Наукові статті кафедри Е та МС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Зовнішньоекономічна діяльність України: довоєнні тенденції та поточні зміни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Карпенко, Андрій Володимирович; Karpenko, Andrii V.; Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevast`yanov, Rodion V.; Карпенко, Наталя Миколаївна; Karpenko, Natalia M.
  UK: З’ясовано, що у сучасному глобалізованому світі неможливо перебувати осторонь зовнішньоекономічних процесів, які суттєво впливають на стан національної економіки. Встановлено що глибина інтеграції зі світовими виробничо-збутовими мережами змінює рівень розвитку підприємницького середовища та структуру економіки. Досліджено міжнародну торговельну діяльність України впродовж 2018–2021 рр. та її поточний стан. Акцентовано, що вітчизняні компанії забезпечують інтеграцію з глобальними ланцюгами створення вартості. Однак значною проблемою досі є низький ступінь переробки експортоорієнтованих товарів. Відповідно дослідження сучасних тенденцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності України є актуальним для подолання сучасних викликів і визначення основних пріоритетів зростання. EN: It is found that in today's globalized world it is impossible to stay away from foreign economic processes that significantly affect the state of the national economy. It is established that the depth of integration with global supply chains changes the level of development of the business environment and the structure of the economy. The international trade activity of Ukraine in 2018-2021 and its current state are studied. It is emphasized that domestic companies ensure integration with global value chains. However, a significant problem is still the low degree of processing of export-oriented goods. Accordingly, the study of current trends in the field of foreign economic activity of Ukraine is relevant to overcome current challenges and identify the main priorities for growth.
 • Item
  Development trends of the cluster movement in the economy of Ukraine
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Карпенко, Андрій Володимирович; Karpenko, Andrii V.; Карпенко, Андрей Владимирович; Севастьянов, Родіон Вікторович; Севастьянов, Родион Викторович; Sevast`yanov, Rodion V.
  UK: Кластери в Україні мають проблеми з розривом виробничо-збутових ланцюгів. Для вирішення цих проблем необхідно скоригувати діяльність кластерів в умовах воєнного стану. Порушення транспортних маршрутів та передислокація бізнесу мають значний економічний вплив на формування глобальних ланцюгів доданої вартості. Кластери консолідують наявний потенціал компаній з метою отримання синергетичного ефекту. Автори сформулювали сучасні напрямки розвитку для подальшої інтеграції українських кластерів в економіку ЄС. Кластери також повинні бути відкритими для участі в нових проектах, пов'язаних з відновленням інфраструктури України. У статті розглядаються приклади інтеграції українських компаній у міжнародне співробітництво та структура регіонального кластеру Запоріжжя "Інжиніринг - Автоматизація - Машинобудування" (EAM). EN: Clusters in Ukraine have problems with the rupture of production and distribution chains. To solve these problems, it is necessary to correct the activities of clusters under martial law. Violations of transport routes and relocation of business have a significant economic impact on the formation of global value chains. Clusters consolidate the existing potential of companies in order to obtain synergies. The authors try to formulate modern directions of development for further integration of the Ukrainian clusters into EU economics. Clusters should also be open to participation in new projects related to the restoration of Ukraine’s infrastructure. The article examines the examples of integrating Ukrainian companies into international cooperation and the structure of regional cluster of Zaporizhzhia “Engineering – Automation – Machinery” (EAM). RU: Кластеры в Украине имеют проблемы с разрывом производственно-сбытовых цепей. Для решения этих проблем необходимо скорректировать деятельность кластеров в условиях военного положения. Нарушение транспортных маршрутов и передислокация бизнеса имеют значительное экономическое влияние на формирование глобальных цепей добавленной стоимости. Кластеры консолидируют имеющийся потенциал компаний с целью получения синергетического эффекта. Авторы сформулировали современные направления развития для дальнейшей интеграции украинских кластеров в экономику ЕС. Кластеры также должны быть открытыми для участия в новых проектах, связанных с восстановлением инфраструктуры Украины. В статье рассматриваются примеры интеграции украинских компаний в международное сотрудничество и структура регионального кластера Запорожья "Инжиниринг - Автоматизация - Машиностроение" (EAM).
 • Item
  Innovative development of clusters as the basis of economic recovery of Ukraine
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Карпенко, Андрій Володимирович; Карпенко, Андрей Владимирович; Karpenko, Andrii V.; Севастьянов, Родіон Вікторович; Севастьянов, Родион Викторович; Sevast`yanov, Rodion V.; Карпенко, Наталя Миколаївна; Karpenko, Natalia M.; Карпенко, Наталья Николаевна
  UK: Для інтеграції економіки України до світової економіки необхідно забезпечити інноваційний розвиток підприємств. Важливою є підтримка міжнародного співробітництва між підприємствами на глобальних бізнес-платформах. Інноваційна активність України у 2010-2020 роках зростала повільними темпами. Відсутність прогресу пов'язана зі скороченням витрат на дослідження та освіту у відсотковому співвідношенні до ВВП. Рівень розвитку інноваційної інфраструктури є недостатнім для забезпечення інтенсивного зростання економіки України. EN: In order to integrate the economy of Ukraine into the global economy, it is necessary to ensure the innovative development of enterprises. It seems important to support international cooperation between enterprises on global business platforms. Innovative activity of Ukraine in 2010-2020 changed at a slow pace. The lack of tangible progress is related to the reduction of research and education costs as a percentage of GDP. The level of development of innovative infrastructure is insufficient to ensure the intensive growth of Ukraine's economy. RU: Для интеграции экономики Украины в мировую экономику необходимо обеспечить инновационное развитие предприятий. Важным является поддержание международного сотрудничества между предприятиями на глобальных бизнес-платформах. Инновационная активность Украины в 2010-2020 годах росла медленными темпами. Отсутствие прогресса связано с сокращением затрат на исследования и образование в процентном соотношении к ВВП. Уровень развития инновационной инфраструктуры недостаточен для обеспечения интенсивного роста экономики Украины.
 • Item
  On the problem of integration of Ukrainian clusters in global value chains
  (Azerbaijan State Oil and Industry University, 2022) Карпенко, Андрій Володимирович; Karpenko, Andrii V.; Карпенко, Андрей Владимирович; Севастьянов, Родіон Вікторович; Sevast`yanov, Rodion V.; Севастьянов, Родион Викторович
  UK: Важливо оцінити політичні та економічні фактори, що впливають на зміни в глобальних і регіональних ланцюжках створення доданої вартості. Кластери в Україні мають проблеми з розривом виробничо-збутових ланцюгів. Для вирішення цих проблем необхідно коригувати діяльність кластерів в умовах воєнного стану. Порушення транспортних маршрутів і переміщення бізнесу мають значний економічний вплив на формування глобальних ланцюжків створення доданої вартості. Структура сучасного світового господарства має риси багаторівневості та взаємозалежності. EN: It is important to assess the political and economic factors influencing changes in global and regional value chains. Clusters in Ukraine have problems with the rupture of production and distribution chains. To solve these problems, it is necessary to correct the activities of clusters under martial law. Violations of transport routes and relocation of business have a significant economic impact on the formation of global value chains. The structure of the modern world economy has features of multilevel and interdependence. RU: Важно оценить политические и экономические факторы, влияющие на изменения в глобальных и региональных цепочках создания добавленной стоимости. Кластеры в Украине имеют проблемы с разрывом цепочек производства и сбыта. Для решения этих проблем необходимо скорректировать деятельность кластеров в условиях военного положения. Нарушения транспортных маршрутов и перемещение бизнеса оказывают существенное экономическое влияние на формирование глобальных цепочек добавленной стоимости. Структура современной мировой экономики имеет черты многоуровневости и взаимозависимости.
 • Item
  Підходи до формування стратегії інтернаціоналізації закладу вищої освіти
  (Класичний приватний університет, 2019) Гудзь, Марина Вікторівна; Gudz, Maryna V.; Гудзь, Марина Викторовна; Плинокос, Дмитро; Plynokos, Dmytro; Плинокос, Дмитрий; Цавалюк, Катерина; Tsavaliuk, Kateryna; Цавалюк, Катерина
  UK: Стаття присвячена вивченню та узагальненню теоретичних підходів до формування стратегії інтернаціоналізації національних закладів вищої освіти України. Розглянуто сутність поняття інтернаціоналізації закладу вищої освіти, а також чинники, що впливають на процеси інтернаціоналізації в сучасних університетах. Відзначено важливість інституційного рівня реалізації інтернаціоналізації, який передбачає ведення конкретним закладом вищої освіти всіх видів своєї діяльності, визнаних та застосовуваних світовим співтовариством. Розглянуто підходи до реалізації процесу інтернаціоналізації закладу вищої освіти. Наведено основні пріоритетні напрями впровадження стратегії інтернаціоналізації вітчизняного закладу вищої освіти. Наведено основні кроки впровадження стратегії інтернаціоналізації закладу вищої освіти EN: Internationalization enables institutions of higher education to go beyond the scope of education and to engage in international political, social, economic and other processes of modern society. Formation of the strategy of internationalization of institutions of higher education will strengthen their influence both in the country and abroad through the development of partnerships, the expansion of the academic community, mobilization and use of intellectual resources, preparation of graduates in accordance with the challenges of the national economy and the global labor market. The article is devoted to the study and generalization of theoretical approaches to the formation strategy of internationalization of national institutions of higher education in Ukraine. The essence of the concept of internationalization of higher education institution, as well as factors influencing the processes of internationalization in modern universities is considered. It is noted the importance of the institutional level of internationalization, which involves conducting a specific higher education institution of all types of its activities recognized and applied by the international community. Approaches to the implementation of the process of internationalization of the universities are considered. The main priority directions of implementation of the strategy of internationalization of the national institution of higher education are given. The main steps of implementing the strategy of internationalization of the institution of higher education are presented. Effective implementation of the principles of international education will improve the quality of educational services and the competitiveness of Ukrainian higher education institutions in the world of scientific and educational space; increase the influence of domestic universities abroad, will allow the mobilization of internal and attract additional external intellectual and financial resources. RU: Статья посвящена изучению и обобщению теоретических подходов к формированию стратегии интернационализации национальных высших учебных заведений Украины. Рассмотрена сущность понятия интернационализации высшего учебного заведения, а также факторы, влияющие на процессы интернационализации в современных университетах. Отмечена важность институционального уровня реализации интернационализации, который предусматривает ведение конкретным высшим учебным заведением всех видов своей деятельности, признанных и применяемых мировым сообществом. Рассмотрены подходы к реализации процесса интернационализации высшего учебного заведения. Приведены основные приоритетные направления внедрения стратегии интернационализации отечественного высшего учебного заведения. Приведены основные шаги внедрения стратегии интернационализации высшего учебного заведения
 • Item
  Шляхи розв’язання проблеми плинності кадрів на промисловому підприємстві
  (Evropský časopis ekonomiky a managementu, 2019) Гудзь, Марина Вікторівна; Gudz, Maryna V.; Гудзь, Марина Викторовна; Аталай, Анастасія; Atalai, Anastasiia; Аталай, Анастасия
  UK: Розглянуто теоретичні підходи до суті, змісту плинності кадрів та напрямків скорочення вибуття персоналу. З використанням методу соціологічних опитувань встановлено причини розриву працевлаштування за бажанням працівників, виявлено спонукальні мотиви до праці. З урахуванням зарубіжного досвіду управління персоналом на промислових підприємствах рекомендовано реорганізувати службу адміністрування персоналу з відділу кадрів до відділу управління персоналом з передачею відповідних функцій. Розроблена для профспілкового комітету компанії низка пропозицій, які позитивно впливають на стабільність руху персоналу і скорочують плинність персоналу – про організацію праці, стимулювання та мотивацію, корпоративні цінності - та внесення цих вимог до Колективної угоди власників і трудового колективу. EN: The theoretical approaches on the essence of staff turnover and directions of its reduction are considered. Applying the method of sociological questioning, the reasons for staff turnover are established. Taking into account foreign experience of personnel management on industrial enterprises, it is recommended to reorganize the service of personnel management from the Human Resources Department to the Personnel Management Department with the transmission of the proper functions. We have developed a number of suggestions for trade‐union committees of companies, which will positively influence the stability of staff turnover and reduce it: on the organization of labor stimulation and motivation, on corporate values, etc. RU: Рассмотрены теоретические подходы к сути, содержанию текучести кадров и направлений сокращения выбытия персонала. С использованием метода социологических опросов установлены причины разрыва трудоустройства по желанию работников, обнаружены побудительные мотивы к труду. С учетом зарубежного опыта управления персоналом на промышленных предприятиях рекомендовано реорганизовать службу администрирования персонала с отдела кадров до отдела управления персоналом с передачей соответствующих функций. Разработан для профсоюзного комитета компании ряд предложений, которые положительно влияют на стабильность движения персонала и сокращают текучесть персонала, – об организации труда, стимулирования, и мотивации, корпоративных ценностях, - и внесение этих требований в Коллективное соглашение владельцев и трудовой коллектив.