Задача про надійність з вхідними параметрами, розподіленими за рівномірним законом

No Thumbnail Available

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – моделі динамічного програмування. Предмет дослідження – задача про надійність електронного пристрою в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – аналіз оптимального розв'язку задачі про надійність електронного пристрою з рівномірними вхідними параметрами для різних критеріїв оптимальності. Метод дослідження –метод перебору. Розглянуто задачу про надійність в умовах статистичної невизначеності. Описано програмну реалізацію для знаходження оптимальних розв’язків задачі з вхідними параметрами розподіленими за рівномірним законом для 10%, 20% та 30% відхиленням методом перебору даних в пакеті MATLAB. Проведено аналіз оптимальних планів розглянутого прикладу задачі для семи критеріїв оптимальності, на підставі котрого для кожного з варіантів відхилень обрано один план для реалізації, такий щоб надійність приладу була максимальною. EN: The object of research - models of dynamic programming. The subject of research - is the problem of the reliability of an electronic device in conditions of statistical uncertainty. The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the problem of reliability of an electronic device with uniform input parameters for different optimality criteria. The research method - is a method of complete search. The problem of reliability in conditions of statistical uncertainty is considered. Describes a software implementation for finding optimal solutions of the problem with input parameters distributed according to the uniform law for 10%, 20% and 30% deviation by the method of data search in the MATLAB package. The analysis of optimal plans of the considered example of the problem for seven criteria of optimality is carried out, on the basis of which for each of variants of deviations one plan for realization is chosen so that reliability of the device was the maximum. RU: Объект исследования - модели динамического программирования. Предмет исследования - задача про надёжность электронного прибора в условиях статистической неопределенности. Цель работы - анализ оптимального решения задачи про надёжность с входными параметрами, распределенными по равномерному закону для разных критериев оптимальности. Методы исследования - метод полного перебора. Рассмотрена задача о надежности в условиях статистической неопределенности. Описана программная реализация для нахождения оптимальных решений задачи с входными параметрами распределенными по равномерному закону для 10%, 20% и 30% отклонения методом перебора данных в пакете MATLAB. Проведен анализ оптимальных планов рассматриваемого примера задачи для семи критериев оптимальности, на основании которого для каждого из вариантов отклонений выбран один план для реализации, так чтобы надежность прибора была максимальной.

Description

Бут Д.Р. Задача про надійність з вхідними параметрами, розподіленими за рівномірним законом: магістерська робота / Д.Р. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 47 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача розподілу з рівномірно розподіленими параметрами, Метод перебору, Matlab, Models of dynamic programming, Distribution problem with uniform distributed parameters, Модели динамического программирования, Задача распределения с равномерно распределенными параметрами, Метод перебора данных

Citation