Підручники, навчальні посібники кафедри П та ЗПД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Політико-правова система України: підручник
  (Київ: «Центр учбової літератури», 2019) Кириченко, Віктор Миколайович; Kirichenko, Victor M.; Кириченко, Виктор Николаевич; Кириченко, Юрій Вікторович; Kyrychenko, Yurii V.; Кириченко, Юрий Викторович; Соколенко, Юлія Миколаївна; Sokolenko, Yuliya M.; Соколенко, Юлия Николаевна
  UK: Розглянуто основні інститути політико-правової системи України: держава та її органи, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, політичні партії і громадські організації та їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Особлива увага приділена характеристиці конституційного закріпленні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. У підручнику розміщено термінологічний словник і матеріали та методичні рекомендації, які полегшують сприймання навчальної дисципліни «Політико-правова система України» EN: The main institutions of the political and legal system of Ukraine are reviewed: the state and its bodies, local self-government, civil society, political parties and civil organizations, their interaction and interdependence. Particular attention is paid to the characterization of the constitutional consolidation of the rights, freedoms and duties of man and citizen in Ukraine. The textbook contains terminological vocabulary and materials and methodological recommendations that facilitate the perception of the subject “Political and Legal System of Ukraine” RU: Просмотрены основные институты политико-правовой системы Украины: государство и ее органы, местное самоуправление, гражданское общество, политические партии и гражданские организации, их взаимодействие и взаимозависимость. Особое внимание уделено характеристике конституционного закрепления прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Украине. В учебнике размещены терминологический словарь и материалы и методические рекомендации, облегчающие восприятие учебной дисциплины «Политико-правовая система Украины»
 • Item
  Політико-правова система України: курс лекцій. Навчальній посібник
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Кириченко, Віктор Миколайович; Кириченко, Виктор Николаевич; Kirichenko, Victor M.; Орлянський, Володимир Семенович; Орлянский, Владимир Семенович; Orlyans'kyy, Volodymyr S.; Безрукова, Ольга Анатоліївна; Безрукова, Ольга Анатольевна; Bezrukova, Olha A.; Рєзанова, Наталія Олександрівна; Резанова, Наталия Александровна; Rіezanova, Natalia О.; Кириченко, Юрій Вікторович; Кириченко, Юрий Викторович; Kyrychenko, Yurii V.; Соколенко, Юлія Миколаївна; Соколенко, Юлия Николаевна; Sokolenko, Yuliya M.; Давлєтова, Ганна Василівна; Давлетова, Анна Васильевна; Davlyetova, Hanna V.
  UK: У посібнику надано плани лекційних і семінарських занять, питання, які виносяться на семінарські заняття та методичні рекомендації щодо їх підготовки, тематику рефератів до кожної теми та методичні рекомендації, щодо їх написання, а також питання, які виносяться на рубіжний контроль і для самоконтролю, термінологічний словник і список літератури. EN: The manual provided plans for lectures and seminars, issues to be considered at seminars and guidelines for their preparation, theme papers for each theme and guidelines regarding their writing, as well as questions submitted to quizzes and self-control terminology Dictionary and references. RU: В пособии даны планы лекционных и семинарских занятий, вопросы, которые выносятся на семинарские занятия и методические рекомендации по их подготовке, тематику рефератов к каждой теме и методические рекомендации по их написанию, а также вопросы, которые выносятся на рубежный контроль и для самоконтроля, терминологический словарь и список литературы.