, Олександр Миколайович; Artyukh, Оleksandr; Галайда, Юрій Євгенович; Halaida, Yurii; Рудасьов, Віктор Борисович; Rudasov, Viktor
  UK: Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі, який містить керовані колеса з підшипниками, осі з поворотними кулаками. На металевій пластині, розміщеній на штатному місці кріплення рульових тяг рейкового рульового механізму, встановлено кроковий електродвигун, який з'єднано із гвинтом кульо-гвинтової передачі, а гайку кульо-гвинтової передачі з'єднано із системою важелів, які, в свою чергу, через рульову тягу та поворотний важіль з'єднано із віссю повороту колеса. EN: A device for continuous automatic regulation of the toe-in of steered wheels on a vehicle in motion, which includes steered wheels with bearings, axles with pivot cams. A stepper motor installed on a metal plate located at the standard place of attachment for steering rods rack and pinion steering mechanism is connected to a ball screw, and the nut of the ball screw is connected to a system of levers, which are connected to the wheel pivot axis through the steering rod and the swing lever.
 • Item
  Лабіринтне ущільнення газових турбін з покриттям
  (Укрпатент, 2019) Павленко, Дмитро Вікторович; Pavlenko, Dmytro; Ткач, Дар'я Володимирівна; Tkach, Daria; Грешта, Віктор Леонідович; Greshta, Viktor
  UK: Лабіринтне ущільнення газових турбін з покриттям включає ущільнювальне покриття на деталях статора, у якому гребінці, розташовані на циліндричній поверхні ротора, можуть прорізати для себе канавки. Як ущільнююче покриття використовують металокерамічний ущільнювальний матеріал на основі нікелю. EN: Labyrinth seals for coated gas turbines comprise a sealing coating on stator components in which the scallops arranged on the cylindrical surface of the rotor can cut grooves for themselves. The sealing coating is a metal-ceramic nickel-based metal-ceramic sealing material is used as the sealing coating.
 • Item
  Спосіб інтенсивної пластичної деформації пруткових заготовок
  (Укрпатент, 2019) Pavlenko, Dmytro; Павленко, Дмитро Вікторович; Ткач, Дар'я Володимирівна; Tkach, Daria; Кресанов, Юрій Степанович; Kresanov, Yuriy; Клочихін, Володимир Валерійович; Klochikhin, Vladimir
  UK: Спосіб інтенсивної пластичної деформації пруткових заготовок включає створення високого рівня гідростатичного тиску в прутковій заготовці, її циклічну деформацію шляхом повороту на кут 30° та повторення циклу деформації на всій довжині заготовки, причому створення високого рівня гідростатичного тиску відбувається на локальній ділянці пруткової заготовки в зоні деформації зсувом. EN: A method of severe plastic deformation of bar blanks includes creating a high level of hydrostatic pressure in the bar billet, its cyclic deformation by rotation angle of 30° and repeating the deformation cycle along the entire length of the workpiece, wherein the creation of high level of hydrostatic pressure is created in a local area of the bar billets in the zone of shear deformation.
 • Item
  Цифровой осцилограф на основі звукової карти комп’ютера
  (Укрпатент, 2019) Сейдаметов, Станіслав Валерійович; Seidametov, Stanislav; Лоскутов, Степан Васильович; Loskutov, Stephan; Щетініна, Мирослава Олегівна; Schetinina, Myroslava
  UK: Цифровий малогабаритний осцилограф містить аналого-цифровий перетворювач (АЦП), атенюатор, персональний комп'ютер. Використовується АЦП звукової карти комп'ютера з роз'ємом TRS, має два вхідних канали, кожен з яких має щуп-голку, дві клеми заземлення та атенюатор, розрахований для роботи з напругою до 500 В. EN: A digital small-sized oscilloscope contains an analog-to-digital converter (ADC), an attenuator, and a personal computer. Uses the ADC of a computer sound card with a TRS connector, has two input channels, each of which has a needle probe, has two grounding terminals and an attenuator designed to operate with voltages up to 500 V.
 • Item
  Ливарний магнієвий сплав підвищеної міцності
  (Укрпатент, 2020) Айкін, Микита Дмитрович; Aikin, Mykyta; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym; Чорний, Вадим Миколайович; Chorniy, Vadym; Табунщик, Галина Володимирівна; Tabunshchyk, Galyna; Клочихін, Володимир Валерійович; Klochykhyn, Volodymyr; Зеленюк, Олексій Миколайович; Zelenyuk, Oleksii
  UK: Ливарний магнієвий сплав підвищеної міцності містить неодим, цирконій, цинк, магній та золото. EN: The high-strength cast magnesium alloy contains neodymium, zirconium, zinc, magnesium, and gold.
 • Item
  Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань
  (Укрпатент, 2020) Дядя, Сергій Іванович; Dyadya, Serhiy; Козлова, Олена Борисівна Олена Борисівна; Kozlova, Olena; Кудря, Ірина Олександрівна; Kudrya, Irina
  UK: Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань, при якому виконують визначення та фіксування параметрів поверхні за допомогою індуктивного датчика, який перетворює визначені ним параметри в цифровий сигнал у вигляді осцилограми, розділення її на частини між точками врізання двох сусідніх зубів та аналізування отриманих результатів. Вимірюють максимальний час різання по отриманих частинах, рахують кількість різей між двома сусідніми максимальними значеннями часу різання та контролюють крок хвилястості на обробленій поверхні. EN: A method of controlling the surface condition during down-milling under conditions of self-oscillation, in which the surface parameters are determined and recorded using an inductive sensor that converts the parameters determined by it into a digital signal in the form of an oscillogram, divides it into parts between the points of insertion of two adjacent teeth and analyses the results obtained. The maximum cutting time is measured in the resulting parts, the number of cuts between two adjacent maximum cutting times is counted, and the waviness pitch on the machined surface is controlled.
 • Item
  Механічний безшатунний прес
  (Укрпатент, 2020) Обдул, Василь Дмитрович; Obdul, Vasyl; Широкобоков, Віталій Володимирович; Shyrokobokov, Vitalii; Матюхін, Антон Юрійович; Matukhin, Anton; Обдул, Дмитро Васильович; Obdul, Dmitro
  UK: Механічний безшатунний прес складається із розміщеного в напрямних станини повзуна, кінематично зв'язаний з кривошипами за допомогою насаджених на вісь повзуна щік, шпонок і вала кривошипа з нерухомо встановленими на його консолях шестернями, які знаходяться в кінематичному контакті через встановлені на кривошипах проміжні зубчаті колеса з нерухомими шестернями, які в свою чергу нерухомо змонтовано вісесиметрично валам, на яких встановлено приводні зубчаті колеса з можливістю обертання в стійках станини. Число зубців нерухомої шестірні вдвічі більше, ніж у шестірні. EN: The mechanical rodless press consists of a slider placed in the frame guides, kinematically connected to the cranks by means of jaws, keys and a crank shaft with fixed gears mounted on its consoles, which are in kinematic contact through intermediate gears with fixed gears mounted on the crankshafts, which in turn are fixedly mounted axially to the shafts on which the drive gears are mounted and can rotate in the frame racks. The number of teeth of the fixed gear is twice that of the pinion gear.
 • Item
  Ливарний сплав на основі магнію з покращеною пластичністю
  (Укрпатент, 2020) Айкін, Микита Дмитрович; Aikin, Mykyta; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym; Чорний, Вадим Миколайович; Chorniy, Vadym; Клочихін, Володимир Валерійович; Klochykhyn, Volodymyr; Силенко, Сергій Анатолійович; Sylenko, Serhii Anatoliiovych; Зеленюк, Олексій Миколайович; Zelenyuk, Oleksii; Лук'яненко, Олександр Сергійович; Lukianenko, Oleksandr
  UK: Ливарний сплав на основі магнію з підвищеною пластичністю містить цирконій, неодим, цинк та додатково - золото. EN: The magnesium-based casting alloy with high ductility contains zirconium, neodymium, zinc and gold
 • Item
  Спосіб контролю стану поверхні в умовах автоколивань
  (Укрпатент, 2020) Дядя, Сергій Іванович; Dyadya, Serhiy; Козлова, Олена Борисівна; Kozlova, Olena; Штанкевич, Вікторія Сергіївна; Shtankevich, Victoria; Зубарєв, Андрій Євгенович; Zubarev, Andriy; Завєдєєв, Владислав Олександрович; Zavedeev, Vladislav
  UK: Спосіб контролю стану поверхні в умовах автоколивань, що включає визначення та фіксування параметрів поверхні за допомогою індуктивного датчика, який перетворює визначені ним параметри в цифровий сигнал у вигляді осцилограми, розділення її на частини між точками врізання двох сусідніх зубів та аналізування отриманих результатів, причому по отриманій частині осцилограми вимірюють період автоколивань -TAK та контролюють крок хвилястості на поверхні різання -SAK . EN: A method for controlling the state of a surface under conditions of self-oscillation, which includes determining and fixing surface parameters using an inductive sensor that converts the parameters determined by it into a digital signal in the form of an oscillogram, dividing it into parts between the points of insertion of two adjacent teeth and analyzing the results obtained, and the The obtained part of the oscillogram is used to measure the period of self-oscillations -TSO and control the pitch of waviness on the cutting surface -SSO.
 • Item
  Спосіб відбору інформативних ознак великих даних для побудови розпізнавальних моделей
  (Укрпатент, 2019) Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andrii; Льовкін, Валерій Миколайович; Lovkin, Valerii
  UK: Спосіб відбору інформативних ознак великих даних для побудови розпізнавальних моделей полягає в тому, що набір інформативних ознак формують на основі вибірки даних, будують модель, за якою оцінюють значення цільової функції помилки та як рішення приймають комбінацію ознак, для якої помилка є мінімальною. Вибірку даних передають на вузли паралельної системи, де відбір інформативних ознак реалізують окремо від інших вузлів і використовують різні способи, що ґрунтуються на імовірнісному підході. Інформацію про досліджені на окремих вузлах точки простору пошуку передають іншим вузлам для уникнення повторного оцінювання. Збирають, розподіляють інформацію про процес відбору та узгоджують її, виконуючи оцінку концентрованості рішень навколо найкращих значень в обмежених областях пошуку на головному вузлі системи. За надмірної концентрації контрольних точок виконують введення в поточну множину рішень додаткових контрольних точок. Рішення, які характеризуються найкращим значенням цільової функції, передають для подальшого оброблення, а всі інші рішення вибирають з наявного набору випадковим чином. EN: The method of selecting informative features of big data for building recognition models is that a set of informative features is formed on the basis of a sample of data, a model is built, according to which the value of the objective function of the error is estimated, and a combination of features for which the error is minimal is made as a decision. The data sample is transferred to the nodes of the parallel system, where the selection of informative features is implemented separately from other nodes and various methods based on a probabilistic approach are used. Information about the points of the search space explored on individual nodes is transmitted to other nodes to avoid repeated evaluation. Collect, distribute information about the selection process and coordinate it by evaluating the concentration of solutions around the best values in limited search areas on the main node of the system. If there is an excessive concentration of control points, additional control points are introduced into the current set of solutions. The solutions characterized by the best value of the objective function are forwarded for further processing, and all other solutions are randomly selected from the available set.
 • Item
  Ливарний магнієвий сплав з підвищеною пластичністю.
  (Укрпатент, 2019) Айкін, Микита Дмитрович; Aikin, Mykyta; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym; Чорний, Вадим Миколайович; Chorniy, Vadym; Клочихін, Володимир Валерійович; Klochykhyn, Volodymyr; Лукінов, Володимир Васильович; Lukinov, Volodymyr; Зеленюк, Олексій Миколайович; Zelenyuk, Oleksii; Лук'яненко, Олександр Сергійович; Lukianenko, Oleksandr
  UK: Ливарний сплав на основі магнію з підвищеною пластичністю містить цирконій, неодим, цинк. Додатково містить срібло. EN: A magnesium-based casting alloy with increased plasticity containing zirconium, neodymium, and zinc. It also contains silver.