Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Розробка програмного інтерфейсу сайту громадської організації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Сорочинський, Дмитро Сергійович; Sorochynskyi, Dmytro S.
  UK: Об'єктом дослідження в роботі є процес розробки програмного інтерфейсу для веб- сайту громадської організації. Предметом дослідження є технології створення веб-сайту, дизайн користувацького інтерфейсу, методи інтеграції компонентів та підтримка веб- сайту громадської організації. Мета досліджень: обґрунтування теоретичних і практичних аспектів створення веб-сайту для громадських організацій та розробка практичних рекомендацій щодо його вдосконалення і підтримки. EN: The object of research in this paper is the process of developing a software interface for a public organization's website. The subject of research is the technology of creating a website, user interface design, methods of integrating components and supporting a public organization's website. The purpose of the research is to substantiate the theoretical and practical aspects of creating a website for public organizations and to develop practical recommendations for its improvement and support.
 • Item
  Відновлення інформації в задачах аналізу якості атмосферного повітря
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Осінній, Іван Віталійович; Osinnyii, Ivan V.
  UK: Об’єкт дослідження – аналіз методу апроксимації функції тригонометричним многочленом. Предмет дослідження – задача відновлення функції, що описує викиди забруднюючих речовин в повітря за визначений період. Мета роботи: дослідити задачу відновлення функції, що описує викиди забруднюючих речовин в повітря за визначений період, дослідити апроксимацію функції тригонометричним многочленом методом найменших квадратів для значень PM2,5 для різної кількості вузлів. Методи дослідження – апроксимація методом найменших квадратів В дипломній роботі розглянуто задачу відновлення інформації у випадку відсутності значень за певний період в дослідженнях якості атмосферного повітря. Проаналізовано стан забруднення повітря твердими частинками PM2,5 за період 2020-2022 рр у м. Запоріжжя. Досліджено апроксимацію функції тригонометричним многочленом методом найменших квадратів для значень PM2,5 для різної кількості вузлів. Розроблено програмну реалізацію розрахунків коефіцієнтів та значень апроксимаційного многочлену для різної кількості вузлів та різних значень вузлів в середовищі MATLAB. Проведено аналіз отриманих результатів та сформовано висновки. EN: Object of research - analysis of the method of function approximation by a trigonometric polynomial. The subject of the study is the problem of restoring the function describing the emissions of pollutants into the air for a certain period. Purpose: to investigate the problem of restoring the function describing air pollutant emissions for a certain period, to investigate the approximation of the function by a trigonometric polynomial using the least squares method for PM2.5 values for a different number of nodes. Research methods - least squares approximation The thesis considers the problem of recovering information in the absence of values for a certain period in atmospheric air quality studies. The state of air pollution by PM2.5 particulate matter for the period 2020-2022 in Zaporizhzhia is analysed. The approximation of the function by a trigonometric polynomial by the least squares method for PM2.5 values for a different number of nodes is investigated. The software implementation of calculations of coefficients and values of the approximation polynomial for different numbers of nodes and different values of nodes in MATLAB was developed. The results are analysed and conclusions are drawn.
 • Item
  Моделювання ефективності енергозберігаючих технологій для житлових приміщень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Лавренко, Ілля Владиславович; Lavrenko, Ilia V.
  UK: Об’єкт дослідження – ефективність енергозберігаючих властивостей теплоізоляції житлових приміщень. Предмет дослідження – модель кімнати з вікном, бетонною стіною і шаром теплоізоляції. Мета роботи – розробити тривимірну математичну модель теплового балансу житлового приміщення з шаром теплоізоляції. Методи дослідження – чисельна реалізація моделі за допомогою метода скінчених елементів та програмного комплексу COMSOL Multiphysics.. У цій дипломній роботі була створена тривимірна математична модель житлового приміщення з шаром теплоізоляції на зовнішній поверхні. Для оцінки ефективності теплоізоляції проведені чисельні експерименти для різних геометричних та теплофізичних вхідних параметрів. EN: The object of research is the effectiveness of energy-saving properties of thermal insulation of residential premises. The subject of the study is a model of a room with a window, a concrete wall and a layer of thermal insulation. The purpose of the work is to develop a three-dimensional mathematical model of the thermal balance of a residential premises with a layer of thermal insulation. Research methods – numerical implementation of the model using the finite element method and the COMSOL Multiphysics software complex. In this thesis, a three-dimensional mathematical model of a living space with a layer of thermal insulation on the outer surface was created. Numerical experiments were conducted for various geometric and thermophysical input parameters to evaluate the effectiveness of thermal insulation.
 • Item
  Розробка бази даних сайтугромадської організації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Гриневич, Валерій Сергійович; Hrynevych, Valerii S.
  UK: Мета цієї дипломної роботи полягає у розробці бек-енд частини веб- сайту для громадської організації, яка дозволить автоматизувати та спростити управління інформацією, що розміщується на сайті, а також забезпечити високий рівень безпеки та продуктивності. Бек-енд буде критичною складовою веб-сайту, оскільки саме він відповідатиме за обробку даних, інтеграцію з базами даних, обробку запитів користувачів та забезпечення коректної роботи фронт-енд частини. EN: The purpose of this thesis is to develop a back-end part of a website for a public organization that will automate and simplify the management of information posted on the site, as well as provide a high level of security and performance. The back-end will be a critical component of the website, as it will be responsible for data processing, integration with databases, processing user requests, and ensuring the correct operation of the front-end.
 • Item
  Дослідження розвитку рослини методами машинного навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Войтенко, Олександр Дмитрович; Voitenko, Oleksandr D.
  UK: Об’єкт дослідження – використання алгоритмів машинного навчання в агропромисловості. Предмет дослідження – розвиток рослин методами машинного навчання. Мета роботи – дослідити можливість використання моделей машинного навчання для визначення площі зеленої частини рослини. Актуальність роботи – автоматизація спостережень за розвитком рослин завжди була затребованою в сільському господарстві через великі засівні площі та необхідність швидкого реагування на відхилення від нормального розвитку. Сьогодні проблема стає навіть більш актуальною через складність або неможливість потрапити на певні ділянки. Досліджено сучасні методи використання штучного інтелекту та комп'ютерного зору в сільському господарстві. Було перевірено, налаштовано та донавчено модель YOLOv8 на спеціально підготовленому наборі даних. EN: The object of research is the use of machine learning algorithms in agro-industry. The subject of research is plant development using machine learning methods. The purpose of the work is to investigate the possibility of using machine learning models to determine the area of the green part of the plant. The relevance of the work - the automation of observations of plant development has always been in demand in agriculture due to large sown areas and the need for quick response to deviations from normal development. Today, the problem becomes even more urgent due to the difficulty or impossibility of getting to certain areas. Modern methods of using artificial intelligence and computer vision in agriculture were studied. The YOLOv8 model was tested, tuned and retrained on a specially prepared dataset.
 • Item
  Аналіз закладів вищої освіти країн Азії
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бобирь, Георгій Романович; Bobyr, Georgy R.
  UK: Об’єкт дослідження – Процеси аналізу та оцінки якості освіти в закладах вищої освіти країн Азії. Предмет дослідження – Освітні програми та спеціальності. Мета роботи – Вплив різних індикаторів на світові рейтинги університетів та розробити математичну модель для прогнозування цих рейтингів, використовуючи алгоритм стохастичного двокоординатного сходження. Методи дослідження – Аналітичний огляд існуючих даних, математичне моделювання, застосування алгоритмів машинного навчання, програмне забезпечення для обробки даних та аналізу результатів В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для процесів аналізу та оцінки якості освіти в закладах вищої освіти країн Азії. EN: Object of research - Processes of analysis and evaluation of the quality of education in higher education institutions in Asia. Subject of research - Educational programs and specialties. Purpose of the study - The influence of various indicators on world university rankings and develop a mathematical model for predicting these rankings using the stochastic two-coordinate convergence algorithm. Research methods - Analytical review of existing data, mathematical modeling, application of machine learning algorithms, software for data processing and analysis of results The thesis presents a software implementation for the processes of analyzing and evaluating the quality of education in higher education institutions in Asia.
 • Item
  Дослідження та розробка системи оцінювання вартості ІТ-проєктів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Щербак, Семен Олександрович; Shcherbak, Semen O.
  UK: Проведено опис визначення оцінки розробки програмних систем та етапів формування оцінки, аналіз вимог до проекту та їх класифікація, розглянуто способи визначення вимог та проаналізовано характеристики визначення якості вимог. Проведено аналіз методик формування оцінок затрат часу учасників розробки, класифікацію методик та порівняльний аналіз. Проведено аналіз ризиків розробки, які можуть вплинути на вартості розробки та методик виявлення ризиків. Проведено розробку методики розрахунку попередньої вартості розробки програмних систем, яку представлено у вигляду алгоритму та дослідження методики на проектах ІТ-компанії «Freshcode». Проведено розробку комп’ютерної системи для розрахунку попередньої вартості розробки програмних систем та дослідження роботи системи на проектах ІТ-компанії «Freshcode». EN: The description of definition of an estimation of development of software systems and stages of formation of an estimation, the analysis of requirements to the project and their classification is carried out, the ways of definition of requirements are considered and characteristics of definition of quality of requirements are analyzed. The methods analysis of development participants formation estimations time expenses, classification of methods and the comparative analysis is carried out. An analysis of development risks that may affect the cost of development and risk identification techniques. The methodology of the preliminary calculation cost of software systems development was developed, which is presented in the form of an algorithm and research of the methodology on the projects of the IT company "Freshcode". A computer system was developed to calculate the preliminary cost of software development and to study the operation of the system on the projects of the IT company "Freshcode".
 • Item
  Виявлення шахрайства в банківських операціях
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Черкас, Олександр Володимирович; Cherkas, Oleksandr V.
  UK: Об'єкт дослідження: карткові банківські транзакції. Мета дослідження: розробка методу виявлення шахрайських операцій з банківськими картками. Предмет дослідження: нейронна мережа для виявлення шахрайств з картковими транзакціями. Методи дослідження: аналіз джерел, досліджень і публікацій, порівняльний аналіз, порівняльна характеристика. Збільшення шахрайства з кредитними картками є актуальною проблемою, яка стала більш серйозною в епоху цифрових технологій та електронних фінансів. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи та тактики, щоб отримати незаконний доступ до інформації про кредитні картки та використовувати їх для незаконних операцій. Робота присвячена розробці нейромережевої моделі для виявлення шахрайства. Така модель може не тільки ефективно виявляти шахрайські транзакції, але й постійно донавчатися на актуальних даних, що дозволяє адаптуватися до нових патернів поведінки шахраїв. EN: Object of research: card banking transactions. The purpose of the study: development of a method for detecting fraudulent transactions with bank cards. Research subject: neural network for detection of fraud with card transactions. Research methods: analysis of sources, studies and publications, comparative analysis, comparative characteristics. The rise of credit card fraud is an ongoing problem that has become more serious in the age of digital technology and electronic finance. Fraudsters are constantly improving their methods and tactics to gain illegal access to credit card information and use it for illegal transactions. The work is devoted to the development of a neural network model for fraud detection. Such a model can not only effectively detect fraudulent transactions, but also constantly learn from current data, which allows it to adapt to new patterns of behavior of fraudsters
 • Item
  Аналіз та моделювання діяльності додаткових курсів на кафедрі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Хом’як, Тетяна Валеріївна; Khomiak, Tetiana
  UK: Об’єкт дослідження – процес аналізу та моделювання діяльності додаткових курсів на кафедрі університету. Предмет досліджень: математична модель розрахунку вартості додаткових курсів, технологія побудови динамічного OLAP-кубу для формування звітності роботи додаткових курсів, а також методи системного аналізу при моделюванні стратегій використання реклами для відкриття курсів. Мета досліджень: проведення аналізу та розрахунку вартості навчання з метою відкриття додаткових курсів для отримання додаткового прибутку кафедри, а також проведення зручної аналітики їх діяльності. В дипломній роботі розроблена модель розрахунку вартості навчання на курсах, отримано контекстна діаграма розрахунку собівартості та аналізу діяльності, розроблена модель СД для побудови OLAP-кубу, обрано оптимальний вид реклами для відкриття курсів за допомогою моделювання біматричної гри, для аналізу діяльності курсів запропоновано використання метрик оцінки якості навчання. EN: The object of the research is the process of analysis and modeling of additional courses at the university department. The subject of research: a mathematical model for calculating the cost of additional courses, the technology for building a dynamic OLAP cube for reporting on the work of additional courses, as well as methods of system analysis when modeling advertising strategies for opening courses. The purpose of the research: conducting an analysis and calculation of the cost of education in order to open additional courses to obtain additional income of the department, as well as conducting a convenient analysis of their activity. In the diploma thesis, a model for calculating the cost of training in courses was developed, a contextual diagram of cost calculation and activity analysis was obtained, a SD model was developed for building an OLAP cube, the optimal type of advertising was chosen for the opening of courses using bimatrix game modeling, the use of evaluation metrics was proposed for the analysis of course activities quality of education.
 • Item
  Застосування блокчейну в управлінні цифровою ідентичністю: Приклад UkraineDAO
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Терницький, Владислав Миколайович; Ternytskyi, Vladyslav
  UK: Об'єкт дослідження: управління цифровою ідентичністю в децентралізованих спільнотах на прикладі UkraineDAO. Мета дослідження: імплементація інструменту верифікації нових користувачів в Discord при процедурі онбордингу в децентралізованих спільнотах на прикладі UkraineDAO. Предмет дослідження: процеси, протоколи та технології, що застосовуються в спільноті UkraineDAO. Методи дослідження: аналіз джерел, досліджень і публікацій, порівняльний аналіз, порівняльна характеристика. В дипломній роботі було запропоновано рішення для верифікації членів децентралізованих спільнот в системі Discord за допомогою провайдера BrightID - соціальної мережа ідентифікації. Як результат, впровадження надає перевірку особистості та забезпечує унікальність нових членів спільноти. EN: Object of research: digital identity management in decentralized communities on the example of UkraineDAO. Purpose of the study: implementation of a tool for verifying new users in Discord during the onboarding procedure in decentralized communities on the example of UkraineDAO. Subject of research: processes, protocols and technologies used in the UkraineDAO community. Research methods: analysis of sources, research and publications, comparative analysis, comparative characterization. The thesis presents a solution for verifying members of decentralized communities in the Discord system using the BrightID provider - a social identity network. As a result, the implementation provides identity verification and ensures the uniqueness of new community members.
 • Item
  Розробка системи підбору фінансових пропозицій для кінцевого користувача
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельяненко, Іван Олександрович; Omelianenko, Ivan
  UK: Об'єкт дослідження – система підтримки прийняття рішень (СППР) в сфері особистих фінансів. Предмет дослідження – персоніфікація фінансових пропозицій для кінцевого користувача. Мета роботи – розробка та програмна реалізація підсистеми формування фінансових пропозицій для кінцевого користувача. Методи дослідження – методи проєктування системи підтримки прийняття рішень та програмна реалізація засобами мови програмування PHP, реляційної бази даних SQL в інтегрованому середовищі розробки Wordpress. Актуальність проблеми – міжнародний ринок фінансових пропозицій характеризується різноманітністю та складною структурою, що робить персоніфікований підбір послуг актуальним. Задачі дослідження: а) аналіз фінансових пропозицій в сфері особистих фінансів як частини міжнародного фінансового ринку; б) проєктування системи підтримки прийняття рішень в сфері особистих фінансів як складової частини сайту - агрегатора фінансових послуг; в) програмна реалізація СППР; г) аналіз результатів роботи СППР для користувача, що отримав персоніфіковані пропозиції за власною історією звертань до сайту, та без апріорної персоніфікованої історії. Результати роботи та їх новизна – програмно реалізовано СППР в сфері особистих фінансів на сайті-агрегаторі фінансових послуг. Рекомендації щодо використання результатів роботи – застосування для аналізу та порівняння пропозицій на міжнародному ринку фінансових послуг EN: Research Object – Decision Support System (DSS) in the personal finance domain. Research Subject – Personalization of financial proposals for end-users. Research Objective – Development and program implementation of a subsystem for generating financial proposals for end-users. Research Methods – System design methods for decision support systems and program implementation using PHP programming language, SQL relational database in the integrated development environment Wordpress. Relevance of the Problem – The international market of financial proposals is characterized by diversity and a complex structure, making personalized selection of services relevant. Research Tasks: a) Analysis of financial proposals in the personal finance sector as part of the international financial market. b) Design of a decision support system in the personal finance sector as a component of a website - aggregator of financial services. c) Program implementation of the DSS. d) Analysis of the DSS results for a user who received personalized proposals based on their interaction history with the website, both with and without prior personalized history. Results and Their Novelty – Implementation of a DSS in the personal finance domain on a financial services aggregator website. Recommendations for Using the Results – Application for the analysis and comparison of proposals in the international financial services market.
 • Item
  Аналіз ефективності департаментів та створення системи мотивації на підприємстві ТОВ "МЛАД ПЛЮС”
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мінєєв, Олександр Сергійович; Minieiev, Oleksandr S.
  UK: Об’єкт досліджень – виробничо-господарська діяльність ТОВ “МЛАД ПЛЮС”. Предмет досліджень – методи підтримки прийняття рішень в процесі вибору виду діяльності підприємства, а також методи та заходи мотивації трудової діяльності щодо підвищення ефективності роботи підрозділів. Мета досліджень – проведення аналізу ефективності роботи підрозділів та розробка системи мотивації комерційного відділу ТОВ “МЛАД ПЛЮС”. Вирішено чотири задачі: проведено системний аналіз діяльності підприємства, розроблено СППР для вибору нового напряму діяльності та систему мотивації для комерційного відділу, розраховано ефективність роботи кожного з його підрозділів та було проведено дослідження впливу факторів часу та кількості успішних угод на чистий прибуток підприєсмтва. EN: The object of research is the production and economic activity of MLAD PLUS LLC. The subject of research is methods of supporting decision-making in the process of choosing the type of activity of the enterprise, as well as methods and measures of motivation of labor activity in order to increase the efficiency of work of units. The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the units and develop a motivation system for the commercial department of "MLAD PLUS" LLC. Four tasks were solved: a systematic analysis of the company's activity was carried out, a PRS was developed for choosing a new direction of activity and a motivation system for the commercial department, the efficiency of each of its divisions was calculated, and a study of the influence of time factors and the number of successful deals on the company's net profit was carried out.
 • Item
  Аналіз гендерних відмінностей результатів ЗНО/НМТ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Маньков, Владислав Володимирович; Mankov, Vladyslav
  UK: Об’єктом дослідження є результати Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та Національного мультипредметного тесту (НМТ) за 2021-2023 роки. Мета дослідження: визначення наявності або відсутності істотних відмінностей результатів ЗНО та НМТ між чоловіками та жінками. Предмет дослідження: вплив статі на результати складання ЗНО/НМТ. Методи дослідження – статистичний аналіз результатів ЗНО/НМТ. EN: The object of the study is the results of the EIE and NMT for 2021-2023. The purpose of the study: to determine the presence or absence of significant differences in the results of the EIE and NMT between men and women. The subject of the study: the influence of gender on the results of the EIE/NMT. Research methods – statistical analysis of the results of the EIE/NMT.
 • Item
  Аналіз та оптимізація функціонування відділу технічної підтримки в умовах сучасного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Малієнко, Андрій Вікторович; Maliienko, Andrii
  UK: Об’єкт дослідження – : робочі процеси з управління в умовах підприємств ІТ галузі Компанії «Soft-Work». Предмет досліджень: сучасні методи оцінки роботи, формування резерву кадрового потенціалу підприємства згідно вимог замовника. Мета досліджень: підвищення ефективності роботи відділу технічної підтримку компанії галузі ІТ шляхом оцінки роботи кваліфікованого персоналу, формуванні резерву кадрів відповідно ринковим умовам праці, запитів замовників в ринкових умовах галузі з використанням сучасних методів аналізу. Методи дослідження – методи імітаційного моделювання, аналіз систем з використанням систем масового обслуговування В дипломній роботі описано та проведена розробка інтелектуальної системи на основі особливостей розрахункового експерименту на базі імітаційного моделювання (ІМ), наведений алгоритм та код програми вибору кваліфікаційного персоналу відділу ІТ. EN: The object of the study is: management work processes in the conditions of IT enterprises of the Soft-Work Company. The subject of research: modern methods of work evaluation, formation of the company's personnel potential reserve according to the customer's requirements. The purpose of research: increasing the efficiency of the technical support department of an IT company by evaluating the work of qualified personnel, forming a reserve of personnel in accordance with market conditions of work, customer requests in the market conditions of the industry using modern methods of analysis. Research methods – methods of simulation modeling, analysis of systems using mass service systems The diploma work describes and carried out the development of an intelligent system based on the features of a calculation experiment based on simulation modeling (IM), the algorithm and the code of the program for the selection of qualified personnel of the IT department are given.
 • Item
  Прогноз потужності вітрової турбіни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кондратенко, Віталій Миколайович; Kondratenko, Vitalii N.
  EN: Об’єкт дослідження – система управління вітроенергетичної установки. Предмет дослідження – задача розподілу в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – обґрунтування та реалізація моделі для прогнозування генерації вітрової енергії. Методи дослідження – на основі теорії нечітких множин для вироблення оптимальної потужності. В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для розв’язання задачі розподілу з нормально розподіленими параметрами методом перебору даних. Отримано та проаналізовано розв’язок задачі для різних критеріїв оптимальності. EN: Object of study - wind power plant control system. Subject of study - the problem of distribution under conditions of statistical uncertainty power plant The purpose of the work is to substantiate and implement a model for forecasting wind energy generation. Research methods are based on the theory of fuzzy sets for generating optimal power. The thesis presents a program implementation for solving the problem of distribution with normally distributed parameters by the data sorting method. The solution of the problem for various optimality criteria was obtained and analyzed.
 • Item
  Дослідження задачі аналізу якості атмосферного повітря
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Калабіна, Катерина Андріївна; Kalabina, Kateryna
  UK: Об’єкт дослідження – методи аналізу для класу задач зі статистичними вхідними даними. Предмет дослідження – аналіз якості атмосферного повітря в м. Запоріжжя. Мета роботи – дослідити метод відновлювання даних для задачі аналізу стану атмосферного повітря у м. Запоріжжя та дослідити методи прогнозування динаміки показників забруднення повітря. Методи дослідження – метод апроксимації, методи прогнозування. В дипломній роботі досліджено задачу аналізу якості атмосферного повітря в м. Запоріжжя. Досліджено метод відновлення даних для задачі аналізу стану атмосферного повітря. Проаналізовано результати відновлення даних методом апроксимації для різної кількості вузлів та різних ступенів многочленів. Побудовано декілька прогнозів на майбутній період та оцінено їх точність. Проведено визначення рівня похибки проведених розрахунків. EN: The object of research is analysis methods for a class of problems with statistical input data. The subject of the study is the analysis of atmospheric air quality in the city of Zaporizhzhia. The purpose of the work is to investigate the method of data recovery for the task of analyzing the state of atmospheric air in the city of Zaporizhzhia and to investigate the methods of forecasting the dynamics of air pollution indicators. Research methods - approximation method, forecasting methods. The thesis examines the problem of analyzing the quality of atmospheric air in the city of Zaporizhzhia. The method of data recovery for the task of analyzing the state of atmospheric air was studied. The results of data recovery using the approximation method for different numbers of nodes and different degrees of polynomials are analyzed. Several forecasts for the future period were built and their accuracy was assessed. The error level of the calculations was determined.
 • Item
  Моделювання соціально-економічної ефективності діяльності закладу охорони здоров’я
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Бурма, Сергій Ігорович; Burma, Serhii Ihorovych
  UK: Об’єкт дослідження – процес аналізу та моделювання соціально-економічної ефективності діяльності комунального закладу охорони здоров’я. Предмет дослідження – методи системного аналізу при визначенні поняття якості надання медичної послуги, а також імітаційна модель для управління соціально-економічною ефективністю діяльності закладу охорони здоров’я на основі методу системної динаміки. Мета дослідження – проведення аналізу та розрахунку показників соціально-економічної ефективності діяльності комунального закладу охорони здоров’я з метою підвищення прибутку та збільшення кількості лояльних пацієнтів. Методи дослідження – опис, фінансовий, статистичний та порівняльний аналіз, моделювання. В дипломній роботі розроблено модель управління соціально-економічною ефективністю діяльності закладу охорони здоров’я на основі методу системної динаміки Форестера. Розроблено анкету для визначення якості надання медичних послуг. EN: The object of the study – the process of analysis and modeling of the socio-economic efficiency of the communal health care facility. The subject of the study – methods of system analysis in determining the concept of the quality of medical service provision, as well as a simulation model for managing the socio-economic efficiency of the health care institution based on the method of system dynamics. The purpose of the research – to analyze and calculate indicators of the socio-economic efficiency of the communal health care facility in order to increase profits and increase the number of loyal patients. Research methods – description, financial, statistical and comparative analysis, modeling. The thesis developed a model for managing the socio-economic efficiency of the health care institution based on Forrester's method of system dynamics. A questionnaire was developed to determine the quality of medical services.
 • Item
  Дослідження та розробка методології управління проєктами відділу впровадження електронних сервісів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Бородай, , Дмитро Сергійович; Borodai, Dmytro
  UK: Об’єкт дослідження – методологія управління проєктами відділу впровадження електронних сервісів. Предмет дослідження – методи управління проєктами в умовах комунального підприємства. Мета роботи – створення програмного продукту в умовах роботи комунального підприємства. Методи дослідження – аналіз літератури, опитування стейкхолдерів, залучення до роботи спеціалістів, які використовують схожі продукти у роботі. У ході роботи було поставлено та вирішено такі задачі: 1) збір та аналіз функціональних та нефункціональних вимог до продукту; 2) визначення пріоритетів розробки продукту, розробка плану розробки релізів, планування релізів; 3) розгортання продукту; 4) інтеграція продукту з іншими продуктами, з якими він взаємодіє; 5) наповнення інформаційної складової продукту; 6) тестування продукту; 7) прийом продукту у промислову експлуатацію. Результатом роботи є впровадження першого релізу функціонуючого продукту, який використовується у житлово-комунальному господарстві міста. Розроблені вимоги до наступних релізів, складені плани розробки, розгортання та впровадження наступних релізів продукту. EN: The object of the study is the project management methodology of the electronic services implementation department. The subject of the study is project management methods in the conditions of a utility enterprise. The purpose of the work is to create a software product under the operating conditions of a utility company. Research methods – literature analysis, stakeholder surveys, involvement of specialists who use similar products in their work. During the work, the following tasks were set and solved: 1) collection and analysis of functional and non-functional product requirements; 2) determination of product development priorities, development of a release development plan, release planning; 3) product deployment; 4) integration of the product with other products with which it interacts; 5) filling in the information component of the product; 6) product testing; 7) acceptance of the product into industrial operation. The result of the work is the implementation of the first release of the functioning product, which is used in the housing and communal economy of the city. Developed requirements for the next releases, made plans for the development, deployment and implementation of the next product releases.
 • Item
  Системний аналіз і моделювання бізнес-процесів роботи call-центру компанії
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Алексєєв, Олексій Михайлович; Aleksieiev, Oleksii
  UK: Об’єкт дослідження: процес обробки вхідних заявок контактного центру. Предмет дослідження: методи розрахунку необхідної кількості людських ресурсів для покриття заданого навантаження на контактний центр, а також, імітаційне моделювання процесу обробки звернень та оптимізація витрат часових та людських ресурсів. Мета дослідження: розрахувати мінімальну необхідну кількість операторів у зміні так, щоб процент заявок клієнтів з часом очікування на лінії до 20 секунд був не менше 80%, а також, підібрати якісний інструмент для подальшого впровадження розрахунку у планування змін колл-центру компанії. Методи дослідження та апаратура: аналіз процесу роботи контактного центру, збір даних, аналіз потоку звернень на властивості найпростішого потоку, застосування формул Ерланга для розрахунку необхідної кількості людського ресурсу погодинно, імітаційне моделювання процесу обробки звернень у колл-центрі, планування змін роботи операторів. Економічна ефективність: очікується позитивною, завдяки впровадженню методів розрахунку необхідної кількості операторів у зміні і таким чином знизити витрати на персонал, а також скоротити час, необхідний для виконання операцій. Практична цінність роботи полягає у підборі інструменту планування людських ресурсів КЦ аналітичним способом та за допомогою середовища імітаційного моделювання для визначення необхідної кількості операторів для забезпечення заданого рівня обслуговування. EN: The object of the study: the process of processing incoming applications of the contact center. The subject of the study: methods of calculating the required number of human resources to cover a given load on the contact center, as well as simulation modeling of the process of handling requests and optimization of time and human resource costs. The purpose of the study: to calculate the minimum necessary number of operators in a shift so that the percentage of customer applications with a waiting time on the line of up to 20 seconds is at least 80%, as well as to choose a quality tool for further implementation of the calculation in the planning of shifts of the company's call center. Research methods and equipment: analysis of the work process of the contact center, data collection, analysis of the flow of requests for the properties of the simplest flow, application of Erlang formulas to calculate the required number of human resources per hour, simulation modeling of the process of processing requests in the call center, planning of operator shifts. Economic efficiency: is expected to be positive, thanks to the implementation of methods for calculating the required number of operators in a shift and thus reduce personnel costs, as well as reduce the time required to perform operations. The practical value of the work consists in the selection of a human resources planning tool of the CC in an analytical way and with the help of a simulation modeling environment to determine the necessary number of operators to ensure a given level of service.
 • Item
  Розробка веб застосунка для безпечних комерційних операцій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Бурковський, Євген Олександрович; Burkovskyi, Yevhen O.
  UK: Об’єкт дослідження – електронна комерція. Предмет дослідження – вплив шахрайства при транзакціях куплі-продажу. Мета роботи – розробленя застосунку для безпечної електронної комерції EN: The object of the study is electronic commerce. The subject of the study is the impact of fraud in sales transactions. The purpose of the work is to develop an application for secure e-commerce