Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Abstract

UK: У монографії розглянуто пріоритетні напрями розвитку туристичного бізнесу в Україні, аналізуються тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в сучасних умовах та зазначаються фінансово-економічні аспекти розвитку сучасного туризму. Матеріали монографії розраховано на керівників і фахівців сфери управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.EN: The monograph examines the priority directions of the development of tourism business in Ukraine, analyzes the tendencies of hotel and restaurant business development in modern conditions, and points out the financial and economic aspects of the development of modern tourism. Materials of the monograph are designed for managers and specialists in the field of tourism and hotel and restaurant business, teachers, researchers, graduate students, students of higher educational institutions.RU: В монографии рассмотрены приоритетные направления развития туристического бизнеса в Украине, анализируются тенденции развития гостиничного и ресторанного бизнеса в современных условиях и указываются финансово-экономические аспекты развития современного туризма. Материалы монографии рассчитан на руководителей и специалистов сферы управления туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, преподавателей, научных работников, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Description

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Keywords

national priorities, hotel, restaurant, consumer, service, activity, travel agency, transport, communication, туризм, національні пріоритети, готель, ресторан, споживач, послуга, діяльність, туристична фірма, транспорт, зв’язок, туризм, национальные приоритеты, отель, потребитель, услуга, деятельность, туристическая фирма, связь

Citation