Монографії кафедри менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства
  (Запорізький національний технічний університет, 2011) Нечаєва, Ірина Анатоліївна; Nechaeva, Iryna A.; Нечаева, Ирина Анатольевна; Гудзь, Петро Васильович; Gudz, Petro V.; Гудзь, Петр Васильевич
  UK: У роботі проаналізовані сучасні наукові підходи дослідження категоріального апарату; розглянуто сутність та структуру інвестиційної програми розвитку металургійного підприємства; здійснено аналіз методичних основ використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства; визначені умови, стан і тенденції інвестиційного розвитку металургійних підприємств України; проведено аналіз та оцінку інвестиційної діяльності металургійних підприємств; виявлені організаційно-структурні чинники управління інвестиційним розвитком металургійних підприємств; сформований підхід до оцінювання інвестиційної привабливості вертикально інтегрованої компанії; запропоновані програмні засоби досягнення цілей інвестиційного розвитку металургійного підприємства у змінних умовах; розроблене організаційно-економічне забезпечення реалізації інвестиційної програми розвитку металургійного підприємства. EN: The paper analyzes modern scientific approaches to the investigation of categorical apparatus; the essence and structure of the investment program of the metallurgical enterprise development are considered; the analysis of the methodical bases of using the program-target approach in the management of the investment program of the development of the metallurgical enterprise; defined conditions, state and trends of investment development of metallurgical enterprises of Ukraine; analysis and evaluation of investment activity of metallurgical enterprises; the organizational and structural factors of management of investment development of metallurgical enterprises are revealed; the developed approach to assessing the investment attractiveness of a vertically integrated company; proposed software tools to achieve the investment development goals of the metallurgical enterprise in changing conditions; the organizational and economic support for implementation of the investment program for the development of the metallurgical enterprise has been developed. RU: В работе проведен анализ современных научных подходов исследования категориального аппарата; рассмотрены сущность и структура инвестиционной программы металлургического предприятия; осуществлен анализ методических основ использования программно-целевого подхода в управлении инвестиционной программой развития металлургического предприятия; определены условия, состояние и тенденции инвестиционного развития металлургических предприятий Украины; проведены анализ и оценка инвестиционной деятельности металлургических предприятий; выявлены организационно-структурные факторы управления инвестиционным развитием металлургических предприятий; сформирован подход к оценке инвестиционной привлекательности вертикально интегрированной компании; предложены программные средства достижения целей инвестиционного развития металлургического предприятия в изменяющихся условиях; разработано организационно-экономическое обеспечение реализации инвестиционной программы развития металлургического предприятия.
 • Item
  Монографія «Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством»
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Тесленок, Ірина Миколаївна; Teslenok, Iryna M.; Тесленок, Ирина Николаевна; Кримська, Любов Олександрівна; Krymskaya, Lyubov O.; Крымская, Любовь Александровна
  UK: Монографія присвячена одному з найважливіших наукових напрямів сучасного управління – стратегічному та інноваційному розвитку промислових підприємств. Розглянуто питання теорії та практики стратегічного аналізу зовнішнього середовища промислового підприємства. Здійснено стратегічний аналіз конкурентного та бізнес середовища підприємства з виробництва первинного алюмінію, обґрунтовано механізм адаптації підприємства до змін. Запропоновано методичний підхід до підвищення ефективності стратегічного управління підприємством шляхом використання інструментів збалансованої системи показників та економічної доданої вартості. Монографію рекомендовано студентам, магістрантам, фахівцям та науковцям, що займаються дослідженням сучасних форм управлінської діяльності. EN: The monograph is devoted to one of the most important scientific directions modern management - strategic and innovative development of industrial enterprises. The questions of the theory and practice of strategic analysis of the external environment of the industrial enterprise are considered. Strategic is implemented the analysis of the competitive and business environment of the enterprise for the production of primary aluminum, the mechanism of adaptation of the enterprise to changes is substantiated. The methodical approach to increasing the efficiency of strategic management of an enterprise through the use of instruments of a balanced system of indicators and economic value added is offered. The monograph is recommended for students, graduate students, and specialists scholars engaged in the research of modern forms of management activity. RU: Монография посвящена одному из важнейших научных направлений современного управления - стратегическом и инновационном развитии промышленных предприятий. Рассмотрены вопросы теории и практики стратегического анализа внешней среды промышленного предприятия. осуществлен стратегический анализ конкурентной и бизнес среды предприятия по производству первичного алюминия, обоснованно механизм адаптации предприятия к изменениям. Предложен методический подход к повышению эффективности стратегического управления предприятием путем использования инструментов сбалансированной системы показателей и экономической добавленной стоимости. Монография рекомендуется студентам, магистрантам, специалистам и ученым, занимающихся исследованием современных форм управленческой деятельности.