Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства

Abstract

UK: У роботі проаналізовані сучасні наукові підходи дослідження категоріального апарату; розглянуто сутність та структуру інвестиційної програми розвитку металургійного підприємства; здійснено аналіз методичних основ використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства; визначені умови, стан і тенденції інвестиційного розвитку металургійних підприємств України; проведено аналіз та оцінку інвестиційної діяльності металургійних підприємств; виявлені організаційно-структурні чинники управління інвестиційним розвитком металургійних підприємств; сформований підхід до оцінювання інвестиційної привабливості вертикально інтегрованої компанії; запропоновані програмні засоби досягнення цілей інвестиційного розвитку металургійного підприємства у змінних умовах; розроблене організаційно-економічне забезпечення реалізації інвестиційної програми розвитку металургійного підприємства. EN: The paper analyzes modern scientific approaches to the investigation of categorical apparatus; the essence and structure of the investment program of the metallurgical enterprise development are considered; the analysis of the methodical bases of using the program-target approach in the management of the investment program of the development of the metallurgical enterprise; defined conditions, state and trends of investment development of metallurgical enterprises of Ukraine; analysis and evaluation of investment activity of metallurgical enterprises; the organizational and structural factors of management of investment development of metallurgical enterprises are revealed; the developed approach to assessing the investment attractiveness of a vertically integrated company; proposed software tools to achieve the investment development goals of the metallurgical enterprise in changing conditions; the organizational and economic support for implementation of the investment program for the development of the metallurgical enterprise has been developed. RU: В работе проведен анализ современных научных подходов исследования категориального аппарата; рассмотрены сущность и структура инвестиционной программы металлургического предприятия; осуществлен анализ методических основ использования программно-целевого подхода в управлении инвестиционной программой развития металлургического предприятия; определены условия, состояние и тенденции инвестиционного развития металлургических предприятий Украины; проведены анализ и оценка инвестиционной деятельности металлургических предприятий; выявлены организационно-структурные факторы управления инвестиционным развитием металлургических предприятий; сформирован подход к оценке инвестиционной привлекательности вертикально интегрированной компании; предложены программные средства достижения целей инвестиционного развития металлургического предприятия в изменяющихся условиях; разработано организационно-экономическое обеспечение реализации инвестиционной программы развития металлургического предприятия.

Description

Нечаєва І. А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія / І. А. Нечаєва, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 231 с.

Keywords

investment of capital, investment development, management of investment development, program-purpose approach, інвестиції, інвестиційний розвиток, управління інвестиційним розвитком, програмно-цільовий підхід, инвестиции, инвестиционное развитие, управление инвестиционным развитием, программно-целевой подход

Citation