Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології підвищення спортивної майстерності» для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна є важливими і необхідними для фахової діяльності майбутніх спеціалістів. Питання, перелік тем доповідей до кожного практичного заняття та самостійна робота, яку необхідно виконати для отримання оцінки за кредитні модулі та в подальшому для здачі заліку та екзамену. EN: The knowledge, the assimilation of which the discipline provides, is important and necessary for the professional activities of future specialists. A question, a list of topics for reports for each practical lesson and independent work that must be completed to receive an assessment for credit modules and in the future to pass a test or exam. RU: Знания, усвоение которых предусматривает дисциплина является важными и необходимыми для профессиональной деятельности будущих специалистов. Вопрос, перечень тем докладов к каждому практическому занятию и самостоятельная работа, которую необходимо выполнить для получения оценки за кредитные модули и в дальнейшем для сдачи зачета и экзамена.

Description

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології підвищення спортивної майстерності» для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / уклад.: Н.В. Чухланцева. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.– 40 с.

Keywords

Зміст самостійної роботи, Науково-дослідницька компетентність, Практичні завдання, Content of independent work, Research competence, Practical tasks, Содержание самостоятельной работы, Научно-исследовательская компетентность, Практические задания

Citation