Монографії кафедри ТГРБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком туризму в Україні
  (Класичний приватний університет, 2019) Шелеметьєва, Тетяна Вячеславівна; Shelemetieva, Tetiana
  UK: Монографія присвячена розробленню теоретико-методологічних положень, прикладних аспектів та інструментів управління розвитком туризму, спрямованих на створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму й курортів в Україні. Досліджено теоретичні та методологічні основи управління розвитком туризму. Проведено діагностику проблем і розглянуто особливості управління розвитком туризму в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку туризму як об’єкта управління в умовах трансформації національної економіки. Сформульовано пропозиції щодо формування ефективного управління розвитком туризму в Україні. Обґрунтовано впровадження дієвих підходів та інструментів управління розвитком туризму в Україні. Практичне значення монографії полягає в тому, що теоретичні положення доведено до рівня конкретних практичних пропозицій і рекомендацій. Одержані результати спрямовані на створення умов для забезпечення сталого розвитку галузі туризму та курортів в Україні, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у світовий ринок. EN: The monograph is devoted to the development of theoretical and methodological provisions, applied aspects and tools of tourism development management, aimed at creating conditions for ensuring the sustainable development of tourism and resorts in Ukraine. The theoretical and methodological foundations of tourism development management were studied. The diagnosis of problems was carried out and the peculiarities of managing the development of tourism in Ukraine were considered. Modern trends in the development of tourism as an object of management in the conditions of the transformation of the national economy are analyzed. Proposals for effective management of tourism development in Ukraine have been formulated. The implementation of effective approaches and management tools for the development of tourism in Ukraine is substantiated. The practical significance of the monograph is that the theoretical provisions have been brought to the level of concrete practical proposals and recommendations. The obtained results are aimed at creating conditions for ensuring the sustainable development of the tourism and resort industry in Ukraine, transforming it into a highly profitable one integrated into the world market.
 • Item
  Інноваційний розвиток туризму та готельно-ресторанного господарства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaitseva, Valentyna М.; Безхлібна, Анастасія Павлівна; Bezkhlibna, Anastasiia Р.; Бєлікова, Марина Володимирівна; Byelikova, Maryna V.; Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana V.; Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyk, Andriy; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гресь-Євреінова, Світлана Володимирівна; Hres-Yevreinova, Svitlana; Дубініна, Антоніна Анатоліївна; Dubinina, Antonina А.; Жилко, Олена Вадимівна; Zhylko Olena; Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Зацепіна, Наталя Олександрівна; Zatsepina, Natalia O.; Каптюх, Тетяна Віталіївна; Kaptiukh, Tetiana V.; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Korniienko, Olga М.; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tatiana S.; Мамотенко, Д.Ю.; Mamotenko, Darya Y.; Прусс, Вікторія Леонідівна; Pruss, Viktoriya; Цвілий, Сергій Миколайович; Tsviliy, Sergiy; Шелеметьєва, Тетяна Вячеславівна; Shelemetieva, Tetiana V.
  UK: У монографії розглянуто світові досягнення та інноваційні технології в туризмі та готельно-ресторанному господарстві, проаналізовано вітчизняний досвід розвитку сфери обслуговування, охарактеризовано сучасні тенденції та стратегії розвитку туризму і готельно-ресторанного господарства. EN: The monograph examines the world's achievements and innovative technologies in tourism and the hotel and restaurant industry, analyzes the development of the service sector, characterizes current trends and strategies for the development of tourism and hotel-restaurant dominion.
 • Item
  Assessment of competitiveness of tourist cluster of Zaporizhzhia region
  (Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018) Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana; Зайцева, Валентина Миколаївна; Гресь-Євреінова, Світлана Володимирівна; Zaytseva, Valentina; Hres-Yevreinova, Svitlana
  UK: У монографії запропоновано використовувати кластерний підхід для відродження вітчизняного виробництва послуг та організацій, підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємств, досягнення ними високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності. EN: The monograph suggests using a cluster approach to revive the domestic production of services and organizations, increase the efficiency of innovative development of enterprises, and achieve a high level of economic development and competitiveness.
 • Item
  Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Безхлібна, Анастасія Павлівна; Bezkhlibna, Anastasiia P.; Бесхлебная, Анастасия Павловна; Бєлікова, Марина Володимирівна; Byelikova, Maryna V.; Беликова, Марина Владимировна; Булатов, Сергій Вікторович; Bulatov, Sergey V.; Булатов, Сергей Викторович; Бут, Тетяна Вікторівна; But, Tetiana V.; Бут, Татьяна Викторовна; Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyuk, Andrei V.; Виндюк, Андрей Валериевич; Гресь-Евреінова, Світлана Володимирівна; Hres – Yevreinova, Svitlana V.; Гресь−Евреинова, Светлана Владимировна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Dariya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна; Журавльова. Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Зацепіна, Наталя Олександрівна; Zatsepina, Natalya A.; Зацепина, Наталья Александровна; Каптюх, Тетяна Віталіївна; Kaptiukh, Tetiana V.; Каптюх, Татьяна Виталиевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна; Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tat'yana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Мамотенко, Дар’я Юріївна; Mamotenko, Daria U.; Мамотенко, Дарья Юрьевна; Никоненко, Світлана Володимирівна; Никоненко, Светлана Владимировна; Nikonenko, Svitlana V.; Прусс, Вікторія Леонідівна; Прусс, Виктория Леонидовна; Pruss, Viktoria L.; Шелеметьєва, Тетяна Вячеславівна; Шелеметьева, Татьяна Вячеславна; Shelemetieva, Tetiana V.
  UK: У монографії розглянуто сучасний стан розвитку готельної індустрії, проаналізовано питання стратегічного управління підприємствами готельного господарства з урахуванням специфіки їх діяльності, вплив у глобалізаційних чинників та формування інтеграційних об’єднань готельних підприємств, охарактеризовано деякі аспекти процесів об’єднання та інтеграції готельних підприємств, формування нових форматів та структур управління. Призначено для фахівців готельного, ресторанного та туристичного бізнесу, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів. EN: The Monograph considers current state of hospitality development and analyses strategic management of the hotel industry enterprises taking into account specificity of their activities, globalization impact and development of global hotel chains, outlines some aspects of incorporation and integration of hotel industry enterprises, development of new formats and management structures. For specialists in hotel, restaurant and tourist industry, teachers, students, post-graduate students, doctoral students. RU: В монографии рассмотрено современное состояние развития гостиничной индустрии, проанализированы вопросы стратегического управления предприятиями гостиничного хозяйства с учётом специфики их деятельности, влияния глобализационных факторов и формирования интеграционных объединений гостиничных предприятий, охарактеризованы некоторые аспекты процессов объединения и интеграции гостиничных предприятий, формирования новых форматов и структур управления. Предназначено для специалистов гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.
 • Item
  Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика
  (Класичний приватний університет, 2011) Віндюк, Андрій Валерійович; Vindyuk, Andrei V.; Виндюк, Андрей Валериевич
  UK: У монографії розкрито теоретичні та методологічні передумови дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти, проаналізовано теорію і практику їх підготовки, охарактеризовано зарубіжний досвід з цього питання, обґрунтовано концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти та запропоновано педагогічне забезпечення цього процесу. Призначено для викладачів, студентів, аспірантів і докторантів, які досліджують проблему професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти EN: In a monograph theoretical and methodological pre-conditions of research of professional preparation of future specialists are exposed on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education, a theory and practice of their preparation is analysed, foreign experience is described through this question, grounded conceptual going near professional preparation of future specialists on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education and the pedagogical providing of this process is offered. Intended for teachers, students, graduate students which investigate the problem of professional preparation of future specialists on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education. RU: В монографии раскрыты теоретические и методологические предпосылки исследования профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровнего образования, проанализирована теория и практика их подготовки, охарактеризован зарубежный опыт по этому вопросу, обоснованно концептуальные подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровневого образования и предложено педагогическое обеспечение этого процесса. Предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов, которые исследуют проблему профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровневого образования.
 • Item
  Використання інноваційних технологій в галузі туризму
  (Видавництво «Дике Поле», 2015) Кукліна, Тетяна Сергіївна; Kuklina, Tetyana S.; Куклина, Татьяна Сергеевна; Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна; Журавльова, Світлана Миколаївна; Zhuravlova, Svitlana M.; Журавлева, Светлана Николаевна; Корнієнко, Ольга Миколаївна; Kornienko, Olga M.; Корниенко, Ольга Николаевна; Гурова, Дар’я Дмитрівна; Gurova, Darya D.; Гурова, Дарья Дмитриевна
  UK: У монографії висвітлено основні положення сучасної теорії інновацій в галузі ресторанного та готельного бізнесу, надано загаль¬ні рекомендації туристичним підприємствам щодо впрова¬дження інноваційних технологій в техніко-організаційний процес обслуговування. Монографія має наукову та практичну цінність для на¬уковців, аспірантів, студентів і фахівців з туристичного бізнесу. EN: The monograph covers the main provisions of the modern theory of innovations in the field of restaurant and hotel business, provides general recommendations to tourism enterprises on the implementation of innovative technologies in the technical and organizational process of service. The monograph has a scientific and practical value for researchers, postgraduates, students and tourism business professionals. RU: В монографии отражены основные положения современной теории инноваций в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, предоставлено общие рекомендации туристическим предприятиям по внедрению инновационных технологий в технико-организационный процесс обслуживания. Монография имеет научную и практическую ценность для ученых, аспирантов, студентов и специалистов по туристическому бизнесу.
 • Item
  Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку
  (ТОВ РВА Просвіта, 2017) Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна
  UK: У монографії розглянуто сучасний стан розвитку індустрії гостинності в Україні, проаналізовано тенденції та перспективи розвитку туристичного бізнесу, готельно-ресторанної індустрії в Україні, охарактеризовано деякі аспекти економічної діяльності підприємств гостинності. Призначено для фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів. EN: The monograph examines the current state of the hospitality industry in Ukraine, analyzes the trends and prospects for the development of tourism business, hotel and restaurant industry in Ukraine, describes some aspects of the economic activity of hospitality enterprises. It is intended for specialists of tourist and hotel-restaurant business, teachers, students, post-graduate students and doctoral students. RU: В монографии рассмотрено современное состояние развития индустрии гостеприимства в Украине, проанализированы тенденции и перспективы развития туристического бизнеса, гостинично-ресторанной индустрии в Украине, охарактеризованы некоторые аспекты экономической деятельности предприятий гостеприимства. Предназначено для специалистов туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.
 • Item
  Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід
  (Видавництво ЛІПС ЛТД, 2014) Зайцева, Валентина Миколаївна; Zaytseva, Valentina M.; Зайцева, Валентина Николаевна
  UK: У монографії розглянуто пріоритетні напрями розвитку туристичного бізнесу в Україні, аналізуються тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в сучасних умовах та зазначаються фінансово-економічні аспекти розвитку сучасного туризму. Матеріали монографії розраховано на керівників і фахівців сфери управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.EN: The monograph examines the priority directions of the development of tourism business in Ukraine, analyzes the tendencies of hotel and restaurant business development in modern conditions, and points out the financial and economic aspects of the development of modern tourism. Materials of the monograph are designed for managers and specialists in the field of tourism and hotel and restaurant business, teachers, researchers, graduate students, students of higher educational institutions.RU: В монографии рассмотрены приоритетные направления развития туристического бизнеса в Украине, анализируются тенденции развития гостиничного и ресторанного бизнеса в современных условиях и указываются финансово-экономические аспекты развития современного туризма. Материалы монографии рассчитан на руководителей и специалистов сферы управления туристического и гостинично-ресторанного бизнеса, преподавателей, научных работников, аспирантов, студентов высших учебных заведений.