Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-12-09

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з ліцензійним обсягом 30 осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании представленных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета по аккредитации подготовки специалистов второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Экономика и организация электронной торговли и биржевой деятельности» специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, экспертная комиссия пришла к выводу, что подготовка магистров соответствует требованиям осуществление образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Экономика и организация электронной торговли и биржевой деятельности» специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» с лицензионным объемом 30 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on provided documentation for accreditation of Zaporizhzhya National Technical University concerning accreditation of specialists for the second (master’s) level according to educational and vocational program “Economics and organization of e-trade and stock exchange activities” on specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock exchange activities” and examination of performance in-situ at the educational institution; Expert Board concludes that masters’ training satisfies the requirements of educational activities. Expert Board considers that Zaporizhzhya National Technical University has required potential to render educational services of training students at master level according to educational and vocational program “Economics and organization of e-trade and stock exchange activities” on specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock exchange activities” with a license number of 30 (thirty) people.

Description

Голова експертної комісії – завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор Т.В. Гринько. Член експертної комісії – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор О.В. Сталінська

Keywords

експертний висновок, акредитація, магістр, магістр, торгівля, біржова діяльність, expert conclusion, accreditation, master, entrepreneurship, trade, stock exchange activities, экспертное заключение, аккредитация, магистр, предпринимательство, торговля, биржевая деятельность

Citation