Підручники, навчальні посібники кафедри Т та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Теоретична механіка. Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petr. K.; Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodimir; Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga; Дзюба, Лідія Федорівна; Dziuba, Lydia; Пасіка , Вячеслав Романович; Pasika, Vyacheslav; Polyakov Alexander; Поляков, Олександр Михайлович
  UK: Навчальну дисципліну «Теоретична механіка» прийнято розділяти на три розділи: статику, кінематику та динаміку. У такому ж порядку та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Теоретична механіка» для бакалаврів напряму «Інженерна механіка» викладено навчальний матеріал у цьому підручнику. Форма викладення матеріалу достатньо стисла, деколи навіть конспективна, однак спрямована на формування вмінь та навиків розв’язування задач. Підручник містить три розділи, які поділені на глави. У кінці кожної глави наведені контрольні запитання та завдання для самоперевірки отриманих знань. EN: The discipline "Theoretical Mechanics" is divided into three sections: statics, kinematics and dynamics. In the same order and in accordance with the curriculum in the discipline "Theoretical Mechanics" for bachelors in "Engineering Mechanics" the study material is presented in this textbook. The form of presentation of the material is quite concise, sometimes even concise, but is aimed at developing skills and abilities to solve problems. The textbook contains three sections, which are divided into chapters. At the end of each chapter there are control questions and tasks for self-assessment of knowledge.
 • Item
  Теоретична механіка в рішеннях задач із збірника І. В. Мещерського. Частина ІІ. Кінематика
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petr. K.; Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga
  UK: Мета посібника – навчити користувача самостійно вирішувати основні типи задач з теоретичної механіки. Даний посібник може бути корисним не тільки для здобувачів освіти та викладачів, але й для інженерів-конструкторів, тому що рішення багатьох задач є прикладами реальних інженерних розрахунків. В другому томі «Кінематика» розглядається наступні розділи: рух точки; поступальний рух і обертання твердого тіла навколо нерухомої осі; плоский рух тіла; складний рух точки і твердого тіла; планетарні і диференціальні механізми; сферичний рух. Всього в томі наведено рішення 120 задач. EN: The purpose of the manual is to teach the user to independently solve the main types of problems in theoretical mechanics. This manual can be useful not only for students and teachers, but also for structural engineers, because the solutions of many problems are examples of real engineering calculations. In the second volume "Kinematics" the following sections are considered: motion of a point; translational movement and rotation of a solid body around a fixed axis; flat body movement; complex motion of a point and a solid body; planetary and differential mechanisms; spherical motion. In total, solutions to 120 problems are given in the volume.
 • Item
  Навчальний посібник «Теоретична та прикладна механіка. Частина 2.Теорія механізмів і машин».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Фурсіна, Анна Дмитрівна; Шевченко, Володимир Григорович; Кружнова, Світлана Юріївна; Fursina, Anna; Shevchnko, Vladimir; Kruzhnova, Svetlana
  UK:Друга частина посібника з основ теорії механізмів і машин містить необхідні для формування інженерного мислення загальні методи дослідження, побудови математичних моделей машин та їх елементів, структурний, кінематичний та динамічний аналіз механізмів. EN: The second part of the textbook covers the fundamentals of mechanisms and machines theory, which are essential for development of engineering thinking: general research techniques, building mathematical models of machines and their elements, structural, kinematic and dynamic analysis of mechanisms.
 • Item
  Навчальний посібник «Теоретична та прикладна механіка. Частина 1.Теоретична механіка».
  (НУ «Запорізька політехніка», 2022) Шевченко, Володимир Григорович; Фурсіна, Анна Дмитрівна; Шумикін, Сергій Олександрович; Кружнова, Світлана Юріївна; Shevchenko, Volodymyr H.; Fursina, Anna D.; Shumykin, Serhii O.; Kruzhnova, Svetlana Yu.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Фурсина, Анна Дмитриевна; Шумикин, Сергей Александрович; Кружнова, Светлана Юрьевна
  UK: Перша частина цього підручника є теретичною базою для інших трьох частин: «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Деталі машин». В цьому посібнику курс «Теоретична та прикладна механіка» представлено в скороченому вигляді, що передбачено навчальною програмою для немеханічних спеціальностей. EN: The first part of this textbook is the theoretical basis for the other three parts: “Theory of Mechanisms and machines”, “Strength of materials”, “Machine parts”. In this textbook, the course “Theoretical and Applied Mechanics” is presented in abbreviated form, which is provided by the curriculum for non-mechanical specialties. RU: Первая часть этого учебника является теоретичекой базой для трех других частей: «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», «Детали машин». В этом учебнике курс "Теоретическая и прикладная механика представлен в сокращенном виде, что предусмотрено учебной программой для немеханических специальностей.
 • Item
  Опір матеріалів. Навчальний посібник
  (НУ «Запорізька політехніка», 2022) Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov, Andrіі A.; Скребцов, Андрей Андреевич; Штанько, Петр Константинович; Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petro K.; Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Омельченко, Ольга Станиславовна
  UK: Матеріал розбитий на розділи, кожен з яких складається з теоретичної частини, розв’язаних прикладів практичних задач та контрольних запитань. Контрольні запитання можуть бути одночасно запитаннями модульного контролю, тому побудовані так, що вимагають логічно обґрунтованих відповідей. Приклади підібрані близькими за змістом до контрольних та розрахункових задач. Значна увага приділена розділам, які вважаються складнішими, зокрема енергетичним методам визначення переміщень, міцності стержнів при періодично-змінних та динамічних навантаженнях, стійкості стержнів. EN: The material is divided into sections, each of which consists of a theoretical part, solved examples of practical problems and control questions. Test questions can be both questions of modular control, so they are built in such a way that they require logically sound answers. Examples are selected close in content to control and calculation problems. Considerable attention is paid to the sections that are considered more complex, in particular energy methods for determining displacements, the strength of the rods at periodically variable and dynamic loads, the stability of the rods. RU: Материал разбит на разделы, каждый из которых состоит из теоретической части, решенных примеров практических задач и контрольных вопросов. Контрольные вопросы могут быть одновременно вопросы модульного контроля, поэтому построены так, что требуют логически обоснованных ответов. Примеры подобраны близкими по содержанию к контрольным и расчетным задачам. Значительное внимание уделено разделам, которые считаются более сложными, в частности, энергетическим методам определения перемещений, прочности стержней при периодически-переменных и динамических нагрузках, устойчивости стержней.
 • Item
  Теоретична механіка . Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petro K.; Штанько, Петр Константинович; Шевченко, Володимир Григорович; Омельченко, Ольга Станіславівна; Shevchenko, Volodymyr H.; Omelchenko, Olga S.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Омельченко, Ольга Станиславовна
  UK: Мета курсу – надати студентам базові знання з загальних методів теоретичних розрахунків, які інженер може використовувати в своїй практичній діяльності. Успішне вивчення теоретичної механіки потребує не тільки ґрунтовного засвоєння теорії, а й набуття міцних практичних навичок, які здобуваються студентами завдяки самостійному розв’язуванню великої кількості задач із різних розділів теоретичної механіки. Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні теоретичного курсу, у розв’язуванні задач та виконанні в кожному семестрі двох розрахунково-графічних робіт (РГР). В першому семестрі РГР містять задачі з розділів „Статика” та „Кінематика”, в другому семестрі – „Динаміка” та „Аналітична механіка”. EN: The purpose of the course is to provide students with basic knowledge of general methods of theoretical calculations that an engineer can use in their practice. Successful study of theoretical mechanics requires not only a thorough mastering of the theory, but also the acquisition of strong practical skills, which are acquired by students through the independent solution of a large number of problems in various sections of theoretical mechanics. The independent work of students consists in elaboration of a theoretical course, in solving problems and performing two calculation and graphic works (RGR) in each semester. In the first semester RGR contain problems from the sections "Statics" and "Kinematics", in the second semester - "Dynamics" and "Analytical Mechanics". RU: Цель курса - предоставить студентам базовые знания по общим методам теоретических расчетов, инженер может использовать в своей практической деятельности. Успешное изучение теоретической механики требует не только тщательного усвоения теории, но и приобретение прочных практических навыков, которые приобретаются студентами благодаря самостоятельному решению большого количества задач из различных разделов теоретической механики. Самостоятельная работа студентов заключается в проработке теоретического курса, в решении задач и выполнении в каждом семестре двух расчетно-графических работ (РГР). В первом семестре РГР содержат задачи из разделов "Статика" и "Кинематика", во втором семестре - "Динамика" и "Аналитическая механика".
 • Item
  Теоретична механіка. Контрольні питання та білети до рубіжних контролів для студентів технічних вузів
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petro K.; Штанько, Петр Константинович; Шевченко, Володимир Григорович; Shevchenko, Volodymyr H.; Шевченко, Владимир Григорьевич
  UK: Основними засобами підвищення ефективності самостійної роботи студентів є впровадження у навчання систематичного контролю їх знань. Одним із таких ефективних засобів перевірки якості засвоєння пройденого матеріалу і використання набутих умінь для розв’язування задач є контроль знань. Практика його застосування заохочує студентів до праці протягом усього семестру, а отже, і до систематизації набутих знань. Методично правильно підібрані запитання і задачі у завданнях сприяють закріпленню зворотного зв’язку “студент – викладач”, що має важливе значення для підвищення рівня навчально- виховного процесу. Автори пропонованого видання ставили перед собою мету розробити завдання з основних тем теоретичної механіки, що могли б бути використані як для безпосереднього контролю знань студентів, так і для самостійної роботи під час підготовки до контрольних робіт, колоквіумів, модулів тощо. Викладачі можуть скористатися цими завданнями при організації захисту розрахункових чи курсових робіт, заліків. EN: The main means of improving the efficiency of independent work of students is the introduction of systematic control of their knowledge. One of such effective means of checking the quality of mastering the material passed and using the acquired skills to solve problems is knowledge control. The practice of its application encourages students to work throughout the semester, and hence to systematize the acquired knowledge. Methodologically correctly selected questions and tasks in the tasks help to consolidate the feedback "student - teacher", which is important for improving the level of learning. educational process. The authors of the proposed publication aimed to develop tasks on the main topics of theoretical mechanics, which could be used both for direct control of students' knowledge and for independent work in preparation for tests, colloquia, modules and more. Teachers can use these tasks in the organization of the defense of calculation or course work, tests. RU: Основными средствами повышения эффективности самостоятельной работы студентов является внедрение в обучение систематического контроля их знаний. Одним из таких эффективных средств проверки качества усвоения пройденного материала и использование приобретенных умений для решения задач является контроль знаний. Практика его применения поощряет студентов к работе в течение всего семестра, а следовательно, и к систематизации полученных знаний. Методически правильно подобранные вопросы и задачи в задачах способствуют закреплению обратной связи "студент - преподаватель", что имеет важное значение для повышения уровня учебно-воспитательного процесса. Авторы предлагаемого издания ставили перед собой цель разработать задания по основным темам теоретической механики, которые могли бы быть использованы как для непосредственного контроля знаний студентов, так и для самостоятельной работы при подготовке к контрольным работам, коллоквиумов, модулей и тому подобное. Преподаватели могут воспользоваться этими задачами при организации защиты расчетных или курсовых работ, зачетов.
 • Item
  Теоретична механіка. Навчальний посібник
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Штанько, Петро Костянтинович; Stanko, Petro K.; Штанько, Петр Константинович; Шевченко, Володимир Григорович; Дзюба, Лідія Федорівна; Пасіка, Вячеслав Романович; Поляков, Олександр Михайлович; Shevchenko, Volodymyr H.; Dziuba, Lydia F.; Pasika, Vyacheslav; Polyakov, Alexander M.; Шевченко, Владимир Григорьевич; Дзюба, Лидия Федоровна; Пасека, Вячеслав Романович; Поляков Александр Михайлович
  UK: Навчальну дисципліну «Теоретична механіка» прийнято розділяти на три розділи: статику, кінематику та динаміку. У такому ж порядку та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Теоретична механіка» для бакалаврів напряму «Інженерна механіка» викладено навчальний матеріал у цьому підручнику. Форма викладення матеріалу достатньо стисла, деколи навіть конспективна, однак спрямована на формування вмінь та навиків розв’язування задач. Підручник містить три розділи, які поділені на глави. У кінці кожної глави наведені контрольні запитання та завдання для самоперевірки отриманих знань. EN: The discipline "Theoretical Mechanics" is divided into three sections: statics, kinematics and dynamics. In the same order and in accordance with the curriculum in the discipline "Theoretical Mechanics" for bachelors in "Engineering Mechanics" the study material is presented in this textbook. The form of presentation of the material is quite concise, sometimes even concise, but is aimed at developing skills and abilities to solve problems. The textbook contains three sections, which are divided into chapters. At the end of each chapter there are control questions and tasks for self-assessment of knowledge. RU: Учебную дисциплину «Теоретическая механика» принято разделять на три раздела: статику, кинематику и динамику. В таком же порядке и в соответствии с учебной программой по дисциплине «Теоретическая механика» для бакалавров направления «Инженерная механика» изложены учебный материал в учебнике. Форма изложения материала достаточно краткая, порой даже конспективная, однако направлена на формирование умений и навыков решения задач. Учебник содержит три раздела, которые разделены на главы. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания для самопроверки полученных знаний.