Теоретична механіка. Навчальний посібник

Abstract

UK: Навчальну дисципліну «Теоретична механіка» прийнято розділяти на три розділи: статику, кінематику та динаміку. У такому ж порядку та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Теоретична механіка» для бакалаврів напряму «Інженерна механіка» викладено навчальний матеріал у цьому підручнику. Форма викладення матеріалу достатньо стисла, деколи навіть конспективна, однак спрямована на формування вмінь та навиків розв’язування задач. Підручник містить три розділи, які поділені на глави. У кінці кожної глави наведені контрольні запитання та завдання для самоперевірки отриманих знань. EN: The discipline "Theoretical Mechanics" is divided into three sections: statics, kinematics and dynamics. In the same order and in accordance with the curriculum in the discipline "Theoretical Mechanics" for bachelors in "Engineering Mechanics" the study material is presented in this textbook. The form of presentation of the material is quite concise, sometimes even concise, but is aimed at developing skills and abilities to solve problems. The textbook contains three sections, which are divided into chapters. At the end of each chapter there are control questions and tasks for self-assessment of knowledge.

Description

Штанько П.К., Шевченко В.Г., Омельченко О.С., Дзюба Л.Ф., Пасіка В.Р., Поляков О.М. Теоретична механіка. Навчальний посібник / За ред. Штанька П.К. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 464 с.

Keywords

теоретична механіка, статика, кінематика, theoretical mechanics, kinematics, dynamics

Citation