076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-14) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; Expert Commission on Accreditation for Masters at the Department of "Micro-and nanoelectronics"; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров кафедрой «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность»
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з ліцензованим обсягом 150 осіб EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the above, the expert committee of the Ministry of Education and Science has made a conclusion about the possibility of accreditation of the educational-professional program "Enterprise Economics" of the specialty 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges" with a licensed volume of 150 people. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» с лицензированным объемом 150 человек.
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2017-12-09) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Экономика и организация электронной торговли и биржевой деятельности» специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of the educational and professional program “Economics and organization of e-trade and stock exchange activities” on specialty076 “Entrepreneurship, trade and stock exchange activities” at Zaporizhzhya National Technical University
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з ліцензійним обсягом 30 осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании представленных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета по аккредитации подготовки специалистов второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Экономика и организация электронной торговли и биржевой деятельности» специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, экспертная комиссия пришла к выводу, что подготовка магистров соответствует требованиям осуществление образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Экономика и организация электронной торговли и биржевой деятельности» специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» с лицензионным объемом 30 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on provided documentation for accreditation of Zaporizhzhya National Technical University concerning accreditation of specialists for the second (master’s) level according to educational and vocational program “Economics and organization of e-trade and stock exchange activities” on specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock exchange activities” and examination of performance in-situ at the educational institution; Expert Board concludes that masters’ training satisfies the requirements of educational activities. Expert Board considers that Zaporizhzhya National Technical University has required potential to render educational services of training students at master level according to educational and vocational program “Economics and organization of e-trade and stock exchange activities” on specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock exchange activities” with a license number of 30 (thirty) people.