Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 100 (сто) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Учет и аудит» специальности 071 «Учет и налогообложение» Запорожского национального технического университета по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 100 (сто) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and professional program «Accounting and Audit» on specialty 071 «Облік і оподаткування» of the Zaporizhzhya National Technical University for the second (master's) level with a license volume of 100 (onehundred) persons.

Description

Голова експертної комісії – декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор Г.М. Давидов. Член експертної комісії – професор кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет» імені Вадима Гетьмана доктор економічних наук, доцент Ю.Б. Слободяник

Keywords

експертний висновок, акредитація, облік і аудит, магістр, expert conclusion, accreditation, аccounting, master, экспертное заключение, аккредитация, магистр, учет и аудит, учет и налогообложение, облік і оподаткування, Accounting and Audit, Аccounting and taxation

Citation