071 «Облік і оподаткування»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2017-12-08) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071«Облік і оподаткування» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Учет и аудит» специальности 071 «Учет и налогообложение» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of the educational and professional program «Accounting and Audit» on specialty 071«Аccounting and taxation» at Zaporizhzhya National Technical University
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 100 (сто) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Учет и аудит» специальности 071 «Учет и налогообложение» Запорожского национального технического университета по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 100 (сто) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and professional program «Accounting and Audit» on specialty 071 «Облік і оподаткування» of the Zaporizhzhya National Technical University for the second (master's) level with a license volume of 100 (onehundred) persons.