Зовнішньоекономічна діяльність України: довоєнні тенденції та поточні зміни

Abstract

UK: З’ясовано, що у сучасному глобалізованому світі неможливо перебувати осторонь зовнішньоекономічних процесів, які суттєво впливають на стан національної економіки. Встановлено що глибина інтеграції зі світовими виробничо-збутовими мережами змінює рівень розвитку підприємницького середовища та структуру економіки. Досліджено міжнародну торговельну діяльність України впродовж 2018–2021 рр. та її поточний стан. Акцентовано, що вітчизняні компанії забезпечують інтеграцію з глобальними ланцюгами створення вартості. Однак значною проблемою досі є низький ступінь переробки експортоорієнтованих товарів. Відповідно дослідження сучасних тенденцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності України є актуальним для подолання сучасних викликів і визначення основних пріоритетів зростання. EN: It is found that in today's globalized world it is impossible to stay away from foreign economic processes that significantly affect the state of the national economy. It is established that the depth of integration with global supply chains changes the level of development of the business environment and the structure of the economy. The international trade activity of Ukraine in 2018-2021 and its current state are studied. It is emphasized that domestic companies ensure integration with global value chains. However, a significant problem is still the low degree of processing of export-oriented goods. Accordingly, the study of current trends in the field of foreign economic activity of Ukraine is relevant to overcome current challenges and identify the main priorities for growth.

Description

Карпенко А.В,, Севастьянов Р.В,, Карпенко Н.М, (2022). Зовнішньоекономічна діяльність України: довоєнні тенденції та поточні зміни. «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України» № 27 / 2022

Keywords

global (regional) value chains, foreign economic activity, export, import, foreign trade balance, foreign trade, глобальні (регіональні) ланцюги створення вартості, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт

Citation