Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 20 (двадцять) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Социальная работа» специальности 231 «Социальная работа» по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 20 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and professional program «Social work» on speciality 231 «Social work» of the Zaporizhzhya National Technical University for the second (master's) level with a license number of 20 (twenty) people.

Description

Голова експертної комісії – завідувач кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор наук з державного управління, професор Коваль Ганна Володимирівна. Член експертної комісії – доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету, кандидат психологічних наук, доцент Фурман Анатолій Анатолійович

Keywords

експертний висновок, акредитація, соціальна робота, магістр, экспертное заключение, аккредитация, социальная работа, магистр, expert report, accreditation, Social work, master

Citation