Політико-правова система України: курс лекцій. Навчальній посібник

Анотація

UK: У посібнику надано плани лекційних і семінарських занять, питання, які виносяться на семінарські заняття та методичні рекомендації щодо їх підготовки, тематику рефератів до кожної теми та методичні рекомендації, щодо їх написання, а також питання, які виносяться на рубіжний контроль і для самоконтролю, термінологічний словник і список літератури. EN: The manual provided plans for lectures and seminars, issues to be considered at seminars and guidelines for their preparation, theme papers for each theme and guidelines regarding their writing, as well as questions submitted to quizzes and self-control terminology Dictionary and references. RU: В пособии даны планы лекционных и семинарских занятий, вопросы, которые выносятся на семинарские занятия и методические рекомендации по их подготовке, тематику рефератов к каждой теме и методические рекомендации по их написанию, а также вопросы, которые выносятся на рубежный контроль и для самоконтроля, терминологический словарь и список литературы.

Опис

Політико-правова система України курс лекцій : навч. посіб. / За загал. ред. В. М. Кириченка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 204 с.

Ключові слова

поняття «система», поняття «правова система», функції політичної системи, функції права, типи політичних систем, поняття «державна влада», законодавчий процес, види органів державної влади, поняття «глава держави», поняття «виконавча влада», поняття «правосуддя», ознаки правосуддя, поняття «місцеве самоврядування», типологія партій, сутність політичної ідеології, the concept of «system», the concept of «legal system», the functions of the political system, features law, the types of political systems, the concept of «state power», the legislative process, types of government, the term «head of state», the term «executive», the concept of «justice», signs of justice, the term «local government», typology of parties, the essence political ideology, понятие «система», понятие «правовая система», функции политической системы, функции права, типы политических систем, понятие «государственная власть», законодательный процесс, виды органов государственной власти, понятие «глава государства», понятие «исполнительная власть», понятие «правосудие», признаки правосудия, понятие «местное самоуправление», типология партий, сущность политической идеологии

Бібліографічний опис